Начално училище „христо ботев“ град Годеч, община Годеч, Софийска областстраница1/4
Дата04.03.2017
Размер491.55 Kb.
Размер491.55 Kb.
  1   2   3   4НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

град Годеч, община Годеч, Софийска област


Утвърждавам!

Зорка Крумова

Вр. И. Д. Директор
ГОДИШЕН ПЛАН
за

образователно-възпитателната дейност

в НУ „Христо Ботев“

през учебната 2016-2017 година


Приет на заседание на Педагогическия съвет проведено на 07.09.2016 година.


Раздел 1

І. Организация на училищетоГрафик

на учебното време за учебната 2016 – 2017 година

Начало на учебната година: 15.09.2015 г.
Разпределение на учебното време съгласно Заповед № РД 09-1168/19.08.2016 г. на МОН
Първи учебен срок: 15.09.2015 г. - 30.02.2016г. (18 уч.седмици)

Втори учебен срок: 09.02.2016 г. -31.05.2016 г. – І-ІV клас (14 уч.седмици)

Ваканции:

29.10. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна

24.12.2016г. – 04.01.2016г. вкл. - Коледна

04.02. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна

08.04. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна

Неучебни дни:

07.11.2016г. – Избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ в VІІ клас;

22.05.2015 г. – втори ДЗИ и НВО по математика в VІІ клас.

НВО в ІV клас (съгласно Заповед № РД 09-1167/19.08.2016 г. на МОН) :

10.05.2017 г. – Бълг.език и литература;

12.05.2017 г. – Математика

15.05.2016 г. – Човекът и природата;

16.05.2016 г. – Човекът и обществото

Патронен празник на училището:

06.01.2017 г.
В графика на учебното време се включват дни за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други.
Продължителност на учебния час:

- 30 мин. – за Подготвителна група

- 35 мин. – за І и ІІ клас;

- 40 мин. – за ІІІ и ІV клас.

План – структура

за организиране на образователно-възпитателния процес

 1. Варианти на обучение:

През учебната 2016-2017 година учениците от I в училището ще се обучават по учебен план, определен с Наредба №4/30.11.2015г. и учениците от II-IV клас по учебен план определен с Наредба №6/28.05.2001 г. на МОН, при следните варианти за организиране на образователно-възпитателния процес:


І клас: - 16 ученици - 1 паралелка при целодневен режим на ОВП, вариант 2;

ІІ клас: - 15 ученици - 1 паралелка при целодневен режим на ОВП, вариант 2;

ІІІ клас: - 15 ученици - 1 паралелка при целодневен режим на ОВП, вариант2;

ІV клас: - 23 ученици - 1 паралелки при целодневен режим на ОВП, вариант 1;


и Подготвителна група – 1 смесена от 5 и 6-годишни деца група с 10 деца – до обяд; 1. Структура и разстановка на кадрите:


Подготвителна предучилищна група – 10 деца – Александра Андреева
І клас: 1 клас – 16 ученици – Виолета Кирова, Кирилка Димитрова
ІІ клас: 2 клас – 15 ученици – Павлина Веселинова, Емилия Димитрова
ІІІ клас: 3 клас – 15 ученици – Емил Трифонов, Росица Александрова
ІV клас: 4 клас – 23 ученици - Светла Велкова , Екатерина Василева
ОБЩО: 4 паралелки - 69 ученици

1 подготвителна група – 10 деца

общо: 79 деца и ученици
 1. Педагогически и непедагогически персонал:

Директор - 1

Начални учители - 9

Общо: 10 начални учителинепедагогически персонал – 5,5 бр.

( Главен счетоводител-0,5, счетоводител-1, чистачки-2, огняри-2)

Всичко: 15,5 бр.
От тях:

за подготвителна група – 1 старши начален учител – НУП,ПУП

за 1 клас – 2 старши начални учители

за 2 клас – 2 старши начални учители

за 3 клас – 2 старши начални учители

за 4 клас –1 старши начален учител и 1 старши начален възпитател


Начални учители - специалисти по: английски език – Кирилка ДимитроваІІ. Цели, стратегия и приоритети в дейността на училищетоОсновни цели в дейността на НУ ”Христо Ботев”-град Годеч през учебната 2016-2017 година ще бъдат: осигуряване на качествена образователно-възпитателната работа в началното училище чрез съвременно преподаване, трайно овладяване и затвърдяване на общообразователния минимум от знания, умения и компетентности по всички учебни дисциплини от учебния план от учениците от училището в края на всеки клас; приложение на новите информационни технологии в ОВП по отделните дисциплини от учебния план в началните класове; пълен обхват и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици от 1 до 4 клас в училището, чрез утвърждаване на целодневна организация на образователно-възпитателния процес; постоянна работа за преодоляване на изоставането в ОВП и отпадане на учениците в началното училище; интегриране на учениците със специални образователни потребности в паралелките от училището.

Стратегии в дейността на училището:
Основните задачи, залегнали в стратегията на училището са:

 1. Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес.

 2. Проект-осигуряване на целодневна организация на учебния ден и повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците

3. Повишаване на професионалната компетентност на учителите по отношение на прилагане в преподаването на интерактивни и други методи с насоченост към повишаване мотивацията на учениците.

4. Разнообразяване на общоучилищния живот с интересни за учениците урочни дейности и дейности по интереси, формиране на стремеж за изяви в предпочитани от тях области.

5. Непрекъснато подобряване на комуникацията с родителите на учениците и включването им в общоучилищни дейности. Създаване на система за информиране на родителите за учебните резултати и поведението на децата им в училище /електронен дневник/.

6. Подобряване на възможностите на училището за идентифициране на децата в риск от отпадане.

7. Повишаване на диалогичността с институциите, които имат отношение към проблема „отпадане от училище”, както и към неговата превенция.

8. Изграждане на позитивна училищна среда чрез установяване на устойчив образователен диалог между училищната институция и семейната среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено образование и възпитание в ценностите на демократичното общество.

9. Създаване на система за координация и сътрудничество между институциите с отговорности за децата и учениците-работни срещи, дискусии, съвместни мероприятия.

10. Продължаващо модернизиране на материално-техническата база в училището.


Основни приоритети в дейността на училището през новата учебна година ще бъдат:

 • непрекъснатото подобряване качеството на ОВП по всеки учебен предмет;

 • издигане равнището на родноезикова подготовка;

 • превенция и ограничаване на отпадането от училище;

 • разширяване и разнообразяване на формите за организиране на дейностите по интереси на учениците в групите ПИГ в училище;

 • включване на учениците в състезания, олимпиади и осигуряване на публични изяви;

 • усъвършенстване на работата с изоставащите ученици чрез консултации, индивидуална работа и др.;

 • приложение на компютъра, електронните уроци и интерактивни методи в обучението по предметите от учебния план в началните класове;

 • гражданско и екологично образование и възпитание и обучение по Безопасност на движението;

 • осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд на всички деца и ученици в училището;

 • интеграция на учениците със специални образователни потребности в паралелките в училището.Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница