Област варна стратегия за развитие 2005-2015 Варна, Май, 2005 гстраница1/23
Дата17.11.2017
Размер3.89 Mb.
Размер3.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23ОБЛАСТ ВАРНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
2005-2015


Варна, Май, 2005 г.

Съдържание:

В ъ в е д е н и е 4

Обща характеристика (профил) на област Варна 5

1. Анализи на състоянието 7

1.1. Природо-географски и ресурсен потенциал 7

1.1.1. Релеф 7

1.1.2. Климатичните условия 9

1.1.3.Геоложка среда 10

1.1.4. Почвеното плодородие 11

1.1.5. Полезните изкопаеми (вид, запаси, експлоатация) 12

1.1.6. Водни ресурси 13

1.1.7. Биологично разнообразие и ландшафт 16

1.1.8. Рибни ресурси 19

1.1.9.Поземлени ресурси 20

1.1.10.Природните условия и ресурси като фактор за развитие 21

1.1.11.Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22

1.2. Демографска характеристика 22

1.3. Икономическо развитие 24

1.3.1. Обща характеристика на икономическото развитие на областта 24

1.3.2. Отраслова структура на областната икономика 25

1.3.3. Малки и средни предприятия 27

1.3.4. Морска индустрия 28

1.3.5. Иновации и модернизация на икономиката 29

1.3.6. Пазарна и бизнес инфраструктура 31

1.3.7. Развитие на информационните и комуникационни технологии 34

1.3.8. Териториална структура на областната икономика 34

1.4. Селско стопанство 35

1.5. Горско стопанство 39

1.6. Туризъм 41

1.7. Социална сфера 44

1.7.1. Икономическа активност, заетост, безработица, жизнен стандарт 44

1.7.2. Здравеопазване 49

1.7.3. Образование 50

1.7.4. Култура и културно-историческо наследство 53

1.8. Техническа инфраструктура 58

1.8.1. Пристанище Варна 58

1.8.2. Международно Летище Варна 59

1.8.3.Пътна мрежа 59

1.8.4.Железопътна инфраструктура 62

1.8.5.Телекомуникации и далекосъобщения 63

1.8.6. Водоснабдителна и канализационна система 63

ОБЩИНА 73

ПСОВ 75


Въвеждане в експлоатация 75

Капацитет м3 /ден. 75

1.8.7. Електроенергийната мрежа 78

1.8.8.Газопреносна и газоразпределителна мрежа 78

1.9. Териториално-урбанистична структура 79

1.10. ОКОЛНА СРЕДА 81

1.10.1. Състояние на въздуха 82

1.10.2. Води 85

1.10.3. Управление на отпадъците 91

1.10.4. Шумово замърсяване в населените места 95

1.10.5. Биологично разнообразие 96

1.11. Синтезиран анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие (SWOT анализ) 982. Стратегия за развитие на област Варна 104

3. Организация и координация на дейностите за реализация на Областната стратегия 122

3.1. Организация и координация на дейностите за разработване и изпълнение на Областната стратегия 122

3.2. Финансиране на Областната стратегия 123

3.3. Наблюдение на изпълнението, оценка и актуализация на Областната стратегия 124

3.4. Основни показатели за мониторинг на Областната стратегия 125

Общи показатели, измерващи тенденциите в социално-икономическото развитие на областта: 125Общо 136

Общо 137Приложения

В ъ в е д е н и е

Стратегията за развитие на област Варна е основен стратегически документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива - Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Североизточния район, с политиките и ресурсите на общинското ниво. Тя е документ, който отразява принципите и подходите на европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за развитие и устройство на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.

Хоризонтът на стратегическия документ обхваща периода 2005 – 2015 г.

Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване на областните стратегии за развитие, Стратегията съдържа само основните цели, приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без конкретни проекти с инвестиционен характер, които са предвидени за включване в общинските планове за развитие.Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори, мотивиращи нейното разработване. Това по същество е една перманентна дейност на областта и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.

Разработването на Стратегията за развитие на област Варна се базира:  • на целите, приоритетите и индикаторите, включени в НСРР

  • на анализа и оценката на действащия Областен план за развитие от 2000 г.

  • на анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2000 г.

  • Стратегията за развитие на област Варна съдържа:

  • Анализи на икономическото и социалното състояние на областта

  • Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие

  • Визия, главна стратегическа цел, 3 стратегически цели, 7 приоритета и 29 специфични цели

  • Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия

  • Схема за устройство.

Обща характеристика (профил) на област Варна


Област Варна има благоприятно географско положение, разполага с благоприятен природен био-климатичен потенциал, морско крайбрежие, високопродуктивни обработваеми земи, изградена инфраструктура, голям икономически и човешки потенциал, което предопределя реални възможности за просперитет и устойчиво развитие на областта.

Варненска област се характеризира с повишена инвестиционна атрактивност и с възможности за развитие на предприемачеството и иновациите. Решаваща роля в този аспект имат преди всичко факторите: геостратегическото местоположение, икономическото разнообразие в областната територия, туристическият потенциал. В областта е започнал процес на формиране на интегрирана териториална структура, за която положителна роля играе комплексното стопанско развитие през последните години, базиращо се на наличието на силни регионални производствено-технически, икономически, транспортно-комуникационни връзки.Област Варна е разположена в североизточната част на Република България.

Състои се от 12 общини (Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово).

Заема площ 3 820 км2 или 3,44 % от територията на страната.

Населението е 458 661 жители или 5,88% от населението на страната. Броят на населението е стабилизиран, не намалява. (данни към 31.12.2003 г.)

Възрастовата структура като цяло е по-благоприятна от тази за страната.

Етническата структура е близка до усреднената за страната - българи – 85.3%, турци – 8.1%, роми – 3.3%. (данни към 01.03.2001 г.)

Степента на урбанизация (градското население) – 79.4%, е по-висока от средното за страната - 69,8%. (данни към 31.12.2003 г.)

В областта има 158 населени места, от които 10 града.

Град Варна има 312 155 жители или 68% от общото население на областта.

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 6,8% от общата площ на областта, по-голямо от средното за страната – 4.1%.

Обработваемата земя на човек от населението – 4,3 дка, е по-малко от средното за страната - 6,2 дка/човек. Поливна е само 6,5% от обработваемата земя.

Защитените територии заемат около 1% от територията на областта, по-малко от средното за страната (5%).

Варна е многофункционален транспортен възел с международно значение.

Международното летище Варна осъществява връзка с 35 страни и 101 града по света.

Пристанище Варна заема ключово положение и е основен логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори № 7, № 8, № 9 и ТРАСЕКА.

Общото състояние на компонентите на околната среда в област Варна може да се определи като добро.

Равнището на безработица – 9,77% през 2004 г., е по-ниско от средното за страната (12,67%) и за Североизточния район за планиране (16,59%).

Коефициентът на икономическа активност (55,6%) е по-висок от средния за страната (49,2%) и средния за Североизточния район за планиране (49,8%).

Коефициентът на заетост (46,0%) е по-висок от средното за страната (42,4%) и за Североизточния район за планиране (40,2%).

През 2003 г. общият размер на чуждестранните инвестиции в областта с натрупване е 433 394,7 хил. щ. дол. – на второ място сред областите в страната.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Варна е 4300 лв., който е по-висок от средния за страната - 4109 лв.

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в областта през 2002 г. е над 6% от общия БВП в страната и 44% от произведения в Североизточния район за планиране.

Морската индустрия през 2003 г. осигурява 11% от приходите в областната икономика.

За областта е характерно наличието на вътрешнообластни икономически различия между община Варна и останалите общини.

В община Варна се намират 87% от предприятията, 70% от дълготрайните материални активи и се реализират 83% от приходите от дейността и 80% от печалбите за областта.

Варненска област е на първо място сред другите области на страната: по броя на реализираните нощувки от туристи - 20% от общия брой леглоденонощия в страната, по броя на чуждестранните туристи - 27% от общия им брой в страната.

Общият обем на легловата база във Варненска област през 2004 г. е 50460 легла, второ място в страната след Бургаска област.

В област Варна има 5 висши учебни заведения, 3 колежа и 5 значими научноизследователски институти.

Осигуреността на населението в региона с общопрактикуващи лекари (7.35 на 10 000 д.) е над средното за страната.

В областта има около 100 държавни институции, подразделения на централни ведомства.

Добре е развит секторът на НПО с над 1000 неправителствени организации.

Има генерални консулства на: Руската федерация, Република Полша, Украйна и Почетни консули на: Германия и Франция, Италия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Швеция, Унгария.

Във Варненска област има общо 44 музеи и галерии, 137 читалища, 269 музикални, танцови, вокални и др. състави.

Паметниците на културното наследство в областта са общо 1466 бр., от тях 21 бр. с национално значение.

Варна е едно от най-древните селища в България. На 12 хил. години са намерените кремъчни и мезолитни предмети, останали от първите хора по нашите земи.

През 1972 г. в Некропола край Варна е открито най-старото в света обработено злато, датиращо от 4600-4200 г. пр. н. е.

Одесос (днешна Варна) възниква през VI в. пр. н. е. През VII в. от н.е. славяните наричат града Варна.

Днес Варна е “морската столица” на България и един от най-значимите културни центрове в страната със своите театри, музеи, фестивален и конгресен център, художествени галерии, библиотеки, активна читалищна мрежа и ежегодно провеждащите се национални и международни фестивали.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница