Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница6/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

религиозните вярвания и в разбиранията за

ценностите в различните общества.

Разграничава и оценява идеи и действия на личности

в историята.

Определя и обяснява глобални проблеми на

човечеството и ролята на човека за разрешаването

им.

Установява зависимост между развитието натехниката, икономиката, социалните идеи и

всекидневния живот на човека.

Оценява значението на използването на научните и

техническите открития за динамичния напредък на

отделни общества.

Второ равнище

Анализира и оценява участието на личността в

историческия процес през различните епохи.

Обяснява ролята на езика, религията и традициите

за социална обвързаност и различия в обществото.

----------------------------------------------------------------------

Източници Първо равнище

на историята Извлича и интерпретира информация

от различни типове източници (истори-

чески документи, карти, диаграми, сним-

ки, афиши, статистически данни и др.).

Търси, подбира и обработва информация с помощта

на средствата и ресурсите на ИКТ.

Прави заключения въз основа на съпоставяне на

информация от различни исторически източници.

Различава факти, аргументи, идеи, средства за

разрешаване на противоречия.

Изразява критично отношение при анализ на

информация от различни източници.

Съставя самостоятелно писмени текстове (описание,

разсъждение, анализ на документ) по съпътстващи

въпроси.

Второ равнище

Служи си с основни техники за самостоятелно

набавяне, представяне, аргументиране и анализ

на данни.

Открива противоречия и формулира решения на

проблеми.

Преструктурира информация и съставя писмени

текстове - разсъждения по конкретен проблем.

----------------------------------------------------------------------


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по учебния предмет

| география и икономика в края на прогимназиалния

| етап на основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Земята като Характеризира Земята като планета.

планета и Обяснява изобразяването на земното

нейният кълбо върху плоскост; илюстрира с

природен примери необходимостта от използва-

облик нето на географската карта в живота.

Описва природните компоненти и връзките между тях.

Разбира оскъдността на повечето природни ресурси,

необходимостта от рационалното им използване и

опазването на околната среда.

Оценява природното разнообразие и красотата на

нашата планета.

----------------------------------------------------------------------

Население, Представя разнообразието на населе-

икономика и нието в света и неговото териториал-

политическа но разпределение.

карта на Разбира необходимостта от толерант-

света ност към всички хора независимо от

расовата, етническата и религиозната

им принадлежност.

Демонстрира знания за стопанството и разграничава

основните стопански отрасли.

Проследява промените в съвременната политическа

карта на света; познава основните форми на

държавно устройство и управление.

Проявява интерес към съвременните икономически

и политически събития в света.

----------------------------------------------------------------------

Географска Оценява значението на важни събития

картина и открития за опознаването на света и

на света развитието на географското познание.

Характеризира специфичните особености на природата

на континентите, обяснява причините за тях и прави

заключения за зоналността като основна географска

закономерност.

Разкрива особеностите на населението и неговата

стопанска дейност по континенти и прави изводи

за проблемите им.

Представя географския облик на избрани страни и

по-важните градове в тях.

Знае международни и регионални организации и

осъзнава необходимостта от приобщаване на

балканските народи към европейските ценности.

----------------------------------------------------------------------

География Характеризира географското положе-

на България ние на България и нейния природен

облик; обяснява необходимостта от опазване

и рационално използване на природните ресурси

на България.

Разкрива особеностите на населението и селищата

в България и прави изводи за техните проблеми.

Характеризира главните стопански отрасли и

коментира проблемите им.

Разбира особеностите на прехода към пазарното

стопанство и аргументира европейския избор на

България.

Познава държавното устройство и административно-

териториалното деление на България.

----------------------------------------------------------------------

Източници на Разпознава и използва елементите на

информация географската карта; различава видове-

и работа те географски карти и основните спо-

с тях соби за картографиране.

Представя географска информация в контурни карти.

Подбира, проучва и интерпретира информация от

различни източници (литературни, картни,

графични и др.).

Съставя съчинение с географско съдържание.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по учебния предмет

| география и икономика в края на гимназиалния

| етап на средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Природна Първо равнище

структура и Характеризира отделните геосфери и

ресурси на процесите, протичащи в тях.

Земята Разкрива закономерностите в географ-

ското разпространение на природните

компоненти и връзките между тях.

Сравнява природните зони на Земята и оценява

техния природноресурсен потенциал.

Изяснява глобалните проблеми, свързани с

опазването и рационалното използване на

природните ресурси и околната среда; познава

концепцията за устойчиво развитие.

Идентифицира причините за различни природни

рискове (земетресения, наводнения, свлачища

и др.) и последиците от тях.

Второ равнище

Обяснява процесите на глобално затопляне на

климата и изтъняване на озоновия слой.

Дискутира проблемите, свързани с управлението

на водните, почвените и биотичните ресурси и

твърдите отпадъци.

Илюстрира с примери териториалното проявление

на стихийните природни явления и анализира

възможностите за борба с тях.

Оценява концепцията за устойчиво развитие като

глобална стратегия.

Познава принципите на екологичния мониторинг

и осъзнава необходимостта от него.

----------------------------------------------------------------------

География Първо равнище

на насе- Обяснява геодемографските характе-

лението ристики на населението в света.

и селищата Изразява отношение към демограф-

ския проблем и аргументира начините за

неговото решаване.

Сравнява демографската ситуация в различните

части на света.

Проследява възникването и развитието на селищата и

промяната на функциите на градовете.

Представя развитието и териториалните особености

на урбанизацията и коментира проблемите, свързани

с нея.


Второ равнище

Разграничава типовете възпроизводство и обяснява

миграциите на населението.

Анализира демографския проблем и дискутира

географските аспекти на проявлението му в

различни части на света.

Познава типологията на селищата и идентифицира

формите на градско заселване.

Сравнява положителните и отрицателните страни

на живота в урбанизираните територии, като

привежда примери от различни страни в света.

----------------------------------------------------------------------

Политическа Първо равнище

и стопанска Представя съвременната политическа

организация карта на света като резултат от глобал-

на обществото ните политически процеси; коментира

регионалните конфликти и причините

за възникването им.

Разбира основните механизми на пазарната

икономика; степенува по значимост факторите за

развитие на световното стопанство.

Групира икономическите отрасли по сектори:

първичен (добивен), вторичен (обработващ),

третичен (обслужващ), и характеризира тяхната

териториална структура.

Излага знания за глобалните проблеми на

съвременността (суровинно-енергиен, екологичен,

продоволствен и др.) и аргументира пътищата за

тяхното решаване.

Обяснява принципите на международното

сътрудничество и дейността на някои международни

организации; прави заключения относно ролята на

"глобализацията" за нарастващата зависимост между

страните.

Второ равнище

Проследява основните етапи в развитието на

географските и икономическите идеи и концепции.

Познава основните геополитически концепции.

Дискутира политическите и икономическите събития

в света.


Обяснява ролята на специализацията, конкуренцията

и инвестициите за развитието на икономиката.

Анализира основните форми на международното

икономическо сътрудничество.

----------------------------------------------------------------------

Географски Първо равнище

региони в Обяснява ролята на историческите и

света и стра- географските фактори за различията

ни в тях в развитието на регионите.

Характеризира географските региони

в света и прави изводи за техните специфични

особености и проблеми.

Разкрива особеностите на стопанството на регионите

на примера на избрани страни.

Характеризира избрани страни в регионите на

основата на проблемно-страноведския подход.

Очертава проблемите на регионите и дискутира

решаването им съобразно концепцията за устойчивото

развитие.

Второ равнище

Сравнява степента на стопанско развитие на отделни

страни по основни социално-икономически

показатели; извежда проблеми и тенденции.

Характеризира по региони големите градове и

агломерации.

Анализира географските и икономическите аспекти на

регионалните конфликти.

Оценява ролята на международните организации за

мира и стабилността в света.

----------------------------------------------------------------------

География Първо равнище

на България Оценява ролята на географското поло-

жение и съвременните граници на България;

проследява промените в териториалния й обхват.

Характеризира природните компоненти; разграничава

природно-географските области в България и оценява

техния природноресурсен потенциал.

Характеризира съвременната геодемографска

ситуация и особеностите на урбанизацията в

България.

Обяснява особеностите на прехода към пазарно

стопанство; характеризира националното стопанство,

стопанските сектори, отделните отрасли и дейности

в тях.


Демонстрира знания за географските региони и прави

географско изследване на местната община или

административна област.

Второ равнище

Прави заключение за промяната на функциите на

държавните граници на България.

Оценява геополитическия, природно-ресурсния и

човешкия фактор за преструктуриране на

икономиката, развитие на инфраструктурата и

подобряване на качеството на живот.

Разбира необходимостта от интегрирането ни в

европейското политическо, икономическо и културно

пространство.

Дискутира проблемите на устойчивото развитие на

България.

Сравнява географските региони в България и

разкрива проблемите им.

----------------------------------------------------------------------


Източници на Първо равнище

информация Познава основните подходи и методи

и работа с тях в съвременните географски и икономи-

чески изследвания.

Познава възможностите на географ-

ските информационни системи (ГИС) и практическото

им приложение в живота.

Съпоставя географски карти с различно тематично

съдържание.

Анализира статистически таблици и графични

материали с географско и икономическо съдържание и

прави изводи.

Проучва и анализира различни видове документи и

извлича информация от тях; съставя реферат и есе с

географско съдържание.

Второ равнище

Картографира географски и икономически обекти

и явления.

Систематизира и представя в графичен вид

географска и икономическа информация.

Коментира научни текстове и документи, съдържащи

географска и икономическа информация.

Разработва ученически проекти с географска и

икономическа тематика.

----------------------------------------------------------------------
ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"

(ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА, ЕТИКА И ПРАВО, ФИЛОСОФИЯ)


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по философия

| (психология и логика, етика и право, философия)

| в края на гимназиалния етап на средната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Себепоз- Първо равнище

нание и вза- Познава етапите на личностното раз-

имност витие, възникването и развитието

на Аз-а.


Може да се ориентира в основните аспекти на

човешката сексуалност.

Разбира значението и функционирането на общността;

познава ролята на основните социални общности

(семейството, приятелите, колегите) за личностното

и кариерното развитие.

Умее да създава адекватен образ за себе си, да

разбира и да уважава различията между хората.

Познава основните принципи на комуникативността,

правенето на избор и вземането на решения.

Ориентира се в различни видове психологически

зависимости на личността.

Второ равнище

Умее да осмисля поведението си, да анализира

предпоставките му и демонстрира готовност за

самоусъвършенстване и промяна.

Умее да работи в група, да разбира мотивите на

чуждото поведение.

Умее да решава конфликти и да води преговори.

Определя и обяснява различни модели на социално

поведение и влияние (конформизъм, насилие и

алтруизъм).

----------------------------------------------------------------------

Свобода и Първо равнище

отговорност Разбира спецификата на етическото от-

ношение, начините за създаването и

удържането му; обяснява и уважава негови културни,

религиозни и национални особености.

Познава алтернативни подходи към основни морални

ценности (свобода, щастие, смисъл на живота) и

разбира тяхната роля за самоопределянето и

моралното поведение.

Разбира значимостта на любовта и сексуалността.

Може да прилага основни етически правила в анализ

на междуличностни отношения и конфликти.

Умее да анализира основите на собствения си

морален опит, да прави автономен и отговорен

морален избор.

Второ равнище

Разпознава и анализира ценностните основания

и моралните последици на човешкото поведение

в различни социални сфери.

Различава етическите и правните основания на

човешкото поведение.

Оценява моралните измерения на правни и

политически решения.

Проявява толерантност и уважение към

многообразието от ценностни позиции, като

разбира тяхната културна и национална

обусловеност.

----------------------------------------------------------------------

Свобода и Първо равнище

законност Разбира легитимността на властта,

законите, държавата и ролята им за

социалното общуване.

Разбира идеята за демокрация, характера на

правовата държава и ролята на медиите в

обществения живот.

Познава основните човешки права и свободи и

разпознава случаи на тяхното нарушаване.

Анализира връзката между права и задължения, като

се позовава на основни документи за правата

на човека.

Разбира идеята за гражданско общество и начините

на функционирането му.

Има готовност за защита на правата си и

осъзнава ролята на гражданското участие в

социалния живот.

Второ равнище

Познава ролята на държавното управление и

финансирането му чрез данъци.

Познава ролята на гражданското общество за

създаването на законите и тяхната промяна.

Сравнява правата си на гражданин в Република

България и в Европа и начините за отстояването им.

Обяснява връзката между идеите за свобода,

човешки права и граждански права.

Съзнава предимствата и недостатъците на

законодателството в демократичните общества.

Анализира правни и социални аспекти на

глобализацията и на прехода към информационно

общество.

----------------------------------------------------------------------

Критическо Първо равнище

мислене и Познава разликите между рационално

създаване и интуитивно мислене, между аргумен-

на смисъл тация и внушение.

Формулира изводи от гледна точка на

тяхната релевантност към предпоставките.

Умее да формулира теза по даден проблем и да

дава аргументирана подкрепа в нейна защита.

Разпознава типове аргументация (включително

и грешки) в умозаключения, философски текстове

и други сфери.

Умее да задава въпроси за по-задълбочено

аргументиране и по-нататъшно изследване.

Демонстрира отвореност и толерантност към

различни схващания.

Второ равнище

Различава формите от съдържанието на мислите.

Решава проблеми чрез изследване на контекста,

смяна на гледната точка и формулиране на хипотези.

Развива контрааргументи на собствените си тези

и съзнава, че има различни подходи при разбирането

на истината и реалността; различава истината

и интереса.

Познава ролята на идеите за създаване на смисъл;

различава мнение и знание.

Разбира значението на творчеството и новостите за

развитието и напредъка.

----------------------------------------------------------------------

Човекът и Първо равнище

неговият Разбира спецификата на човешкото

свят съществуване.

Разглежда реалността във възникване

и развитие.

Демонстрира познание за различни методи на

философско изследване.

Ориентира се в отношенията между индивидуално,

общностно и универсално.

Умее да разкрива и анализира философски идеи в

публицистичен, художествен и научен текст.

Разбира значението на саморефлексията,

изследването и творчеството.

Второ равнище

Разбира ценността на културните различия и

осъзнава културната си идентичност.

Осмисля философски отношението човек-природа.

Познава спецификата на красивото и изкуството.

Познава спецификата на религиозния светоглед

и ролята му в историята на културата.

Анализира основни философски проблеми в

историческото им развитие.

Съзнава заплахите за съществуването на

човечеството и важността на неговото устойчиво

развитие.

----------------------------------------------------------------------
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по предметите от за-

| дължителната подготовка при завършване на съот-

| ветната образователна степен или етап ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Аз и моят Познава достойнството и равните, неот-

свят меними права на човека.

Познава значението на семейството и рода;

различава училището като институция и общност;

познава различни форми на училищния живот и

определя мястото си във взаимоотношенията между

тях.

Описва родното селище и родния край и различавастолицата.

Изгражда чувство на увереност и умение за общуване.

----------------------------------------------------------------------

Аз съм граж- Разпознава националните символи

данин на моя- (герб, знаме, химн); различава основ-

та държава ните държавни институции (Народно

събрание, правителство, Президент); познава и

описва официалните празници в Република България.

Разбира понятието "гражданин на България"; познава

основните права, свободи и отговорности; знае

правата на детето и основни организации в тяхна

подкрепа.

Определя своята гражданска идентичност, като

описва и дава примери за значими национални

културни достижения.

Умее да защитава правата си, без да нарушава

правата на другите.

----------------------------------------------------------------------

Аз и светът Различава мястото на България в съв-

ременна Европа.

Разграничава Балканския полуостров като част

от Европа и обяснява неговите природни и културни

особености.

Познава мястото на Европа в света.

----------------------------------------------------------------------

Аз и светът Различава основните видове собственост.

на възрастните Описва професии, длъжности и отношения между тях.

Разбира ролята на съвременния пазар и значението

на парите.

Може да разпределя семейни доходи и да планира

личен бюджет.

----------------------------------------------------------------------

Защита на жи- Познава правилата за безопасност на

вота и реакция движението и умее да ги спазва.

в критична Знае как да постъпва и към кого да се

ситуация обърне при нужда в опасни за живота и

здравето ситуации (бедствия, аварии,

инциденти).

Изгражда начални умения за справяне в критични

ситуации и конфликти.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: ОсновнаСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница