На министерството на образованието, младежта и наукатастраница3/6
Дата01.02.2017
Размер468.8 Kb.
Размер468.8 Kb.
1   2   3   4   5   6

3. ЦЕЛ И ВИЗИЯ

3.1. Цел на Стратегията


Целта на Стратегията е реализирането на дългосрочната политика на Министерството на образованието, младежта и науката до 2020 г., насочена към намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия, а именно:

Намаляване броя на загиналите деца и ученици при ПТП с минимум 50 на

сто спрямо 2010 г. (с цел през 2050 г. броят на децата, жертви от ПТП, да се доближи до нула);Намаляване броя на тежко ранените деца и ученици при ПТП с минимум 20 на сто спрямо 2010 г.


3.2. Визия за безопасно движение по пътищата


Визията за безопасно движение по пътищата на Република България през периода 2011–2020 г. е подчинена на мотото „Безопасността на движението е право и отговорност на всички”, защото:

Държавата носи отговорност нейните граждани да се чувстват в

безопасност на обществени места и за безопасното им придвижване като участници в движението по пътищата;Всеки гражданин притежава правото и същевременно е отговорен пред

другите за осигуряване на безопасно движение по пътищата.
4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


Процесът на пътното движение е непрекъснато взаимодействие между трите основни фактора, определящи безопасността на движението - поведение на участниците в движението, безопасност на пътната инфраструктура и безопасност на автомобилния парк, както и особено важния показател за намаляване на последствията - своевременната долекарска и специализирана медицинска помощ.

Ефективността на политиката за пътната безопасност зависи до голяма степен от поведението на участниците в пътното движение.

Образованието и обучението са от съществено значение и следва да се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот”.

След внимателен анализ на досегашната система от дейности на МОМН по БДП, на външните и вътрешните предизвикателства са формулирани следните стратегически приоритети и основни мерки в работата на МОМН за постигане на висока степен на пътна безопасност и сигурност:обучението

и

възпитанието

на

децата

и

учениците

за

безопасност

на

движението

по

пътищата

Приоритет 1. Усъвършенстване на управлението на дейностите, свързани с

Мярка___1___.___Повишаване___ролята___на___МОМН'>Мярка

1

.

Повишаване

ролята

на

МОМН

за

решаване

на

проблемите

,

свързани

с

възпитанието

и

обучението

по

БДП

Постигането на трайни резултати за намаляване на жертвите от ПТП изисква конкретизиране на ангажиментите на МОМН по БДП на централно и регионално ниво, реализация на конкретни планове и програми за действие, изпълнение на собствена политика за постигане целите на настоящата Стратегия чрез:Усъвършенстване на нормативната уредба, в т.ч. разработване на

стандарти;Усъвършенстване на системата за информация и управление на

дейностите.Мярка

2

.

Диалог

с

гражданското

общество

по

проблемите

на

безопасността

на

движението

по

пътищата

Безопасността на движението по пътищата изисква:Приобщаване от МОМН, от РИО и от обслужващи звена, както и от детски

градини и училища, на гражданското общество към проблема на пътния травматизъм и изграждането на активна мрежа от партньори чрез конструктивен диалог, обмяна на опит и участие в съвместни практики и проекти;Активизиране на неправителствените организации за решаване на

проблемите на БДП като основен проводник на обществената активност и форма на ангажираност с решаваща роля в изграждането на стабилна държавно-обществена коалиция, която да генерира полезни предложения, проекти, програми и инициативи за подобряване обстановката по пътищата;Подобряване координацията на МОМН с водещи неправителствени

организации за постигане на ефективен, интензивен и ползотворен обмен и комуникация.Мярка

3

.

Активна

регионална

политика

за

решаване

проблемите

на

безопасността

на

движението

по

пътищата

Областните и общинските власти като непосредствен проводник и реализатор на държавната политика осъществяват в качеството си на администрация пряк контакт с гражданите и най-добре познават характера и особеностите на движението по пътищата в региона.

За провеждане на националната политика по БДП в регионите МОМН трябва да:

Активизира съвместни инициативи с областните управи и общинските

администрации като проводник и изпълнител, чийто служебен приоритет е подобряване на жизнената социална среда в интерес на териториалните общности, респективно на обществото в неговата цялост;Развива ефективна и целенасочена координация с местните власти за

подобряване обстановката по пътищата, подкрепя участие в съвместни проекти, осигурява съответна финансова подкрепа и методическа помощ, приобщава местни неправителствени организации и граждани за намаляване на пътния травматизъм не само в урбанизираните райони с висока концентрация на населението, но и за жителите на извънградските населени места.Мярка 4. Корпоративна социална отговорност обвързване на частния сектор

и пазара с безопасността на движението по пътищата


Частните организации притежават възможността да използват различни механизми за въздействие върху техните служители и партньори и в качеството на капиталовложител могат да участват по-активно в подобряването на пътната безопасност:

Подобряване на взаимодействието на МОМН с частния сектор за решаване

проблемите на безопасността на движението по пътищата;Организиране на целенасочени обществени мероприятия за

популяризиране на публично-частното партньорство в областта на възпитанието и обучението по БДП на децата и учениците.
Мярка___7.___Квалификация___на___учителите___по'>Мярка 5. Разширяване на държавно-общественото начало при решаване на проблемитенабезопасносттанадвижениетопопътищата


Участие на МОМН по компетентност и функции в дейността на Държавната обществено-консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП) за повишаване ролята на координацията между отделните институции и организации, по провеждане на политиката на Европейската комисия по БДП, стимулиране прилагането на положителните практики с доказана ефективност в европейските и други страни по света;Участие на МОМН в дейността на експертната група на фонд „Пътна

безопасност”;Повишаване ролята на областните комисии по проблемите на БДП за

управление на процесите на областно ниво;Повишаване ролята на общинските комисии по проблемите на БДП за

провеждане на политиката, определена в националните стратегии;Повишаване ролята на училищните комисии по БДП за опазване живота и

здравето на децата и учениците, създаване на безопасна инфраструктура в „училищните зони”, повишаване компетентностите и ангажиментите на родителите;Укрепване на административния капацитет за управление на дейностите за

осигуряване на възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП.
Мярка 6. Насърчаване изучаването и внедряването на положителните европейски и световни практики в тази насока


Европейски практики, програми и проекти – мобилност, обмяна на добри

практики и мултиплицирането им;

Участие в мултиплицирането на европейския проект Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety (ICARUS) за оптимизиране обучението на младите водачи на МПС чрез внедряване на модел за обучение, насочен към променяне на навиците за управление на МПС въз основа на идентифицираните рискови фактори, които влияят на младите водачи на МПС.Мярка

7.

Квалификация

на

учителите

по

БДП

Усъвършенстване на нормативната уредба за квалификация на

педагогическите специалисти в системата на средното образование по проблемите на възпитанието и обучението по БДП въз основа на добрите практики на страните от ЕС;

Създаване на система от стандарти с цел оценяване и обвързване на

резултатите от обучението за повишаване квалификацията на педагогическите кадри с резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците и безопасното им поведението на пътя.Разработване на програма за повишаване и актуализиране на

квалификацията на учителите по БДП и за специализирана подготовка на специалистите, занимаващи се с проблемите на БДП.Мярка

8.

Подобряване

финансирането

на

обучението

по

БДП

на

децата

и

учениците

След приемане на новия план за работа по БДП Европейската транспортна комисия планира да отпусне необходимите средства с цел разработване на съгласувани ефективни действия за прилагане на политиката за БДП до финансовата 2020 г.

Тези средства от ЕС следва да се концентрират върху подобряването на БДП чрез прилагане на ефективни научнообосновани мерки за спасяване на човешки живот.

Проучване на възможностите за осигуряване на алтернативни източници

за финансиране на БДП и създаване на организация за кандидатстване за финансиране на национални и международни проекти по безопасността на движението по пътищата по европейски програми;Развитие на подходи за целево финансиране и за включване на проблемите

на БДП в проектите, имащи отношение към основните фактори на транспортната система човек-автомобил-път;Използване възможностите на Оперативната програма Развитие на

човешките ресурсиза изготвне и апробиране на проект, свързан с дейности за осигуряване на БДП;Създаване на организация за ефективно реализиране на проекти по БДП

чрез финансиране от Националния фонд „Пътна безопасност” и Гаранционния фонд; Финансиране на:  • Системите и елементите на безопасността на движението като

неразделна част от проектите за пътната инфраструктура;

  • Обучението на учениците и на възпитанието на децата от детските градини като част от общото финансиране на програмите за обучение;

  • Отделни проекти по системата за публично-частното партньорство.Приоритет 2. Подобряване качеството на знанията и уменията на участниците


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница