Областен управител на област габровоДата19.02.2017
Размер80 Kb.
Размер80 Kb.

На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС и Заповеди № № ДС-02-29 и ДС-02-30 от 07.03.2014 г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, а именно:

І. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.754.2.13 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 52,56 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 13, вх. Б, етаж V, апартамент 13, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 86,86 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от началната наемна цена, равняваща се на 0,87 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 8,69 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.784.6.19 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 56,73 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 6, вх. В, етаж VІІ, апартамент 19, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 110,51 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 1,11 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 11,05 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІІІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.784.4.20 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 53,28 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 10, вх. Д, етаж VІІ, апартамент 20, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 103,79 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 1,04 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 10,38 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІV. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.517.271.1.7 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 63,92 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, бул. „Трети март” № 48, етаж ІІІ, апартамент 7, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 93,16 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 0,93 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 9,32 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

V. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.533.4.7.20 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 48,00 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, бул. „Хемус” № 23, етаж V, апартамент 20, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 93,25 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 0,93 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 10.04.2014 г. от 13,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 9,33 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

VІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.786.1.14 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 54,93 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, бул. „Могильов” № 25, вх. Е, етаж ІV, апартамент 14, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 108,50 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 1,09 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 11.04.2014 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 10,85 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

VІІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.256.1.175 и самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.256.1.176 по КККР на гр. Габрово, с обща полезна площ 38,66 кв.м., адрес на обектите гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, етаж ХV, апартаменти 7 и 8, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 108,60 лв.;

3.Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 1,09 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 11.04.2014 г. от 10,30 ч.в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 10,86 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

VІІІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.256.1.179 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 18,96 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, етаж ХV, апартамент 11, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 53,28 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 0,53 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 11.04.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 5,33 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІХ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.256.1.1 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 18,96 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, етаж І, апартамент 1, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 53,28 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 0,53 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 11.04.2014 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 5,33 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

Х. Сграда с идентификатор 14218.504.381.1 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 38,10 кв.м., адрес на сградата гр. Габрово, ул. „Васил Левски” № 13, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 55,83 лв.;

3. Стъпка за наддаване – едно на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 0,56 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 11.04.2014 г. от 13,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 5,58 лв. да се внесе по сметка на Областен управител на - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

Други тръжни условия:

1. Тръжна документация се получава от Центъра за услуги и информация на Областна администрация - Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет. І всеки работен ден до 16,00 ч. на 09.04.2014 г. включително срещу представяне на екземпляр от вноска бележка за внесени в полза на Областен управител - Габрово по банкова сметка IBAN: BG84 STSA 9300 3110 0280 01, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово 10,00 невъзстановими лева.2. До участие в търговете няма да се допускат кандидати с непогасени към датата на провеждане на търга задължения по предходни или действащи договори и/или споразумения с Областен управител - Габрово, съгласно справка, изготвена от счетоводството на администрацията.

3. Към момента на откриване на тръжната процедура гореописаните имоти не са освободени от предишните им наематели.

Оглед на обектите се извършва в присъствието на служител на Областна администрация - Габрово, след предварителна писмена заявка, с посочен телефон за връзка, всеки работен ден от 09,30 до 16,30 ч., не по-късно от определения краен срок за подаване на заявления за участие в търга;Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете - до 17,00 ч. на 09.04.2014 г., при гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация -Габрово, ет. І, стая № 1.

При непровеждане на първоначално обявените търгове ще бъдат проведени втори такива на 12.05.2014 г. и на 13.05.2014 г., при същите условия, като тръжната документация се закупува до 16,00 ч., а заявления за участие в търга се подават до 17,00 ч. на 09.05.2014 г. при главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Габрово.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница