Образец №1 опис на представените документи, които съдържа офертата на участникаДата17.11.2017
Размер38.01 Kb.
Размер38.01 Kb.


Образец №1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ………………….

в процедура публично състезание по ЗОП с предмет:

Предоставяне под наем на техника за нуждите на община Велинград по обособени позиции”Обособена позиция №1: Предоставяне под наем на автовишка за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №2: Предоставяне под наем на валяк за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №3: Предоставяне под наем на челен товарач за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №4: Предоставяне под наем на багер товарач за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №5: Предоставяне под наем на колесен багер за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №6: Предоставяне под наем на верижен трактор за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №7: Предоставяне под наем на верижен трактор за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №8: Предоставяне под наем на товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №9: Предоставяне под наем на товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №10: Предоставяне под наем на композиция влекач с гондола за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №11: Предоставяне под наем на фугорез за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №12: Предоставяне под наем на товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на община Велинград.

Обособена позиция №13: Предоставяне под наем на комбиниран багер за нуждите на община Велинград.

по Обособена позиция …………………….
Съдържание

Вид на документа

(оригинал или заверено копие)Брой страници на всеки документ

1.

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 12.

ЕЕДОП – попълва се Образец № 2


3.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)4.

Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)5.

Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - попълва се Образец № 76.

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Образец № 87.

Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 ЗОП – Образец №98.

Техническо предложение - попълва се Образец № 3, съдържащо:

  • документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

  • предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане

  • декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4

  • декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 59.

  • Ценово предложение” – попълва се Образец №6.

Дата..................... ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................

(Име и длъжност)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница