На министерството на образованието, младежта и наукатастраница5/6
Дата01.02.2017
Размер468.8 Kb.
Размер468.8 Kb.
1   2   3   4   5   6

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ


За оперативност при реализиране на стратегическите приоритети на настоящата стратегия мерките за въздействие по целеви групи са диференцирани, както следва:1

.

ПЕШЕХОДЦИ

-

Мерки

за

осигуряване

безопасност

на

движението

по

пътищ

ата

Организиране и провеждане на национални кампании за опазване живота

и здравето на пешеходците в пътното движение, формиране на уважение и толерантност към пешеходеца, към възрастните, децата и учениците и подобряване на контакта пешеходец-водач;

Подкрепа инициативите на общините при разработване на комплексни

програми за осигуряване на безопасни условия за движение на пешеходците в населените места: изграждане на зони 30 км, училищни зони, пешеходни зони, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, изкуствени неравности, тротоарни стеснения и др.Създаване

на

нормативниусловия

за

отделянена

велосипедното

движение

.

2

ВЕЛОСИПЕДИСТИ

-

Мерки

за

осигуряване

безопасност

на

движението

по

пъти

щ

ата

от това на останалите превозни средства. Велосипедното движение да стане неразделна част от транспортно-комуникационните планове и плановете за организация на движението в населените места;Подкрепа на общинските структури за проектиране и изграждане на

велосипедни алеи, пътеки и зони;Създаване на предпоставки за обучение на децата и учениците за

управление на велосипед като елемент от общото обучение по БДП в училището;Стимулиране и разширяване на обхвата на децата и учениците в

състезанията по приложно колоездене;Провеждане на информационни кампании за разясняване на обществото

за ползите от употребата на обезопасителните каски и други аксесоари, защитно облекло от децата и учениците - велосипедисти, скейтбордисти, мотопедисти, мотоциклетисти и др., особено от децата и учениците до 14 годишна възраст;Повишаване на видимостта за велосипедистите при движение през

тъмната част от денонощието особено около училищата;Подкрепа създаването на национална веломрежа по пътищата на нашата

страна като част от европейската веломрежа.Засилване на сътрудничеството с общинските власти за строеж на

безопасни алеи за каране на велосипеди, скейтборд и ролери;Разширяване обхвата на националното състезание по приложно

колоездене, майсторско управление, правила за движение, технически познания и оказване на първа медицинска помощ на пострадали от ПТП.Организиране

и

провежданена

кампании


за

безопасно

управление

на

.3

МОТОЦИКЛЕТИСТИ

И

МОТОПЕДИСТИ

-

Мерки

за

осигуряване

безопасност

на

движението

по

пътищата

мотоциклети и мотопеди при различни условия за движение и огласяване на последиците от ПТП с участието на мотоциклетисти и мотопедисти.Усъвършенстване

на

системата,

в

т.

ч

.и

на

програмитеза

обучение


на

.

4

НОВИ

ВОДАЧИ

-

Мерки

за

осигуряване

безопасност

на

движението

по

пътищата

кандидатите за водачи на МПС въз основа на най-добрите европейски и световни практики: по-ранно обучение, етапно придобиване на правоспособност, управление с придружител, ангажиране на родителите и др.;Поощряване изграждането на специализирани полигони за обучение по

управление в усложнени условия и критични ситуации;Провеждане на информационни кампании, свързани с БДП на новите

водачи на МПС, повишаване ангажиментите на семействата и институциите, имащи отношение към проблема;Усъвършенстване на системата за оценка качеството на работата на

институции, ангажирани с обучение и проверка на уменията и знанията на новите водачи на МПС.
5. ДЕЦАТА - Мерки за осигуряване безопасност на движението по пътищата


Основна отговорност за големия брой деца - жертви на ПТП, носят родители, учители, участници в движението, държавни институции, организатори на движението, общински власти и др. В три основни направления може да се търси промяна на броя на пострадалите деца - обучение и формиране на навици за безопасно участие в движението, правилен превоз на децата и създаване на безопасна инфраструктура, съобразена с особеностите на детската възрастова группа, и добър личен пример от страна на възрастните участници в движението (семействата).Усъвършенстване на законодателството и засилване на контрола по

опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение;Усъвършенстване на системата за обучение на децата в детските градини

и училищата за формиране на нова култура за безопасно участие в движението по пътищата;Създаване на организация за привличане на културната и научната

общественост, неправителствените организации и частния сектор за създаване на помагала, художествени и музикални произведения, компютърни игри, провеждане на открити уроци и др. за обучение на децата за безопасно участие в пътното движение в партньорство с МВР, МЗХ, БЧК, СБА, СОС и др.;Разработване на програми, чиято цел е да предотвратяват загубата на

детски живот и нараняванията на деца и ученици от ПТП;Усъвършенстване на пътната инфраструктура в районите на детските

градини и училищата и местата с интензивен детски пътникопоток;Разясняване на ползата от това детето и ученикът да бъдат видими на пътя

като участници в движението чрез използване на светлоотразителни елементи, светли дрехи и др.;Разработване и прилагане на програми за обучение на родители и

водачи на МПС със съдържание, включващо усвояване на знания за възрастовите особености на децата (какво могат и какво не могат в качеството си на пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти и др.);Подкрепа участието в международни проекти за обучение и предпазване

на децата от нараняване в пътното движение;Поощряване разработването на учебни филми, учебно-помощна

литература и помагала, компютърни игри и др. по безопасността на движението по пътищата и др.;Провеждане на национални ученически викторини и състезания,

национални конкурси за детска рисунка и есета по безопасност на движението по пътищата;Информиране на обществеността за причините и условията за

настъпване на всяко ПТП със загинало дете или ученик.Децата като пътници в лек автомобил:

  • Разработване на комплекс от средства и механизми за повишаване

културата в семейството, свързана с безопасния превоз на деца в семейното ППС;

  • Поддържане в техническа изправност на семейния автомобил;

  • Организиране и провеждане на кампании за запознаване на родителите с детските обезопасителни системи, използвани в автомобила;

  • Иницииране на законодателни промени за въвеждането на завишени

санкции към водачите на МПС, превозващи деца в лек автомобил без използване на обезопасителни системи.

Разработване, огласяване и разпространение на тематични обучителни

програми за родители и водачи на МПС относно възможното поведение и реакциите на децата като пешеходци. Провеждане на тематични конференции по проблемите на безопасността на децата и учениците като пешеходци;Насърчаване на структурите на образованието, неправителствените

организации, общините и други институции за разработване на безопасни маршрути за придвижване „дом-училище-дом” за всяко дете и ученик;Създаване на поведенчески индикатори, които могат да спомогнат за

определянето на момента, когато детето/ученикът е готово да пресече улицата само;Систематизиране и популяризиране на добри практики за предпазване на

децата и учениците - пешеходци от ПТП;Разширяване приложението на движението „училищни патрули”;

Разработване, реализиране и оценяване на програми на принципа „Деца

обучават деца”;Разработване на системи за наблюдение на локалните рискови фактори,

които да проследяват причините за нараняванията на децата и учениците - пешеходци и да определят евентуални промени в околната среда и поведението, които биха предотвратили тези наранявания;Извършване на изследвания с цел измерване на нивата на детския

пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него. Определяне и проверка на косвени показатели, чрез които могат да се прогнозират случаи на детски пешеходен травматизъм.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница