На министерството на образованието, младежта и наукатастраница1/6
Дата01.02.2017
Размер468.8 Kb.
Размер468.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СТРАТЕГИЯ


НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2011-2020 г.АПРИЛ, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр. Увод 4


 1. Предмет на стратегията 5

 2. Принципи на безопасността на движението по пътищата 6

 3. Цел и визия 6

  1. Цел на Стратегията 6

  2. Визия за безопасно движение по пътищата 7

Стратегически приоритети и мерки за осигуряване

 1. 7

безопасността на движението по пътищата

Целеви групи за въздействие при реализиране на 1. 15

стратегическите приоритети

 1. Изпълнение и мониторинг 19

  1. Изпълнение на Стратегията 19

  2. Мониторинг на Стратегията 20

 2. Финансиране 21

Заключение 21

Списък на използваните съкращения 22 ГЛОБАЛЕН ПЛАН

за провеждане на Десетилетие на безопасността на движението по пътищата 2011-2020 г. (из Решение на 64-ата сесия на Общото събрание на ООН)

Дейност

на

национално

ниво

Елемент

4:

По

-

безопасно

поведение

на

потребителите

на

пътищата

Разработване на цялостна програма за подобряване на поведението на участниците в движението по пътищата. Последователно или нарастващо осигуряване спазването на Закона за движението по пътищата и стандартите в съчетание с информирането и обучението на обществеността с цел повишаване ползваемостта на предпазните колани и каски, намаляване на шофирането в нетрезво състояние, превишаването на скороста и други рискови фактори.Дейност 1: Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата и провеждането на профилактични мерки и кампании за социален маркетинг с цел оказване на въздействие върху възгледите и мнения за необходимостта от разработване и изпълнение на програми в областта на пътната безопасност.

Дейност 2: Установяване и осигуряване спазването на ограниченията на скоростта и определените въз основа на фактически данни стандарти и правила, целящи намаляването на пътнотранспортните произшествия и травматизма, свързани с превишаването на скорост.

Дейност 3: Въвеждане и гарантиране спазването на законите и установените фактически данни от стандартите и правилата по отношение управлението на МПС от водачи под въздействие на алкохол с цел намаляване на пътнотранспортните произшествия и травматизма поради тази причина.

Дейност 4: Установяване и гарантиране спазването на законите, стандартите и правилата по отношение ползването на обезопасителни каски от мотоциклетистите с цел намаляване на нараняванията на главата.

Дейност 5: Установяване и гарантиране спазването на законите, стандартите и правилата по отношение ползването на обезопасителните колани и системи за безопасност на деца с цел намаляване на нараняванията в резултат на пътнотранспортни произшествия.

Дейност 6: Въвеждане и гарантиране спазването на законите, стандартите, правилата по отношение на транспорта, професионалната хигиена на труда и гарантиране на безопасността при обществен превоз на пътници и товари с цел намаляване на ПТП и нараняванията при тях (за държавния и частния сектор).

Дейност 7: Провеждане на научни изследвания, разработване и съдействие за прилагане на интегрирани политики и методи за намаляване на жертвите по пътищата, свързани с работата, в държавния, частния и други сектори с цел прилагане на международно признатите стандарти по отношение системите за управление на безопасността на движението, професионалната хигиена на труда и безопасността.

Дейност 8: Съдействие за въвеждането на система за степенувано издаване на свидетелства за управление за новите водачи.

УВОД


Настоящата Стратегия е разработена на основание одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.” и е продължение на Програмата на Министерството на образованието и науката за изпълнение на Националната стратегия за подобряване на БДП в Република България за периода 2007-2010 г., приета с Решение на Министерския съвет на Република България от 28.12.2006 г.

Стратегията е документ за политическата и професионалната ангажираност на работещите в системата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за внасяне на конкретен принос в реализирането на основната цел – намаляване с 50% броя на загиналите и на ранените при пътнотранспортни произшествия (ПТП) за 2020 г. спрямо показателите за 2010 г., значително занижаване на материалните щети от тези произшествия и достигане нивото на показателите за аварийността на водещите страни в ЕС.

През месец март 2010 г. Общото събрание на ООН прие резолюция и Глобален план за действие А/RSS/64/2551, с които провъзгласи десетилетието 2011 г. – 2020 г. за „Десетилетие на безопасността на движението по пътищата” с цел намаляване броя на жертвите и особено на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия (ПТП) в света, като се предприемат мерки на национално, регионално и световно равнище.

Определени са следните области на дейност:Управлението на безопасността на движението по пътищата (БДП);

Превозните средства;

Поведението на участниците в пътното движение;

Обучението по БДП;

Грижи за жертвите на ПТП.

Актуализирана е и програмата на Европейския съюз (ЕС) за пътна безопасност с приемане на мерки „Правото на живот и мобилност”, като в резолюция на Европейския парламент се препоръчва завишаването на бюджета на ЕС за безопасността на движението по пътищата.

Стратегията следва логическия процес от общото към частното, включващ следните стъпки:ПРЕДМЕТ

НА

СТРАТЕГИЯТА

ЦЕЛЕВИ

ГРУПИ

ЗА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ПРИ

РЕАЛИЗИРАНЕ

НА

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ

ПРИОРИТЕТИ

ЦЕЛ

И

ВИЗИЯ

ПРИНЦИПИ

НА

БЕЗОПАСНОСТТА

НА

ДВИЖЕНИЕТО

ПО

ПЪТИЩАТА

СТРАТЕГИЧЕСКИ

ПРИОРИТЕТИ

И

МЕРКИ

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТТА

НА

Д

ВИЖЕНИЕТО

ПО

ПЪТИ

Щ

АТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

,

МОНИТОРИНГ

,

ФИНАНСИРАНЕ

Инструментите, използвани за разработването на Стратегията, включват задълбочен анализ на вътрешните и външните фактори, влияещи върху системата, на тенденциите за развитие на международно, регионално, национално и областно ниво, както и анализ на силните и слабите страни на системата за възпитанието и обучението по БДП на децата и учениците, на възможностите и рисковете за развитието на процесите (SWOT анализ).


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница