На инвестиционно предложение за: “изграждане на площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъцистраница14/15
Дата19.02.2017
Размер1.27 Mb.
Размер1.27 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

IV.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение


Най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа са както следва:

  • ЗЗ «Витата стена» BG0000190, одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 2 март 2007г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС);

  • ЗЗ «Река Янтра» BG0000610, одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС);

  • ЗЗ «Скалско» BG0000263, одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС).

Поради голямото отстояние на обекта от защитените зони (над 2 км), както и предвид спецификата на предвидените дейности, при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.IV.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Обект на въздействие

Въздействие по време на строителството

Въздействие по време на екплоатацията

Положително въздействие

Отрицателно въздействие

Положително въздействие

Отрицателно въздействие

Хората и тяхното здраве

Няма

Риск от инциденти по време на СМР и изкопни работи.

Източник на въздействието

СМР , изкопни работи, вибрации и шум при работа със строителна техникаХарактер на въздействието – пряко, краткотрайно, временно.

По-малки места в домакинствата за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци и по-лесен за възприемане модел за разделно събиране на ТБО, респективно по-нисък промил от такса битови отпадъци за дейностите събиране и транспортиране на разделно събрани рециклируеми битови отпадъци

Източник на въздействието – технологичен процес на сепариране; хале и специализир. машини и оборудване в него

Характер на въздействието – непряко, кумулативно, дълготрайно/постоянно

При неспазване на указаните технологични режими на работа, при аварирала аспирация, при неизползване на ЛПС и нарушаване на безопасните условия на труд съществ. риск от трудови злополуки и инциденти, както и заболеваемост на персонала, причинена основно от неприятни миризми отделяни ТБО

Източник на въздействието – ТБО постъпващи за сепариране

Характер на въздействието – вторично, краткотрайно, временно.

Материалните активи

Няма

Инвестиционни разходи

Източник на въздействието – СМР и изкопни работи

Характер на въздействието – пряко, краткотрайно, временно.

Халето за първично третиране (ч/з сепариране) представлява дълготраен материален актив (ДМА).

Източник на въздействието – Хале

Характер на въздействието – пряко, дълготрайно/посто-янно

Експлоатационни разходи

Източник на въздействието – Хале и специализир. машини и оборудване в него

Характер на въздействието – пряко, кумулативно, дълготрайно/ постоянно.

Атмосферен въздух

Няма

По време на СМР и изкопните работи е вероятно засилено отделяне на прах.

Източник на въздействието

Строителни материали, СМР и изкопни работиХарактер на въздействието – пряко, краткотрайно, временно

Ограничава се отделянето на неприятни миризми и рискът от самозапалване на депото свързан с отделянето на пепел, сажди, диоксини и др. вредни вещества във въздуха, в резултат на отклоняването на рециклируеми стъклени, пластмасови и хартиени компоненти съдържащи се в общия поток от ТБО.

Източник на въздействието – Технологичен процес на сепариране; Хале и специализир. машини и оборудване в него

Характер на въздействието – непряко, кумулативно, дълготрайно/постоянно

При аварирала аспирация, работа без ЛПС, при неспасване на технологич. Изисквания и нарушаване на безопасните условия на труд, съществува риск от трудова злополука и заболявания на персонала, причинени от прах и неприятни миризми на площадката за сепариране.

Източник на въздействието – входящите ТБО, процесът на сепариране, съоръжени-ята в халето

Характер на въздействието – вторично, краткотрайно, временно

Води

Няма

Няма

Няма

Няма

Почва

Отнетия при изкопните работи почвен слой ще се използва: при техн. запръстяване на депонираните ТБО; при изпълнението на обратни изкопи свързани с изп. на вътрешноплощадкови пътища и ландшафт-но оформление на терени в стоп. двор на реконстроиращото се депо и при рекул-тивационни работи в стар участък от клет-ката за депониране.

Източник на въздействието

Изкопни работиХарактер на въздействието – непряко, постоянно

Няма

С технологията на механ. сепариране ще се редуцира общото количество отпадъци постъпващи за депониране, ще се удължи срока за експлоатация на същ.депо и ще се удължи във времето потребността от др. чисти терени за изграждане на нови депа. Ще се ограничи вторич. замърсяване на съседни до депото терени с отпадъци, в резултат от повърхностното разпиляване и разнасяне от вятъра на лесно подвижни полиетиленови торбички, хартиени отпадъци и др. подобни.

Източник на въздействието – Технологичен процес на сепариране; Хале и специализир. машини и оборудване в него

Характер на въздействието – пряко или вторично, дълготрайно/постоянно

Няма


Ландшафт

Няма

Няма

Няма

Няма

Биологично разнообразие

Няма

Няма

Няма

Няма

Природни ресурси

Няма

Няма

Осигуряването на ценни суровини за индустрията, получени в резултат на отсепарирани рециклируеми отпадъчни материали и ограничаване употребата на нови изчерпаеми природни ресурси.

Източник на въздействието – Технологичен процес на сепариране; Хале и специализир. машини и оборудване в него

Характер на въздействието – пряко или вторично, дълготрайно/постоянно

Няма

Земни недра

Няма

Няма

Няма

Няма

Минерално разнообразие

Няма

Няма

Няма

Няма

Защитени територии и единични или групови недвижими културни ценности

Няма

Няма

Няма

Няма

В дългосрочен план въздействието на инвестиционният обект се оценява като положително от гледна точка на изпълнението на:

- приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците по чл.6 ал.1 от ЗУО;- изискването на чл. 24, ал.3 от Наредба №6/27.08.2013г., (съответстващ на стар чл.25 ал.3 от отм. Наредба № 8/24.08.2004г.) - на депата да се приемат отпадъци, които задължително са преминали през процес на предварително третиране, като: сепариране, рециклиране, компостиране и др.;

- целите на Регион Габрово по чл. 31 (1), т. 1 от ЗУО (свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в сроковете за поетапно постигане определени в §15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО;

- индикативната регионална цел за рециклиране (на отпадъчните материали: хартия, пластмаса, стъкло и метал - взети заедно), по години (през 2015 и 2016 г.), която в съвкупност с индикативната регионална цел за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, следва да допринесат за постигането на общата индикативна цел на регионалният проект (DIR – 5112122-1-66, озаглавен: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”), в размер на 39,37% рециклиране и оползотворяване спрямо генерираното общо годишно количество смесени битови отпадъци в Регион Габрово, която двете общини Габрово и Трявна трябва да постигнат през периода 2015-2016г. (съгласно поканата за участие в механизма за финансиране по ОП“Околна среда 2007–20013 г.“).
Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница