Насоки за професионална автобиография Клас: 10тиДата07.12.2017
Размер101.02 Kb.
Размер101.02 Kb.

10006 Насоки за професионална автобиография

Клас: 10ти

Учениците определят разликата между организациите с нестопанска цел и организациите със стопанска цел. Проучват възможности за доброволческа работа в стопанския и нестопанския сектор и разсъждават върху собствените си интереси и умения, свързани с бъдещата им професионална реализация. Изготвят автобиография с цел кандидатстване за доброволческа работа.

Продължителност: Две занятия по 45 мин.

Цели

Учениците ще могат да:

 • анализират връзката между своите интереси и способности, и подходящия избор на доброволческа дейност/стаж/професионална кариера;

 • разграничат организации с нестопанска цел от организации със стопанска цел;

 • формулират критерии за търсене на работа;

 • развият умения да подбират и отбелязват моменти от житейския си опит, които илюстрират силните им страни, свързаните с избраната от тях област за реализация;

 • изготвят автобиография, предназначена конкретно за избраната от тях област за реализация.

Материали

 • флипчарт/дъска

 • примерна автобиография (виж: Предварителна подготовка и Приложение №1)

 • актуални обяви от местни/областни вестници или интернет източници за работа;

 • интернет връзка;

 • екземпляри за учениците от Приложение №1: Образец за автобиография

Речник

извънучилищна дейност: дейности след училище или в събота и неделя; дейности в допълнение към редовните училищни занятия

квалификация: умения или качества, които са необходими за дадена задача или професия/длъжност

CVcurriculum vitae; буквално от лат. - "течението на живота"; автобиография; писмено изложение на опита и квалификацията на дадено лице

организация със стопанска цел: компания, която произвежда и/или продава стоки и услуги с цел приходи (печалба) за собствениците/акционерите

организация с нестопанска цел (НПО): организация, чиито приходи не се използват за облагодетелстване на учредителите, служителите, членовете и членовете на управителния съвет, а за постигане на целите на организацията

Предварителна подготовка: Подготовка на учителя

 • Подгответе кратък списък с онлайн адреси на местни и/или областни организации с нестопанска цел (вкл. дарителски), предлагащи възможности за доброволческа дейност/стаж/работа (използвайте дадените в Полезни връзки портали и сайтове, посочвайки вашето населено място или област);

 • Подгответе примерна фиктивна автобиография на ученик, следваща образеца в Приложение №1. Виж и рубрика: Необходими материали и ресурси

 • Попълнете автобиография по зададен образец (от Приложение №1)Библиография:

Съвети за попълване на автобиография

 • Моята кариера http://mycareer.bg/2011/07/14/kak_se_pishe_cv_awtobiografiq/

 • Нова визия http://www.novavizia.com/perfektnata-avtobiografiya-cv/

 • НаРабота.бг

 • Автобиография.НЕТ http://xn--80aacdg3ac7bcvq5a8l.net/

Сайтове за търсене на работа:

 • Jobs.bg / https://www.jobs.bg/

 • Zaplata / https://www.zaplata.bg/

 • Rabota.bg / http://www.rabota.bg/

 • JobTiger.bg / http://www.jobtiger.bg

 • Buljobs.bg / http://www.buljobs.bg/

 • Europass Ученик или студент http://europass.cedefop.europa.eu/bg/europass-and-you/pupils-students

Обяви за работа в неправителствени организации:

http://www.ngobg.info/bg/careers.html

https://www.jobs.bg/ngo

http://karieraskauza.eu/karieraskauza/uchastnici2016/#representativesПортали и сайтове, предлагащи обяви за стажове и практики:

 • Информационен портал за НПО в България http://www.ngobg.info/bg/careers/practice.html

 • Ученически практики http://praktiki.mon.bg/

https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-664126633615853/

 • Jobs.bg https://www.jobs.bg/internships

Портали и сайтове, предлагащи обяви за доброволци:

Информационен портал за НПО в България http://www.ngobg.info/bg/careers/volunteer.htmlКариера с кауза http://karieraskauza.eu/karieraskauza/uchastnici2016/#representatives

Сдружение Доброволци България http://www.volunteer-bg.org/joinus/

Стани доброволец:

 • Time Heroes - https://timeheroes.org/bg/

 • Български червен кръст http://www.redcross.bg/become_volunteer.html

 • UNICEF България https://www.unicef.bg/stani-dobrovolets

 • Holiday Heroes https://holidayheroes.bg/stani-dobrovolets/

 • За да остане природата http://forthenature.org/campaign/12

Урок № 1

Насочващи дейности

 1. Раздайте на учениците няколко обяви за работа във вестници, които да разгледат. Ако имате необходимите ресурси, покажете на учениците подобни обяви и в интернет (вижте в Полезни връзки сайтове за търсене на работа). Дайте им възможност да зададат въпроси за формата и вида информация в обявите. Помолете учениците да разсъждават за критерии, които преценяват за важни при вземането на решение за работно място или професия (пари, място, интереси, използване на таланта, необходимо образование, удовлетворение от работата – дали ще ми носи радост?) Дайте на учениците малко време, за да се запознаят с обявите и да си изберат област, която ги интересува, или конкретно работно място, което биха искали да заемат.

 2. Запишете избрани от учениците работни места и организации на видно място. Обяснете, че някои от тях може да са в стопанския сектор, а други – в нестопанския. Определете секторите и дайте примери за всеки от тях с местни/областни и/или национални организации (използвайте Библиография и по възможност изберете за пример местни/областни благотворителни организации, вкл. и приюти за животни, кухни за социално слаби хора, домове за възрастни хора, алтернативни грижи за деца и т.н.).

 3. Обяснете на учениците, че някои мислят, че хората, които работят в организации с нестопанска цел, не получават заплащане. Кажете им, че тези организации използват доброволци, които не получават заплащане, но повечето имат платени служители. Някои организации – с нестопанска и със стопанска цел – предлагат стажове (възможности за хората да придобият опит на дадена длъжност или в дадена организация), които може да са платени, или – не. Отбележете всяко избрано от учениците работно място/организация със „С“ за стопанска и с „Н“ за нестопанска. Обсъдете с учениците следните въпроси: Поради какви причини може човек да търси работа в благотворителна организация с нестопанска цел, а не в компания със стопанска цел? Мислите ли, че може да има разлика по отношение на удовлетворението от работата? Ако да, защо?

 4. Погледнете отново списъка с работните места/професиите, които интересуват учениците, и ги помолете да споделят с класа какво ги привлича в съответната работа и какви квалификации са нужни за нея. Нека учениците да помислят за уменията и чертите на характера си; дали притежават такива качества и умения, които биха им помогнали да получат избраната от тях работа? Какви дейности и опит илюстрират тези качества?

 5. Обсъдете с учениците каква доброволческа дейност може да е свързана с избраната от тях професия. Нека учениците самостоятелно да потърсят в интернет информация за подходяща доброволческа работа, като ги насочите към портали и сайтове, които биха могли да използват (виж: Библиография).

 6. Обяснете на учениците, че за следващото занятие по темата ще имат за задача да изготвят автобиография (Приложение №1: Образец за автобиография), която да им помогне да получат работа/възможност за образование в избраната от тях област.

Урок № 2

 1. Проведете кратка дискусия с учениците, насочвайки ги с въпроса: Защо и кога ми е нужно CV/автобиография?

 2. Раздайте няколко екземпляра от попълнената от вас примерна автобиография за запознаване с формата, като обемът не трябва да надвишава една страница. Обсъдете рубриките за попълване – учениците следва да си отбележа неща, които искат да включат в автобиографията си, като обърнат внимание на следните насоки:

 • силни страни: Избройте ключови умения и черти, които показват, че ще бъдете добър служител (напр.: Добра работа в екип; Отлични умения в междуличностни отношения; Добри компютърни умения и пр.)

 • житейски опит: Посочете участие в групи, клубове, доброволчески проекти или други дейности, които може да покажат положителните ви черти (в автобиографиите си учениците трябва да изтъкнат дейности и умения, придобити в училище и в други организирани младежки програми и дейности).

 1. Самостоятелна работа

С помощта на текстообработваща програма на компютъра учениците трябва да напишат автобиографията си, като използват приложения образец. Може да не попълват частта за професионален опит, ако нямат такъв; опит, свързан с гледане на деца или друга почасова работа, може да се отрази при извънучилищната дейност. Разпечатайте автобиографиите, за да се прегледат. Помогнете на учениците да редактират автобиографиите си, ако е необходимо.

Заключителна дискусия

Попитайте учениците по отношение на кои части от автобиографията си се чувстват най-горди. Имат ли конкретни постижения, от които са особено удовлетворени? Има ли части в автобиографията им, които биха искали да се обогатят? Групирайте учениците по двойки, в които да обсъдят помежду си какво биха искали да направят, за да подобрят автобиографията си. Могат или да си разменят автобиографиите, или да ги обсъдят заедно. След това всяка двойка ще представи предложения пред класа.Допълнителни възможности

Ако ви остане време и прецените, че е необходимо, запознайте учениците с европейския формат на автобиография Europass, мотивационно писмо и Европейския паспорт на уменията. • Europass https://europass.cedefop.europa.eu/bg

 • Онлайн редактор Europass https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose

 • Europass Европейски паспорт на уменията http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport

 • Онлайн редактор Европейски паспорт на уменията https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/esp/compose

 • CV – Интервю – Работа http://www.cv-jobs.free.bg/write_cv.html

Приложение №1: Образец за автобиография (с пояснения)
Образец за автобиография
Лични данни

Име:..............................................................................................................................................

Адрес:...........................................................................................................................................

Телефон .......................................................................................................................................

Имейл:..........................................................................................................................................
Цел

.......................................................................................................................................................

(Посочете накратко какво искате; напр.: да получите работа като доброволец в сферата на работа с възрастни хора)
Резюме

.......................................................................................................................................................

(Посочете силните страни и специалните умения по точки; например:


  • силни лидерски и комуникационни умения

  • способност да работя добре с разнообразни групи хора

  • отлични способности за решаване на проблеми

  • владеене на чужди езици).


Професионален опит

................................................................................................ ........................................

/име на работодателя/фирмата, адрес/ /период/

.......................................................................................................................................................

(кратко описание на заеманата длъжност)
Образование

Средно образование .................................

/период/

.......................................................................................................................................................

(кратко описание на опита в училище; примери за това какво да се посочи: грамоти за отлични резултати, завършени курсове по език, участие в спортен отбор и пр.)
Извънучилищни дейности

................................................................................................ ........................................

/име на клуба или организацията/ /период/

(кратко описание на дейностите и ролята; например: участие в седмични срещи и социални дейности в областта на културата)


Доброволческа дейност

................................................................................................ ........................................

/дейност и място/ /период/

(например: почистване на квартала, квартал „...”)

(кратко описание на дейността; например: работа с местната младежка група за организиране и изпълнение на проект за почистване на квартала)
Препоръки

(Винаги искайте разрешение, преди да посочите някого като лице за препоръка. Не използвайте близки приятели или членове на семейството. Постарайте се да посочите учители или други лица, които могат да представят данни за силните ви страни.)

Име: .............................................................................................................................................

Длъжност и организация: ..........................................................................................................

Адрес:...........................................................................................................................................

Телефон и/или имейл: ................................................................................................................


Или
Препоръки са налични при поискване.
Български дарителски форум „Научи се да даряваш“

Програма за дарителство в училище


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница