Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница7/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание |

----------------+-----------------------------------------------------
Политическа Определя по основни белези и привеж-

и икономи- да примери за: монархия, република,

ческа карта демокрация, авторитаризъм, тотали-

на света таризъм, натурално стоково стопанство,

централизирано и пазарно стопанство.

Определя понятието "държава"; проследява промяната

на границите и техните функции за България и

страните от Европа, като привежда примери за

междудържавно пространство без граници.

Познава основни международни икономически

организации (ЕС, Световна банка, МВФ и др.); прави

заключения за съвременни тенденции в световната

икономика, проследява възникването и развитието

на идеята за обединена Европа.

Подбира информация, изследва и интерпретира

различни видове документи (карти, графични

изображения, текстове и др.).

----------------------------------------------------------------------

Многообразие Различава етническа, религиозна и

и идентичност езикова принадлежност.

на личността Привежда примери за приноса на Бъл-

гария в европейското и световното кул-

турно наследство.

Познава образователната система в България.

Обяснява социални аспекти на трудовите

взаимоотношения.

----------------------------------------------------------------------

Икономиката Определя понятието "национално сто-

и нейните панство" и разграничава основните

механизми стопански сфери и отрасли.

Прави заключения за усвояване и управление на

различните видове ресурси по региони и страни.

Разпознава по основни белези: инфлация; инвестиция;

стока; акция; лихва; валута; държавен бюджет; борса

и др.

Проследява и обяснява миграциите в света иБългария.

----------------------------------------------------------------------

Права и отго- Познава Конституцията на Република

ворности на България като основен закон.

човека Съпоставя правата и отговорностите

на гражданина на Република България

с Всеобщата декларация за правата на човека.

Прави връзки между граждански конфликти и

институциите, които ги решават.

Определя значението на равенството, сигурността и

толерантността в обществения живот на страната.

----------------------------------------------------------------------

Гражданинът Разграничава видовете власти, разде-

и властта лението им и описва организацията на

управлението в Република България.

Познава ролята и дейността на политически и

неправителствени организации в обществения живот.

Демонстрира знания за избирателното право и

избирателната система в България.

Доказва ролята на общественото мнение и медиите в

живота на обществото.

----------------------------------------------------------------------

Глобалните Обяснява връзката на природни бед-

проблеми ствия и катаклизми с характера на

на съвремен- човешката дейност.

ността Проследява разпространението на све-

товните болести и епидемии във връз-

ка с икономическото развитие на от-

делните страни и региони.

Предвижда негативните последици от демографския

взрив и изказва мнение за тяхното ограничаване.

Оценява значението на устойчивото развитие на

средата като стратегия за оцеляване на

човечеството.

Разбира ролята на сътрудничеството между културите

за глобалното единство на света.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание |

----------------+-----------------------------------------------------
Гражданите, Проследява възникването и разви-

политиката, тието на идеята за демокрация.

демокрацията Анализира характеристиките на пра-

вовата държава.

Познава политическата карта на света, представя

основните политически теории и идентифицира

политическите модели за управление.

Представя промените на съвременна Европа и

Балканите и определя мястото на България в тях.

Аргументира ролята на България като фактор за

регионална стабилност в Югоизточна Европа.

Коментира разширяването на Европейския съюз

към Югоизточна Европа и оценява възможностите

на България за членство.

----------------------------------------------------------------------

Гражданите, Обяснява механизмите на властта:

властта и структурата и функциите на държав-

държавата ните и общоевропейските институции.

Осъзнава смисъла и значението на разделението

на властите и взаимодействието между тях.

Обяснява ролята и значението на регионалното

устройство на държавата.

Разбира същността на местното самоуправление.

Познава и може да участва във форми на граждански

контрол върху държавните институции.

Изказва аргументирани оценки по граждански и

политически аспекти на социалния живот.

----------------------------------------------------------------------

Национална Разграничава основните социални гру-

идентичност пи и общности и коментира интереси-

и различия те и проблемите им.

в обществото Обяснява ролята на езика, религията

и традициите за социална обвързаност

и различия в обществото.

Ориентира се в източниците на противоречия

между отделни етнически и религиозни общности.

Показва готовност за противодействие

срещу насилието и стремеж към разрешаване на

конфликтни ситуации.

Познава националните идеали, традиции и ценности

и определя мястото на България в световната

култура.


----------------------------------------------------------------------
Граждани, Проследява развитието на идеята за

права и отго- гражданско общество.

ворности Анализира и съпоставя идеите за сво-

бодата, човешките права и граждан-

ските права.

Демонстрира готовност да защитава своите (и на

другите) граждански права и отговорности.

Дава оценка на обществени събития от позициите на

правата на човека и българското законодателство.

Познава международни документи за правата на човека

и малцинствата, интерпретира степента на

приложението им у нас и представя резултатите в

писмена форма.

----------------------------------------------------------------------

Гражданите и Демонстрира знания за същността на

икономиката пазарната икономика и нейните меха-

низми, разкрива особеностите им в

България.

Доказва глобализацията на икономиката и стремежа

на България към устойчиво развитие.

Анализира и привежда примери за икономическите

условия в България и предлага обосновани решения за

развитие.

Дискутира върху механизмите и инструментите на

съвременната икономическа политика на България.

Определя мястото си и проектира бъдещето си в

икономическите отношения.

Аргументира ролята на евроинтеграцията и на

Европейския съюз.

----------------------------------------------------------------------

България Познава идеята за "гражданин на света".

и светът Разбира мястото на България в глобал-

ното развитие.

Осъзнава значението на глобалните проблеми на

човечеството и обсъжда възможните им решения.

Обосновава идеята за мира като условие за

развитие на цивилизацията.

----------------------------------------------------------------------


ПРИЛОЖЕНИЕ No 5 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 5
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област: Природни науки и екология

Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда


Обща характеристика на културно-образователната област
1. Място и роля на културно-образователната област в системата на общообразователната подготовка
Културно-образователната област "Природни науки и екология" осигурява формирането на система от знания, умения и включените в тях отношения, свързани с природата. По този начин в съзнанието на учениците се формира представа за целостта на природата и същевременно за нейното многообразие. Значителна част от културно-образователната област е свързана и с формирането на знания, умения и особено отношения, свързани с екология, опазване на околната среда, опазване на здравето, толерантност към всичко живо, които са задължителна част от образованието на съвременния човек. Така областта допринася за осигуряването на пълноценно развитие на учениците и подготовка за бъдещия им живот и професионална реализация.

В различните класове и образователни степени ученикът усвоява знания и умения и свързаните с тях отношения за:

- описание, разпознаване и групиране на организми, материали, вещества, природни явления и процеси, като постепенно овладява необходимата терминология;

- проследяване взаимодействието, изменението и развитието на природните обекти;

- използване на първични (наблюдение, опити) и вторични (схеми, графики, модели и др.) източници на информация за обекти, процеси и явления в живата и неживата природа;

- практическа работа с уреди, апарати, вещества, смеси и природни обекти;

- установяване и анализиране (според възрастовите възможности) на вътрешни връзки между процесите в природата;

- прилагане на усвоените закономерности при решаване на конкретни практически задачи;

- използване на изследователски подход при решаване на проблеми от различни области на живота;

- формиране на екологична култура и стремеж към опазване на околната среда;

- ориентация към по-високи лични постижения в усвояването на знания за природата, готовност за споделяне на придобитите знания и умения.
2. Специфика на предметите от областта, връзка и зависимости между тях
Околен свят и човекът и природата (II-VI кл.). Това са интегрални по своя характер учебни предмети от основната образователна степен, чрез които се изграждат основни представи за обектите и явленията в живата и в неживата природа, за човека и неговото здраве. Усвоените знания и умения са база за по-нататъшното изучаване на учебните предмети от областта.

Биология и здравно образование (VII-ХII кл.). Учебният предмет включва знания за устройството, процесите, йерархичната организация на живите системи и тяхната еволюция. Осигурява изграждането на умения за ориентация в многообразието на организмовия свят, за приложение на знанията за живота, правила за здравословен начин на живот и норми на поведение в природната среда. Използват се знания и умения, изградени при обучението по физика, химия, география и информатика.

Физика и астрономия (VII-ХII кл.). Физиката изучава най-общите закономерности в природата. Учениците получават знания за физичните явления, за връзката между тях и за приложенията на физичните процеси и закономерности в бита, технологиите, биологията и екологията. Изграждат се умения за практическо прилагане на физичните знания. Астрономията и физиката имат и мирогледно значение - изграждат цялостна представа за Вселената и единството на материалния свят. Основни научни методи са наблюдението и опитът. Активно се използват знания и умения, придобити при обучението по математика, информатика, химия и биология.

Химия и опазване на околната среда (VII-ХII кл.). Предметът изучава свойствата и превръщането на веществата, тяхното разпространение, получаване и влияние върху околната среда. Важна част е изграждането на практически умения при боравене с вещества. При изучаване на веществата широко се използват техни физични характеристики и закономерности. От друга страна, при изучаване приложението на веществата се обръща внимание върху тяхното значение за живите организми. По този начин се запазва връзката и единството между отделните предмети в културно-образователната област. Тази връзка се използва особено при разглеждане на въпросите, свързани с опазване на околната среда, тема, в която биологията и физиката имат измеримо с химията значение. Предметът химия и опазване на околната среда позволява на учениците да получат знания за сложността и изменчивостта на веществата, за методите за изследване и основните закономерности, на които се подчиняват тези изменения.


3. Елементи на учебно съдържание (теми, понятия, проблеми) с интрегрален и междудисциплинарен характер:
3.1. понятия - атоми, молекули, вещества, материя, енергия, движение и взаимодействие, величини и измерителни единици от SI, моделиране; системи, организми, Земя, Слънчева система, Вселена;
3.2. теми - прости математични модели и приложението им; обработка на опитни резултати и интерпретирането им; приложение на компютри в учебния процес, работа с обекти, материали и апарати; периодична система, топлинни процеси; химични и физични процеси в живите организми; вещества и материали във физиката, биологията, химията, бита и технологиите; фактори на среда и условия на живот; кръговрати на веществата в природата; природни ресурси и зони;
3.3. проблеми-проблеми, свързани с екология, опазване на околната среда и здравето на хората; необходимост от енергия; зависимост на човека от природата; роля на човека в природата; устойчиво развитие, природа и изкуство.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Степен на образование: Основна Етап: Начален
----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по предмета

| "Човекът и природата" в края на началния етап

| на основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Вещества, Различава вещества по свойства и

тела и орга- употреба.

низми Разграничава по основни признаци

неживите тела от живите организми.

Илюстрира с примери основни групи организми,

обитаващи водата, почвата и сушата, и

приспособленията им за живот.

Групира растенията на дървета, храсти, треви

и животните на бозайници, птици, влечуги, риби

и насекоми.

Разпознава Земята като планета от Слънчевата

система и Слънцето като основен източник на

светлина и топлина.

----------------------------------------------------------------------

Природни Назовава основни жизнени процеси

явления в организмите.

и процеси Илюстрира с примери необходимостта

от енергия за организмите, бита и

промишлеността.

Проследява измененията в агрегатното състояние

и кръговрата на водата в природата (по схема).

Описва движение на тела и организми.

Разпознава сезоните и свързаните с тях

изменения в природата.

----------------------------------------------------------------------

Човекът Описва органи в човешкото тяло (по

и неговото схема) и основни жизнени процеси

здраве при човека.

Изброява хигиенни правила за здраво тяло.

Назовава дейности на човека, водещи до

нарушаване на равновесието в природата.

Разпознава вредни за човека вещества и

въздействия и основни замърсители на околната

среда.


----------------------------------------------------------------------

Наблюдения, Описва резултати от наблюдения на

експерименти обекти от живата и неживата природа

и изследване (по даден план и ориентири).

Извършва опити с тела, вещества и растения.

Измерва температура на въздуха, водата и

телесна температура.

Сравнява звуковете по сила и разбира, че

силните звукове са вредни за човека.

----------------------------------------------------------------------


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по биология

| в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Структура, Назовава (и посочва върху изображе-

жизнени ние) клетки, органи и системи; таксо-

процеси и ни, в които са групирани организмите.

класифика- Описва (и означава) устройство на

ция на орга- клетки, органи, системи и жизнени

низмите процеси при едноклетъчни и много-

клетъчни организми.

Разпознава (в текст или изображение) основни

таксони от петте царства организми и представители

от отделните таксони; жизнени процеси при растения

и животни.

Сравнява организми, групирани по различни признаци.

Доказва връзки и зависимости между устройство и

жизнени процеси при групи организми.

----------------------------------------------------------------------

Човешкият Назовава (и посочва върху изображе-

организъм ние) клетки, части от органи, органи,

(структура, системи и техните функции; уврежда-

жизнени ния и заболявания.

процеси и Описва (и означава) структури на

хигиена) човешкото тяло; функции на органи и

системи; хигиенни правила на поведе-

ние и здравословен начин на живот.

Разпознава (в текст или изображение) органи,

системи и жизнени процеси в човешкия организъм.

Сравнява по избрани признаци бозайници и човек.

Анализира връзки и зависимости между състояние на

организма и правила за профилактика

----------------------------------------------------------------------

Организъм- Описва и илюстрира с примери: ком-

среда поненти на екосистемата, хранителни

взаимоотношения между организмите

и кръговрат на вещества.

Извежда зависимости между среда на обитание и

еволюцията на организмите.

Анализира връзки между приспособления на

организмите и среда на обитание.

Оценява влиянието на човека върху природата и

причини за нарушаване на екологичното равновесие.

----------------------------------------------------------------------

Наблюдения, Извършва наблюдения (на обекти в

експерименти, природата и в учебната лаборатория) и

изследване самонаблюдение.

Измерва и определя в норма пулс, телесна

температура и кръвно налягане.

Прилага хигиенни правила и норми на здравословен

начин на живот и нерисково сексуално поведение.

Оценява критични за здравето ситуации и прилага

последователност от действия за даване на първа

помощ.


----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по биология

| в края на гимназиалния етап на

| средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Биосфера Първо равнище

(макро- Назовава равнища на организация на

система- живата материя; структури и процеси

структура в екосистемата.

и процеси) Описва (или съставя текст по схема)

екологични фактори на средата, популация,

биоценоза, взаимоотношения и поведение на

организмите.

Дефинира основните надорганизмови равнища.

Разграничава структурни елементи и процеси в

отделните биосферни равнища.

Обяснява състоянието на околната среда чрез

естествените екологични закономерности и влиянието

на човека.

Второ равнище

Разпознава (в текст или изображение) структури и

функции на макросистемата.

Групира и сравнява екосистеми, популации,

организми (в зависимост от екологичните фактори).

Анализира и обосновава причини, зависимости и

връзки между различни компоненти на

макросистемата.

Предвижда резултати от промяна на екологичните

фактори и въздействието на човека върху

екологичното равновесие.

----------------------------------------------------------------------

Клетка Първо равнище

(микро- Назовава групи химични елементи, съе-

система- динения, органели и клетки.

структура Описва (и означава върху схема или

и процеси) модел) основни структури и етапи от

процеси в клетката.

Разпознава групи органични съединения, органели,

клетки, процеси и етапи от процеси в клетката.

Сравнява по избрани признаци органели и процеси

в клетката.

Второ равнище

Описва и представя схематично (или чрез символи)

основните структури, свойства и функции на

микросистемата.

Дефинира структурите и процесите на клетъчно

равнище. Сравнява класификации на химични

елементи, съединения, органели, процеси, клетки и

механизми на регулация.

Групира химични елементи, съединения и органели по

структура и функция.

Извежда причинно-следствени връзки между структури

и процеси в различните клетъчни равнища.

----------------------------------------------------------------------

Многокле- Първо равнище

тъчен орга- Назовава и илюстрира с примери ос-

низъм (мезо- новни структури, свойства и функции

система- на мезосистемата.

структура Описва и посочва (върху схема или

и процеси) модел) взаимодействия между гените;

етапи от индивидуалното развитие на организмите;

свойства (наследственост и изменчивост).

Разпознава (в текст или изображение) основни

понятия, свързани с наследственост и изменчивост

на организмите.

Второ равнище

Описва и представя схематично основните структури,

свойства и функции на мезосистемата.

Дефинира основните генетични понятия, закони и

закономерности.

Сравнява групи многоклетъчни организми по

основните жизнени процеси и формулира еволюционни

тенденции.

Анализира взаимоотношения между част и цяло

(организъм); етапи от еволюцията на организмите;

връзки между наследственост, изменчивост и

еволюция; роля на генното инженерство.

----------------------------------------------------------------------

Биологична Първо равнище

еволюция Назовава и илюстрира с примери хипо-

тези за произхода на живота върху

Земята; фактори на еволюцията, насоки и пътища на

еволюционния процес.

Изброява критерии за вида и доказателства за

еволюцията на организмите.

Описва: видообразуване, биологична и социална

еволюция на човека.

Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията

на организмите.

Второ равнище

Описва и привежда аргументи относно хипотези за

произхода на живота на Земята; еволюция наСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница