Невербална комуникация (език на тялото) в публичната реч и деловото общуванеДата16.11.2017
Размер125.02 Kb.
Размер125.02 Kb.

Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: ФИЛОСОФСКИ

Специалност: (код и наименование)Ф

Ф

С

0

4

0

1

1

4


СОЦИОЛОГИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

И

3

8

1

Дисциплина:

(код и наименование)НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (ЕЗИК НА ТЯЛОТО) В ПУБЛИЧНАТА РЕЧ И ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ

Преподавател: гл.ас. д-р ЕЛИЗА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВАУчебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

30

Обща аудиторна заетост


60

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация

45

Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

45

Обща извънаудиторна заетост


90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

5
Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаУчастие в тематични дискусии в часовете

20%Текуща самостоятелна работа, домашни работи

30%Изпит

50%Критерии за оценяване

За оценка „Отличен

Активност по време на часовете. Отлично изпълнение на всички домашни работи. Устен изпит: високо ниво на познаване и дефиниране на въведените понятия и способност за правене на връзка между тях. Демонстриране на задълбочени познания по материята.

За оценка „Много добър

Активност по време на часовете. Изпълнение на всички домашни работи. Устен изпит: познаване и дефиниране на въведените понятия и способност за правене на връзка между тях.

За оценка „Добър

Активност по време на часовете. Изпълнение на всички домашни работи. Устен изпит: познаване и дефиниране на основни понятия и известна способност за правене на връзка между тях.

За оценка „Среден

Активност по време на часовете. Изпълнение на всички домашни работи. Устен изпит: познаване на някои от основните понятия.Анотация на учебната дисциплина:

Материята на невербалното се разработва сериозно от психолингвистиката, социалната психология, семиотиката и пр.,но сравнително слабо от реториката. Ние сме длъжници в това отношение, доколкото нещата са тръгнали именно от нея. Още Аристотел в “Реторика”, в контекста на изследване на привидното доказателство при определяне на предмета на реториката, като дейност “която доказва или изглежда, че доказва”, подхвърля идеята за доказателство чрез характер. Обръща сериозно внимание на специфичното произнасяне и жестикулация, което нарича “актьорска игра” и която поради “покварата на слушателя” има сериозен ефект и ефективност. Независимо от твърде големия времеви период, изминал оттогава и независимо от развитието на науката в това отношение, концептуално нещата не са се променили.

Ще се отдели особено внимание на комуникативното и информативно невербално поведение, на функциите на невербалната комуникация - комуникативна, модално-емоционална, по подтекст, обратна връзка, синхрон на общуването и др. Стремежът е да се обхване цялата невербална палитра, имаща отношение към ораторската дейност. Ще бъдат разгледани основните и видове, намиращи приложение в ораторското изкуство: невербална вокализация /мелодика, сила, темп, паузи, ударения, ритъм, тембър/; кинесика /поглед, зеница на окото, изражение, жест, поза/, проксемика /манипулиране на пространството, придвижване в пространството, разстояние - видове: (интимно, лично, социално-консултативно, публично), места със статус, лично пространство, лична територия, височина, цветово оформление на пространството/; външен вид ; тактилна невербална комуникация; миризми и пр.

Предварителни изисквания:

Няма
Очаквани резултати:

Да се изследват основните видове невербална комуникация, с приложение в публичната реч. Да се формулират и изследват основните функции на невербалната комуникация и взаимовръзката и с вербалната. Да се илюстрира значението на невербалното в аргументативен и особено манипулативен план. Да се прецизира в невербално отношение ораторството на всеки един от обучаемите. Да се повиши възможността у обучаемите за разкриването на скриване на информация на база невербални индикатори.

Учебно съдържание


Тема:

Хорариум

1.

Същност, определение, функции на невербалната комуникация (НВК). Съотношение между вербално и невербално в различните видове общуване. Видове невербална комуникация. Основни видове НВК с приложение в монологичното и диалогично ораторско общуване

2 часа

2.

Аргументативност и манипулативност на невербалното. Културна определеност на невербалната комуникация. Ще се представят най-общо възгледите за универсалността и културната специфика на НВК въобще и особено в общуването

3 часа

3.

Аргументативност на репутацията и обаянието. Невербалното в имиджа.

3 часа

4.

Невербална комуникация чрез външен вид. Първото впечатление и ролята му в общуването. Механизъм на действие

3 часа

5.

Личностни (физически) характеристики на личността и въздействието им: привлекателност, телосложение; ръст; брада, коса, цвят и пр. Оказва се, че тези дадености, някои от които подлежат на промяна, а други не имат отношение към въздействието на личността и в публичната реч и особено в различните видове диалогично общуване.

2 часа

6.

Облеклото и аксесоарите (очила, вратовръзки, чорапи, копчета за ръкавели, ордени и медали и пр.). Облеклото е подвластно на модата като социално-психологически механизъм. Това се отнася и за аксесоарите. Играят твърде голяма роля при въздействието по линията на социалната привлекателност, допринасят за имиджа на личността и биха могли да реализират манипулативно въздействие чрез използване на механизма на идентификацията.


2 часа

7.

Невербална вокализация - мелодика, сила, темп, паузи, ударения, ритъм, тембър, тон на речта. Всеки един от компонентите е разгледан по принцип и основно внимание е отделено на това как той допринася за речта на оратора при реализирането на отделните функции. Особено внимание е отделено на тяхната аргументативна функция и на участието им в обратната връзка особено при диалогичните форми. Обърнато е внимание на разкриването на лъжа по промените в някои от компонентите на НВ вокализация.

3 часа

8.

Кинесика - зеница на окото, поглед, жест, поза. Отделните компоненти са разгледани както при вокализацията. Тук специално място е отделено на обучението до степен на пълна съгласуваност, съчетано с видеозаписи и индивидуални и групови анализи на записаното. Особено внимание е обърнато на възможността да се разкрива лъжа. Това е особено типично именно при този род НВ комуникация.

3 часа

9.

Проксемика - пространството като активна среда. Ролята на пространството в общуването. Д-р Е. Хол и неговата пространствена психология. Видове пространства: фиксирано, полуфиксирано, неформално. Компоненти на проксемиката: ориентация, разстояние - видове, лично пространство, лична територия, места със статус, височина. Пространствени манипулации.

3 часа

10.

Други видове невербална комуникация с ограничено приложение в ораторското изкуство - тактилна, цветова, миризми, светлини, звукова (негласова) и пр. Особено внимание ще се отдели на манипулативното въздействие на някои от тях.

2 часа

11.

Обучение на невербално поведение. Възможност и специфика. Отстраняване на лични недостатъци в областта на невербалната комуникация. Работа върху образци. Съгласувани и несъгласувани театрални придобивки.

4 часаПлан семинарни занятия
Семинарните занятия следват тематично лекциите. Всяко семинарно занятие проверява на практика усвояването на лекционния материал по съответната тема от тематичния план. Там където са предвидени 4 часа лекции се провеждат две семинарни занятия.

Съдържание на семинарните занятия:

Обучение и анализ на невербално поведение. Отстраняване на лични недостатъци в областта на невербалната комуникация. Работа върху образци. Съгласувани и несъгласувани театрални придобивки. Тук специално място е отделено на обучението до степен на пълна съгласуваност, съчетано с видеозаписи и индивидуални и групови анализи на записаното. Особено внимание е обърнато на възможността да се разкрива лъжа, да се манипулира и да се оказва съпротива на манипулацията.

В почти всички семинарни занятия се използва мултимедия, аудио и видео-записваща техника.


Конспект за изпит
ВъпросОпределение, същност и видове невербална комуникация.Съотношение между вербално и невербално в общуването. Основни функции.Информативна и комуникативна невербална комуникация. Междукултурни различия.Ораторска реч и ораторска проза. Невербални параметри на обратната връзка.Невербални аспекти на реторическата аргументация. Аргументативност на репутацията и обаянието.Невербална комуникация чрез външен вид. Външен вид и първо впечатление.Ролята на физическите дадености на личността за ефективността на общуването. Физическа привлекателност. Манипулации и автоманипулации.Аргументативност на ръста. Ефект на Гъливер. Прически, бради, мустаци и ролята им в междуличностно и публично взаимодействие.Ролята на облеклото в общуването. Видове облекло. Манипулации.Допълнителни аксесоари - очила, ордени, медали, брошки, вратовръзки и пр. и значението им за общуването.Невербална вокализация. Същност и функции.Мелодика, сила и темп на речта.Паузи, ударения, тембър, тон, ритъм.Кинесика. Същност и функции.Очи, зеница, поглед, зрителен контакт, примигвания.Четене и свободно говорене. Стратегическа точка.Жестикулация. Видове жестове – емоционални, изобразителни, указателни, условни, илюстрации, адаптори, паразитни жестове. Обучение и манипулации. Поза.Пространствено поведение /проксемика/ . Същност.Видове пространства. Територии и териториален статус.Разстояния. Лично пространство. Лична територия. Ориентация

Библиография

Основна:

Аристотел, Физиогномика, С., 1998.

Аристотел, Реторика, С., 1986.

Асман, Ян.,Културната памет., С., 1997.

Андреана Евтимова. Невербалната комуникация. Медии и медиатори., С., 2011.

Барт., Р., Предизборната фотогеничност. Из митологии. Във разделението на езиците, С., 1995.

Барт, Р.,Фотографското послание. Във въображениетона знака, С., 1991.

Бодалев, А.,Восприятие и понимание человека человеком, М., 1982.

Ведър, Й.,Поведение на оратора пред аудиторията. Във Лекциипореторика, С., 1978.

Виготски, Л. Мислене и реч., С., 1983.

Гилфойл, Л.,Харизмата. С., 2004.

Дрейтън, Х., Д. Мак-Нейл. Принципи на френологията. С.,б.г.

Экман, П.,Психологиялжи, СПб., 1999.

Изард, К.,Эмоции человека, М., 1980.

Клейтън, П.,Езикът на тялото на работнотомясто. С., 2001.

Лурия, А. Език и съзнание, С., 1984.

Оховен, М. Магията на успеха. Стратегията на мощния преводач. Враца, 1993.

Пийз, А. Езикът на тялото. Гарнър, А. Скритият смисъл на думите. С., 2000.

Руменчев, В. Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. С., 2006.

Стоицова, Т., И усмивката може да бъде заповед, С., 1992.

Стоицова, Т. Лице в лице с медиите. С., 2004.

Стоицова, Т.,Проблемът за НВК в междуличностните взаимодействия, Социологически преглед, кн.2, 1982.

Тарас, А. Наръчник по разузнаване и сигурност. С., 1999.

Тилков, Д., Интонацията в българскияезик. С., 1981.

Фаст, Дж., Езикътнатялото

Чалдини, Р.,Влиянието. Психология на убеждаването. С., 2005.

Argyle, M. Bodily communication. L., 1978.

Corraze, Jaques. Les communications non-verbales. Paris, 1980.

Ekman, P. Friesen, W. The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage and Coding, Semiotica, 1969.

Messinger, J. Cesgestes qui manipulent, ces mots qui influancent. Paris, 2003.

Messinger, Joseph. Les gestes du success. Les mots de la reussite. France, 2004.

Fast, J. Body language. L., 1970.Дата: 2014 г.. Съставил:

Гл.ас. д-р Елиза Иванова1В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница