На министерството на образованието, младежта и наукатастраница4/6
Дата01.02.2017
Размер468.8 Kb.
Размер468.8 Kb.
1   2   3   4   5   6

в движението, свързани с обучението и възпитанието по БДП


Изложените стратегически приоритети са идентифицирани след внимателен анализ на всички външни и вътрешни предизвикателства. Те са базата, на която са формулирани основните мерки на министерството за осигуряване на БДП.

Най-голяма вероятност за допускане на грешка в пътната обстановка съществува за пешеходеца като участник в пътното движение, в т.ч. ежедневно – за децата и учениците.

В тази насока са необходими следните групи мерки:

1

.

Об

щ

и

ме

р

ки

Осъществяване на контрол на дейностите за образованието, обучението и

възпитанието по спазване правилата за движението по пътищата през всичките етапи на човешкия живот;

Насърчаване на алтернативните форми на придвижване с цел огравичаване

използването на МПС;Насърчаване и подкрепа на непрекъснатото ограмотяване на обществото

за постигане на адекватна реакция по проблема – предпазване от ПТП чрез постоянно въздействие върху човешкото съзнание;Перманентно обучение на участниците в движението по проблемите на

безопасността по социални и училищни програми, служебни семинари, кампании и чрез медиите;В учебните програми и дейности да се акцентира на факторите,

ограничаващи агресията по пътищата, изграждащи устойчива, добродетелна и социално отговорна ценностна система;Разработване и реализиране на web сайт с информационно методически

материали за училищно образование по безопасност на движението по пътищата.

2

.

Мерки

в

семейството

Разработване на комплекс от средства и механизми за повишаване

културата по безопасността на движението по пътищата в семействата, в т.ч. и съвместно обучение на деца и родителите им;

Систематизиране на опасностите, застрашаващи живота и здравето на

децата и учениците в пътното движение, както и използване на различни методи и средства тези опасности да станат обект на ежедневно обучение в семействата;Прилагане на личния пример на родителите за обучение на детето за

безопасно участие в пътното движение;Подкрепа за творчески изяви на децата и учениците – създаване на

разкази, стихотворения и песни за безопасно участие в пътното движение.В

детскатаградина

:

.3

Мерки

в

системата

на

предучилищното

и

училищното

образование • Разработване на специфични методи и средства за провеждане на единна политика за възпитанието и обучението по БДП на децата в детските градини; • Разпространяване на положителния опит по отношение на обучението за безопасно участие на децата от детските градини в пътното движение;

 • Организиране и провеждане на състезания, конкурси, викторини и др. по БДП за деца и за семейства с деца в предучилищна възраст.В училището – за учениците в І - ІV клас

и за издаване на сертификат за безопасно участие като пешеходци и велосипедисти;

 • Обучение и възпитание на учениците в извънкласни форми -

Национална викторина по безопасност на движението по пътищата, Републикански комплекс по приложно колоездене, Деца обучават деца, Ученически патрули, Безопасен път „От дома до училище и обратно”, състезания по майсторско управление на МПС и др.

В училището – за учениците в V - ХІІ клас

 • Разработване и прилагане на единна политика за обучение на учениците

по отношение на опасностите в пътното движение, които застрашават тяхното здраве и живот;

 • Изучаване на опасностите при управление на мотопед, мотоциклет и автомобил;

 • Създаване на условия за поетапно въвеждане на обучение на учениците за придобиване на правоспособност за управление на МПС според възрастта им;

 • Създаване на условия за утвърждаване и реализиране на държавен планприем за професионално образование по транспортни професии, в които се изучава БДП като задължителна професионална подготовка в съответствие с потребностите на икономиката и за мобилност на работната сила.

Усъвършенстване

на

учебната


документация

,

утвърждаванаот

министъра4

.

Мерки

в

системата

за

обучение

за

придобиване

на

правоспособност

за

управление

на

МПС

на образованието, младежта и науката, за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС въз основа на добрите европейски практики и директивите на ЕС, в т.ч. за: • Управление с придружител;

 • Лица с ограничени възможности за водачи на МПС;

 • Въвеждане на поетапното придобиване на пълни права за управление на

МПС; • Повишаване знанията и уменията на новите водачи след придобиване на

правоспособност за управление на МПС;

 • Продължаващо обучение на водачите на МПС (въвеждане на система за

обучение на водачите през определен период от време;

 • Усъвършенстване на системата за обучение на водачите на МПС,

загубили контролните си точки;

 • Поощряване повишаването на уменията на водачите на МПС за

управление при сложни условия и критични ситуации (подкрепа изграждането на полигони за управление при сложни условия и критични ситуации);

 • Повишаване на знанията и уменията на водачите на МПС над 65-

годишна възраст.

Усъвършенстване на системата за придобиваве на правоспособност за

обучението на водачи на МПС;Усъвършенстване на учебната документация за придобиване на

правоспособност за провеждане на изпити за водачи на МПС.Провеждане

на

националнии

местни


кампании

за

повишаванеПриоритет

3.

Осигуряване

на

безопасен

обществен

превоз

на

деца

и

ученици

информираността на обществеността за безопасните начини за превоз на деца и ученици, възможните рискове при неправилен превоз, при слизане и качване в автомобила, престой в МПС и др.;Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища;

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в

пътните превозни средства;Усъвършенстване на нормативната уредба за осигуряване на безопасен

обществен превоз на деца и ученици при провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм в страната и в чужбина, абитуриентски балове, олимпиади, състезания и други организирани училищни дейности, извънкласни масови прояви и публични изяви.

1

.

Мерки

извън

населените

места

Приоритет 4. Осигуряване на по-безопасна пътна инфраструктура

Предприемане на действия за ангажиране на специализираните висши и

средни училища, научни институти, неправителствени и браншови организации по темата за повишаване на БДП, включително и за безопасността на пътната инфраструктура, както и за осъществяване на устойчива политика и дейност от страна на общинските власти по отношение обезопасяване на общинската пътна мрежа;Насърчаване изграждането на републиканска веломрежа и интегрирането

й към общоевропейската.

2

.

Мерки

в

градска

среда

и

в

други

населени

места

Разработване на насоки и прилагане на мерки за намаляване на

пешеходните злополуки с децата и учениците в населените места;

Ограничаване на възможностите за движение с високи скорости на

транзитно преминаващите МПС по републиканската пътна мрежа през урбанизираните територии край детските градини и училищата и маршрутите на учениците (приоритетно в случаите, когато отделни пътни участъци се пресичат на едно ниво с други видове пътища);Подкрепа на инициативите на общинските власти за реализация на

проекти, свързани с БДП в населени места;Разработване на конкретни планове за намаляване на пешеходната

аварийност в градска среда;Обезопасяване на зоните около детските градини и училищата, местата с

интензивно смесено движение, спирките за обществен транспорт, пешеходните пътеки, кръстовищата, пътни възли и други участъци с повишена опасност.5. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница