Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница2/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

тентности вото в моралните ценности на рода не-

зависимо от промените в социалното и

битовото устройство на живота. Комен-

тира валидността на тези морални прин-

ципи при разглеждане на художествени творби.

Разбира основните ценности в етническата

организация на човешките общности. Коментира

ги в изучени произведения и ги съпоставя с

личния и обществения си опит.

Осмисля основните ценности на националната

общност и ги открива в изучаваните произведения.

Осъзнава основните принципи на общочовешката

морална система. Доказва валидността им с примери

от изучени произведения.

----------------------------------------------------------------------

Литературни Разбира условния характер на художе-

компетент- ственото изказване, на неговите су-

ности бекти, на персонажната система, на

изобразения в творбата художествен

свят и на художествената образност.

Разбира спецификата на фигурите и тропите на

художествената реч и познава значенията на понятия

като метафора, метонимия, символ и алегория,

хипербола и литота. Открива ги в изучавани

текстове и коментира техния смисъл и въздействие

във връзка с цялата творба. Разбира значението на

стиховата организация и познава основните метрични

схеми.


Познава основните принципи на художествената

композиция и значението на понятията сюжет и

фабула. Осмисля различните връзки на епизодите в

развитието на действието. Осъзнава значението на

извънсюжетни елементи на композицията за цялостния

смисъл и въздействие на творбата.

Разбира комуникативната структура на художествената

творба и обяснява връзките между нейните основни

участници. Познава основните принципи в жанровата

система на литературата и разбира понятията:

приказка, басня, гатанка, поговорка, народна песен,

разказ, повест, роман, ода, елегия, лирическо

стихотворение.

Познава основни автори и произведения на

българската литература. Обяснява ролята им в

историята и културата на българския народ.

----------------------------------------------------------------------

Социокултур- Осъзнава ролята на автора като създа-

на и литера- тел на изобразената в произведението

турна компе- действителност. Трайно свързва име-

тентност: то на автора със заглавията на негови-

Общуване с те творби. Притежава мотивирани ин-

художестве- дивидуални читателски предпочитания.

ната творба Умее самостоятелно да подбира чети-

ва и да използва популярни информа-

ционни източници за книжовната продукция.

Разпознава основни видове издания. Притежава

формирани рецептивни очаквания при избор на

четива въз основа на следните ориентири: тематика,

жанр, име на автора, информационнооценъчни текстове

(бележки по корицата, предговор, послеслов,

анотация, рецензии и представяния). Умее да си

служи с азбучен библиотечен каталог.

Обосновава нравствени оценки за събития и герои от

изучени художествени творби и мотивира своя

ценностен избор.

Описва особеностите на художествения свят, създаван

от творбата (историческа епоха, обществена и

нравствена проблематика, основен конфликт, бит,

характерни герои, авторски внушения за разрешаване

на различни хуманитарни проблеми).

Разкрива в анализ художествения смисъл на

изучавано произведение.

----------------------------------------------------------------------

Социокултур- Владее основните опорни точки на ко-

на и литера- муникативната ситуация и идентифи-

турна компе- цира участниците в нея.

тентност: Владее в практически план основни

Създаване на жанрове на съвременната културна

изказвания комуникация (виж ДОИ за УС по бъл-

и писмени гарски език).

текстове Владее основните опорни точки в струк-

турата на изказването (въведение, из-

лагане на основния проблем, аргумен-

тация, излагане на главните моменти

на съдържанието, изводи и заключи-

телни обобщения). При изготвяне на

самостоятелни изказвания разработва

план и събира информация по темата

от различни източници.

Владее структурата на следните учебни жанрове:

подробен преразказ, сбит преразказ; подборен

преразказ; литературно-интерпретативно съчинение;

есе, съдържащо разсъждения върху естетически и

житейски проблеми по зададена тема.

Умее да изпълнява специфичен литератур тест с

цел проверка на компетентности.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по литература

| в края на гимназиалния етап на

| средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Социокул- Първо равнище

турни компе- Разбира ролята на античните цивили-

тентности зации като основа на универсалната

хуманитарна ценностна система.

Осъзнава ролята на християнството в създаването

на европейския културен модел.

Разбира ролята на Ренесанса за формиране на

ориентирана към индивидуалните ценности на

личността хуманитарна система.

Осъзнава спецификата на хуманитарните проблеми на

обществата от Новото време.

Притежава диференцирани знания за своята

национална и културна идентичност.

Второ равнище

Коментира при анализ на литературна творба възлови

хуманитарни проблеми, породени от нарушаването на

универсалната ценностна система.

Анализира проблемите, възникнали при сблъсъка

между различни човешки общности, или проблемите,

възникнали при противопоставянето на човешката

общност с универсалните ценности.

Разбира и коментира в анализа на различни

художествени или житейски ситуации основните

ценности на цивилизацията от Новото време:

отговорност и търпимост. Извежда от изучени

литературни творби проблеми, засягащи въпросите

на индивидуалния избор, мотивирани от нормите на

хуманитарната ценностна система. Проблематизира

понятия като свобода и необходимост, престъпление

и наказание, разум и морал.

Открива в развитието на българската литература

различни фази от формирането на българската

национална идентичност.

----------------------------------------------------------------------

Литератур- Първо равнище

ни компе- Притежава системни знания за строе-

тентности жа и функционирането на художестве-

ната творба, умее свободно да навлиза в изучаваните

произведения и си служи непротиворечиво със

специфична литературоведска терминология.

Познава основните характеристики на отделните

етапи в развитието на европейския културен процес

и словесност.

Познава развитието на европейската литературна

история според заложеното в програмата за първо

равнище учебно съдържание.

Познава развитието на българската литература като

част от европейския литературен процес и

националната обществена и културна история (според

програмата за учебно съдържание на първо равнище).

Второ равнище

Характеризира жанровата специфика и поетиката на

изучените произведения. Характеризира персонажната

система с оглед на различните функции, изпълнявани

от героите в структурата на текста. Обяснява

ролята на отделните елементи на художествения език

за цялостното художествено внушение. Разбира

особеностите на различните видове стихосложение.

Познава основните характеристики на изучените

литературни направления/школи и техните върхови

художествени постижения.

Познава развитието на европейския литературен

процес (съгласно заложеното в програмата за второ

равнище учебно съдържание).

Познава историята на българската литература като

част от общия европейски литературен процес и

обществената и културната история на България

(съгласно заложеното в програмата за второ равнище

учебно съдържание).

----------------------------------------------------------------------

Социокул- Първо равнище

турна и лите- Ситуира изучавана литературна твор-

ратурна ком- ба в породилата я културна система и я

петентност: анализира в съответствие с присъщата

Общуване с й културна и художествена норма.

художестве- Извлича художествения смисъл на кон-

ната творба кретно литературно произведение във

връзка с неговото място в творчеството

на писателя, в развитието на школата или

направлението и в общочовешки план.

Извършва самостоятелен подбор на четива и използва

популярни информационни източници за книжовната

продукция. Мотивира индивидуалния си читателски

избор, като посочва актуалната за него

проблематика и съдържание, увлекателност на

сюжета, рецептивни нагласи по отношение

на различни жанрове и автори и пр.

Открива и коментира връзката между художествения

смисъл на литературното произведение и житейските

проблеми, които стоят пред личността.

Второ равнище

Поставя изучаваната литературна творба в конкретен

художествен контекст и коментира специфичните й

особености в съответствие с породилата я

художествена практика на направлението или

школата.


Анализира художествена творба от гледна точка на

различни интерпретаторски подходи. Коментира

художествено произведение с оглед на спецификата

на идейно-художествената му проблематика (водещи

хуманитарни идеи, основни конфликти и техния

ценностен смисъл, персонажите и тяхната роля при

формиране на цялостното художествено внушение на

творбата, главните компоненти в структурата

на творбата).

Мотивира индивидуалния си читателски избор, като

посочва специфични художествено-естетически

критерии (значимост на хуманитарната проблематика,

стилови особености, принадлежност на автора към

предпочитана литературна тенденция и пр.).

Използва литературно-критически текстове и заема

позиция спрямо изразените в тях идеи.

----------------------------------------------------------------------

Социокул- Първо равнище

турна и лите- Умее да се ориентира в комуникатив-

ратурна ком- ната ситуация (осъзнава ролята си на

петентност: автор на изказването или текста; кой е

Създаване предполагаемият възприемател; какво

на изказва- иска да каже; каква е връзката между

ния и писме- съдържанието на изказването и очак-

ни текстове ваната ответна реакция; какво отноше-

ние заема спрямо други изказвания по

същата тема).

Владее основни жанрове на съвременна културна

комуникация

(жанрове на официалната реч; жанрове на средствата

за масова комуникация; основните жанрове за

литературна интерпретация; епистоларни жанрове).

Композира изказването или текста с оглед на ясното

поставяне на тезата, привежда подходящи

доказателства и аргументация, умее да подреди

основните части на изказването си така, че да

постигне максимално въздействие върху своя

възприемател, подбира най-подходящите езикови

изразни средства.

Събира литературна информация от различни

източници и я организира във вид, подходящ за

конкретната задача.

Владее структурата на литературно-

интерпретативното съчинение и на есето с

хуманитарна проблематика и изпълнява специфичен

литературен тест за проверка на компетентности.

Второ равнище

Ориентира се в различни комуникативни ситуации на

културното общуване (официална комуникация,

академична комуникация, общуване чрез медия,

неформално културно общуване).

Практически владее някои основни литературно-

критически жанрове (кратък отзив за неизучавано

произведение; анотация; кратка характеристика на

автор).

Владее базови реторически умения с цел повишаваневъздействената ефективност на изказването си (виж

ДОИ за УС по български език).

Събира, анализира и съпоставя литературна

информация от различни източници (научни

съчинения, критически статии, речници и

енциклопедии, библиографски справочници и пр.),

като я организира във вид, подходящ за конкретната

задача.


----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 2

(Изм., ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област: Чужди езици

Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език,

немски език, руски език, френски език
Обща характеристика на културно-образователната област
Културно-образователната област "Чужди езици" има за цел да подготви учениците за общуване с хора, принадлежащи към други културни и езикови общности, в ситуации, надхвърлящи рамките на родноезиковата среда; да ги научи да търсят, откриват и разбират информация от източници на чужд език; да повиши тяхната езикова култура; да изгради у тях умения за по-нататъшно самостоятелно изучаване и усъвършенстване на владеенето на чужди езици.

Тези най-общи цели на обучението по чужди езици се конкретизират в изграждането и развитието на комуникативната компетентност на учениците, на тяхната способност да възприемат устна и писмена реч и да създават устни и писмени изказвания.


1. Същност на държавните образователни изисквания
Държавните образователни изисквания определят равнището на владеене на езика, което учениците трябва да имат в резултат на обучението при завършване на определена образователна степен или етап.

Държавните образователни изисквания осигуряват обществено необходимите резултати от чуждоезиковата подготовка в средното училище и я привеждат в съответствие с подготовката по чужд език в другите европейски страни като предпоставка за международно признаване на получената в българското училище езикова квалификация.


2. Характеристика на държавните образователни изисквания
а) измеримост - държавните образователни изисквания са важно условие и основа за разработване на системата за оценяване. Затова те са формулирани така, че заложените в тях конкретни умения да могат да се наблюдават, измерват и оценяват. В този смисъл основни аспекти на процеса на обучение и възпитание, като стратегии за учене, автономност на ученика, изграждане на отношения, приобщаване към общочовешки и културни ценности, поведенчески модели, междукултурно общуване, не са обект на външно оценяване;

б) постижимост - държавните образователни изисквания отразяват минималното за съответната образователна степен равнище на владеене на чужд език, т.е. трябва да бъдат постижими за около 80% от учениците. Ученици, които в зависимост от способностите си или от условията на обучение (ЗИП, СИП, извънучилищни форми) надвишават минимума от знания и умения, могат да постигнат следващото равнище. Например за средната степен на образование са предвидени 3 равнища на владеене на езика (средно, напреднало, висше);

в) интегралност и интердисциплинарни връзки.

Културно-образователната област "Чужди езици" се развива във взаимодействие с културно-образователната област "Български език и литература". Интеграцията се осъществява на няколко равнища:

- общи цели на езиковата подготовка, а именно изграждане на комуникативна компетентност у учениците, позволяваща им пълноценно да общуват в различни ситуации на реалния живот в зависимост от техните познавателни, културни и бъдещи професионални потребности;

- комуникативният подход като общ подход при подбора и структурирането на учебното съдържание, съответстващ на функционалната същност на езика и потребностите на обществената практика;

- овладяване на чуждия език в процес на преосмисляне, обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията по български език, като се изгражда една обща комуникативна компетентност;

- междукултурни взаимодействия по отношение на речево поведение, речев етикет, литературно и фолклорно наследство.

Чуждият език като учебен предмет предвижда използването на знания, категории и понятия, формирани в рамките на други учебни предмети, предимно от културно-образователната област "Обществени науки и гражданско образование" (история, цивилизация и география).

Чуждият език се използва като средство за обучение при изучаване на различни предмети в рамките на билингвалното обучение в профилираните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език, като по този начин ученикът усъвършенства способността си да общува в определени учебни и професионални сфери.


3. Характеристика на равнищата на владеене на чужд език
Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите пет равнища на Общата европейска рамка. Постигането на шестото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. Държавните образователни равнища съгласуват спецификата на владеенето на чужд език с възможностите за реалното им покриване в границите на учебния план на МОН.

Според последователността в предложената скала за всеки етап в основната и гимназиалната степен на образование и за различните форми на обучение може да се определи равнище, съответстващо приблизително на равнища I - V от Общата европейска рамка.


----------------+-----------------------------------------------------

Равнища | Характеристика

----------------+-----------------------------------------------------
Начален Ученикът владее частични умения за

етап общуване на чуждия език, които му поз-

воляват да удовлетворява някои свои

непосредствени комуникативни потребности

в познати ситуации. Възприема информация

от кратки устни и писмени текстове със

стандартен език и произношение. Борави с

елементарни езикови средства, често

прилага компенсаторни стратегии за

преодоляване на комуникативни проблеми.

Правописът, произношението и интонацията

му не пречат за осъществяване на общуването.

----------------------------------------------------------------------

Прогимназиа- Ученикът осъществява елементарно

лен етап общуване за удовлетворяване на основ-

ните си комуникативни потребности във всекидневни

ситуации. Извлича информация от ограничени

по обем устни и писмени текстове със

стандартен език и произношение. В изказванията

си използва ограничени езикови средства,

съобразява най-общо речта си с комуникативната

ситуация. Правописът, произношението и

интонацията му се доближават до основните

норми за устно и писмено общуване на съответния

чужд език. Прилага компенсаторни стратегии за

преодоляване на комуникативни проблеми.

----------------------------------------------------------------------

Гимназиален Ученикът осъществява успешно общу-

етап: ване в устна и писмена форма, в рамки-

Първо равнище те на различни сфери, за удовлетворя-

ване на лични, учебни и социокултурни

потребности. Той използва подходящи езикови

средства, съобразява речта си с комуникативната

ситуация и прилага компенсаторни стратегии за

преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът,

произношението и интонацията му съответстват на

основните чуждоезикови норми за устно и писмено

общуване.

----------------------------------------------------------------------

Гимназиален Ученикът общува ефективно в рамки-

етап: те на личната, учебната и професионал-

Второ равнище ната сфера. Той използва широк набор

от езикови средства, като на този етап, при

определени условия на обучение, може да борави

и със специализирани текстове. В общуването си

той проявява подходящо за ситуацията поведение,

като при необходимост прилага компенсаторни

стратегии за преодоляване на комуникативни

проблеми. Правописът, произношението и интонацията

му се доближават до чуждоезикови норми за устно и

писмено общуване.

----------------------------------------------------------------------

Гимназиален Ученикът общува свободно в различни

етап: сфери и ситуации, като използва раз-

Трето равнище нообразни и уместни езикови средства,

структурира добре изказванията си в устна

и писмена форма. Комуникативното му поведение

е адекватно на ситуацията. Прилага ефективни

компенсаторни стратегии за преодоляване на

комуникативни проблеми. Правописът, произношението

и интонацията му съответстват на чуждоезикови

норми за устно и писмено общуване.

----------------------------------------------------------------------
4. Съответствие на равнищата на владеене на чужд език в гимназиалния етап и формите на обучение
Първи чужд език
----------------+-----------------------------------------------------

Равнище | Равнището се постига при завършване на:

----------------+-----------------------------------------------------
Първо Средна степен на образование (ХII клас

на непрофилираните гимназии)

----------------------------------------------------------------------

Второ Средна степен на образование (ХII клас

на професионалните гимназии с интензивно

изучаване на чужд език в VIII клас)

----------------------------------------------------------------------

Трето Средна степен на образование (ХII клас

на профилираните гимназии и паралел-

ки с интензивно изучаване на чужд език

в VIII клас)

----------------------------------------------------------------------


Тези равнища са обвързани с приблизителен хорариум. Всяко едно от тях предполага около 200 - 250 учебни часа и надгражда предходното. Това позволява отделните училища да приравняват прилаганата форма на обучение към съответното равнище.
ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по първи чужд език

| в края на началния етап на основната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Слушане разбира въпроси, указания и съобще-

ния на учителя, както и кратки репли-

ки на свои връстници, свързани с личността

и семейството му и с непосредствено заобикалящата

го среда, ако се говори бавно и ясно;

разпознава думи и групи от думи в текстове

с позната тематика и на тази база прави догадки

за съдържанието им;

свързва слухов и зрителен образ, разпознава

основните интонационни модели, както и жестове за

потвърждение, отрицание и указание.

----------------------------------------------------------------------Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница