На материали за сборник на тема: " Soft Law и развитието на съвременното право"Дата24.04.2017
Размер37.62 Kb.
Размер37.62 Kb.

Изисквания за оформянето на материали за сборник на тема:

Soft Law и развитието на съвременното право”

  1. Ръкописът не трябва да е предлаган в друга редакция или да е публикуван. Редакционният съвет може да извършва съкращения и други несъществени промени в текста.

  2. Обемът на представените за печат доклади не трябва да надхвърля 15 стандартни страници (30 реда по 60 знака).

  3. Представените за публикация текстове трябва да бъдат във формат Microsoft Word, с номерирани страници, шрифт Times New Roman, големина 12 pt, с разстояние между редовете 1,5 и подравняване Justified.

  4. В началото на всеки материал се представят до 10 ключови думи на български език и английски език с шрифта по т. 3.

  5. Всеки материал трябва да бъде придружен с резюме на български и английски език в обем между 150 и 200 думи, с шрифта по т. 3. Достатъчно е подаването на материалите на е-поща softlaw2016@gmail.com.
  1. Кратки правила за библиографско описание

6.1. Библиографското описание трябва да бъде в бележки под линия на всяка страница (footnotes), автоматично въведени, шрифт Times New Roman, големина 10 pt.

То трябва да включва: име на автора, заглавие (и подзаглавие) на книгата, място на издаване, име на издателството, година на издаване, страници. Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на издателството и годината на издаване –със запетая.

Пример: Лазаров, К. Административен процес. С.: Сиела, 2013, с. 5.
Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.: Пред сведенията за сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ В:”. При цитиране на латиница се пише “In:”.

Пример: Стоянов, Л. Логико-философски трактат. – В: Стоянов, Л. Избрани съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988, с. 7.


6.2. При цитиране на статия от периодично издание, библиографското описание трябва да съдържа име на автора, заглавие на статията, наименование на статията, година на издаването, номера на броя, страници на които е отпечатана статията.

Пример: Димитрова, Р. Европейската валута - утвърждаване и наказателноправна защита. - Съвременно право, 2009, № 3, 47-59.


6.3. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.“ (на лат. “Op. cit.”).

Пример: Еленков, Ив. Цит. съч., с. 309


6.4. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст, когато от същия автор са цитирани и други текстове се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (...) запетайка и номер на страницата.

Пример: Василев, Л. Записки по ..., с. 51.
6.5. Данните за нормативните актове и за обнародването на нормативните актове в “Държавен вестник” се цитират съгласно посочения тук пример:

Примери: чл. 31, ал. 2, б. „а”, т. 3, пр. 1 ЗСВЗакон за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г.
6.6. Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише: “Цит. по:” (на лат. “q.v.” или “qv.”).
6.7. Съкращението, използвано при цитиране на една или няколко поредни страници, е “с.” (напр. “с. 99”) или знакът, който се използва при съкращение на страница в съответната чуждоезикова литература (напр. “p.” при цитиране на текст от латиница). Правилото не важи, когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише “с.“ (напр. „1-99“).


Проява по проекта „Soft Law и значението му за българското право”, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на ПУ с договор № НИ 15 ЮФ 14Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница