Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница8/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

клетката, организмите и теории за еволюцията.

Дефинира основните понятия, свързани с

видообразуване и пътища на еволюционния процес.

Използва алгоритъм за анализ на хипотези и

еволюционни теории.

----------------------------------------------------------------------

Наблюдения, Първо равнище

експеримен- Описва и представя резултати от наб-

ти, изследване людения и експерименти.

Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира

данни и трансформира информация от описание в

таблици (графики) и обратно.

Планира и изгражда описания на обекти и процеси

при дадена тема и цел.

Второ равнище

Описва методи за изследване на клетката,

организма, биосферата и нейната еволюция;

биотехнологични методи и значението им за човека.

Анализира причини и последствия от нарушаване на

екологичното равновесие и условия за поддържането

му.


Моделира структури и процеси на ниво клетка,

организъм, популация, екосистема.

Изчислява и определя големина на клетки и

органели; генетично разпадане при различно

кръстосване; численост и плътност на популациите;

видово разнообразие в биоценозата.

Прилага алгоритъм при решаване на задачи; тестове

за екологичен мониторинг.

Прогнозира патологични промени в клетката и

организма под влияние на различни фактори;

изменения в популациите във връзка с промени в

състоянието на околната среда.

----------------------------------------------------------------------
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по физика и астрономия

| в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


От атома Описва строежа на атома и на негово-

до Космоса то ядро, явлението радиоактивност и

неговото значение.

Илюстрира с примери ролята на гравитацията за

движението на земните и небесните тела и значението

на космическите полети.

Групира по определени признаци планетите и малките

тела от Слънчевата система.

Изброява няколко от най-известните звезди

и съзвездия.

Излага в опростена форма съвременните представи

за Вселената.

----------------------------------------------------------------------

Електри- Описва наелектризирането на телата,

чество взаимодействието и движението на

електрични заряди.

Илюстрира с примери топлинното, магнитното,

светлинното и механичното действие на електричния

ток и различни приложения.

Назовава условията и ефекта от действието на

електричния ток върху човека и правила за защита от

токов удар.

Използва основни величини и закономерности при

постоянния ток за решаване на практически и

изчислителни задачи.

----------------------------------------------------------------------

Светлина Описва разпространението, отраже-

нието и пречупването на светлината и

принципа на действие на окото и на

оптични уреди.

Моделира с лъчи получаването на сянка и на образ на

предмет в огледала и лещи.

Сравнява основни видове огледала и лещи по техни

елементи, характеристики и предназначение.

Свързва цвета на телата със свойствата на

светлината.

----------------------------------------------------------------------

Движение Описва механичното движение на

и сили телата.

Прилага законите за равномерните и

равнопроменливите праволинейни движения - в примери

от транспорта и безопасността на движението и при

свободното падане.

Изказва трите принципа на механиката и ги прилага

за описване равновесието и движението на телата.

Обяснява принципа на действие на хидравличните

машини, манометрите и барометрите и плаването на

телата.


Илюстрира с примери основни свойства и приложения

на звука.

----------------------------------------------------------------------

Енергия Прилага енергетичния подход за опис-

ване взаимодействието на телата.

Разграничава механичната от вътрешната енергия и

начините за тяхното изменение; преценява

възможностите за ефективно и екологично използване

на различни видове енергия.

Формулира и използва законите за запазване на

енергията в механиката и при топлинните явления.

Описва топлинните процеси и явления на

макроскопично и на молекулно равнище и дава примери

за приложението им.

Познава действието на топлинните машини и свързани

с тях екологични проблеми.

----------------------------------------------------------------------

Наблюдение, Разпознава изучавани обекти и явле-

експерименти ния в природата и в бита.

изследване Извлича данни и друга информация от

графики, таблици, схеми и чрез инфор-

мационни технологии.

Демонстрира умения за получаване оптичен образ на

предмет, свързване на електрически вериги,

измерване на ток и напрежение, практическо

използване на електрически, оптични и механични

уреди.

Измерва и определя по дадена инструкция стойноститена механични, оптични и енергетични величини.

Прилага правила за безопасност при експериментална

работа, при използване на битова техника и за

опазване на слуха и зрението.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по физика и астрономия

| в края на гимназиалния етап на средната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Електриче- Първо равнище

ство и магне- Описва електричните и магнитните

тизъм взаимодействия чрез електростатично

поле и постоянно магнитно поле.

Свързва електричните и магнитните свойства на

веществата с тяхното приложение.

Назовава експерименталните условия за индуциране

на ток, определя посоката му и дава примери за

приложението на явлението електромагнитна

индукция.

Прилага основни закономерности при постоянния ток

и за ефективните стойности на променливия ток при

решаване на задачи.

Второ равнище

Прилага основни закономерности при

електростатичното поле, постоянното магнитно поле

и електромагнитното поле.

Обяснява свойствата на проводници, диелектрици и

магнитни материали и тяхното приложение.

Анализира постояннотокови и променливотокови

електрически вериги и електричния ток в различни

среди.


Оценява свойства на полета и материали във връзка

с практически приложения и ги илюстрира с примери.

Представя връзката между електромагнитните

явления.


Трептения Първо равнище

и вълни Използва основни величини и съотно-

шения при хармоничното трептене и при вълновите

процеси (без тригонометрични функции).

Описва явленията резонанс, отражение и

интерференция на механични вълни.

Разграничава звука от електромагнитните вълни по

основни характеристики и свойства.

Илюстрира с примери как специфични свойства (в

зависимост от честотата) на електромагнитните

вълни и на звука се използват от живите организми,

в медицината и комуникациите.

Второ равнище

Използва закономерности при хармоничните трептения

и при вълновите процеси за решаване на проблеми.

Обяснява, като използва модели и закономерности,

вълновите явления и илюстрира с примери тяхното

приложение.

Анализира процесите в LC- и RLC-трептящ кръг,

излъчването, разпространението и приемането на

електромагнитни вълни.

----------------------------------------------------------------------

Светлина Първо равнище

Разграничава видовете източници на светлина и

илюстрира с примери как специфични свойства на

дадено лъчение се използват в практиката.

Описва характерни свойства на инфрачервените,

ултравиолетовите и рентгеновите лъчи във връзка с

тяхното приложение и с някои екологични проблеми

(парников ефект, озонова дупка).

Прилага законите за отражение и пречупване на

светлината.

Обяснява качествено явленията дисперсия,

интерференция и дифракция на светлината и техни

приложения.

Свързва фотоелектричния ефект с квантовата

природа на светлината (фотони), а дифракцията

на електрони - с вълновата природа на

микрочастиците.

Второ равнище

Прилага законите на геометричната оптика при

анализа на оптичните уреди, а принципа на

Хюйгенс - на вълновите явления.

Дефинира и използва величини и закономерности във

фотометрията, при топлинното излъчване и

фотоефекта.

Анализира двойствения характер на светлината и

явленията, в които той се проявява.

Проследява зависимостта спектър-светимост на

звездите във връзка с тяхната класификация и

еволюция.

----------------------------------------------------------------------

От атома Първо равнище

до Космоса Обяснява излъчването и поглъщането

на фотони и лазерното излъчване с помощта на

квантов модел на атома.

Описва състава и основни характеристики на

атомните ядра, промените в радиоактивните ядра,

приложенията и биологичното действие на ядрените

лъчения.


Сравнява процесите на делене на урана и

термоядрения синтез от гледна точка на тяхното

приложение в ядрената енергетика и опазването на

околната среда.

Разграничава лептоните и кварките и дава примери

за частици, изградени от кварки.

Познава съвременни аспекти на връзката между

физиката на микросвета, астрофизиката и

космологията (Големият взрив, еволюция на

звездите).

Второ равнище

Обяснява принципа на действие на различни видове

лазери и дава примери за приложението им.

Използва квантови модели за обясняване свойствата

на атомите, металите, полупроводниците и

диелектриците.

Прилага основни закономерности, описващи вълнови

явления при микрочастиците.

Сравнява по характеристики и свойства лептоните и

кварките и носителите на фундаменталните

взаимодействия.

Описва положението и движението на небесните тела,

строежа на звездните системи и тяхната еволюция.

----------------------------------------------------------------------

Движение Второ равнище

и енергия Прилага принципите на механиката

и законите за запазване на енергията, импулса и

момента на импулса за описване движението на

материална точка, система от материални точки и

твърдо тяло.

Описва движението на идеален и на вискозен флуид.

Излага основните идеи и прилага съотношения и

закономерности на специалната теория на

относителността.

Използва принципите на термодинамиката за анализ

на топлинните явления и процеси.

Съчетава термодинамичния подход и молекулно-

кинетичния подход при обясняване свойствата на

идеалния газ, реалните газове, течностите и

кристалите.

----------------------------------------------------------------------

Наблюдение, Първо равнище

експеримент Извършва наблюдения и опити, прове-

и изследване рява експериментално физични зако-

номерности.

Извършва лабораторен експеримент, обработва

получените резултати и ги представя таблично и

графично.

Използва прости физични и математични модели,

алгоритми за решаване на задачи и проблеми,

извлича информация от различни източници и със

средствата на информационните технологии.

Обобщава резултати от изследвания и прави изводи

за причинно-следствени връзки във физични явления.

Демонстрира умения за безопасна работа с

електричен ток, уреди, апарати, вещества.

Второ равнище

Планира и оптимизира лабораторен физичен

експеримент.

Оценява грешката при преки и косвени измервания на

физични величини.

Използва компютърни програми за числено решаване

на задачи и за обработка на експериментални

резултати.

----------------------------------------------------------------------
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по химия и опазване на

| околната среда в края на прогимназиалния етап

| на основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Класифика- Разпознава прости вещества, неорга-

ция на веще- нични химични съединения и смеси

ствата и но- по състав и свойства.

менклатура Класифицира простите вещества на метали и

неметали по техни характерни свойства.

Изразява химични елементи, прости вещества

и химични съединения чрез химични знаци и

формули.


Използва Периодичната система на химичните

елементи.

----------------------------------------------------------------------

Строеж и Описва строежа на веществата с по-

свойства на мощта на атоми, йони и молекули.

веществата Разпознава киселини и основи по със-

тав и свойства.

Определя разтворите като смеси от вещества в

определени количествени съотношения.

Познава по-важни свойства на органични вещества.

----------------------------------------------------------------------

Приложение Определя връзката между свойствата

на веществата на веществата и възможностите за употреба.

Оценява важни за практиката органични и

неорганични вещества.

Групира видовете замърсители на околната среда.

Обяснява действието на някои вещества върху

околната среда и човека.

----------------------------------------------------------------------

Химични Идентифицира по характерни признаци

процеси видове процеси.

Изразява химични процеси чрез прегрупиране

на атоми: словесно и писмено.

Използва реда на относителна активност

на металите.

----------------------------------------------------------------------

Експеримент Описва писмено и схематично резул-

и изследване тати от химичен експеримент.

Познава експерименталните операции: разтваряне,

кристализация, нагряване, филтруване и дестилация.

Използва химичен експеримент за доказване на

изучени химични вещества, разликата между киселини

и основи и активността на металите.

Установява, че химичните процеси протичат с

различна скорост и с различен топлинен ефект.

Оценява опасностите, които носи химичният

експеримент, и знае как да предпазва себе си и

околните при изпълнението му.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по химия и опазване на

| околната среда в края на гимназиалния етап

| на средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Класифика- Първо равнище

ция на веще- Различава: кристални и аморфни веще-

ствата и но- ства; алотропни форми.

менклатура Обяснява връзката между химичния ха-

рактер на елемента и свойствата на

веществата.

Характеризира въглеводороди по функционални групи.

Използва примери за изомери и хомоложни редове.

Разпознава природни, изкуствени и синтетични

полимери.

Прилага правила за наименование на органични и

неорганични вещества.

Второ равнище

Анализира връзката между периодично изменящите

се свойства на елементите и прогнозира свойствата

на веществата, които те образуват.

Използва съвременни теории за киселини и основи.

Характеризира комплексни съединения по състав

и строеж.

Прилага химичната номенклатура към всички видове

химични съединения.

----------------------------------------------------------------------

Строеж и Първо равнище

свойства на Познава слоестия строеж на електрон-

веществата ната обвивка на атомите.

Различава основните типове химични връзки.

Обяснява свойствата на веществата с природата

на химичните връзки.

Разграничава вещества с атомна, метална,

молекулна и йонна кристална решетка.

Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия

при преходите от едно агрегатно състояние към

друго.

Определя степента на окисление на химичнитеелементи.

Второ равнище

Прилага правила за запълване на слоевете,

подслоевете и орбиталите с електрони.

Използва припокриването на АО и хибридизацията

при образуване на химичните връзки.

Илюстрира разликата и приликата между валентност и

степен на окисление.

Свързва свойствата на веществата с тяхната

структура и стереохимия.

----------------------------------------------------------------------

Приложение Първо равнище

на веще- Описва приложението на изучавани

ствата вещества.

Използва кръговрата на азота, кислорода и

въглерода в природата при обясняване на проблемите

с околната среда.

Предлага идеи за обезвреждането на вредни за

човека и околната среда вещества и за използване

на безвредни вещества и материали.

Аргументира необходимостта от разумно използване

на природните ресурси.

Второ равнище

Характеризира по състав и значение органични

вещества, свързани с живите организми.

Описва вещества със специална употреба и основни

методи за синтеза им.

Доказва необходимостта от вторична употреба на

материалите, безотпадъчни и безвредни

производства.

----------------------------------------------------------------------

Химични Първо равнище

процеси Познава закономерности, свързани с

топлинните ефекти, скоростта на хи-

мичните процеси и химичното равновесие.

Изразява химични процеси чрез химични уравнения.

Описва видовете разтвори и техните свойства.

Използва генетични преходи за установяване

връзката между веществата.

Второ равнище

Използва механизми при обясняване на

химичните процеси.

Предлага условия за въздействие върху скоростта

на химичните процеси и химичното равновесие.

Изравнява всички типове химични уравнения.

Предвижда посоката на процеси.

----------------------------------------------------------------------

Експеримент Първо равнище

и изследване Провежда експерименти за откриване

на йони и на елементи (по оцветяване

на пламъка).

Планира химичен експеримент и използва получените

данни за изводи и заключения.

Познава основни физични величини и връзки между

тях.

Прилага правилата за безопасна работа.Второ равнище

Използва връзките между физичните величини за

решаване на изчислителни задачи.

Изчислява: равновесни константи и скорост на

процеси.

Познава методи за качествено и количествено

определяне на вредни вещества във въздуха,

водата, почвата и хранителни продукти.

Описва методи за определяне на строежа и състава

на вещества, както и за разделянето им.

Интерпретира таблици, диаграми и схеми, свързани

с химията.

----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ No 6 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 6
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област:

Изкуства


Учебни предмети:

музика и изобразително изкуство


Обща характеристика на културно-образователната област
Целта и задачите на културно-образователната област "Изкуства" се осъществяват чрез традиционно утвърдените в българското училище учебни предмети музика и изобразително изкуство.

Обучението по музика изгражда музикална култура върху основата на разностранен музикално-социален опит и създава условия за разгръщане на личностните заложби и интереси.

Учебното съдържание по музика обхваща многостранни и дълбоко свързани помежду си области, които се реализират при изпълнение, възприемане и анализиране на съответен музикален материал.

Спецификата на обучението по музика произтича най-вече от това, че негов предмет е изкуството музика във всичките му разнообразни прояви. Познавателните и развиващите дейности се съчетават органично с емоционалното отношение към музиката и разкриват широки възможности за интеграция с други изкуства и извънхудожествени сфери. Особено внимание се обръща на участието на музиката в синтетични изкуства и комплексни художествени форми: кино, театър, медийни форми, танц и др.

Музикално-образователният процес:

създава предпоставки учениците да изпитват радост от общуването с музика, провокира тяхната артистичност и въображение;

създава условия за изява на толерантно избирателно отношение към явления от различни типове и видове музика и от различни музикални култури и способност за мотивиране на личните музикални предпочитания;

създава интерес и изгражда умения и активност за лична и колективна творческа любителска художествена изява;

изгражда умения в областта на основните видове музикална дейност - изпълнение, слушане и съчиняване;

дава основни знания и умения във връзка със същността на музиката и социалната й роля.

Понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер: творец, изпълнител, публика, фолклор, композиция, стил, жанр, изразни средства, хармония, колорит, ритъм, тоналност, художествен синтез, междужанрови връзки, художествени структури и форми.

Изобразителното изкуство е неразделна част от материалната и духовната култура на обществото.

Училището е главният фактор за приобщаването на всички ученици към националните, общочовешките и художествените ценности. Това определя мястото и ролята на учебния предмет изобразително изкуство в българското училище.

Предмет на обучението по изобразително изкуство са естетическите аспекти на явленията в природата и обществото.

Акцент в обучението е познаване на основните визуални знакови системи във всички области на живота, което ще улесни социалната адаптация на учениците.

Чрез изобразителната дейност се отразяват реални обекти и явления или произведенията са резултат на творческото въображение и фантазия на учениците. Специално място заемат образите от визуалните средства за информация и комуникация.

Връзки и взаимодействия с учебни предмети от други културно-образователни области се осъществяват на единна тематична и емоционална основа.

Понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен харектер:

природа, обект, среда, система и подсистема, процеси, явления, общество, устройство, модул, технология, вещество, материя;

личност и общество, историческо развитие, културно и историческо наследство, отношения, епоха, стил, течение, направление, вид, жанр, сюжет, тема, изразни средства;

образ, знаци и символи, форма, обем, пространство, композиция, хармония, контраст, фактура, ритъм, движение, пропорции, перспектива;

асоциация, памет, въображение, творчество.

Обучението по музика и изобразително изкуство е отворено във всички свои степени и учебни форми към цялото многообразие от съвременни изкуства и техните разновидности.

Главен акцент на обучението е формиране на художествена и естетическа култура на учениците и стимулиране на творческите им способности.

Интегративните връзки между учебните предмети музика и изобразително изкуство се осъществяват чрез общи проблеми, теми и понятия. Интеграцията с останалите изкуства и с другите културно-образователни области съдейства за изграждане на цялостна и единна представа за света и разкриване на общи закономерности в историческото и съвременното им развитие.
МУЗИКА
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по музика в края

| на началния етап на основната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Музикална пее с целия текст пет песни по свой

практика: избор от училищния репертоар;

музициране, пее предпочитана песен, включително

възприема- и от извънучилищен репертоар;

не на музика импровизира ритмичен съпровод;

разпознава четири, определени от учителя,

инструментални творби от училищния репертоар.

----------------------------------------------------------------------

Елементи на определя характер, темпо, динамика,

музикалната повторност, подобие и различие в

изразност подходяща музика;

разпознава по тембър и по външен вид музикални

инструменти;

разпознава по слух основни ладови зависимости

в мажор и в минор;

разпознава метрума и размера на музика в 2/4,

3/4, 4/4 и метрума на музика в 5/8, 7/8 и 9/8;

анализира нотни стойности до осмина;

разпознава нотите в първа октава и най-често

срещаните писмени знаци в нотописа.

----------------------------------------------------------------------

Музика знае обредно-обичайната същност на

и игра най-популярни фолклорно-музикални

примери;


играе право хоро и ръченица;

импровизира танцови движения върху характерна

танцова музика.

----------------------------------------------------------------------

Функцио- разпознава по типична музика марш,

ниране на валс, право хоро, ръченица;

музиката: изразява и аргументира свое мнение за

музика и местата, където би звучала най-естествено

общество определена музика от различни типове и жанрове;

използва съобразно технологичните правила

звуковъзпроизвеждаща техника;

знае имената на петима музиканти, свързани

с изучавания материал, и елементарни данни за тях.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по музика в края

| на прогимназиалния етап на основната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Музикална пее по слух със и без тонови имена, по

практика: свой избор, типични теми от пет твор-

музициране, би в различни стилове и жанрове;

възприемане пее с целия текст, по свой избор, пет

на музика песни от училищния репертоар, вклю-

чително "Химн на Република България" и

"Химн на Св. св. Кирил и Методий";

пее предпочитана песен, включително и от

извънучилищен репертоар;

играе три различни по вид танци (български

и чужди);

изказва свое отношение в учебни дискусии и

проявява толерантност към други мнения;

разпознава пет, определени от учителя,

инструментални творби от училищния репертоар.

----------------------------------------------------------------------

Елементи на разпознава специфични метрични явления

музикалната и ритмични групи - безмензурност

изразност неравноделни метруми, синкоп, триола;

открива размера на подходяща българска

фолклорна музика;

определя принадлежността на музикални инструменти и

инструментални състави към установените в

практиката групи и видове.

----------------------------------------------------------------------

Функцио- разпознава типична музика от различ-

ниране на ни български фолклорни области и

музиката; чуждестранни региони;

музика и обяснява най-популярни понятия и тер-

общество мини, свързани със съвременното функ-

циониране на музиката (партитура, саундтрак,

плейбек, сингбек, бекраунд и др.);

коментира в определени насоки музикално

предаване по електронните медии;

разпознава и коментира познати традиционни и

съвременни социални явления, свързани с

функционирането на музиката в обществото

(местни фолклорни обреди, етнически обичаи,

характерни кръстосвания на модерни музикални

стилове със социални процеси);

знае имената на десет музиканти и ги свързва с

типични произведения;

аргументира предпочитанията си към пет звезди от

фолклора и популярната музика.

----------------------------------------------------------------------

Форми открива действието на формообразува-

и жанрове щите принципи в музикални творби;

изброява типични белези на изучавани форми и

жанрове; свързва основните изучавани жанрове с

името на поне един автор и произведение.

----------------------------------------------------------------------

Стилове свързва изучавани стилове с името на

поне един автор и произведение;

знае историческата последователност на главни

стилови направления в музиката (включително

популярната) и ги свързва със съответни типични

представители;

отнася дадена музика (включително популярната) към

съответен стил.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на гимназиалната степен)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по музика в края

| на XII клас ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Музикална Първо равнище

практика: изпълнява три мелодии по свой избор

музициране от изучаваните музикални типове,

възприемане видове и стилове;

и анализира- пее три песни по свой избор;

не на музика коментира по определени показатели

слушана в клас музика;

изказва и мотивира свои гледища и предпочитания,

проявява толерантност към други мнения.

Второ равнище

изпълнява пет творби от своя репертоар по избор;

участва в публични концертни изяви;

дискутира впечатления и оценки за посетени

извънкласни музикални прояви;

рецензира (устно и писмено) музикални събития и

медийни форми с участие на музиката;

извършва елементарна изследователска работа

на музикална тема;

записва елементарна музикална диктовка до два

арматурни знака в мажор и минор;

транспонира (устно и писмено) мелодии с тонови

имена и по ноти;

знае смисъла на основни понятия и термини от

елементарната хармония.

----------------------------------------------------------------------

Функцио- Първо равнище

ниране на познава разнообразието на форми на

музиката; функциониране на фолклора - в миналото и днес;

музика и изразява мнение в учебни дискусии,

общество третиращи музиката в социо-културен дискурс;

определя по своя преценка три най-ярки явления в

музикалната култура на 20 век;

прави паралел между традиционната и съвременната

символика в музиката.

Второ равнище

анализира развитието на личната си музикална

култура.

----------------------------------------------------------------------

Форми Второ равнище

и жанрове определя формата и жанра на непознато

музикално произведение.

----------------------------------------------------------------------

Стилове Първо равнище

отнася творби (включително от популярната музика)

към съответни стилове;

посочва историческите корени на съвременните

течения в популярната музика.

Второ равнище

прави стилови паралели между творби от

"сериозната" и популярната музика.

----------------------------------------------------------------------

Глобални Първо равнище

и локални посочва и коментира типични приме-

тенденции ри на взаимовлияния "локално-глобално"

в съвремен- и транснационални връзки в съвременната

ната музика музика;

открива в подходяща музика съвременни форми на

синтез.


Второ равнище

посочва и коментира типични примери на актуален

съвременен жанров и стилов синтез;

цитира пет конкретни примера за участие на

музиката в отделни синтетични форми;

знае най-типични принципи и технологията на

популярни медийни форми с участие на музиката

(рекламен видеоклип, спот, музикален репортаж,

интервю с музикант, мюзикхол, музикално кабаре).

----------------------------------------------------------------------

България в Първо равнище

световната знае десет български музиканти и музи-

музикална кални формации от различни жанрове;

култура посочва пет явления в българската кул-

тура с международно признание.

Второ равнище

излага свое мнение за мотивите на международното

признание на десет български музиканти и музикални

формации от различни жанрове;

обосновава присъствието на средновековна и

съвременна България в европейската и световната

музикална култура.

----------------------------------------------------------------------
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по изобразително

| изкуство в края на началния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Обект Наблюдава и разграничава природна-

и среда та от архитектурната среда.

Възприема и анализира визуални особености на

обекти и явления от заобикалящата среда.

Разбира основните връзки между обект и среда

в реални и фантазни ситуации.

Изразява емоционално-естетическо отношение към

възприеманите обекти и явления от околната среда.

----------------------------------------------------------------------

Обект Създава реални и фантазни образи по

и образ наблюдение, памет, впечатление и

въображение.

Формира обобщена представа за най-важните визуални

особености на обекти: форми, цвят, общи пропорции.

Изгражда зрителни образи по асоциация от

литературни произведения.

Проявява избирателно отношение при изобразяване на

различни обекти и ситуации.

----------------------------------------------------------------------

Зрител Разкрива най-общо съдържанието на

и творба произведение от изобразителното изкуство.

Описва своите впечатления от възприеманите

художествени произведения.

Разграничава произведения на изобразителното

изкуство по вид и жанр.

Споделя емоционалното си отношение при възприемане

на художествена творба.

----------------------------------------------------------------------

Визуална Усвоява основни понятия, свързани със

комуникация съвременни средства за визуална ин-

формация и комуникация.

Ориентира се в разнообразието на визуални средства

за информация и комуникация.

Познава най-общите правила за използване на

визуална информация в заобикалящата среда.

----------------------------------------------------------------------

Материали Разбира най-общо връзката между ма-

и техники териал и техники.

Работи самостоятелно и в група, като използва

определени материали и техники.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по изобразително

| изкуство в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Зрително Наблюдава и диференцира различни

възприятие елементи и визуални структури в окол-

и фантазия ната среда: предмети, пространство,

ситуации.

Използва зрителната си памет за разкриване

особеностите на възприеманите обекти и явления.

Разграничава образи с фигуративно и нефигуративно

съдържание.

Създава фантазни образи, като комбинира и

преработва визуални елементи на реални обекти,

пространства и ситуации.

----------------------------------------------------------------------

Изразни Усвоява особености на изразните сред-

средства на ства при изграждане на различни по

визуалния вид и жанр образи.

образ Комбинира изразни средства при плос-

костно и обемно-пространствено изграждане на

образите.

Интерпретира визуални образи по асоциация от

различни сетива: зрителни, тактилни, слухови

и други.

Избира и използва разнообразни материали и

техники според съответната изобразителна задача.

----------------------------------------------------------------------

Система от Разбира връзките между текст и образ

средства за във визуалните средства за информа-

визуална ция и комуникация.

информация и Разчита знаците и символите в сред-

комуникация ствата за визуална информация и ко-

муникация, като ги групира по видове

от различни области: транспорт, търговия,

култура, спорт.

Илюстрира примери на иконични и други знаци

в системата на визуалната информация и комуникация.

----------------------------------------------------------------------

Структура на Усвоява понятия за основните видове

художестве- и жанрове изобразително изкуство.

ната творба Разбира разликите между произведе-

нията на изобразителното изкуство и

народното творчество.

Анализира характерни елементи от съдържанието

и формата на художествената творба и образци

от народно творчество.

Формира представи за историческото развитие

на българското и чуждестранното изобразително

изкуство по епохи, художествени направления.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по изобразително

| изкуство в края на гимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Изкуство Първо равнище

и общество Разкрива обществените условия, свър-

зани с възникването и развитието на

изобразителното изкуство и архитектурата през

отделните исторически епохи.

Притежава основни познания за функциите на

изобразителното изкуство в етапите на неговото

историческо развитие: изкуство и религия, власт

и изкуство, народ и изкуство.

Проучва и дискутира критерии за оценка на

изкуството в условията на съвременната масова

култура: проблемът за художествена ценност и

безвкусица (кич).

Второ равнище

Разбира особеностите на изобразителното изкуство

като част от духовната култура; взаимовръзки с

другите изкуства и културни институти

(художествена критика, музеи и галерии).

Разкрива националните особености на българското

изобразително изкуство и народното творчество -

различия и взаимодействия, традиции и

съвременност.

Ориентира се в стиловото многообразие в развитието

на изобразителното изкуство.

Изразява и отстоява лична позиция при разкриване

обществената функция и значението на

изобразителното изкуство.

----------------------------------------------------------------------

Творчески Първо равнище

процес Притежава система от знания в различни

области на художествено-естетическата дейност:

изобразителна, приложно-декоративна, дизайн,

синтетична.

Разграничава и прилага различни подходи в

творческия изобразителен процес при работа по

натура и въображение:

отразяване на формата, цвета, обема и

пространството.

Прилага собствени критерии за оценка при

изобразяване на обекти и явления от околната

среда - естетически и екологически аспекти.

Второ равнище

Анализира творческия процес като система от връзки

между художник, обект и творчески продукт.

Оценява и изпълнява визуални образи в различни

връзки с действителността - проблемът за реално и

картинно пространство; проблемът за подражанието

и условността: метафоричност, символичност,

експресивност.

----------------------------------------------------------------------

Ситуация и Първо равнище

визуални Диференцира средствата за визуална

комуникации информация и комуникация в опреде-

лена ситуация по вид, място и начин на

въздействие.

Изразява собствена естетическа позиция при

възприемане, оценяване и изобразяване на

визуалната характеристика на различни социални

ситуации.

Второ равнище

Представя проекти на различни видове

социо-културни ситуации: народни обичаи и

празници, религиозни и граждански обреди и други

масови прояви.

Проявява критическо отношение към различни

гледни точки за съдържанието и визуално-

знаковата характеристика на ситуации от

съвременността.

----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ No 7 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 7
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област:

Бит и технологии

Учебни предмети:

"Домашен бит и техника", "Домашна техника и икономика" и

"Технологии"
Обща характеристика на културно-образователната област
1. Място и роля на културно-образователната област "Бит и технологии" в системата на общообразователната подготовка
Образователната дейност в тази културно-образователна област е предназначена да изгради основите на технологичната грамотност и компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната обща култура.

Учебните предмети в тази област представляват своеобразни стъпала за преминаване от процеса на изграждане на култура на бита на отделната личност към процес на изграждане на базисни умения за нейното бъдещо кариерно развитие. Техните стандарти са подредени така, че от:

представата за организация и планиране на дейностите в дома да се премине към изграждане на знания и умения за организация и планиране на дейностите в света на технологиите и извън дома;

представата за съвременно оборудване на домакинството и техниката в близкия свят, с който семейството комуникира, да се премине към изграждане на представа за основните взаимовръзки в сложния свят на техносферата на нашата планета;

знания за управление на доходите в домакинството и потребителското поведение да се премине към изграждането на икономическа култура, както и на разбиране и диференциране на основни икономически понятия и концепции;

разбиране на влиянието на различните професии и сфери на дейност върху живота на семейството да се премине към умения за планиране на собствената професионална кариера в едновременна зависимост от индивидуалните качества и перспективите на трудовия пазар.


2. Специфика на предметите от областта, връзка и зависимости между тях
Какви са специфичните цели на отделните предмети в областта?

Чрез учебния предмет домашен бит и техника в I-IV кл. се акцентува на началното навлизане в многообразния свят на техниката и технологиите през призмата на опознаването на всекидневни дейности и средства, които присъстват в реалния живот на детето.

Чрез учебния предмет домашна техника и икономика в V-VI кл. се развива технологичната грамотност на учениците по посока на начално разбиране на връзките: култура на бита - техника и технологии; научни открития - техника и технологии; икономика - техника и технологии.

Чрез учебния предмет технологии в VII-VIII кл. се постига изграждането на общия базис на технологичната компетентност на учениците, завършващи основно образование, като се поставя основата на кариерния избор в областта на социалните или индустриалните технологии.

Какво е общото между отделните предмети в областта?

Чрез тези предмети учениците разбират ролята на личната технологична култура при овладяването, разбирането и прилагането на техниката и технологията в ежедневни и широко разпространени практически дейности. Учениците преоткриват създадения от човека свят, връзките му с околната среда, осъзнават мощта на научно-техническия прогрес и участват в него, като проектират, конструират, моделират, изработват различни изделия и технологични системи.

Учениците са окуражавани да решават проблеми, проектират, моделират и конструират, опитват, експериментират, проверяват, оценяват, изработват, планират и осъществяват малки проекти. Поощрява се умението им да приемат различни роли и позиции в процеса на обучение, като разпределяне на дейности, изпълняване на поставени задачи, оценяване, самооценяване, коригиране, работа самостоятелно и в екип.

Учениците предлагат, доказват, изразяват съмнения и планират сами свои дейности по проектиране и изработване на различни изделия и усвояване на отделни технологии. Имат възможност да избират, вземат решения и да се самооценяват.

Във всеки един от учебните предмети учениците трябва да разберат, че работата трябва да бъде планирана, организирана и извършена в условията на творчество, сътрудничество и обезпечаване с ресурси, а основните принципи са акуратност, високо качество и безопасност. Те не само трябва да познават и прилагат основни технически средства, процеси и решения на технически задачи, а и да оценяват техническите средства според отношението между качество и цена, потребителската им стойност и влиянието им върху социалната и околната среда
3. Елементи на учебно съдържание с интегрален и междудисциплинарен характер
Общата цел на учебните предмети от културно-образователната област "Бит и технологии", свързана с изграждане на знания за факторите на социалното благополучие и умения за постигането му, води до необходимостта от включването в съдържателните ядра на общи понятия с интегративен характер, като техника, технология, икономика и култура, а също така и на понятия, като: потребност, интерес, ресурс, стимул, избор, обект, количество, качество, комуникация, енергия, цена, пазар, продуктивност, производителност, инструмент, материал, модул, похват, подход, операция, стратегия, тактика, проект, план, програма, аргумент, конкуренция, модел, доход, кариера, партньорство, екология, ергономия, естетика, система, структура, оценка, критерий.
4. Понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер:
дом, жилище - видове жилища, функционалност, избор, комуникации в жилището, вътрешна и външна архитектура, обслужване на дома и ремонти, строителни материали, енергия, екология на жилището, ергономия, безопасност на дома, място за спорт и хоби, домашни любимци, цветя, градина, кой обслужва дома;

облекло - функции, материали, видове, аксесоари, производство, представяне, продажба, мода, стил, поддържане, избор, съхраняване, подреждане, цена, естетика;

храна - продукти, полуфабрикат, екология, културни различия в Европа, приготвяне, съхраняване, поднасяне, етикет, технически средства, безопасност на труда, продуктивност, стимул;

свободно време (хоби) - технологии в туризма и спорта, организация и планиране на свободното време и хобито, фотография, игри и играчки, гъбарство, пчеларство, билкарство, филателия, институции;

общуване и комуникации - комуникационна техника, вербални и невербални начини на комуникация, общуване, договаряне, сътрудничество, работа в екип, етикеция, близки и по-далечни комуникации, интернет комуникации, поща, институции в комуникациите;

икономика - ресурс, продукт, стока, пари, капитал, икономически стимули, търсене, предлагане, пазар, приход, разход, доход, фалит, недостиг, избор, размяна, конкуренция, кариера, професия, организация.


ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението се по домашен

| бит и техника ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Проектиране, Предлага и дискутира идеи.

планиране Проектира изделия, като работи по

и оценяване инструкции и образец.

Оценява своята и работа на другите.

Работи самостоятелно и в група.

----------------------------------------------------------------------

Оборудване и Познава работата с някои уреди и

поддържане на апарати.

оборудването Прави прости ремонти на собственото

си имущество и играчки.

Моделира, като използва аналози на някои

прости механизми.

Подрежда рационално работното си място.

----------------------------------------------------------------------

Обработване, Назовава материали и основните им

сглобяване и технологични свойства.

комбиниране Познава различни начини за измерване

на материали и чертане.

и модули Обработва разнообразни материали.

Използва различни начини за комбиниране и

сглобяване.

----------------------------------------------------------------------

Комуникация Разпознава функциите на устройства за

и контрол в комуникация и информация.

трудовите Назовава различни начини за комуни-

процеси кация и контрол.

Ползва различни информационни източници.

Познава основни правила за общуване при

делови взаимоотношения.

----------------------------------------------------------------------

Организиране Различава продукт и средства за него-

на работата вото получаване.

и икономика Различава стока и услуга.

Демонстрира умения за реклама на своя продукт.

Описва някои основни технологични дейности в

отделни професии.

----------------------------------------------------------------------

Отглеждане Познава основни правила за отглежда-

на растения не на домашни животни.

и животни, Прилага различни способи за отглеж-

здраве и бе- дане на стайни растения.

зопасност Използва и съхранява правилно и безо-

пасно инструменти и материали.

Познава основни правила за природосъобразен начин

на поведение.

----------------------------------------------------------------------


ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

ТЕХНОЛОГИИ


Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението си по домашна

| техника и икономика и по технологии ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Проектиране, Описва технологичната последовател-

планиране и ност на операциите за изработване на

оценяване на изделия.

технологични Открива приложението на изучавани

процеси и научни закономерности в техниката и

обекти технологиите.

Установява свойства на материали чрез тестово

изпитване.

Оценява свои и чужди решения в разработвани

проекти.


Изработва скици, технически рисунки и прости

чертежи.


----------------------------------------------------------------------

Оборудване Избира оборудване за бита съобразно

и поддържа- с изискванията за опазване на околната

не на оборуд- среда.

ването Познава начини за пренасяне, съхра-

няване и преобразуване на материали

и енергия.

Работи с машините и инструментите, съобразно с

експлоатационните изисквания.

Извършва малки ремонти в дома.

Спазва правилата за безопасна работа с използваната

техника.


----------------------------------------------------------------------

Обработване, Определя начини и режими на обра-

сглобяване и ботване.

комбиниране Използва основни технологични опе-

на материали рации при обработване на материали.

и модули Моделира обекти с помощта на модулни

елементи.

Комбинира и съединява материали и компоненти

според свойствата им.

Използва разглобяеми и неразглобяеми съединения.

----------------------------------------------------------------------

Комуникация Използва техническа терминология

и контрол в за описание на машини, инструменти,

бита и трудо- материали и процеси.

вите процеси Познава използвани в ежедневието

средства за комуникация и контрол.

Измерва големина на физически величини.

Познава правилата за работа в екип;

Осъществява делова комуникация с подходящи за

целта средства.

----------------------------------------------------------------------

Организация Организира работната си среда съоб-

и икономика разно основните ергономични и еколо-

гични изисквания.

Използва различни източници на информация за

избор на професия и кариера.

Познава основни форми за организиране на

производство, търговска дейност и услуги.

Разпознава икономическите показатели - разходи,

себестойност, цена и приходи.

Познава видовете бюджети и структурата им.

----------------------------------------------------------------------

Отглеждане Познава различни начини за отглеж-

на растения дане на плодове, зеленчуци, декора-

и животни; тивни растения и билки.

грижи за Описва технологии за отглеждане на

себе си и за животните.

другите Разбира ползата от екологичните норми

при отглеждане на растения и животни.

Познава изискванията за здравословен начин

на живот.

Демонстрира умения за поддържане на хигиенна

среда и уют.

----------------------------------------------------------------------


ПРИЛОЖЕНИЕ No 8 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 8
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област:

Физическа култура и спорт

Учебни предмети:

физическо възпитание и спорт


Обща характеристика на културно-образователната област
Културно-образователната област "Физическа култура и спорт" е неразделна част от системата на общообразователната подготовка във всички етапи и степени на средното общообразователно училище. Осигуряваните чрез нея знания, умения и отношения формират физическата и спортната култура като важен компонент на общата култура на учениците, развиват и поддържат физическата им дееспособност, подготвят ги за активен, здравословен начин на живот, системно спортуване и след завършване на средното образование.

Подготовката по учебния предмет физическо възпитание и спорт се основава на принципите за разнообразие на спортно-техническите и тактическите знания и умения, разностранност и хармоничност в развитието на морфо-соматичните качества и двигателните способности.

В съвременните условия на урбанизация физическата култура и спортът противодействат на хиподинамията, нервно-психическото напрежение и стреса, осигурявайки психическа отмора и развлечение.
Цели на образователната подготовка
Общообразователната подготовка се осъществява чрез усвояването на основно и допълнително учебно съдържание. Основните области (ядра) на учебното съдържание са: лека атлетика, гимнастика и спортни игри. Допълнителни ядра: водни спортове, туризъм, танци, бойни спортове, фитнес и бодибилдинг.

Разработените стандарти са валидни и при включването на други допълнителни ядра (спортове) като учебно съдържание.

Допълнителните ядра се подбират в зависимост от целите на различните образователни степени и етапи и зависят от материално-техническата база, природните дадености и традициите на региона.
Основна образователна степен - начален етап
Целта е постигане на начална спортна грамотност и физическа дееспособност. Изисква се усвояване съдържанието на трите основни и най-малко едно от допълнителните ядра на учебното съдържание.
Основна образователна степен - прогимназиален етап
Целта е постигане на общоспортна образованост и общофизическа подготвеност. Изисква се овладяване съдържанието на трите основни и най-малко едно от допълнителните ядра на учебното съдържание.

В спортните училища целта е постигане на специализирана спортно-състезателна подготвеност по един вид спорт (спортна дисциплина).


Средна образователна степен - първо равнище
Целта е постигане на спортна образованост и специална физическа подготвеност. Изисква се овладяване съдържанието на едно от основните ядра и най-малко на едно от допълнителните ядра на учебното съдържание.
Средна образователна степен - второ равнище (първо ниво)
Целта е постигане на специализирана спортно-състезателна подготвеност по един вид спорт (спортна дисциплина).
Профил спорт - второ равнище (второ ниво)
Целта е постигане на теоретико-методическа и специализирана спортно-състезателна подготвеност.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по физическо възпитание

| и спорт в края на гимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Лека Владее основни умения за бягане, ска-

атлетика чане, хвърляне и ги прилага в съревно-

вателни условия и игри

Притежава необходимото равнище на физическа

дееспособност

----------------------------------------------------------------------

Гимнастика Владее приложни двигателни умения

Изпълнява поотделно и във връзка упражнения

от основната и спортната гимнастика

----------------------------------------------------------------------

Спортни игри Владее основните технически действия

с топка: водене, подаване, ловене (спи-

ране), стрелба, удар от подвижните, спортно-

подготвителните и една от спортните игри

(баскетбол, хандбал, волейбол, футбол)

Осъществява индивидуални тактически действия и

групови взаимодействия

----------------------------------------------------------------------

----------------+-----------------------------------------------------

Допълнителни | Стандарти (знания, умения, отношения)

ядра на учебно +-----------------------------------------------------

съдържание | В резултат на обучението ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Водни Демонстрира приложни умения от един

спортове плувен стил

----------------------------------------------------------------------

Туризъм Придвижва се в група по равнинен или

планински терен, ориентира се в местността

----------------------------------------------------------------------

Танци Изпълнява танци и хора съобразно бъл-

гарската традиция

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по физическо възпитание

| и спорт в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Лека Владее основите на техниката на бягането

атлетика на къси, средни разстояния и щафета,

скока на дължина и височина, както

и техниката на хвърляне или тласкане

Притежава необходимото равнище на физическа

дееспособност

----------------------------------------------------------------------

Гимнастика Изпълнява самостоятелно и в група,

поотделно и в съчетание упражнения

от основната, спортната или художест-

вената гимнастика

Съставя съчетания от изучените упражнения

----------------------------------------------------------------------

Спортни игри Владее техниката на игра с топка:

водене, подаване, ловене (спиране),

стрелба, удар от спортните игри (бас-

кетбол, хандбал, волейбол, футбол)

Осъществява тактически действия в нападения

и защита

----------------------------------------------------------------------


----------------+-----------------------------------------------------

Допълнителни | Стандарти (знания, умения, отношения)

ядра на учебно +-----------------------------------------------------

съдържание | В резултат на обучението ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Водни Владее основите на техниката на един

спортове плувен стил

----------------------------------------------------------------------

Туризъм Притежава умения за пребиваване

(бивакуване) в планината и се ориентира в

непозната местност с компас и топографска карта

Притежава умения от основната алпийска

ски-техника или техника на ски-бягане

----------------------------------------------------------------------

Танци Интерпретира хора и танци в творчески

танцови комбинации

----------------------------------------------------------------------

Бойни Владее основни елементи от техниката

спортове в един от бойните спортове

Притежава необходимата физическа подготвеност

----------------------------------------------------------------------

Избран вид Прилага технически и тактически дей-

спорт ствия в състезания

Притежава специална физическа подготвеност

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален

Средна степен-първо равнище
----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по физическо възпитание

| и спорт в края на гимназиалния етап на

| средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Лека Владее спортната техника на бягането

атлетика (къси, средни разстояния и щафета),

скок (дължина и височина) и техниката

на една дисциплина от хвърлянията

Притежава необходимото равнище на физическа

дееспособност

----------------------------------------------------------------------

Гимнастика Съставя и изпълнява съчетания от спорт-

ната или художествената гимнастика

----------------------------------------------------------------------

Спортни игри Владее ефективна техника в една от

спортните игри (баскетбол, хандбал,

волейбол, футбол) и участва в отборни

тактически действия

----------------------------------------------------------------------
----------------+-----------------------------------------------------

Допълнителни | Стандарти (знания, умения, отношения)

ядра на учебно +-----------------------------------------------------

съдържание | В резултат на обучението ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Водни Владее техниката на един от водните

спортове спортове

----------------------------------------------------------------------

Туризъм Владее техниката в един от спортовете,

свързани с туризма, ориентирането и ските

----------------------------------------------------------------------

Бойни Владее техниката на един от бойните

спортове спортове и използва разнообразни

тактически действия

----------------------------------------------------------------------

Фитнес и Поддържа хармоничност на телосло-

бодибилдинг жението и демонстрира разностранна

физическа дееспособност

----------------------------------------------------------------------


Средна степен - второ равнище (първо ниво)
----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Стандарти (знания, умения, отношения)

учебно +-----------------------------------------------------

съдържание | В резултат на обучението ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Избран вид Прилага технически и тактически дей-

спорт ствия в състезания

Притежава специална физическа подготвеност

Умее да съдийства

----------------------------------------------------------------------
Профил спорт - второ равнище (второ ниво)
----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Стандарти (знания, умения, отношения)

учебно +-----------------------------------------------------

съдържание | В резултат на обучението ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------
Избран вид Прилага технически и тактически дей-

спорт ствия в състезания

Притежава специална физическа подготвеност

Умее да съдийства

----------------------------------------------------------------------

Основи на Познава принципите, методите, средст-

физическата вата и формите на спортната трени-

подготовка ровка

Познава средствата и методите за развиване на

силовите, скоростните способности и способностите

за издръжливост

----------------------------------------------------------------------

Основи на Разбира същността и значението на

техническата спортно-техническата подготовка

подготовка

----------------------------------------------------------------------

Основи на Разбира същността и значението на

тактическата спортно-тактическата подготовка

подготовка

----------------------------------------------------------------------

Периодизация Познава структурата на многогодиш-

на спортната ната спортна подготовка

подготовка Разбира особеностите на едногодишния

тренировъчен процес

----------------------------------------------------------------------

Контрол и Познава средства и методи за контрол

оценка на и оценка на физическата подготвеност

спортната Разбира критериите за оценка на технико-

подготвеност тактическата подготвеност при

различните видове спорт

----------------------------------------------------------------------

История на Знае принципите и идеалите на олимпизма

олимпийското

движение


----------------------------------------------------------------------
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА No 2 от 2000 г.

ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ


Обнародвана, ДВ, бр. 58 от 2006 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Преходни и заключителни разпоредби
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. Учениците, постъпили в началния и в прогимназиалния етап преди влизане в сила на тази наредба, продължават обучението си в съответния етап съгласно държавните образователни изсквания за учебно съдържание, действащи към момента на постъпването им в етапа.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница