Образование за възрастни в европа 2016 Позиция на гражданското обществостраница1/6
Дата16.11.2017
Размер1.11 Mb.
Размер1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Европейска асоциация за образование за възрастниОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

В ЕВРОПА 2016

Позиция на гражданското обществоОбразование за възрастни в Европа 2016 – Позиция на гражданското общество

Европейска асоциация за образование за възрастниИздател: Европейска асоциация за образование за възрастни - EAEA

Текст: ЕАОВ (EAEA)

Оформление: Мохамад ал Кор

Със съвместно финансиране от Програмата Еразъм + (Еразъм+) на Европейския съюз

Подкрепата от Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което изразява единствено позициите на автора и Комисията няма да бъде подвеждана под отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в документа.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА 2016

Позиция на гражданското общество

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме на ситуацията в неформалното

образование за възрастни в Европа5
Австрия

7

Лихтенщайн

39

Беларус

9

Литва

41

Белгия (нидерландска (фламандска)

езикова област)11

Бивша югославска република Македония

42

Белгия (френскоезична област)

13

Черна гора

43

Босна и Херцеговина

15

Нидерландия

44

България

17

Полша

45

Хърватия

18

Португалия

46

Кипър

19

Румъния

47

Дания

20

Русия

49

Естония

22

Сърбия

50

Финландия

23

Словакия

52

Франция

25

Словения

54

Грузия

27

Испания

56

Германия

29

Швеция

57

Гърция

31

Швейцария

58

Унгария

32

Турция

59

Исландия

33

Обединено кралство

61

Ирландия

35

Украйна

63

Израел

37

Анекс

65

Италия

38

Съавтори

67
Манифест

69

Уважаеми читателю,

Това е третото досега издание на докладите по държави, съставени от Европейската асоциация за образование за възрастни (EAEA) и ние сме много щастливи, че имаме възможността да ги представим. Използваме случая, за да благодарим на нашите членове, които отделят време и ресурси, за да отговарят на въпросите в анкетата и ни предоставят информацията, която ще намерите в публикацията.

Както обикновено, искаме да подчертаем, че това не е научен анализ – това е моментна картина на ситуацията, представена от нашите членове – как те виждат развитието на събитията в своите държави и организации. Материалът е предназначен за допълнителна информация към правителствени доклади, като представя гледната точка на гражданското общество и/или доставчиците на услуги за образование за възрастни.

Стартирахме тази инициатива с цел получаване на обща представа за развитията в Европа, за да информираме създателите на политики, но също така и други лица с интереси в образованието за възрастни, както и нас самите. Изпълнителният съвет на Европейската асоциация за образование за възрастни (EAEA) използва докладите като база за нашата работа. Първите доклади подчертаха необходимостта от работа по въпроса за финансирането на образованието за възрастни, така че EAEA организира семинар по темата и след това успешно кандидатства по проект KA2 на Еразъм+.Миналогодишният доклад подчерта необходимостта да се обърне внимание на образованието за възрастни, предназначено за мигранти, което насочи фокуса към бежанците през 2016 г. Когато разгледате доклада, ще разберете защо сме избрали темата за „ангажиране на нови учащи“ за 2017 г.

Надяваме се, че тази публикация ще бъде Ви бъде от полза, колкото и на нас!


Пер Палудан Хансен, Президент на EAEA

Джина Ебнер, Генерален секретар на EAEA

[подпис - не се чете]

[подпис - не се чете]


Резюме на ситуацията в неформалното

образование за възрастни

в Европа
Европейски преглед

Ново законодателство за образованието за възрастни

Членовете на EAEA от цяла Европа са докладвали съществени промени на ниво политики. В някои държави са приети първи законодателни рамки, а други са актуализирали съществуващи документи или подзаконови актове, с възможност за дълготрайни последици.

Докато някои членове признават, че законодателството все още е далеч от идеалното, често конкретизирайки неточна терминология или неясно разделение на отговорностите между заинтересованите страни, други признават по-децентрализирания и междусекторен подход на новите стратегии за образование за възрастни. Грузия и Русия остават единствените държави, в които образованието за възрастни не е законодателно регламентирано.

При определени членове са настъпили значими политически промени, довели до изместване на потенциалните посоки, по които биха могли да поемат политиките за образование за възрастни. Такъв е случаят на Португалия, където скорошните избори създадоха предпоставки за по-благоприятна среда за неформално образование за възрастни. В същото време нестабилната политическа ситуация и предстоящи парламентарни избори са източник на безпокойство за членовете на EAEA в Испания и Литва.

Повече работа по валидиране

Друга често повдигана тема засяга продължаващата работа по националните системи за валидиране. Някои държави като България, Хърватия и Бивша югославска република Македония са докладвали, че първите системи за валидиране са в процес на създаване към момента. Други държави като Австрия наскоро за приели национална квалификационна рамка.

Тези събития носят със себе си важни предизвикателства и членовете на EAEA повдигат въпроси от особена важност за неформалния сектор. Някои посочват, че валидирането не трябва да има за цел формализиране на образованието за възрастни, а по-скоро да акцентира върху предоставянето на персонализирана обратна информация на учащите. Други умуват над начини, по които процесът да бъде направен по-привлекателен за учащите: като поставянето на учащия в центъра и насърчаването на личните истории би могло да послужи като силен стимул.

Привличане на нови учащиДокато в предишните публикации на EAEA се подценява нуждата от привличане на нови учащи, особено такива от групите в неравностойно положение, тази година тя е по-видима от всякога.

Тъй като броят на бежанците в Европа продължава да расте, доставчиците на услуги за образование на възрастни в цяла Европа полагат усилия да отговорят на новите предизвикателства. Нова ситуация не само изисква по-голяма гъвкавост, но също така повдига и други въпроси, като темата за ангажиране на доброволци като преподаватели и възможният ефект от това върху осигуряването на качеството.

В същото време все още е налице нуждата от включване на местното население във възможностите на ученето през целия живот. Някои членове са признали, че гъвкавостта на неформалния сектор би могло да направи неформалното учене по-достъпно за неработещи, неучещи и необучаващи се лица1, понеже те често чувстват, че формалната система не отговаря адекватно на потребностите им. Други държави подчертават влиянието на демографските промени в Европа и нарастващата важност на ангажирането и на възрастните граждани като следствие от това.

Това, за което членовете на EAEA са постигнали съгласие е, че много хора не участват в ученето през целия живот просто защото остават неинформирани за съществуващите възможности. Тъй като повечето правителства нямат конкретна стратегия за обхващане на нови учащи, гражданското общество трябва да увеличи усилията си. Фестивалите за възрастни обучаеми често са описвани като привлекателен начин за осъществяване на контакт с потенциални учащи.

Необходимо е по-голямо сътрудничество в рамките на гражданското обществоЧленовете на EAEA са съгласни, че предизвикателствата, пред които в момента е изправена сферата на образованието за възрастни изискват съгласуван отговор от всички заинтересовани лица. Разяснителни кампании и увеличаване на видимостта на образованието за възрастни на ниво политики могат да бъдат ефективни, само ако различните заинтересовани страни действат заедно. Такова е заключението на членовете на EAEA в цяла Европа – в Австрия и Белгия, но и в Словакия, Естония и Турция. Сътрудничеството е от основна важност и при предлагането на услуги за образование на възрастни за бежанци и внедряването на всеобхватни системи за валидиране.

В същото време членовете на EAEA признават, че огромното многообразие на сектора, който обхваща от национални институции, частни доставчици на услуги за образование на възрастни до НПО, които са само някои от тях, прави сътрудничеството все по-трудно.

Австрия
Австрийските членове на EAEA приветстват Националната квалификационна рамка. Въпреки това, те също изразяват опасения относно възможната формализация на сектора, до което тази рамка би могла да доведе. Интеграцията и образованието на бежанците също остава актуална тема.
Последни развития

Отчитат се голям брой положителни събития, настъпили в Австрия, както във формалния, така и в неформалния сектор. Сред ключовите такива австрийските членове посочват работата по валидиране на уменията. По-конкретно австрийските членове на EAEA са съавтори на базов документ за австрийската стратегия за валидиране. Приемането на Националната квалификационна рамка е също важна крачка към постигането на всеобхватна политика за валидиране.

Австрийските членове на EAEA също така са отбелязали, че базовото финансиране на образованието за възрастни е осигурено, с удължаване на срока на субсидиите за представителни организации за образование за възрастни с още три години. Аналогично, от юли 2015 г. Академията за продължаващо образование, ръководена от члена на EAEA VOEV, която валидира компетенциите на обучители на възрастни, се финансира от Европейския социален фонд и Министерството на образованието.
Национална квалификационна рамка

Приемането на Националната квалификационна рамка е важно постижение, което обаче върви в комплект с множество предизвикателства. Ще се фокусира ли сектора върху повече сертифициране и така да се формализира все повече? Как може да бъде запазен неформалния формат?
Предизвикателства

Членовете на EAEA в Австрия са съгласни, че страната се нуждае от всеобхватна и ефективна стратегия за образованието и интеграцията на бежанците. Те трябва да бъдат заселвани в по-големи агломерации, както и в по-селски райони, членовете също така препоръчват стратегиите да излизат извън рамките на езиковите курсове и да включват валидиране на компетенциите, както и ориентиране и консултиране.

Приемането на Националната квалификационна рамка, от една страна приветствано от австрийските членове на EAEA, също така поражда едно важно предизвикателство. Трябва да се изтъкне, че валидирането в Австрия в момента е базирано на два стълба: единият водещ към признаване на компетенции и сертификати, а другия фокусиран върху повишаването на информираността за резултатите от ученето. Някои организации се опасяват, че австрийската Национална квалификационна рамка би могла да насърчава ориентираност към сертификатите и да се наложи секторът да премине през процеси на формализиране.

Между актуалните въпроси през изминалата година австрийските членове посочват образованието за възрастни за бежанци, върху което е акцентирано и в Препоръките в рамките на Европейския семестър (вижте анекса). Инициативите, предприети досега от гражданското общество включват езикови курсове, лекции, симпозиуми и кръгли маси. В същото време е налице напрежение между доброволците и представителите на професионалните организации. Някои членове на EAEA смятат, че доброволците могат да подпомагат професионалното обучение, но не могат да го заместят.
За да се избегне това, трябва да се анализират различни лица на образованието за възрастни и е нужно да се запази неговият неформален подход. Членовете също така призовават за повече сътрудничество между различните заинтересовани страни. Тъй като секторът е прекалено разнообразен, по-широка мрежа и по-добра координация биха били от полза за всички и е възможно да способстват за по-голямо междусекторно сътрудничество също така на ниво политики.

Две важни събития бяха решаващи за образованието за възрастни през изминалата година:

Приета е „Ӧ-Cert”, обща рамка за качество в образованието за възрастни, както и „Initiative Erwachsenenbildung” (Инициатива за продължаващо образование), която осигурява безплатен втори шанс за образование

Бъдещ фокус

Австрийските членове на EAEA планират да се фокусират върху обучение по демокрация и общообразователна подготовка за млади хора с ниска степен на завършено образование. Членът на EAEA VOEV в момента също работи по основна програма за всичките 270 австрийски центрове за образование за възрастни, която скоро ще бъде публикувана като каталог.
Целите на тази програма са: разпространение на информация за това какво представлява центърът за образование за възрастни (Volkshochschule), даване на идеи на по-малки организации за това какво може да бъде предлагано и разработване на учебни резултати на базата на учебна програма за ориентир за завършено образование, които да бъдат съвместими с Националната квалификационна рамка.

Беларус

В Република Беларус образованието за възрастни често се възприема като въпрос от личен характер за гражданина, който трябва да се решава на търговски принцип. От друга страна, през 2015 г. образованието за възрастни се оказа пряко и непряко във фокуса на политически дискусии и решения, които биха могли да модернизират общата образователна система.

Последни развития

Белоруските членове на EAEA акцентират върху някои настъпили събития. Беларус се присъедини към Процеса от Болоня и модерира дебата относно ролята на университетите в ученето през целия живот; през 2014 г. беше стартирана Националната квалификационна рамка и се състави Национална стратегия за ученето през целия живот; освен това се проведе мащабна дискусия относно осигуряването на качеството в професионалното образование в контекста на ученето през целия живот. Последното получи подкрепа от Делегацията на ЕС с оглед подпомагането на изграждането на капацитета на доставчиците на услуги за професионално образование.

В допълнение към горното, по искане на Министерството на образованието Републиканският институт за професионално образование е разработил концепция за обучение/повторно обучение на специалисти по образование за възрастни. Ако се окаже успешна, същата може да стане отправна точка за нова педагогическа квалификация и развитие на националната система за обучение на специалисти по образование за възрастни.
Приета е Държавната програма за развитие на образованието! Нейният ограничителен характер поражда значим проблем. Въпреки че програмата включва под-програма, обхващаща образованието за възрастни, тя осигурява финансиране основно за държавните организации.


Предизвикателства

Като основно предизвикателство членовете на EAEA в Беларус посочват връзката на образованието за възрастни с развитието на обществото и икономиката, заедно със самата образователна система. Белоруското общество е изправено пред дълбока икономическа криза, намаляващи възможности за заетост и застаряване на населението. Поради тази причина е налице нарастваща необходимост за разширяване на обхвата на програмите за образование за възрастни, предназначени за служители на по-голяма възраст.

Втората важна тема в Беларус е осигуряване на социална справедливост и наличие на образование за възрастни. Беларус разполага с всеобхватна система на разширено обучение за различни професионални групи. Независимо от това, тъй като групите в неравностойно положение почти не се вземат предвид, трудността се състои в разработването на институционална база на образованието за възрастни в селските райони и сред всички групи от населението. Поради това членовете на EAEA в Беларус биха желали местните власти да покажат по-голяма ангажираност в осигуряването на достъп до образователни услуги на местно ниво.

В заключение, една от пречките за приемане на концепцията за различни видове образование и обучение през целия живот е липсата на пропускливост между формалното и неформалното, професионалното и непрофесионалното образование, държавните и недържавните доставчици.

Бъдещ фокус

Предстоящите усилия ще бъдат концентрирани върху поддържането и разработването на програми за неформално и гражданско образование за младежи и възрастни, заедно с осигуряване на участието им в живота на техните общности. Някои конкретни примери, представени от членът на EAEA „Образование без граници“ са: програмата „Susiedzi 3.0“, която способства участието на младежи от Беларус, Украйна и Полша и Международните летни програми за младежи, включително летни лагери и екологично обучение.

Членовете на EAEA в Беларус също така подпомагат фестивали на неформалното образование от 2006 г. Последният фестивал, провеждащ се на всеки две години, се състоя през юли 2016 г., а следващият е планиран за 2018 г.

Белгия (нидерландска езикова област)Неформалното и формалното образование за възрастни са сред основните задачи на социално-културната дейност за възрастни във Фландрия. Трябва да бъдат отбелязани няколко важни развития в политиките, като фламандското Министерство на културата към момента работи по ново постановление за социално-културната работа с възрастни.

Последни развития

Сред събитията, които са непряко определящи за образованието за възрастни във Фландрия, членовете на EAEA отбелязват неформалната среща на министрите на образованието в ЕС, състояла се през март 2015 г. в Париж. Приетата на тази среща Декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация бележи важна промяна към граждански и социални компетенции, отричайки строго икономическото виждане за обучението и образованието.

Подновеният фокус върху гражданското общество също така води до обсъждане на новото фламандско постановление за социално-културния. Тези развития със сигурност ще имат осезаемо въздействие върху сектора на образованието за възрастни във Фландрия, тъй като той се състои основно от 130 социално-културни организации, които организират културни дейности, насърчават изграждането на общност и стимулират социални промени в полза на демократично, солидарно, устойчиво и приобщаващо общество.

Предизвикателства

Фламандските членове на EAEA смятат, че социалните компетенции и гражданската позиция трябва да останат в центъра на вниманието на европейската политическа програма. Фламандските членове на EAEA като представителна организация ще се стремят да насочат дискусията в Европейската комисия към Програмата за нови умения, представяща неформалното и самостоятелното образование във Фландрия.

Членовете също така отбелязват, че възможностите за европейско сътрудничество в социално-културния сектор са твърде ограничени. Вземайки за пример програмата Еразъм+, фламандските членове на EAEA посочват, че само Действие 1 и Действие 2 са достъпни за социално-културни организации. В допълнение, поради липса на финансови средства за Действие 2, тази програма е почти недостъпна за малки организации, които искат да подобрят своето и на своя персонал професионално ниво чрез международни обмени.

Това, което би могло да помогне за подобряването на гореспоменатата програма, е ясно заявяване на ролята и целите на гражданското общество във връзка с икономическите и пазарни цели.

Бъдещ фокус
В края на 2016 г. фламандските членове на EAEA ще организират еднодневен фестивал и възможност за среща за всички социално-културни организации във Фландрия. Това е ежегодно събитие, на което винаги присъстват министърът на културата, Департаментът по култура и избрани основни оратори и експерти.
Програмата на фестивала не обхваща само образователни и културни теми, тя включва теми като изграждане на общност, дискусии и срещи относно социалните промени. Всяка година фламандските членове на EAEA организират и фестивал за т.н. „народни средни училища“ (Folkhighschools) във фламандския регион и фестивал за етническите културни организации.
Друг фламандски член на EAEA се е концентрирал върху гореспоменатото постановление за социално-културна дейност, за което се твърди, че акцентира върху образованието за възрастни.
Ново постановление за социално-културния сектор ще бъде прието скоро във Фландрия – с по-голям фокус върху образованието за възрастни.
Белгия (френскоезична област)

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница