Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език Виолета ГеоргиеваДата18.11.2017
Размер208.99 Kb.
Размер208.99 Kb.

Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания

в съвременния български език

Виолета Георгиева
Главната цел на настоящото изложение се състои в изследване на същността на трипредложните конструкции в българския език като тип полипредложни съчетания. С оглед по-нататъшните ни наблюдения най-напред е необходимо да се уточни съдържанието на термина „полипредложна конструкция”. Както е известно, едновременната употреба на два или повече предлога в контактна позиция обикновено се приема за предложно съчетание. В съвременния език се срещат предложни образувания с двойна, тройна и изключително рядко с четворна предложна връзка. Наличието на такива конструкции характеризира развойните тенденции в българската предложна система, а от друга страна, се определя като един от начините за изграждане на нови предлози в езика. Самото понятие „предложно съчетание” обаче според нас не е еднозначно и не би трябвало да се разбира като синоним на „полипредложна конструкция”, тъй като в науката с него обикновено се обозначава съвкупността от предлог и пълнозначна дума (зад къщата, над колата, около него, покрай двамата, срещу избрания). Понятието „полипредложна конструкция” се явява по-точно и коректно при назоваване на специфичните предложни образувания, ако се отчете основната особеност на тези употреби – наличие на два или повече предлога в контактна позиция ( за пред хората, до около час, към след Великден, с по над 20 години, за до около 500 лева, с до над 15% и др.). От друга страна, е необходимо да се припомнят някои формално-семантични особености на предлозите и въз основа на това разграничение да се изяснят допълнителните характеристики на полипредложните съчетания спрямо други предложни комбинации. Простите предлози имат неразчленима морфологична структура, в голямата си част са наследени от праславянски и се срещат във всички славянски езици ( напр. в, без, до, за, зад, към, по, под). Сложните предлози от своя страна представляват съчетания, образувани в резултат на сливането на прости предлози с други служебни думи, наречия или имена (всред, помежду, извън, въпреки, заради, според, поради, вместо). Освен това в езикознанието се обособяват и т.нар. предложни изрази, чиято същност се състои в изграждането на особени съчетания от две или повече думи, които се характеризират със смислово единство, възприемат се като устойчиви и неразчленими словосъчетания, изпълняващи ролята на предлог в синтактичната структура на изречението. Пълнозначната единица в тези образувания може да бъде съществително име или наречие, чието участие като елемент в предложния израз се свързва с десемантизацията на реалното му значение. Получената устойчива структура от предлог и самостойна дума се схваща като семантична цялост с абстрактно значение, която изпълнява служебна функция в изречението. Като предложни изрази се определят съчетания от типа на с оглед на, по отношение на, благодарение на, въз основа на, подобно на, независимо от, по повод на, съобразно с, съгласно с, независимо от, вследствие на, във вид на, по линията на, по пътя на, в изпълнение на и др..

За целите на настоящото изложение и според изискванията на избраната тема е необходимо да се изясни и същността на т.нар. предложна група. Българските предлози и в частност полипредложните конструкции имат съществена роля при синтактичното изграждане на изречението, тъй като се явяват свързващи единици между пълнозначните думи не само на семантично, но и на синтактично равнище. Предложната връзка осъществява синтактичното съчетаване на управляващата (глагол или име) и подчинената (име) пълнозначна дума. Самостойната лексикална единица в подчинена позиция в рамките на предложната група добива подчинена роля в цялото словосъчетание именно чрез употребата на предлог.

Едва ли е необходимо да доказваме, че представянето на едно изречение като структурно единство от отделни словосъчетания и извеждането им от цялостната контекстова рамка като самостоятелни изрази разкрива богатите синтактични възможности на българския език и възможността отделните лексикални единици да отнасят значението си към различни части на изречението. Предлозите се оказват необходими средства в съвременния език, като се има предвид неговата аналитична структура, тъй като чрез тяхната употреба се отразяват семантичните и синтактичните връзки и отношения между думите. Като главен елемент в предложната група (PP) с подчиняваща функция спрямо името в следходна позиция изследваните служебни думи разкриват значението и особената синтактична роля в изграждането на изречението.

В заключение се налага да отбележим, че съпоставянето на полипредложните конструкции с предложните изрази и предложните групи според нас позволява твърде отчетливо да се откроят най-специфичните им характеристики. По-нататък в работата си приемаме, че полипредложни конструкции са съчетанията от два, три и повече предлога в контактна позиция, свързани в неразчленима и устойчива цялост чрез обединяване на семантиката на всеки отделен предлог, като в резултат на свързването цялостното съчетание поема ново смислово съдържание. Може да се твърди, че присъствието на полипредложните конструкции в съвременния език доказва убедително коментираната от редица лингвисти словоредна вариабилност на българското изречение (доколкото нерядко те са пряк резултат именно на словоредно разместване в спонтанната реч). Безспорно е обаче и това, че въпросните конструкции са както проява на тенденцията към аналитично изразяване (вж. Бонджолова, 1989), така и следствие от динамичността на модерната среда, от характерните за българския език противоположни тенденции в спонтанната реч – от една страна, стремеж към икономия на езиковите средства, а от друга, към редундантност (кодиране „с излишък”). Същността на езиковата икономия се състои в целенасоченото, често неосъзнато като процес, изразяване на максимално смислово съдържание чрез употреба на възможния минимум граматично свързани лексикални единици. Тази особеност на езиковия организъм, основана на схващането за неговата абстрактна и същевременно следваща собствена линия на развитие и подчиняваща се на свои закони същност, се възприема като една от причините за възникването на полипредложните конструкции като удобна възможност за „стягане на израза” (Б. Норман, цит. по Бонджолова, 1989, стр. 60). От друга страна, употребата на предлози в съседна позиция допринася за усъвършенстването и обогатяването на езика на стилистично равнище, а включването им в научните текстове е показателно за тяхното специфично присъствие и постепенното им навлизане дори във възприетите като сравнително устойчиви на изменения езикови сфери. Трябва да се уточни обаче, че макар в ежедневната реч и т. нар. народни говори да съществуват специфични форми и съчетания, все пак езикът отбелязва определена степен на ограничение и такива варианти според установената днес книжовна норма е препоръчително да се избягват в официалната сфера.

Както бе отбелязано по-горе, реализацията на полипредложните конструкции в съвременния български език се явява като проява на специфични езикови тенденции. Действието на закона за езиковата икономия води до образуването на част от полипредложните съчетания в стремеж към стягане на израза и предаване на максмимално семантично съдържание чрез предложната конструкция. Други полипредложни образувания обаче са резултат от съвсем противоположна тенденция, намираща изява в спонтанната реч, която води до употреба на тавтологични предложни съчетания или до т. нар. редундантност на предложните средства. Така като проява на паралелното функциониране на две противоположни по своята същност езикови тенденции в съвременната реч могат да бъдат регистрирани два типа полипредложни съчетания. Тавтологичните съчетания представляват интересна група полипредложни образувания, при които се регистрира употреба на сходни по значение (в някои случаи едни и същи) предлози в структурата на полипредложната конструкция.

Напр.: Бяха момчета по на по 20 години. (от разговорната реч, по-нататък разг.)1Бяха момчета на по на 13 години. (разг.);

При количествена съпоставка на типовете полипредложни конструкции в съвременния български език може да се установи, че с най-висока фреквентност се отличават двупредложните образувания2, чието присъствие се отбелязва във всички стилове на книжовната реч и в диалектите ( за по, по за, за пред и др.). Сравнително по-рядко се срещат синтактични цялости, изградени от три предлога ( за по около, за около до, с по над и др.), а съвсем ограничена е употребата на съчетания с четири служебни единици. С оглед главната цел на изложението ни може да се отбележи, че причините за по-ниската фреквентност на трипредложните съчетания спрямо двупредложните трябва да се търсят в по-малката възможност за съчетаване между три служебни думи. Особеностите в семантиката на отделните предлози предполагат по-ниска вероятност за свързване в предложна конструкция на повече елементи. Така съвсем обяснима се явява употребата на по-малък в сравнение с конструкциите с два предлога брой полипредложни съчетания. От друга страна, фреквентността на установените в езика трипредложни образувания не може да се определи като ниска, те звучат приемливо за носителите на езика. Причините за разпространението на полипредложните конструкции и в частност реализацията на три предлога в съседна позиция се откриват във възможностите, които предлагат такъв тип съчетания : максимално съдържание в минимален езиков израз, стегнатост на речта, гъвкава и точна мисъл. По-голямата част от вариантите са характерни за разговорната реч, за публицистичния и художествения стил, а по-рядко е използването им в научната и официалната сфера, тъй като някои образувания се характеризират с неопределеност, приблизителност, несигурност на изразяваното отношение. Въз основа на тази особеност закономерните стилови характеристики на официалните текстове и научната литература ограничават използването на такъв тип съчетания (срв. до за към, около за към, за около към, в около без, в около в и пр. като тип езикови средства в строго научен текст и в ежедневната реч). Самостоятелната употреба на предлози като около, към е необходимо средство в езикови текстове от официалната и научната сфера, но особеностите в семантичното им съдържание оказва своето влияние при съчетаемост с други предлози. Като част от полипредложна конструкция около и към реализират преносните си значения на приблизителност, неопределеност спрямо обекта/субекта, което от своя страна противоречи на главните особености на недопускащите несигурност в изразяването официална и научна сфера на дейност. Затова липсата на трипредложни конструкции с елемент около и към в този тип езикови източници е напълно обяснимо. От друга страна, наситената със специфични езикови употреби, някои от които противоречат на книжовната норма, разговорна реч изобилства от такива примери. Разговорната реч (диалектното богатство, жаргонните употреби, говорите, характерни за специфичните общества и отделните възрастови групи) се явява естествена, ненормирана, позволяваща употреба на неприемливи според книжовната норма съчетания. В този смисъл консктрукции, които изглеждат по-скоро неприемливо в научната сфера, в определена ежедневна среда биха се възприели естествено. В резултат на целенасочено търсене в езикови източници, може да се отбележи присъствието на следните трипредложни конструкции:

  • в около без, в около към;

  • вместо из между, вместо за около, вместо като на, вместо като за, вместо за към, вместо за под, вместо за над, вместо за из, вместо за в, вместо около в, вместо около за, вместо около до, вместо в на;

  • за в по, за на по, за в от, за в над, за в до, за около към, за около за, за след около, за около след, за около до, за около под, за до в, за между до, за след отсам, за около на, за на около, за до в, за към в, за по около, за по над;

  • до за около, до за между, до около над, до около под, до около по, до около на;

  • на около под, на около над, на около на, на около до, на около към;

  • по за около, по за в, по за над, по за под, по за след, по за между, по на по, по около за, по за по;

  • около за по, около за под, около за между, около за на, около след над, около до над, около на над, около на между, около на по, около на под, около до под, около за до;

  • освен около през, освен около преди, освен вместо на, освен в отсам, освен в оттатък, освен до отсам, освен до оттатък, освен след оттатък, освен като на, освен като за, освен около по, освен около към, освен около до, освен около след;

  • с по за, с по над, с по около, с около по, с около до;

Част от изложените комбинации от предлози и тяхната реализция в писмената реч могат да бъдат проследени в представените по-долу примери3, подбрани от електронни източници. Срв.:

I. 1. Трипредложни съчетания с предлог вместо в първа позиция:

При обработката на остатъците с него разлагането протича вместо за около година само за 40-50 дни. http://agro.bg/topical292/;

Вместо като на нежно цвете той гледа на съпругата си Каре Отис като на боксова круша. http://bg.meri.bg/l;

Остава да се предположи, че Ив. Попов е записал неточно информацията за Балабанови вместо като за съжители на Мютевелиеви – като за техни роднини. http://www.promacedonia.org/;

Едно майче ми сподели, че по този начин се сдобила с активната гимнастика 3 в 1 /точния модел не разбрах/ за 39 лева, вместо за към 100. http://www.zachatie.org/;

17-цолови гуми вместо за над 200 лв. парчето могат да се доставят с 30-40% по-евтино. http://www.nikiboy.com/;

Все повече електронни книги излизат, несравнимо по-лесно е да се съхраняват течения на вестници в електронен вариант на 2 - 3 диска вместо в по няколко тома по традиционния начин. http://www.bgsever.info/;

Е, ако не ги намеря по-рано, февруари ще си ги взема вместо за по 6 лв за по 7.20. http://forum.uni-sofia.bg/;

I. 2. Трипредложни съчетания с предлог за в първа позиция:

Това е реалността за в над 99%,от бюджета на гражданина и тук е блажната страна! http://kichashki.blog.bg/;

Въпроса в главите ни дали да бъдем с Азия или Европа, дали да бъде демокрация или социализъм, чехите, унгарците и поляците го решиха за около за 4 часа. http://www.borbabg.com/;

Според повечето представители от бранша пазарът в момента е достигнал до дъното, като прогнозите за неговото съживяване варират за след около половин и една година. http://www.borbabg.com/;

И записванията са за около след 2 седмици. http://forum.all.bg/;

Това е нормална реакция за около до 15 дни. http://kozmetika-zdrave.com/;

Имам за пораснали бебета, такива за на около годинка. http://www.topnews.name/;

Макар че сега се прави кампания за до в Могилино, но това са единични случаи. http://www.slava.bg/news/;

А дали техни превъзходителства ще искат кола за до в неделя? http://search.dcl.bas.bg/;

Ако го практикувате за по около 5 минути сутрин и следобед преди медитация, ще откриете, че много по-бързо и дълбоко навлизате в нея. http://www.self-help.bg/wellness/;

Три стари автомобила бяха продадени за по над 1 млн. долара всяка на търг в САЩ. http://www.vestnikataka.com/;

Ти колко мислиш, че струва,че тук с десен волан м3 286 коня се продава за по под 8 000лв.? http://www.tuning.bg/forum/;

Ще стигнем в София за около към 2 часа.(разг.);

I. 3. Трипредложни съчетания с предлог до в първа позиция:

Приемам предложения за клавиатура до за около 50 лева с нормални бутони. http://mail.hardwarebg.com/forum/;

Поради тази особеност кристалните силициеви фотоволтаици достигат до около над 2 пъти по-висока електропроизводителност от аморфните при температури на повърхността им около 25 градуса по Целзий и при еднакво огрени от слънцето площи. http://www.landregulation.com/;

Дигането на графиката до около под нулата означава единствено, че сме заорали в дъното. http://forum.investor.bg/;

Този добив вече плавно в съответните месеци ще намалява от 3,7 млн. куб. м. на ден до около по 1 млн. на ден, допълни още Гогов. http://bg.today.bg/news/;

Ето това под стената, до около на метър от дръвчетата. http://www.napravisam.bg/forum/;

Можеш да го намериш до за между 10 и 15 лева(разг.).;

До около под 15 процента от населението.(разг.);

I. 4. Трипредложни съчетания с предлог на в първа позиция:

Попаднах на кръстопът : искам да смаля снимките на цифровия фотоапарат от 1 MB на около под 100 KB, обаче не знам как. http://www.bulforum.com/;

Заедно с терена извън крепостната стена, където също се регистрират културни останки, общата площ на обекта може да се изчисли на около над 6 хектара. http://www.bulgariancastles.com/;

Хотелът се намира в центъра на Сарафово на около на 150 м. от морския бряг. http://www.kvartiri.ltd.bg/;

Ако английските лъкове са мятали на около до 230 метра, то монголските доста повече: 320м. http://daobg.com/;

Беше преди много години и аз бях на около към 16 може би,но беше свързано с кралските интриги. http://www.bghelp.co.uk/;

Бяха момчета на по на 13 години.(разг.);

I. 5. Трипредложни съчетания с предлог по в първа позиция:

Така се въртят из центъра около 2 часа - минават 4 пъти по за около половин час. http://lu-club-kukeri-dabene.dir.bg/;

Днес някои от платната му се продават по за над 100 млн. долара. http://books.svetove.com/;

Исковете са по за между 5 и 8 млн. долара. http://paper.standartnews.com/;

Главната сграда е на 4 етажа и предлага 93 стаи, а другите две са по на по два етажа и общо предлагат 92 стаи. http://www.nasamnatam.com/;

Ще го намериш по около за 10 лева.(разг.);

Бяха момчета по на по 20 години.(разг.);

Можеш да си купиш пълен комплект по за между 100 и 130 лева.(разг.);

I. 6. Трипредложни съчетания с предлог с в първа позиция:

Трима българи с по над 10 млн. лв. за 2009 г. http://novini.dir.bg/;

За мен показанието в литри би било много полезно, понеже в 90% от случаите карам в червеното с по за 10 лв бензин. http://www.opelclub-bg.com/forum/;

Божидар Димитров: Българското малцинство в Македония се увеличава всяка седмица с по около 500 души. http://www.focus-news.net/;

Четири са частните паркинги с около по 50 места всеки и почти същата такса. http://dariknews.bg/;

Ефективните катализатори намаляват вредните вещества в изгорелите газове с около до 90%. http://www.volkswagen.bg/;
Трипредложни конструкции, регистрирани в корпуси с разговорна реч:

Ще го намериш по около за 10 лева.;

Бяха момчета по на по 20 години.;

Бяха момчета на по на 13 години.;

Можеш да си купиш пълен комплект по за между 100 и 130 лева.;

Можеш да го намериш до за между 10 и 15 лева.;

До около под 15 процента от населението.;

Ще стигнем в София за около към 2 часа.;

Разкрити са финансови измами около за над 100 000 лева.;

Ще работя там около за между 5 и 10 години.;

около след над 5 години;

около до над 25 процента;

около на над 20 минути път

около на по 20-25 години;

около на под 15 процента от нашия отдел;

около до под 10 процента от безработните;

около за по 10 минути всеки ден;

освен около преди 3 години;

освен в отсам страната;

освен до отсам оградата;

освен като за път се приготви;

освен около по 10 минути на ден;

хапче за по на 8 часа;

освен за към 17-ти да остане;

освен след около седмица ще дойдеш;

освен около след месец ще дойдеш отново;

освен около до края на месеца ще чакам;

освен около по обяд ще мина към вас;

освен около към седмица карай с него;

Въз основа на регистрираните предложни употреби в електронните източници може да се твърди, че най-висока степен на съчетаемост с други предлози проявяват следните служебни думи: в, вместо, за, до, на, по, около, освен като първи елемент в трипредложното съчетание. От друга страна, същите предлози са и най-често срещаните във втора или трета позиция в конструкцията. Необходимо е да се отбележат някои закономерности при съчетаването на изброените единици. Както бе споменато по-горе, форми като в, за, до, на, по, около бележат висока степен на фрекветност като самостоятелни предлози и като част от предложно съчетание в резултат на семантичните си възможности, позволяващи реализация на различни значения в речта. В предложените изрази избраните единици не се ограничават до присъствие само в определена позиция в полипредложното образувание (първа, втора или трета). Що се отнася до предлози като вместо и освен, те маркират характерна реализация като първи елемент в съчетанието. Причините за тази особеност трябва да се търсят в самостоятелното смислово съдържание на предлога. Семантиката на вместо и освен се свързва с отношение за отделяне, противопостявяне, изключване, предпочитание на един предмет спрямо друг, което предопределя високата степен на съчетаемост с други предлози, но само като главна, подчиняваща следходните единици, част от предложната група, с чието значение се изразява нова посока на мисълта (срв. освен около през, освен около преди, освен около към, освен около на, вместо за над, вместо за под, вместо за в, вместо в на, вместо около до, вместо като на, вместо като за, / *около през освен, *около преди освен, *около към освен, *около на освен, *за над вместо, *за под вместо, *за във вместо, *в на вместо, *около до вместо, *като на вместо, *като за вместо,). Втората група от предложените варианти (отбелязана с *) представя неприемливи езикови употреби, които изразяват липса на логически и смислови връзки между означаваните отношения, т.е. промяната в словореда на коментираните съчетания води до нарушаване на логическата цялост на конструкцията.Подобно на двупредложните образувания някои съчетания от три предлога в контактна позиция също могат да реализират синонимни варианти чрез промяна на словоредната позиция. Типичен пример се явяват варианти като около [на по], около [по на], около [по за], [около за по]. При обработката на материала забелязахме, че голяма част от случаите на употреба на трипредложни конструкции позволява промяна в позициите межуд П2 и П3, което води до различна степен на нюансиране на значението в съпоставителен план между отделните варианти. Друга група трипредложни съчетания се характеризира с невъзможност за словоредно разместване на служебните думи в границите на конструкцията, а целенасоченият опит от наша страна установява липса на логически връзки в новополучената структура. В някои от ексцерпираните примери се отбелязва промяна на смисловото съдържание на образуваното съчетание при редуването на П2 и П3 във втора и трета позиция, което обаче се дължи на реализирането на П3 като наречие в служба на обстоятелствено пояснение при употребата му във втора позиция. Семантичното разграничаване се явява резултат от промяна в граматичната характеристика на самостоятелната дума, а такъв тип съчетание вече не принадлежи към групата на коментираните трипредложни езикови употреби (срв. освен до оттатък стената – освен оттатък до стената, освен в оттатък стаята – освен оттатък в стаята, освен до отсам оградата– освен отсам до оградата, освен след оттатък реката – освен оттатък след реката). Ясно се вижда как при смяната на словореда в границите на трипредложното образувание лексемите оттатък и отсам се реализират или като предлог, или като наречие в зависимост от конкретната позиция. В резултат се осъществява промяна не само на семантичното съдържание, но и на синтактичните роли на езиковите единици, което, от друга страна, свидетелства за богатите функционални възможности на полипредложните конструкции. Ще допълним, че съчетаването на три предлога в контактна позиция е една от възможностите, които предлага езикът за т.нар. „стягане на израза” – чрез минимум езикови средства да бъде постигната максимална степен на изразяване на основната идея. Така, подобно на двупредложните конструкции, трипредложните образувания са носители на ново, цялостно и в някои от случаите устойчиво значение, което намира реализация в конкретния езиков израз. Същността на това значение се явява естествен резултат от съчетаването на три самостоятелни елемента, чрез което се постига обединяване на различен тип семантика в цялостна смислова структура. Някои от тези семантични употреби могат да бъдат отбелязани по следния начин4:

вместо из между 5 точки – отношение на замяна + отделително значение + отношение на пртивопоставяне между предмети;

в по за – по за в – за по в

за на по бира – отншение за предназначение + отношение за тип цел на действието;

до за около три часа – отношение на близост + конкретизиране на темпорален момент + приблизителност;

вместо за над три часа – замяна + темпорално значение + надминаване на предел;

вместо за под 15 стотинки – отношение на замяна + количествено отношение + достигане под определен предел;

вместо за към къщи – отношение на замяна + пространствено значение за достигане до определна цел + пространствено значение, определяне на посока;

вместо за около пет часа – отношение на замяна + темпорално значение + приблизителност;

вместо за из път – отношение на замяна + предназначение + пространствено значение;

вместо около до родителите си – отношение на замяна на даден обект с друг + отношение отношение на обхват, обграждане, заобикаляне + пространствено значение на близост до даден обект от действителността;

за около до сряда – тношения за време / за, до/ + приблизителност;

за около към понеделник – темпорални отношения, времеви ориентационен момент / за, към/ + приблизителност;

за около над 20 лева – темпорални значения + приблизителност;

за около по 10 минути на ден – темпорално значение + значение за приблизителност + темпорално значение;

за по около 3 лева всяка гривна – отношения за стойност, количествено отношение + приблизителност на понятието;

по за около 30 лева броя – отношения за стойност + приблизителност на понятието;

около за над 50 килограма – приблизителност + предназначение + надминаване на предел, граница;

за след около час – темпорално значение + следходност на означаваното действие + изразяване на приблизителност във времето;

за към около седмица – темпорално значение + приблизителност във времето + приблизителност на период във времето;

за до към понеделник – темпорално значение + определяне на предел, граница + приблизителност на понятието;

на около под два метра – пространствено значение + приблизителност + достигане под определена граница;

на около над два метра височина – пространствено отношение + приблизителност + количествено съдържание, надминаване на определен предел;

около след над 20 минути – отношение на приблизителност + следходност + надминаване на предел, граница;

Избраните употреби сигнализират тенденция към съчетаване на темпорални, пространствени предлози и предлози, уточняващи степен, количество, позиция спрямо определен предел маркери, а получената в резултат на такъв тип свързване конструкция отразява максимума от значения, необходими при конкретизирането на отношенията между езиковите единици. По такъв начин трипредложните употреби сигнализират връзката си с двупредложните като тип съчетания с допълнителен предлог, носител на ново съдържание. Разграничението между двата типа полипредложни конструкции се открива в количественото съотношение между тях. Регистрират се по-голям брой двупредложни образувания, но трябва да се отбележи, че в случаите, когато семантничното съдържание позволява, и трипредложните реализират максимална съчетаемост. Забелязва се тенденция към по-честата им употреба в разговорната, художествената и публицистичната реч, докато в научната и официалната сфера фреквентността им е сравнително ограничена, което както бе отбелязано, се дължи на спецификите на строго нормираните стилове на книжовния език. В съпоставителен план се отбелязва превесът на трипредложните конструкции в ежедневния език и в публицистичните източници, докато двупредложните изрази освен в споменатите стилове проявяват по-висока степен на употреба в научните и официалните текстове. Иначе казано, по отношение на полипредложните езикови средства науката и официално-деловата сфера „предпочитат” двупредложните съчетания.Освен „стиловата принадлежност” на разглежданите трипредложни конструкции могат да бъдат обобщени и други закономерности при тяхната употреба в речта. Може да се твърди, че тези съчетания представляват интересна езикова група, във функционирането на която се реализират, преплитат и допълват някои от най-характерните особености на българския език. Както бе уточнено, полипредложните съчетания се явяват резултат от действието на закона за езиковата икономия, т.е. те са удобна възможност за представяне на максимално смислово съдържание чрез минимална езикова форма. Стремежът към стягане на израза съществува паралелно с тенденцията към редундантност на езиковите средства или т.нар. кодиране с „излишък”. Така в резултат от действието на противоположни по своята същност езикови явления полипредложните съчетания функционират като необходимо средство за постигане на стегнатост, гъвкавост на речта, компактно единство от максимално съдържание и минимална форма. Специфичната възможност за изразяване на максимално смислово съдържание спрямо отношенията между лексикалните единици в минимален езиков формат определя полипредложните съчетания като необходими и дори предпочитани в дадени сфери на употреба средства за предложно свързване. Промяната на словореда в границите на конструкцията, от една страна, води до промяна и на семантичното съдържание, представяйки нов тип отношения между думите, а от друга, се явява начин за реализация на синонимни варианти. Така при някои предложни образувания смяната на местата на служебните думи води до нюансиране на значението, а при други се запазва същата семантика. От друга страна, част от служебните единици са ограничени до употреба само в определена позиция, а най-често използваните български предлози проявяват присъствие както в началото на словосъчетанието, така и в следващите му части.


Библиография:

Баракова 2001: П. Баракова. Редуплицирани формации в българската разговорна реч - Българска реч, 2001, кн. 3, с. 40-44;

Баракова, ел. източник: П. Баракова. Наблюдения върху полипредложните конструкции - http://bgspeech.net/;

Бонджолова 1989: В. Бонджолова. Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния българския език - Език и литература, кн. 2, 1989г., с. 59-63;

Ексцерпирани източници:

http://search.dcl.bas.bg/;

http://agro.bg/topical292/;

http://bg.meri.bg/l;

http://www.promacedonia.org/;

http://www.zachatie.org/;

http://www.nikiboy.com/;

http://www.bgsever.info/;

http://forum.uni-sofia.bg/;

http://kichashki.blog.bg/;

http://www.borbabg.com/;

http://www.borbabg.com/;

http://forum.all.bg/;

http://kozmetika-zdrave.com/;

http://www.topnews.name/;

http://www.slava.bg/news/;

http://www.self-help.bg/wellness/;

http://www.vestnikataka.com/;

http://www.tuning.bg/forum/;

http://mail.hardwarebg.com/forum/;

http://www.landregulation.com/;

http://forum.investor.bg/;

http://bg.today.bg/news/;

http://www.napravisam.bg/forum/;

http://www.bulforum.com/;

http://www.bulgariancastles.com/;

http://www.kvartiri.ltd.bg/;

http://daobg.com/;

http://www.bghelp.co.uk/;

http://lu-club-kukeri-dabene.dir.bg/;

http://books.svetove.com/;

http://paper.standartnews.com/;

http://www.nasamnatam.com/;

http://novini.dir.bg/;

http://www.opelclub-bg.com/forum/;

http://www.focus-news.net/;

http://dariknews.bg/;

http://www.volkswagen.bg/;1 Примерите от разговорната реч са ексцерпирани от архива на Катедрата по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”, предоставен ми от доц. д-р Кр. Чакърова.


2 Особеностите на двупредложните съчетания в съвременния български език са обект на изследване в друга наша разработка.

3 Тук представяме една от възможните класификации на трипредложните конструкции. Ексцерпираният материал се систематизира в зависимост от употребата на даден предлог в първа позиция в границите на полипредложното съчетание.


4 Описанието следва модела, зададен от П. Баракова (http://bgspeech.net), но предложените примери са мои – В. Г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница