На инвестиционно предложение за: “изграждане на площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъцистраница8/15
Дата19.02.2017
Размер1.27 Mb.
Размер1.27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

II.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.


II.11.1. По време на строителството на площадката за предварително третиране (сепариране) на отпадъци

При извършването на СМР не се предвижда изграждането на заготвителни площадки. Всички материали се планира да се доставят в готов вид за влагане без да се складират или депонират.

При извършването на СМР се очаква да се генерират минимални количества отпадъци от порядъка на 500 м3 общо. Същите са представени, като видове със съответните кодове, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците в следната таблица:

Таблица за очакваните видове отпадъци генерирани по време на строителството:
Код на отпадъка

Наименование

1

08.01.11.*

Отпадъч.бои и лакове,съдържащи органични р-ли или др. опасни в-ва

2

17.02.01

Дървесен материал / след употреба в строителството

3

17.02.03

Пластмаса след употреба в строителството

4

17.04.05

Желязо и стомана

5

17.04.07

Смеси от метали

6

17.04.11

Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

7

17.05.06

Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

8

20.03.01

Смесени битови отпадъци от строителните работници

Всички отпадъци генерирани в периода на строителство на площадката, на която ще бъде разположена сепариращата инсталация ще се събират разделно в специализирани съдове и предават на дружества притежаващи разрешителни съгласно ЗУО за дейности с тези отпадъци, за по-нататъшно третиране, съгласно сключени договори. Трябва да се отбележи, че тези количества са пренебрежимо малко в сравнение с генерираните строителни отпадъци и земни маси от изпълнението на другите СМР, свързани с реализацията на целият инвестиционен обект за: „Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за ТБО в Община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”.


II.11.2. По време на експлоатация на площадката за предварително третиране (сепариране) на отпадъци

При работата на площадката от служителите на обекта ще се образуват смесени битови отпадъци с код 20 03 01, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/ 2004 г.), които ще се изхвърлят в контейнери за битови отпадъци и ще преминават през сепариращата инсталация, с цел изваждане на рециклируемите материали съдържащи се в тях, преди крайно депониране в определен участък от клетката на Регионалното депо за ТБО на общините – Габрово и Трявна.

При работата на площадката очакваните опасни отпадъци като видове, количества и място на генериране са представени в следващата таблица:

Таблица за очакваните количества генерирани опасни отпадъци по време на експлоатация площадката за предварително третиране (сепариране)
Вид на отпадъка

Място на генериране

Код

Количество

(т/год.)

Наименование

1

13 01 10*

0,1

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

От автопарка на оператора на площадката за сепариране

2

13 02 05*

0,2

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

От автопарка и машините на оператора на площадката за сепариране

3

20 01 21*

0,005

Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак

От осветлението на площадката за сепариране

Посочените (по-горе в таблицата) видове опасни отпадъци ще се съхраняват в специализирани съдове, съгласно изискванията на Наредбите за съответният вид отпадък, до предаването им на база сключени договори с лица - притежаващи съответните разрешителни документи, издадени по реда на ЗУО за по-нататъшно третиране (оползотворяване/обезвреждане) на съответният вид отпадък.

Видовете отпадъци, които се предвижда да се третират на площадката за сепариране са основно смесени битови отпадъци, обозначени с код: 20 03 01 (съгласно списъка с отпадъци по чл. 5 (1) от “Наредба 3/2004 за класификация на отпадъците“). Те ще се събират разделно в съдове различни от тези предназначени за биоразградимите отпадъци на територията на Регион Габрово (включващ общините – Габрово и Трявна). Очакваните прогнозни количества смесени битови отпадъци на вход на площадка за предварително третиране чрез сепарираща инсталация ще са в размер на 15 600 тона/средногодишно (за периода 2015-2019 г.). В предвид гъвкавия режим на работа на сепариращата инсталация и нейният максимален производствен капацитет от 25 000 т/год., (при желание от страна на Общините - Габрово и Трявна) на площадката ще могат да се третират (сепарират) и др. неопасни битови отпадъци, като: отпадъци с произход от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО), отпадъци (започващи с код 20 01) от общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (съгл. чл. 19 ал.3 т.11 от ЗУО) и др.подобни.

Предлаганата технология ще гарантира отсортиране на минимум 20,54 % от теглото на смесените битови отпадъци доставени на входа при изискуем минимум 20 % от входящото общо тегловно количество смесени битови отпадъци, доставено от общините Габрово и Трявна, а именно:  • отделяне на рециклируеми материали (хартия, стъкло, пластмаси, фолия, метали и др.) – 7,14 % от теглото на доставеното за сепариране количество смесени битови отпадъци;

  • отделяне на фракция материал за алтернативно оползотворяване – 3,70 % от теглото на доставеното за сепариране количество смесени битови отпадъци;

  • отделяне на фракция за други методи на оползотворяване (подситова инертна фракция) – 9,70 % от теглото на доставеното за сепариране количество смесени битови отпадъци.

Сепарираните рециклируеми/оползотворими отпадъчни материали ще се предават на юридически лица, притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности по рециклиране/оползотворяване на описаните материали.

Таблица за очакваните видове сепарирани отпадъчни материали, годни за последващо рециклиране или оползотворяване, генерирани по време на експлоатация на площадката за предварително третиране (при технологичния процес на „изход-сепарация“)Вид на отпадъка

Място на генериране

Код

Наименование

1

02 01 04

отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

На „изход“ – след сепарираща инсталация

2

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

На „изход“ – след сепарираща инсталация

3

15 01 02

пластмасови опаковки

На „изход“ – след сепарираща инсталация

4

15 01 03

опаковки от дървесни материали

На „изход“ – след сепарираща инсталация

5

15 01 04

метални опаковки

На „изход“ – след сепарираща инсталация

6

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

На „изход“ – след сепарираща инсталация

7

15 01 07

стъклени опаковки

На „изход“ – след сепарираща инсталация

8

19 12 01

хартия и картон

На „изход“ – след сепарираща инсталация

9

19 12 02

черни метали

На „изход“ – след сепарираща инсталация

10

19 12 03

цветни метали

На „изход“ – след сепарираща инсталация

11

19 12 04

пластмаса и каучук

На „изход“ – след сепарираща инсталация

12

19 12 05

стъкло

На „изход“ – след сепарираща инсталация

13

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

На „изход“ – след сепарираща инсталация

14

19 12 10

горими отпадъци (RDF- модифицирани горива, получени от отпадъци)

На „изход“ – след сепарираща инсталация

15

20 01 01

хартия и картон

На „изход“ – след сепарираща инсталация

16

20 01 02

стъкло

На „изход“ – след сепарираща инсталация

17

20 01 39

пластмаси

На „изход“ – след сепарираща инсталация

18

20 01 40

метали

На „изход“ – след сепарираща инсталация

Остатъчните неоползотворими отпадъци, формирани при технологичния процес на „изход-сепарация“(съставляващи приблизително 79,46% от общото тегло на смесените битови отпадъци постъпващи на „вход-сепариране“) - ще се събират, претеглят и транспортират за обезвреждане до определен участък от клетката на Регионалното депо за ТБО на общините – Габрово и Трявна.

Таблица за очакваните остатъчни неопасни отпадъци, негодни за последващо рециклиране и оползотворяване, генерирани по време на експлоатация на площадката за предварително третиране (при технологичния процес на „изход-сепарация“)Вид на отпадъка

Място на генериране

Код

Наименование

1

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

На „изход“ – след сепарираща инсталация

2

19 12 07

Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

На „изход“ – след сепарираща инсталация

3

19 12 08

Текстилни материали

На „изход“ – след сепарираща инсталация

4

19 12 09

Минерали (например пясък, камъни)

На „изход“ – след сепарираща инсталация

5

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

На „изход“ – след сепарираща инсталация

6

20 01 10

Облекла

На „изход“ – след сепарираща инсталация

7

20 01 11

Текстилни материали

На „изход“ – след сепарираща инсталация

8

20 01 38

Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

На „изход“ – след сепарираща инсталация

8

20 01 99

Други фракции, неупоменати другаде

На „изход“ – след сепарираща инсталация

9

20 02 03

Други бионеразградими отпадъци

На „изход“ – след сепарираща инсталация

10

20 03 99

Битови отпадъци, неупоменати другаде

На „изход“ – след сепарираща инсталация


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница