Образец №1 административни данни за лицетостраница1/6
Дата03.04.2017
Размер439.88 Kb.
Размер439.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6

ОБРАЗЕЦ № 1АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО

по чл. 101в, ал.1, т.1 от ЗОПза възлагане обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна за обяд на учениците от Основно училище „ Христо Ботев” гр.Алфатар, Община Алфатар, обл.Силистра” за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
Седалище:

пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:

– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................

2....................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ............................................................…….............,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставяне на храна за обяд на учениците от Основно училище „ Христо Ботев” гр.Алфатар, Община Алфатар, обл.Силистра” за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., като подаваме оферта при условията, обявени за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
г. 

(дата на подписване) (подпис)

ОБРАЗЕЦ № 2Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница