Област смолян н а р е д б а на общински съвет рудоземстраница1/4
Дата25.03.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР. РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

н а р е д б а
на общински съвет - рудозем
за определяне размера на местните данъци, такси и услуги на територията на община Рудозем 2016 г.
Глава първа

Общи положения
Чл. 1 – С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци , както и отношенията, свързани с определянето на местните такси и услуги, получавани от гражданите, реда и срока на тяхното събиране на територията на община гр. Рудозем .
Чл. 2 - В общинските бюджети постъпват следните местни данъци :

 1. Данък върху недвижимите имоти

 2. Данък върху наследствата

 3. Данък върху даренията

 4. Данък при възмездно придобиване на имуществата

 5. Данък върху превозните средства

 6. Патентен данък

 7. Туристически данък

 8. Данък за платен паркинг за тирове, товарни автомобили, автобуси и микробуси


Чл.3 – (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията и реда в границите , определени в Закона за местните данъци и такси.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащият размер към 31 декември на предходната година

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинският съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината
Чл. 4 – Местните данъци се заплащат в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.5 – (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК.Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същият ред.

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПК.Чл. 6 - Настоящата наредба се публикува в местни печатни издания и на официалният сайт на Общината.

Глава втора

Местни данъци
Раздел І

Данък върху недвижимите имоти
Чл. 7 – (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищни образувания , както и поземлени имоти извън тях , когато според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 ал.1 от Закона за устройство на територията и след промяна предназначението на земята , когато това се изисква със специален закон.

(2) – Не се облага с данък поземлените имоти , заети от улици, пътища от републиканската и общинска пътни мрежи и железопътната мрежа , до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти , заети от водни обекти , държавна или общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и гори , с изключение на застроените земя – за действително застроената площ и прилежащият й терен.

(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лева включително (с Решение № 309/20.12.2013 г.)Чл.8 – (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственик на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот , е данъчно задължен и за този имот.

(3) При учредено право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионера.

(5) За имот , държавна или общинска собственост данъчно-задължено лице е лицето , за което имота е предоставен за ползване.
Чл. 9 – Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото право на ползване е притежание на няколко лица , те дължат данък съответно на частите си.
Чл.10 – (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща :


 1. в брой в касите на общината

 2. по банков път – по банковата сметка на общината

 3. с пощенски запис

(2) Всеки от собствениците на имота , съответно съпритежателите на ограничено вещно право може да плати данъка за целият имот за сметка на останалите.
Чл.11 – (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски заедно с ТБО в следните срокове : първа вноска от 01.03. до 30.юни на текущата година и втора вноска до 30 октомври на годината , за която е дължим.

(2) На предплатилите в срок от 01.03 до 30.04 на текущата година цялото задължение се начислява отстъпка в размер на 5%


Чл.12 – Данъкът се заплаща независимо дали недвижимият имот се използва или не.

Чл.13 – От заплащане на данък се освобождават лицата на имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.14 – Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината , на територията на която се намира имота.

Чл. 15С Решение № 309 / 20.12.2013 г. - Размерът на данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер – промил върху данъчната оценка на недвижимият имот , като за гр.Рудозем е 2,1 промила върху данъчната оценка, а за останалите населени места е 1,5 промила.Данъка за фирмите е в размер на 2 промила.

Чл. 16 – Данъчната оценка на недвижимите имоти на граждани се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси , в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно-задължените лица.
Чл.17 -(1) – Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти , върху които е учредено право на ползване от предприятие , е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси , а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на предприятия се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно-задълженото лице. В тези случай служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.


Чл.18 – (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10 ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината,за която се дължи.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца , следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от Общинският съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места , данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.


Чл.19 – (1) За имот,който е основно жилище , данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75на сто намаление.


Чл.20 – Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 21 – При промяна на обстоятелство , което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си на ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация , която подават в срока по чл.14 ал.1 от ЗМДТ.

Раздел ІІ

Данък върху наследствата
Чл.22- (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани , както и имуществата в страната на чужди граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани,ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.Чл.23 –(1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи , както и други имуществени права, вземания и задължения към момента на откриването на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследство се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено то трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага , ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24 – (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелият съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.


Чл.25 – (1) При откриване на наследство данъчно-задълженото лице или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя , а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
Чл.26 – Наследственото имущество , с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.27 – (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите , оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.


Чл.28 – Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник.

С Решение № 161 / 17.12.2008 г. са приети следните размери :

1. за братя и сестри и техните деца – 0.6 % за наследствен дял над 250000 лв.

2. за лица , извън посочените в т.1 – 6% за наследствен дял над 250000 лв.


Чл. 29 – Освобождават се от данък върху наследство имущества,определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 30 – Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31 – Данъкът се заплаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл.32 - (1) Обект на облагане с данък са имуществата , придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства,придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства,внесени в страната като нови.

(4) Алинея 2 не се прилага ,ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерският съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат имуществата , придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл.33 – Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от ЗМДТ.

Чл.34 С Решение № 309/20.12.2013 г. - Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях и по давност. Размера на данъка за придобиване на имот по този начин е 2.4 % върху данъчната оценка на имота.
Чл.35 – (1) – При дарение на имущество,както и в случаите по чл.44 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер определен от Общинският съвет. С Решение № 161 от 17.12.2008 г. са приети следните размери :

а / 0.6 % - при дарение между братя и сестри и техните деца

б/ 6.0 % - при дарение между лица извън посочените по буква „ а „
(2) С Решение № 309/20.12.2013 г. - При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2.4% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност

(3) При делба на имущество , когато притежаваният преди делбата дял се уголемява,данъкът се начислява върху превишението.


Чл.36 – Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.38 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.37 – (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимият имот , а в останалите случаи – по постоянният адрес, съответно седалището на данъчно-задълженото лице.Лицата , които нямат постоянен адрес,заплащат данъка по настоящият си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимият имот,ограничените вещни права върху недвижимият имот и моторните превозни средства , а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото , след подаване на декларация по чл.49 ал.3 от Закона за местните данъци и такси.Раздел ІV

Данък върху превозните средства
Чл. 38 – С данък върху превозните средства се облагат :
1. превозните средства регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България

2.корабите, ,вписани в регистрите на българските пристанища

3.въздухоплавателните средства, вписани в държавният регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства
Чл. 39- Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства
Чл.40 – Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянният си адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от ЗМДТ.

С Решение № 30 / 30.01.2008 г. са определени следните размери :Чл. 41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

до 37 kw включително – 0,34 лв. за 1 kw;


2. над 37 kw до 55 kw включително – 0,40 лв. за 1 kw;
3. над 55 kw до 74 kw включително – 0,54 лв. за 1 kw;
4. над 74 kw до 110 kw включително – 1,10 лв. за 1 kw;
5. над 110 kw – 1,23 лв. за 1 kw;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.


До 5 години – 2.8

От 5 – 14 години – 1.5

Над 14 години - 1
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 5 лв.2. къмпинг ремарке - 10 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
6. над 750 куб. см – 100 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 4 лв.
2. над 400 кг – 6 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 50 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси


-

18

8

28

 

18

20

28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

331

399
29

31

399

655
31

33

655

909
33

38

909

1381
38

-

1007

1369

Б) с три и повече оси

36

38

640

888
38

40

888

1228
40

-

1228

1817


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница