Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница3/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Четене разбира основната информация от

съобщения, обяви, комикси, кратки откъси

от разкази, приказки, написани на стандартен език;

разбира в подробности указанията в учебника,

покани, съобщения, правила за игри, лични писма

и картички и разпознава в тях някои социокултурни

особености;

намира конкретна информация в обяви, афиши, кратки

описания, откъси от разкази, приказки, както

и в учебни справочници и речници;

се ориентира в текста и с помощта на илюстративния

материал към него.

----------------------------------------------------------------------

Говорене води елементарен разговор на познати

теми, като задава и отговаря на конкретни, просто

и ясно формулирани въпроси, следва и дава несложни

инструкции, представя накратко минали и настоящи

събития, изказва намерения за бъдещето;

изразява желание да получи информация, предмети

или услуги при пазаруване, в поща, в библиотека;

води кратък личен разговор по телефона, когато

събеседникът му говори бавно и ясно;

използва елементарни езикови средства, произношение

и интонация, които не пречат за осъществяване на

общуването, мимики и жестове за преодоляване на

комуникативни проблеми.

----------------------------------------------------------------------

Писане пише кратки биографични данни;

пише картичка, в която изразява пожелания или

съобщава лични преживявания, като използва

елементарни езикови средства, правопис и

пунктуация, които не затрудняват разбирането.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по първи чужд език

| в края на прогимназиалния етап на основната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Слушане разбира основната информация от крат-

ки публицистични и художествени тек-

стове с ясна структура и дикция, нормална

скорост на говорене и стандартно произношение;

разбира кратки диалози с един или повече

събеседници, свързани с всекидневието му;

разбира конкретна информация от кратки

съобщения.

----------------------------------------------------------------------

Четене разбира основната информация от руб-

рики в младежки списания, анекдоти, реклами,

кратки литературни текстове на подходящи за

възрастта теми;

разбира в подробности кратки писма и картички,

разписания, комикси, откъси от разкази, написани

на стандартен език, като отбелязва въпроси,

гледни точки, пожелания и разбира някои основни

социокултурни особености в тях;

намира конкретна информация в кратки инструкции

на позната тематика, в прогноза за времето.

----------------------------------------------------------------------

Говорене води кратък разговор в ежедневни си-

туации, като обменя и обсъжда конкретна

информация, говори за преживявания и събития

от миналото и настоящето, изказва свои намерения

и идеи за бъдещето;

изразява желание да получи информация, предмети

или услуги, като обяснява предпочитанията си;

води кратък личен разговор по телефона на

познати теми, като търси и дава информация;

използва прости езикови средства, произношението

и интонацията му се доближават до основните

чуждоезикови модели, прилага компенсаторни

стратегии за преодоляване на комуникативни

проблеми.

----------------------------------------------------------------------

Писане съставя план на прочетен текст;

пише кратко писмо, за да сподели свои

преживявания и да изрази благодарност,

поздравления и пожелания;

пише кратки лични съобщения и обяви, свързани с

непосредствените си потребности;

съставя кратък автобиографичен текст;

използва прости езикови средства, правопис и

пунктуация, които се доближават до основните

норми на чуждия език.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по първи чужд език в

| края на средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Слушане Първо равнище

разбира основната информация от ограничени

по обем публицистични и художествени текстове,

от новини, репортажи, състезания от радио- и

телевизионни предавания с нормална скорост на

говорене и стандартно произношение;

разбира в подробности разговори и изказвания,

свързани с всичко, което непосредствено се

отнася до него, както и кратки съобщения в

обществения транспорт, в магазин, от телефонен

секретар;

разбира конкретна информация от интервю,

репортаж, новини, дискусия по актуални въпроси.

Второ равнище

разбира основната информация в изказвания с

нормална скорост на говорене и стандартен език;

разбира в подробности разговори или изказвания

в пряк или непряк контакт, с нормална скорост

на говорене;

разбира конкретна информация от различни

научнопопулярни и публицистични радио- и

телевизионни предавания.

Трето равнище

разбира основната информация в изказвания и

дебати, като успява да проследи главната линия

на аргументация;

разбира в подробности разговори и изказвания в

пряк или косвен контакт, дори когато не са ясно

структурирани и скоростта на говорене е

сравнително висока;

разбира в подробности специализирани текстове,

свързани с учебното съдържание на предмети,

изучавани на чуждия език;

разбира конкретна информация от текстове на

стандартен език.

----------------------------------------------------------------------

Четене Първо равнище

разбира основната информация от публицистични,

художествени и научнопопулярни текстове на

стандартен език;

разбира в подробности лични и читателски писма,

указания, кратки статии на познати теми, като

отбелязва в тях въпроси и проблеми, изразени

становища, пожелания и чувства и разбира

основните социокултурни особености в тях;

намира конкретна информация в проспекти, каталози,

справочници.

Второ равнище

разбира основната информация от публицистични и

специализирани текстове на стандартен език;

разбира в подробности текстове с позната тематика

от научнопопулярни статии и от учебници, като

извлича проблеми, становища и аргументи;

намира конкретна информация в публицистични,

научнопопулярни и специализирани текстове.

Трето равнище

разбира основната информация от публицистични,

научнопопулярни и художествени текстове, написани

на стандартен език;

разбира в подробности лични и официални писма,

научнопопулярни статии, специализирани текстове,

художествени произведения, текстове от вестници и

списания;

намира конкретна информация в публицистични,

научнопопулярни, специализирани и художествени

текстове.

----------------------------------------------------------------------

Говорене Първо равнище

води разговор на познати теми, като коментира

факти, изразява мнения и чувства, обсъжда

съвместна дейност, изразява съгласие/несъгласие

със становището на събеседниците;

изразява желание да получи информация, предмети

или услуги, като аргументира предпочитанията си;

води разговор по телефона, оставя съобщение на

телефонен секретар;

съобразява речта си с комуникативната ситуация и

използва подходящи езикови средства, произношение

и интонация, отговарящи на основните чуждоезикови

модели, прилага компенсаторни стратегии за

преодоляване на комуникативни проблеми.

Второ равнище

участва в разговор или дискусия, като излага

и защитава становището си, изслушва и разбира

това на другите, изразява отношението си към

него и проявява толерантност към събеседниците си;

след предварителна подготовка прави кратко

изказване по теми, свързани с изучаваната

специалност;

води разговор по телефона за търсене на

информация;

използва стандартен език и подходящи за

комуникативната ситуация поведение, произношение

и интонация, при необходимост прилага

компенсаторни стратегии за преодоляване на

комуникативни проблеми.

Трето равнище

участва в свободен спонтанен разговор или

дискусия, като изразява и отстоява аргументирано

становището си и предлага решения, проявява

толерантност към мнението на другите;

прави разширени подготвени изказвания, в които

анализира, коментира, обобщава, оценява информация

от различни източници;

отговаря на въпроси, свързани с неговата личност,

образование, проекти, в рамките на събеседване

(интервю);

изразява се уверено, с правилно произношение

и подходяща интонация, на стандартен език, с

адекватно на ситуацията речево поведение и

прилага ефективно компенсаторни стратегии за

преодоляване на комуникативни проблеми.

----------------------------------------------------------------------

Писане Първо равнище

предава основното съдържание на прочетен

текст под формата на подробен план;

пише лично или читателско писмо, за да опише

или коментира конкретни случки, впечатления

и факти, като изказва свои мнения, доводи,

предложения;

съставя стандартен автобиографичен текст

(curriculum vitae);

използва езикови средства, съобразени с

основните изисквания за писмено общуване,

построява логически изложението си с правопис

и пунктуация, които съответстват на основните

норми на чуждия език.

Второ равнище

резюмира съдържанието на научнопопулярен или

специализиран текст, свързан с бъдещите му

професионални интереси;

пише кратко официално писмо за получаване на

информация;

съставя стандартен автобиографичен текст

(curriculum vitae) и придружително писмо, в

което излага мотивите си при кандидатстване

в учебно заведение или за работа;

използва езикови средства, съобразени с основните

изисквания за писмено общуване, с графично

оформление, правопис, пунктуация, които се

доближават до чуждоезиковите норми.

Трето равнище

пише есе, в което изразява и аргументира

лично мнение, позовава се на факти,

авторитети, други източници;

пише кратък доклад, като за целта подбира

и синтезира материали от различни източници;

пише лични, читателски и официални писма по

проблеми, които пряко го засягат, като излага

позицията си и съобразява изложението си с

комуникативните си намерения и с предполагаемия

читател;


използва подходящи за ситуацията езикови средства,

графично оформление, правопис и пунктуация, които

съответстват на чуждоезиковите норми.

----------------------------------------------------------------------


ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален

(Отм., ДВ, бр. 58 от 2006 г.)
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по втори чужд език

| в края на гимназиалния етап на средната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Слушане разбира основната информация от крат-

ки публицистични и художествени текстове

с ясна структура и дикция, нормална скорост

на говорене и стандартно произношение;

разбира кратки диалози с един или повече

събеседници, свързани с всекидневието му;

разбира конкретна информация от кратки съобщения.

----------------------------------------------------------------------

Четене разбира основната информация от руб-

рики в младежки списания, анекдоти, реклами,

кратки литературни текстове на подходящи за

възрастта теми;

разбира в подробности кратки писма и картички,

разписания, комикси, откъси от разкази, написани

на стандартен език, като отбелязва въпроси,

гледни точки, пожелания и разбира някои основни

социокултурни особености в тях;

намира конкретна информация в кратки текстове

на позната тематика.

----------------------------------------------------------------------

Говорене води кратък разговор в ежедневни си-

туации, като обменя и обсъжда конкретна

информация, говори за преживявания и събития

от миналото и настоящето, изказва свои намерения

и идеи за бъдещето;

изразява желание да получи информация, предмети

или услуги, като обяснява предпочитанията си;

води кратък личен разговор по телефона на познати

теми, като търси и дава информация;

използва прости езикови средства, произношението и

интонацията му се доближават до основните

чуждоезикови модели, съобразява най-общо речта

си с комуникативната ситуация и прилага

компенсаторни стратегии за преодоляване на

комуникативни проблеми.

---------------------------------------------------------------------

Писане съставя план на прочетен текст;

пише кратко писмо, за да сподели свои

преживявания и да изрази благодарност,

поздравления и пожелания;

пише кратки лични съобщения и обяви, свързани

с непосредствените си потребности;

съставя кратък автобиографичен текст;

използва прости езикови средства, правопис

и пунктуация, които се доближават до

основните норми на чуждия език.

----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ No 3 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 3

(Изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 1 юли 2004 г.,

изм., бр. 58 от 2006 г., в сила за учениците, които през

учебната 2006/2007 г. постъпват в I и в V клас)


ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии

Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии

Обща характеристика на културно-образователната област

1. Място и роля на културно-образователната област в системата на общообразователната подготовка

Предметите на областта поставят основите на методология, която намира приложение във всички области на общообразователната подготовка. Чрез обучението по тези предмети учениците се подготвят да боравят с информация.

Математическата наука се занимава с изследване на количествените характеристики на обектите и явленията от реалния свят. Тя предоставя адекватни математически модели за решаване на задачите, свързани с тези количествени характеристики, посредством добре специфицирани процедури (алгоритми). Натрупванията от такива характеристики (информация) са толкова големи, че съхраняването им във формализиран вид (данни) и използването им е невъзможно без помощта на технически средства (компютърни системи).

Процедурите за обработка на данни са толкова сложни, че прилагането им е възможно само с помощта на компютърни програми.

2. Специфика на предметите в областта, връзка и зависимости между тях

Математиката е наука за количествените отношения и пространствените форми на реалния свят. Изучаването на основните й области: аритметика, алгебра, геометрия, логика, вероятности и статистика, анализ, позволява на учениците да развият умения да мислят и подреждат правилно мислите си, да излагат логически аргументи и да правят верни изводи. Математическите знания и умения са важни за всички други предмети, изучавани в училище, помагат на учениците по-добре да разбират съвременното информационно общество и да се адаптират към него.

Обект на информатиката са методите и средствата за натрупване, съхраняване, обработка и пренасяне на данни. Тя се занимава със: алгоритмичните процедури за решаване на задачи, тяхното специфициране с помощта на формални езици за програмиране, както и с принципите на построяване и функциониране на компютъра и системното програмно осигуряване. Информатиката изгражда компютърни варианти на математическите модели на обектите и явленията.

Чрез информационните технологии се създават достъпни за масово използване методи и средства за представяне, анализ, интерпретиране и пренасяне на данни.

Трите предмета взаимно се допълват и са в тясно взаимодействие. Поотделно и заедно те са в основата на описанието, структурирането и анализирането на данни от различни области (вж. фигурата).


+-------+ мат. модели+------+ комп. модели+-------+ програми +-------+

|Матема-|----------->|Инфор-|------------>|Информ.|--------->|Други |

|тика | |матика| |техно- | |области|

| |<-----------| |<------------|логии |<---------| |

+-------+ задачи +------+ задачи +-------+ задачи +-------+

^ ^ |


| +---------------------+

| програми |

+-----------------------------------------+

програми
3. Елементи на учебното съдържание с интегрален и междудисциплинарен характер

3.1. понятия:

- множество, операция, структура, мярка и измерване, число, стойност, величина, релация, данна, знак, представяне, алгоритъм - за всички предмети;

- функция, уравнение, вектор, таблица - за природните науки;

3.2. познавателни методи:

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, абстрахиране, конкретизация, специализация - за всички предмети;

3.3. технологични подходи:

- моделиране, структуриране, анализиране, интерпретиране, прогнозиране, решаване на проблеми, алгоритмизиране - за всички предмети;

- редактиране - за езиково обучение, музика, рисуване;

3.4. теми:

- теоретико-множествен подход, функционален подход, алгоритми, текстообработка, таблици, бази от данни, графика, компютърна презентация, компютърна комуникация - за всички предмети;

3.5. проблеми:

- правни, етични, социални, здравни-обществени науки, гражданско образование.


Математика

Степен на образование: Основна

Етап: Начален

----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на учебно | Знания, умения, отношения

съдържание | (в края на IV клас)

----------------+-----------------------------------------------------
В резултат на обучението по математика

в края на началния етап на основната

образователна степен ученикът:

----------------------------------------------------------------------

Числа Умее да:

чете и пише естествени числа и познава десетичната

позиционна бройна система; сравнява и нарежда

естествени числа; събира и изважда естествени

числа, умножава и дели с едноцифрено и с двуцифрено

число, разбира връзките между компонентите на

аритметичните действия. Знае възприетия ред на

действията, ролята на скобите и може да пресмята

числови изрази, съдържащи до три действия.

Познава римската бройна система.

Има представа за дробите половинка, третинка,

четвъртинка и десетинка.

----------------------------------------------------------------------

Равнинни Познава геометричните фигури (права и крива линия,

фигури лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник,

квадрат, окръжност) и елементите им.

Може да:

определя вида на фигурите (ъгъл и триъгълник);

чертае отсечка по дадена дължина и ъгъл по дадена

градусна мярка;

чертае триъгълник, квадрат и правоъгълник върху

квадратна мрежа.

----------------------------------------------------------------------

Измерване Знае мерните единици за:

дължина (мм, см, дм, м, км),

маса (грам, килограм, тон);

време (секунда, минута, час, денонощие, седмица,

месец, година, век);

пари (стотинка, лев);

ъгъл (градус) и връзките между производните им.

Познава мерните единици за лице (кв. мм, кв. см,

кв. дм, кв. м, кв. км, декар).

Умее да:

измерва отсечки и ъгли;

извършва действия с изучените еднородни мерни

единици (без тези за време);

намира обиколката на триъгълник и правоъгълник и

лице на правоъгълник.

----------------------------------------------------------------------

Моделиране Умее да моделира с числови изрази ситуации,

описани с отношенията "с повече", "с по-малко",

"пъти по-голямо" и "пъти по-малко".

Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален

свят с математически модел (задачи от покупко-

продажби, обиколки и лица на фигури).

Може да интерпретира съдържателно получените

резултати при решаване на даден проблем.

Умее да прави правдоподобни предположения по

събрани данни от заобикалящия го реален свят.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на учебно | Знания, умения, отношения

съдържание | (в края на VIII клас)

----------------+-----------------------------------------------------


В резултат на обучението по математика

в края на прогимназиалния етап на основната

образователна степен ученикът:

----------------------------------------------------------------------

Числа. Умее да:

Алгебра сравнява рационални числа и извършва операциите

събиране, изваждане, умножение, деление и

степенуване (с естествен показател, идея за цял

степенен показател);

пресмята числови изрази в множеството на

рационалните числа, съдържащи до четири действия;

извършва операции (събиране, изваждане, умножение,

деление и степенуване с естествен показател ) с

рационални изрази и тъждествени преобразувания с

тях;

решава линейни уравнения и неравенства с еднонеизвестно, системи линейни уравнения с две

неизвестни, системи линейни неравенства с едно

неизвестно, рационални уравнения и неравенства,

свеждащи се до линейни и модулни уравнения от

вида ax + b = c.

Познава ирационални числа, записани с квадратен

корен, може да ги сравнява и извършва операции с

тях.


Умее да решава квадратни уравнения с рационални

коефициенти по формулата за намиране на корените им

----------------------------------------------------------------------Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница