Наказателен процесДата17.11.2017
Размер113.85 Kb.
Размер113.85 Kb.

343.1 Наказателен процес.
Адвокат в уголовном процессе / Н.А. Колоколов и др. . - 2 изд. - Москва : Юнити-дана, 2010; 343.1/А28

Адвокатската защита в наказателния процес / Л.Й.Левков и др.. - София : Наука и изкуство, 1970 ; 343.1/А28

Актове свързани с пробацията, като вид наказание. - София : Сиела, б.г. ; 343.1/А45

Бакалова, Галина Полицейско разследване : Методическо ръководство. Примерни образци / Галина Бакалова. - София : Фондация Отворено общество, 2000 ; 343.1/Б16

Беленски, Радостин Разпит на свидетели в наказателното производство / Радостин Беленски. - София : Софи-Р, 1999 ; 343.1/Б; 34

Беленски, Радостин Разпит пред съдия в Наказателното производство : чл.210, ал.210, ал. 3 и чл.210а от НПК / Радостин Беленски. - София : Софи-Р, 2001 ; 343.1/Б33

Бобев, Костадин. Осъдени без вина. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010; 343.1/Б53

България. Върховен съд Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателно-процесуалния кодекс : 1975 - 1995 / състав. Даниела Доковска, Е. Трендафилова, М. Чинова. - София : УИ Св.Клиемнт Охридски, 1996 ; 343.1/(094.57)

България. Закони и др. пр. Наказателнопроцесуален кодекс : Сборник нормативни актове: НПК, специални разузнавателни средства, защита на лица, съдебно сътрудничество по наказателни дела, правна помощ, УБДХ. - 14 (15) изд. - София : Сиби, 2013; 343.1/(094.4)

България. Закони и др. пр. Етични кодекси в системата на наказателното правоприлагане. - София : Сиби, 2004 ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс. Наказателнопроцесуален кодекс : Изменени и допълнени ДВ бр. 50 от 1 юни 1995 г.. - София : Кабри, 1995 ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателно-процесуален кодекс : обн. "Известия", бр.89 от 15.11.1974, попр. бр.99 от 20.12.1974. - София : Наука и изкуство, 1975 ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателно-процесуален кодекс : Специални разузнавателни средства, защита на лица, съдебно сътрудничество по наказателни лица, права помощ, подпомагане и финансова компенсация на пострадали. - 11 изд. - София : Сиби, 2010. - (Поредица Джобни издания) ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателно-процесуален кодекс : Текст, литература, съдебна практика / състав. Н. Русчев. - София : Наука и изкуство, 1957 ; 343.1/(094.57)

България. Закони и др.пр. Наказателен процес : Сборник нормативин актове: НПК, ЗСРС, ЗЗЛЗВНП, ЗЕЕЗА, ЗПП, Инструкция.... - София : Сиела, 2006 ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др.пр. Наказателно-процесуален кодекс : НПК, Закон за специалните разузнавателни средства: действащи и отменени редакции. - 6 изд.. - София : Сиби, 2003. - (Поредица Джобни издани) ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др.пр. Наказателнопроцесуален кодекс : обстоен коментар на промените Христо Манчев. - София : Софи-Р, 2003 ; 343.1/(094.4)

България. Закони и др.пр. Новият Наказателнопроцесуален кодекс : обнародван ДВ, бр. 86 от 28 окт. 2005 г. в сила от 29 април 2006 г. . - София : Аскони-Издат, 2005. - (Българско законодателство) ; 343.1/(094.4)

Вандышев, В.В. Уголовный процесс : Конспект лекций / В.В.Вандышев. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - (Учебные пособия) ; 343.1/В19

Велчев, С. П. Ръководство по углавния процес / С.П.Велчев. - София : Придворна печатница; том втори. Съдопроизводство. Предмет и движение на процеса. – 1924; 343.1/В38

Велчев, С. Ръководство по углавния процес / С.П.Велчев. - София : Придворна печатница; том първи. Основни понятия и начала, съдоустройство и подсъдност. – 1923; том втори. съдопроиздводство. Предмет и движение н процеса. – 1924; 343.1/В38

Видолов, Иван. Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. С.: Фенея, 2011; 343.1/В55

Владимиров, Л. Advocatus Miles : Защитата в углавния процес / Л. Владимиров; прев. В. Н. Митаков, А. Папанчев. - София : Гутенберг, 1922 ; 343.1/В68

Вопросы уголовного процесса в практике Верховного суда СССР. М-ва: Госюриздат, 1955; 343.1/В74

Вопросы уголовно-процессуального права Германской демократической республики. - Москва : Госюриздат, 1956 ; 343.1/В74

Вучков, Веселин Доказателствени средства в наказателното производство : Същност и видоме / Веселин Вучков. - София : Фенея, 2006 ; 343.1/В89

Вучков, Веселин Доказването в наказателния процес : същност, тежест, предмет / Веселин Вучков. - София : Фенея, 2000 ; 343.1/В89

Вучков, Веселин Досъдебно полицейско производство : коментар и промените в НПК (Д.В. бр.70 от 1999г.) : примерни образци ан протоколи за действия по разследването / Веселин Вучков. - София : Фенея, 1999 ; 343.1/В89

Вучков, Веселин и др. Тестове по наказателен процес / Веселин Вучков, Гергана Маринова. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 2014; 343.1/В89

Вучков, Веселин и др. Наказателен процес : Схеми и таблици / Веселин Вучков, Гергана Маринова. - София : Сиби, 2007 ; 343.1/В89

Вучков, Веселин и др. Тестове по наказателен процес / Веселин Вучков, Гергана Маринова. - София : Сиела, 2007. ; 343.1/В89

Вучков, Веселин Предмет и тежест на доказване в наказателното производство / Веселин Вучков. - София : Сиби, 2008 ; 343.1/В89

Вучков, Веселин. Образуване на досъдебно производство : Актуални проблеми / Веселин Вучков. - София : Сиби, 2015; 343.1/В89

Выдря, М. М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе / М. М. Выдря. - Москва : Госюриздат, 1955 ; 343.1/В11

Галузо, В.Н. Организация и порядок уголовного судопроизводства : Сборник правовых актов / В.Н.Галузо. - Москва : Юрид.лит-ра, 1998 ; 343.1/(094.4)

Гальперин, И. М. Советский уголовный процесс : Лекции: Предание суду в советском уголовном процессе / И. М. Гальперин. - Москва : ВЮЗИ, 1960 ; 343.1/Г18

Ганчевски, Бойко Психодиагностика на истината и лъжата в досъдебното производство / Бойко Ганчевски. - София : Албатрос, 2004 ; 343.1/Г22

Германия. Закони и др. пр. Наказателно-процесуален кодекс : Германия. - , 1981 ; 343.1/(094.4)

Геров, Герасим Завършване на досъдебното производство / Герасим Геров. - София : Нова звезда, 2014; 343.1/Г38

Геров, Герасим. Учебно помагало по наказателен процес : Обща част и досъдебно производство / Герасим Геров. - София : Нова звезда, 2015; 343.1/Г38

Гиндев, Панайот Диалектиката на познанието в наказателния процес / Панайот Гиндев. - София : БАН, 1962; 343.1/Г49

Гоцев, Васил и др. Непозволеното увреждане в наказателния и гражданския процес / Васил Гоцев, Михаил Манев. - София : Министерство на правосъдието, 1984 ; 343.1/Г71

Гробовенко, Я. Основные черты уголовного процесса европейских стран народной демократии / Я. В. Гробовенко. - Москва : МГУ, 1964 ; 343.1/Г85

Гуценко, К.Ф. и др. Уголовный процесс западных государств : Учебное пособие / К.Ф.Гуценко, Л.В.Головко, Б.А.Филимонов. - 2 доп. и испр. изд. - Москва : Зеркало-М, 2002 ; 343.1/Г90

Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс : Учебник для студентов юридических вузов / К.Ф. Гуценко. - 4 прераб. и доп. изд. - Москва : Зеркало-М, 2001 ; 343.1/Г90

Доковска, Даниела Процесуални проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия / Даниела Доковска. - София : ЦСА, 1983 ; 343.1/Д72

Достъп до правосъдие : Служебна защита по наказателни дела. - София : Отворено общество, 2005 ; 343.1/Д81

Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС. С.: ЦИД, 2011 (компактдиск); 343.1/Е49

Елисейкин, П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение / П.Ф.Елисейкин. - Москва : Юридическая литература, 1973 ; 343.1/Е51

Здравчев, Димитър Свидетелските показания в наказателния процес / Димитър Здравчев. - София : ЦСА, 1983; 343.1/З-50

Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела: 2002-2004. С.: Ин-т „Отворено общество”, 2007; 343.1/И35

Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие: Международни и национални индикатори, ситуацията в България и Полша. С.: ЦИД – Правна програма, 2012; 343.1/И69

Йотов, Борислав. Кога самоубийството е престъпление? : Наказателноправна характеристика на чл. 127 от НК. Защо се самоубиват поетите и прокурорите? / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2016; 343.1/И85

Йотов, Борислав. Наказателноправна характеристика на престъплението вандализъм, варварство : чл. 330-339 от НК / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015; 343.1/И85

Йотов, Борислав. Новите видове измами : Монография / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2016; 343.1/И85

Йотов, Борислав. Престъплението мародерство : чл. 195, ал. 1, т. 2, ал. 8, чл. 198, 116, 199 Е / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015; 343.1/И85

История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры : Сборник документов. - Москва : Госюриздат, 1955 ; 343.1/И95

Калмтот, Антон ван Пробация и пробационни служби : Европейска перспектива / Антон ван Калмтот. - София : Регионален фонд - ИГА, 2005 ; 343.1/К16

Карнозова, Л. М. Введение в восстановительное правосудие (медиация в ответ на преступление) : Монография / Л. М. Карнозова. - Москва : Проспект, 2015 343.1/К21

Качалов, В. И. и др. Сборник задач по уголовному процессу / В.И. Качалов и др.. - Москва : Юркнига, 2005 ; 343.1/К11

Качалова, О. В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном процессе / О. В. Качалова. - Москва : Юрлитинформ, 2015; 343.1/К30

Кириченко, В. Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву / В. Ф. Кириченко. - Москва : Академия наук СССР, 1952 ; 343.1/К56

Кони, А. Ф. Уголовный процесс : Нравственные начала / А. Ф. Кони. - Москва : Соврем. гуманит. ин-т, 2000 ; 343.1/К81

Корнезов, Любен Въззив и касация / Любен Корнезов. - София : Софи-Р, 2001 ; 343.1/К85

Кочев, Костадин и др. Учебно ръководство по наказателен процес / Костадин Кочев, Маргарита Чинова. - София : СУ "Св. Кл. Охридски", 1993; 343.1/К86

Кочев, Костадин Наказателен процес на НРБ : Нормативни актове, постановления и решения / Костадин Кочев. - София : СУ Кл. Охридски, 1972 ; 343.1/К86

Кочев, Костадин Специалистът в наказателния процес на НРБ / Костадин Кочев. - София : Наука и изкуство, 1965 ; 343.1/К87

Кръстева, Здравка Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека / Здравка Кръстева. - София : Сиби, 2015 343.1/К92

Кунчев, Йонко Полицейско разследване : Тактика и методика: Практическо ръководство за дознателя / Йонко Кунчев. - София : Албатрос, 2003. ; 343.1/К93

Ларин, А. М. Работа следователя с доказательствами / А. М. ларин. - Москва : Юридическая лит-ра, 1966 ; 343.1/Л25

Локар, Едмон Углавното следствие и научните методи / Едмон Локар. - София : Печ. С.М.Стайков, 1926; 343.1/Л81

Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право Российской федерации / П.А.Лупинская. - 3 перераб. и доп. изд. - Москва : Юристъ, 2001 ; 343.1/Л85

Лясс, Н.В. Нормативная теория в современном буржуазном уголовном праве / Н. В. Лясс. - Линенград : Изд-во Ленинградского университета, 1963 ; 343.1/Л48

Макаров, Ю. Я. Особый порядок рассмотрения уголовных дел : Практическое пособие / Ю. Я. Макаров. - Москва : Проспект, 2011 343.1/М15

Манев, Никола Наказателен процес : Учебно помагало / Никола Манев. - София : Ромина, 2002 ; 343.1/М25

Манев, Никола Наказателен процес : Учебно ръководство / Никола Манев. - София : Ромина, 2000 ; 343.1/М25

Манев, Никола Наказателнопроцесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев. - София : Ромина, 2006 ; 343.1/М25

Манев, Никола Новелизацията на наказателно-процесуалната система с новия НПК / Никола Манев. - София : Ромина, 2006 ; 343.1/М25

Манев, Никола Нови изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс : ДВ бр.42 от 27.04.2001 / Никола Манев. - София : Ромина, 2001 ; 343.1/М25

Манев, Никола. Наказателнопроцесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев. - София : Сиела Норма АД, 2016; 343.1/М25

Манев, Никола. Теория на наказателното правораздаване / Никола Манев. - София : Сиела, 2015; 343.1/М25

Марков, Румен. Вменяемост и невменяемост : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Румен Марков. - София : Сиела, 2016; 343.1/М32Агеева, Г. Н. Советский уголовный процесс : Лекции: Судебное разбирательство в советсков уголовном процессе / Г. Н. Агеева. - Москва : ВЮЗИ, 1960 ; 343.1/А17

Мелник, В.В. Истусство доказывания в состязательном уголовном процесе / В.В. Мельник. - Москва : Дело, 2000 ; 343.1/М46

Милев, Стефан. Бързото производство по НПК. С.: Сиела, 2011; 343.1/М55

Минев, П. Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от Наказателния кодекс: Практически аспекти. С.: Фенея, 2012; 343.1/М62

Митов, Георги Въззивно производство по наказателни дела / Георги Митов. - София : Сиби, 2016 343.1/М70

Митов, Георги. Възобновяване на наказателни дела. С.: Сиби, 2011; 343.1/М70

Моллов, Владимир и др. Закон за углавното съдопроизводство заедно с всичките му стари и нови текстове и разяснения и тълкуванията от Върховния касационен съд / Владимир Моллов, Никола Саранов. - София : Франклин, 1927; 343.1/М81

Назаров, А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда / Александър Назаров. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса) ; 343.1/Н16

Наказателнопроцесуален кодекс: НПК, Специални разузнавателни средства. Защита на лица. Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Правна помощ. УБДХ, 2 изд С.: Сиби, 2012; 343.1/(094.4)

Наказателнопроцесуален кодекс: Сборник нормативни актове: НПК. Специални разузнавателни средства. Защита на лица. Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Правна помощ. УБДХ, 14 изд. С.: Сиби, 2012; 343.1/(094.4)

Научно-практическа конференция "Правото на защита в НРБългария" : Доклади. - София : САК, 1980; 343.1/Н31

Николаев, В. Задачи кассационного производства и ревизионный порядок переспотра дел в советском уголовном праве / В. Николев. - Москва : МГУ, 1961 ; 343.1/Н68

Орлова, Т. В. Дифференциация форм судебного разбирательства в уголовном процессе Российского государства / Т. В. Орлова. - Москва : Проспект, 2015 343.1/О-63

Павлов, Стефан Накадателен процес на Република България : Обща част / Стефан Павлов; ред. Димитър Михайлов. - София : Сиби, 1996 ; 343.1/П13

Павлов, Стефан Наказателен процес на Народна република България / Стефан Павлов. - София : Наука и изкуство, 1971 ; 343.1/П13

Павлов, Стефан Наказателен процес на Република България : Особена част / Стефан Павлов; ред. Димитър Михайлов. - София : Сиби, 1997 ; 343.1/П13

Павлов, Стефан Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ : Стефан Павлов. - София : БАН, 1986 ; 343.1/П13

Павлов, Стефан Проблеми на основните функции в социалистическия наказателен процес / Стефан Павлов. - София : Наука и изкуство, 1966 ; 343.1/П13

Павлов, Стефан Участие на съда в наказателното изпълнение / Стефан Павлов. - София : БАН, 1974 ; 343.1/П13

Петрова, Анета Наказателен процес : Новият НПК / Анета Петрова. - Пловдив : Макрос, 2005 ; 343.1/П47

Полянский, Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М-ва: Изд-во Московского университета, 1956; 343.1/П71

Потеружа, И.И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности / И.И.Потеружа. - Минск : Наука и техника, 1980 ; 343.1/П80

Правото на защита и принципът на равнопоставеност на страните в българския наказателен процес. С.: ЦИД, 2012; 343.1/П82

Процедури по НПК. - София : Сиела, 2005 ; 343.1/П89

Радева, Радка Защита на правата на пострадалия в наказателния процес / Радка Радева. - София : БАН, 1991 ; 343.1/Р12

Радева, Радка Правото на защита на обвиняемия в Наказателния процес на НРБ / Радка Радева. - София : Наука и изкуство, 1985 ; 343.1/Р12

Раймундов, Петър Обида и клевета : Материалноправни и процесуални въпроси / Петър Раймундов. - София : Фенея, 2009 ; 343.1/Р27

Раймундов, Петър Особени наказателни производства / Петър Раймундов. - 3 прераб. и доп. изд. - София : Фенея, 2010 ; 343.1/Р27

Раймундов, Петър Особени наказателни производства : Споразумението / Петър Раймундов. - София : Фенея, 2001 ; 343.1/Р27

Раймундов, Петър Особени наказателни производства : Споразумението / Петър Раймундов. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Фенея, 2005 ; 343.1/Р27

Россия. Законы и др. пр. Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации : Официальный текст с изменениями и дополнениями. - Москва : Экмос, 2002 ; 343.1/(094.4)

Россия. Законы и др. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : Коментарий. - 3 изд. - Москва : Спарк, 2000. ; 343.1/(094.4)

Россия. Законы Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - Москва : Госюриздат, 1952 ; 343.1/(094.4)

Салкова, Екатерина Прекратяване на наказателното производство / Екатерина Салкова. - София : Фенея, 2007 ; 343.1/С15

Саранов, Н. Кратък курс по наказателно процесуално право / Н. Саранов. - 2 попр. и доп. изд. - София : печ-ца Художник, 1943 ; 343.1/С20

Сборник лекции по наказателно право и процес по проект "Обучение и квалификация на прокурори и следователи 2001 - 2002 г.". - Варна : ПИОР, 2002 ; 343.1/С23

Случевский, В. К. Учебник русского уголовного процесса : часть 1 - / В. К. Случевский. - Москва : Зеркало, 2008. - (Русское юридическое наследие) часть 1. Судоустройство. – 2008 часть 2. Судопроизводство. - 2008 ; 343.1/С41

Смолички, П. Гражданският иск в наказателния процес. С.: Сиела, 2012; 343.1/С46

Стойнов, Александър Наказателно право : Обща част: Пробация / Александър Стойнов. - София : Сиела, 2005 ; 343.1/С81

Стремовский, В. А. Сущност и участники предварительного следствия в советском уголовном процессе : Автореферат дисертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / В. А. Стремовский. - Тбилиси : Тбилисский гос. университет, 1967 ; 343.1/С61

Съдопроизводство по углавните дела, които са подсъдни на мировите съдии. Утвърдено от Негово Височество Князът на 3 юний 1880 год.. - София : Янко С. Ковачев, 1880; 343.1/(094.4)

Сълов, Иван Актуални въпроси на наказателния процес / Иван Сълов. - София : Нова звезда, 2014; 343.1/С96

Сълов, Иван Съдът - разследващ орган, обвинител или арбитър в наказателното производство : Теоретичен анализ на "новата философия" на наказателния процес / Иван Сълов. - София : Фенея, 2002 ; 343.1/С96

Тамбуев, Георги Убийци под прикритие / Георги Тамбуев. - София : Български хелзински комитет, 2003 ; 343.1/Т27

Трайнин, А. Учение о составе преступления / А. Трайнин. - Москва : Юлид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1946 ; 343.1/Т79

Трендафилова, Екатерина Защитникът в наказателния процес на Република България / Екатерина Трендафилова; ред. Даниела Доковска. - София : Софи-Р, 1992 ; 343.1/Т82

Трендафилова, Екатерина Промените в НПК от 1999 : Теоретически положения, законодателни решения, тенденции / Екатерина Трендафилова; ред. Даниела Доковска. - София : Сиела, 2001 ; 343.1/Т82

Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерции : по состоянию на 20 августа 2002 г.: Научно-практический комментарий / ред. В.М.Леведев. - Москва : Спарк, 2003 ; 343.1/У22

Угольникова, Н.В. Уголовно-исполнительное право Российской федерации : курс лекций / Н.В.Угольникова. - Москва : Инфра-М, 2002. - (Висшее образование) ; 343.1/У22

Фаткуллин, Ф. Н. Советский уголовный процесс : Лекции: Возбуждение дела в советском уголовном процессе / Ф. Н. Фаткулин. - Москва : ВЮЗИ, 1960 ; 343.1/Ф26

Харизанова, Таня Журналисти на прицел / Таня Харизанова, Васил Т. Василев. - София : Фондация Българси адвокати за правата на човека, 2000 ; 343.1/Х27

Цонков, Ивайло Принципът на състезателността в наказателния процес : Автореферат / Ивайло Цонков. - София : СУ "Св. Кл. Охридски", 2014 343.1/Ц79

Цонков, Ивайло. Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела (Състезателността в светлината на Европейската конвенция за правата на човека) / Ивайло Цонков. - София : Сиела, 2014 343.1/Ц79

Челцов, М. Съветски наказателен процес. С.: Наука и изкуство, 1954; 343.1/Ч52

Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс / М. А. Чельцов. - Москва : Госюриздат, 1951 ; 343.1/)52

Чинова, Маргарита Досъдебното производство по НПК : Теория и практика / Маргарита Чинова. - София : Сиела, 2013; 343.1/Ч81

Чинова, Маргарита Актове на органите на предварителното производство : Правна същност и класификация / Маргарита Чинова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 ; 343.1/Ч83

Чинова, Маргарита и др. Съкратеното съдебно следствие по НПК : Практически проблеми / Маргарита Чинова, Георги Гатев. - София : Сиела, 2009 ; 343.1/Ч81

Чинова, Маргарита Наказателно-процесуална принуда и неприкосновеност на личността / Маргарита Чинова. - София : Сиби, 1998 ; 343.1/Ч83

Чинова, Маргарита Новите положения на досъдебното производство по НПК / Маргарита Чинова. - София : Сиела, 2007 ; 343.1/Ч83

Юдельсон, К. С. Проблема доказывания в советском граждансков процессе / К. С. Юдельсон. - Москва : Госюриздат, 1951 ; 343.1/Ю11

Cape, ed. etc. Effective Criminal Defence in Europe. Antwerp: Intersentia, 2010; 343.1/ К51

Dahst, Hans Taschenvuch des Strafverteidigers / Hans Dahst. - Koln : Schmidt Kg, 1990; 343.1/Д24

Effective Criminal Defence in Eastern Europe: Bulgaria, Georgia, Lithuania, Moldova, Ukraine. Moldova& Soros Foundation, 2012; 343.1/К51

France. Lois et al. Code de Procedure Penale. - 31 ed. - Paris : Dalloz, 1989 - 1990; 343.1/(094.4)

Holten, N.Gary The Criminal Courts. Structure, Personnel and Processes / Gary Holten. - New York : McGraw-Hill Inc, 1991 ; 343.1/Х63

Inbau, Fred Criminal Interrogation and Confessions / Fred Inbau. - 3 ed. - Baltimore : Williams and Wilkins, 1985 ; 343.1/И61

Justice Sector Institutional Indicators for Criminal Case Management: Efforts on supranational and national level, Bulgarian and Polish perspective. S.: CSD, 2012; 343.1/Д49

La Violenza nelle sue implicazioni penitenziarie. - Messina : Centro Intern. di Recerche e Studi Sociologici, Penali e Penitenziari, 1977 ; 343.1/Л18

McConville, Mikeet al. The Handbook of the Criminal Justice Process / Mike McConville, Geoffrey Wilson. - New York : Oxford University Press, 2002; 343.1/М97

Obe, Yvonneet al. Effective Prosecution : Working in Partnership with the CPS / Yvonne Moreno Obe, Paul Hughes. - New York : Oxford University Press, 2008; 343.1/О-12

Reid, Sue Criminal Justice / Reid Sue. - 4 ed. - Madison : Brown

Benchmark, 1996 ; 343.1/Р48Right of Defence and the Principle of Equality of Arms in the Criminal Procedure in Bulgaria. S.: CSD, 2012; 343.1/Р27

Saleiless, R. L'individualisation de la Peine / R. Saleilles. - Paris : ALGB, 1898 ; 343.1/С15

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница