Обръщение на Президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на КазахстанДата16.11.2017
Размер216.47 Kb.
Размер216.47 Kb.

Обръщение на Президента на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев към народа на Казахстан


Пътят на Казахстан – 2050:

Обща цел, общи интереси, общо бъдеще
Скъпи съотечественици!

Уважаеми членове на Парламента!
Преди година оповестих новия политически курс на Казахстан до 2050 г. Главната ни цел е да се наредим сред 30-те най-развити държави в света. Този проект се нарича “Казахстан навеки” и представлява добре обмислена концепция за нова ера в историята на страната ни.
През последните 22 години Казахстан отбеляза големи постижения. Създадохме свой самобитен успешен модел на развитие. Всички граждани са много горди със страната си. Те имат увереност в утрешния си ден и вярват в бъдещето на Казахстан. 97 процента от нашите граждани оценяват стабилността на социално-икономическото си положение и подобряването му с всяка изминала година.
Днес постиженията на страната ни предизвикват национална гордост у всеки гражданин. Силни и могъщи държави се оформят въз основа на дългосрочна концепция и стабилно икономическо развитие. Стратегията “Казахстан – 2050” е начин за модернизиране във всички области, за да се осигури устойчив растеж. Тя представлява сериозно предизвикателство, което ще подложи на изпитание и ще укрепи страната ни, нашето единство, сърцатост и усилия. Наш общ дълг и отговорност е да реализираме безукорно стратегията и успешно да преминем през това изпитание.
Уважаеми съотечественици!

Казахстан през ХХI в. е страна, създадена от “нула” само за две десетилетия от талантливия ни, трудолюбив и толерантен народ! Той е наша обща рожба, с която се гордеем! Наше велико творение, което беззаветно обичаме!

Приехме “Стратегия–2050”, за да могат казахстанците здраво да държат кормилото на бъдещето на държавата ни. Днес много преуспяващи страни работят по дългосрочни планове – Китай, Малайзия, Турция. Стратегическото планиране е основно правило през ХХI в. Защото няма попътен вятър, ако държавата не знае какъв курс е поела и към кое пристанище се е запътила. “Стратегия–2050” подобно на фар ще ни даде възможност да решаваме проблемите в ежедневието на хората, без да изпускаме от очи главната си цел. Това означава, че ежегодно, а не след 30 или 50 години ще подобряваме живота на населението.

Стратегията е програма за конкретни практически дела, които ден след ден, година след година ще подобряват и живота на казахстанците, и страната ни. Но всички трябва да са наясно и да знаят, че при пазарни условия не бива да се надяват на манна небесна, а да се трудят ефективно. Задачата на държавата е да създава всички необходими за това условия. Убеден съм, че е достойното бъдеще на Родината ни сред водещите страни е онова, което ще обедини казахстанците завинаги.

Сега искам да представя плана ни как да се наредим сред 30-те най-развити държави в света. По моя заръка правителството изработи проект на подробна концепция. Одобрих документа като цяло и след допълнителни промени, съобразени с препоръките, които ще дам в това свое обръщение, той ще бъде окончателно приет. Според доста прогнози предстоящите 15–17 години ще отворят “прозорче” към възможността за мащабни постижения в Казахстан. През този период ще се запазят благоприятните за нас външни условия, ще нарасне необходимостта от ресурси, енергия и хранителни продукти, ще продължи да назрява Третата индустриална революция. Трябва да използваме даденото ни време.

Към своята цел за 2050 г. ще вървим в условията на сложна глобална конкуренция. Предстоящите десетилетия крият доста вече известни ни трудности и много непредвидени ситуации, нови кризи на глобалните пазари и в световната политика. ХХI в. ни готви нелеки времена. Развитите страни отчитат това в своите конкретни стратегии. Втората третина на ХХI в. със сигурност ще бъде по-сложна, а броят на кандидатите да се наредят в световния списък на първите 30 ще е доста ограничен. Многократно съм отбелязвал, че понятието “развита страна” е категория , която търпи промени във времето. В развитите страни възникват радикално нови качества в живота на населението.

В момента държавите членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) демонстрират фундаменталните показатели за развити страни. ОИСР обхваща 34 страни, които произвеждат над 60% от световния БВП. Още 6 страни – Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Русия и ЮАР – кандидатстват за членство в Организацията. Всички държави членки изминаха пътя на дълбоко модернизиране, отчитат висок размер на инвестиции, научни разработки, производителност на труда, разгръщане на бизнеса, жизнени стандарти. И тъкмо показателите на страните от ОИСР с оглед на бъдещата им дългосрочна динамика са основните ориентири за нашия курс към включването ни в списъка на 30-те най-развити държави.

Поставям задачата в Казахстан да се внедрят редица принципи и стандарти на ОИСР. Те са намерили място в проекта на концепцията. В икономиката се предвижда годишният ръст на БВП да бъде не по-малко от 4%. Необходимо е обемът на инвестициите да нарасне от сегашните 18% на 30% от общия обем на БВП. Целта на внедряването на модела на икономика на знанието е делът на несуровинната продукция в казахстанския експортен потенциал да нарасне до 70%.

Създаването на нови високотехнологични икономически отрасли изисква равнището на финансиране на науката да не бъде по-ниско от 3% от БВП. Важно е енергоемкостта на брутния вътрешен продукт да се намали двукратно. Към 2050 г. дребният и средният бизнес ще произвеждат не по-малко от 50% от казахстанския БВП вместо сегашните 20%. Производителността на труда трябва да се повиши 5 пъти – от сегашните 24 500 на 126 000 долара.

Главните ориентири за развитието на социалната сфера до 2050 г. са дадени с конкретни показатели в цифри. Трябва да увеличим 4,5 пъти показателите за обема на производителността на труда БВП на глава от населението – от 13 000 на 60 000 долара. Казахстан ще се превърне в страна, в която делът на средната класа ще преобладава. В съответствие с глобалната тенденция делът на градските жители ще нарасне от сегашните 55% на около 70% от цялото население. Качествени пътища и високоскоростен транспорт ще свържат градовете и селищата.

Утвърждаването на здравословния начин на живот и развитието на медицината ще позволят продължителността на живота да се увеличи до 80 и повече години. Казахстан ще се превърне в един от водещите евразийски центрове за медицински туризъм. Ще приключи изграждането на модерна национална образователна система. Казахстан трябва да стане една от най-сигурните и най-комфортните за живот страни на света. Мирът и стабилността, справедливото правосъдие и ефективният правов ред са носещите стълбове на всяка развита страна.

 

Уважаеми съотечественици!

В концепцията за включването на Казахстан сред 30-те най-развити страни са набелязани дългосрочните приоритети на предстоящата работа. Налага се да решим редица задачи по следните приоритетни направления:

Първо. Важно е да бъде коригирана и усилена тенденцията за иновационна индустриализация. Възложих на правителството да изработи проект за втората петилетка на ускорено индустриално-иновационно развитие (2016–2019). Трябва да се редуцира броят на приоритетите на индустриализацията.

За нас е важно да повишим ефективността на традиционните си сектори за добив на природни ресурси. Те са нашето естествено конкурентно преимущество. Необходими са ни нови подходи за управление, добив и преработване на въглеводородните суровини при запазване на експортния потенциал на нефтено-газовия сектор. Трябва да направим окончателния си избор, що се отнася до евентуалните сценарии за добив на нефт и газ. Важно е да се увеличи разработването на редките земни метали, като се има предвид значението им за отраслите на икономиката на знанието – електрониката, лазерната техника, комуникационното и медицинското оборудване.

Казахстан трябва да излезе на световния пазар в областта на геологическите проучвания. В този отрасъл се налага да се привличат инвестиции на чужди инженерингови компании чрез облекчаване на законодателството. Като цяло, трябва да разполагаме с индивидуални планове за развитие на традиционните отрасли. Като конкретен резултат от всяка петилетка следва да се появят нови икономически отрасли. През първата петилетка бяха създадени автомобило- и самолетостроенето, производството на локомотиви, пътнически и товарни вагони. Те трябва да се разширяват и да излизат на външните пазари.

И тъй, годините до 2050 г. се делят на седем петилетки, всяка от които ще решава въпроса за постигане на общата цел – да се наредим сред 30-те най-развити страни.

През втората и следващите петилетки трябва да се изградят отрасли за мобилни и мултимедийни, нано- и космически технологии, робототехника, генно инженерство, търсене и откриване на енергията на бъдещето. Най-същественият приоритет за правителството ще бъде създаването на максимално благоприятни условия за развитие на казахстанския бизнес, и то най-вече – на дребния и средния. В близките 10–15 години трябва да се създаде базата на икономиката на знанието, без която няма да се изравним с развитите страни. Това може да стане само въз основа на модерната наука.

Второ. Важно е да се погрижим нашият аграрно-промишлен комплекс да поеме по пътя на иновационното развитие. Това е традиционен отрасъл за нас. Глобалното търсене на храни ще нараства. Към този сектор ще се насочат повече инвестиции. Затова сегашните фермери трябва да се погрижат за ръст на производството, а не да се задоволяват с краткосрочни постижения, зависещи от атмосферните условия. Конкуренцията в глобалното производство на селскостопански продукти ще расте. Земята трябва да се обработва преди всичко от онези, които внедряват новите технологии, непрестанно повишават производителността и работят според най-добрите световни стандарти.

Важно е на първо място да се създаде ефективен пазар на земята, включително и прозрачни механизми на ценообразуване. Отдаването под аренда на обработваемата земя единствено с оглед на привличане на инвестиции и внедряване на модерни технологии ще повиши конкуренцията. Трябва да се отстранят всякакви препятствия, спъващи развитието на бизнеса в селското стопанство, процеса на коопериране на фермерите, ефективното използване на земята.

Бъдещето принадлежи на мрежите от нови преработващи предприятия в аграрния сектор, най-вече под формата на дребни и средни фирми. Длъжни сме да подкрепим такъв бизнес с кредити. Фермерите трябва да имат пряк достъп до дългосрочно финансиране и пазари за пласмент без посредници. Актуален е въпросът за създаване на ефективна система за гарантиране и застраховане на заемите за селските производители. Казахстан трябва да се превърне в един от големите регионални износители на месни, млечни и други земеделски продукти. В растениевъдството следва де се премине към редуциране на отглежданите нерентабилни водоемки култури и замяната им със зеленчукова, маслодайна и фуражна продукция. Необходими са комплексни мерки за ефективна употреба на селскостопански препарати, разширяване използването на съвременните технологии за нулева обработка на почвата и други иновации в засушливите райони.

Съгласно приетата концепция за преминаваме към “зелена” икономика до 2030 г. в 15% от посевните площи ще се въведат водоспестяващи технологии. Необходимо е да развиваме аграрната наука, да създаваме експериментални аграрно-иновационни клъстери. Важно е да не изоставаме от времето и наред с производството на естествени храни да разработваме устойчиви на суша генно модифицирани култури. С оглед на набелязаните задачи възлагам на правителството да коригира планираното развитие на аграрно-промишления комплекс.

Трето. Създаване на икономика на знанието означава преди всичко повишаване потенциала на казахстанската наука. В това направление е необходимо да се усъвършенства законодателството за рисковото финансиране, защитата на интелектуалната собственост, подкрепата за изследванията и иновациите, както и комерсиализацията на научните изследвания. Възлагам на правителството до 1 септември т. г. да изготви и внесе за разглеждане в Парламента пакет от съответните законопроекти. Необходим е конкретен план за поетапно увеличаване финансирането на науката за определени разработки и открития, полезни за държавата ни, така щото то да се изравни с показателите на развитите страни.

Привличането на чужди инвестиции трябва всестранно да се използва за въвеждане у нас на знания и нови технологии. Необходимо е заедно с чуждите компании да се основават проектантски и инженерингови центрове. Трябва да поканим водещите транснационални компании, работещи на най-големите нефтено-газови и минно-металургични обекти да създадат тук производства за удовлетворяване на собствените им нужди и услуги. Зная, че някои от големите компании имат готовност за това. Правителството трябва да проучи въпроса и при нужда да създаде всички необходими условия. Няма защо да се внася оборудване, след като то може да се произвежда у нас.

Важно е да се повишава ефективността на националната иновационна система, на основните й институции. Тяхната активност трябва да се насочи към подкрепа на начинаещите фирми и рисковите сделки в начален стадий. Следва да се активизира дейността на технологичните паркове, особено в мегаполисите и преди всичко в Астана и Алматъ. В Астана вече успешно функционира първият интелектуално-иновационен клъстер при Университета “Назарбаев”. В Алматъ това е Паркът за информационни технологии “Алатау”. Важно е да се обмислят мерки за стимулиране на процеса за разполагане на допълнителни производства на големи казахстански компания в технопарковете.

Четвърто. Трябва да се осигури динамично развитие инфраструктурната тройка – мегаполиси, транспорт, енергетика. Мегаполисите са скелетът на икономиката на знанието в Казахстан. Създаването и разгръщането им е съществен въпрос с оглед на огромната ни територия и малката гъстота на населението. Най-големите градове – Астана и Алматъ – ще са първите съвременни урбанистични центрове у нас, последвани от Шъмкент и Актобе. Те ще трябва да се превърнат и в центрове на науката и привличане на инвестиции и население, да предлагат качествени образователни, медицински и социокултурни услуги.

Транспортната инфраструктура е кръвоносната система на нашата индустриална икономика и обществото ни. Неведнъж съм казвал, че не може да има развита страна без качествени съвременни магистрали. Освен това за Казахстан комуникациите са от съществено значение поради местоположението ни между Европа и Азия, Севера и Юга. За да изградим мрежа от пътища в страната, започнахме строителството на автострадата Астана – Караганда – Алматъ, Астана – Павлодар – Уст Каменогорск, Алматъ – Капчагай – Уст Каменогорск. По същите маршрути влаковете вече се движат с удвоена скорост.

Необходимо е да развиваме сектора на логистичните услуги. Става дума преди всичко за максималното използване на територията на Митническия съюз за транспортиране на наши стоки. Към края си е и изграждането на коридора “Западна Европа – Западен Китай”, построена е железопътната линия за Туркменистан и Иран с излаз на Персийския залив. В бъдеще Казахстан трябва да инвестира в изграждане на логистични центрове в страните с излаз на море. Необходимо е да се намали времето за митническа обработка на стоките, да се увеличи пропускливостта на граничните пунктове, да нарасне капацитетът на пристанище Актау, да се опрости процедурата на експортно-импортните операции.

Строим нова железопътна линия Жезказган –Шалкар – Бейнеу, дълга 1 200 километра. Тя директно ще свърже източните със западните части на страната ни и ще предизвика оживление в много районни центрове. Грандиозното строителство ще приключи през 2015 г. и ще ни осигури излаз към Европа през Каспий и Кавказ, а на изток – към пристанището Лянюнган на Тихия океан, за което имаме сключено споразумение с Китай.

Ще развиваме традиционните видове на енергетиката. Изследванията и откритията, засягащи пречистването на емисиите на ТЕЦ-овете се нуждаят от подкрепа, както и повсеместната икономия на електроенергия в производствата и в бита на базата на най-новите технологии. Наскоро водещите десет най-големи компании в Евросъюза публично възразиха срещу енергийната стратегия на ЕС, приета въз основа на прословутата концепция за “зелена” икономика. За четирите години, откак я изпълнява, ЕС е изгубил 51 гигавата от енергийните си мощности. При разработване на своята програма за зелена икономики ние трябва да отчитаме тези грешки.

Подготовката за Световното изложение ЕКСПО 2017 в Астана трябва да се използва за изграждане на център за изучаване и внедрявания на най-доброто от световния опит в проучванията и получаването на енергията на бъдещето и “зелената” икономика. Група специалисти под егидата на Университета “Назарбаев” трябва да пристъпи към тази дейност. Необходимо е да създаваме условия за преминаване на обществения транспорт към екологично чисти видове гориво, да внедряваме електромобилите и да изграждаме съответната инфраструктура за тях. Страната ни се нуждае от производство на големи количества бензин, дизелово гориво и авиационен керосин. Налага се да изградим нов нефтопреработвателен завод.

Същевременно не бива да се забравят перспективите за развитие на ядрена енергетика. Нуждите от евтина атомна енергия с развитието на света ще нарастват в обозримо бъдеще. Казахстан е световен лидер по добив на уран. Трябва да разгърнем свое собствено производство на гориво за АЕЦ и да строим атомни станции.

Пето. Развитието на дребния и средния бизнес е главният инструмент на индустриалната и социалната модернизация на Казахстан през ХХI в. В това отношение моята позиция, както е известно, е недвусмислена, и аз съм я изразявал неведнъж. Колкото по-голям е делът на дребния и средния бизнес в икономиката ни, толкова по-устойчиво ще бъде развитието на Казахстан. У нас функционират над 800 000 дребни и средни фирми, а в тях работят 2,4 милиона казахстанци. Обемът на продукцията на този сектор за четири години нарасна 1,6 пъти и възлиза на над 8,3 милиарда тенге.

Според световния рейтинг Казахстан спада към групата страни с най-благоприятни условия за правене на бизнеса и ние трябва да задълбочим тази тенденция. Дребният и средният бизнес са стабилната икономическа основа за нашето Общество на всеобщ труд. За развитието му са нужни комплексни решения относно законодателното укрепване на частната собственост. Необходимо е да бъдат отменени всички отживели времето си правни норми, пречещи на развитието на бизнеса. Дребният бизнес трябва да се превърне в семейна традиция, която да се предава от поколение на поколение.

Важно е да бъдат приети мерки за развитие на специализацията на дребния бизнес с перспектива той да прерасне в среден. Следва да бъде внедрен ясен механизъм за фалит на фирмите в този сектор. Дребният и средният бизнес трябва да се развиват покрай новите иновационни предприятия. Възложих на правителството да съчетае плана за втората петилетка на индустриализация с пътната карта “Бизнес–2020”. Правителството и Националната предприемаческа камара трябва да разработят ефективни механизми за методическа помощ за начинаещите бизнесмени.

Шесто. Пътят ни към бъдещето е свързан със създаване на нови възможности за разгръщане на потенциала на казахстанците. Развита страна през ХХI в. означава активни, образовани и здрави граждани. Какво е необходимо да направим за това?

Първо, всички развити страни разполагат със своя уникална качествена образователна система. Чака ни много работа по подобряване качеството на всички звена в националното ни образование. До 2020 г. сме планирали казахстанските деца на възраст то 3 до 6 г. да бъдат 100 процента обхванати от предучилищното образование. Затова е важно да им предоставим съвременни програми и методики за обучение, квалифицирани кадри. В средното образование трябва общообразователните училище да се стремят към равнището на преподаване в интелектуалните училища “Назарбаев”. Абитуриентите трябва да владеят казахски, руски и английски. В резултат на обучението учениците трябва да придобият навици за критично мислене, самостоятелно изследване и задълбочен анализ на информацията.

През следващите 3 години, т. е. до 2017 г., трябва да се реши проблема с недостига на учебни места и всички училища в страната да минат на две смени там, където това се налага. Правителството и акимите да предвидят бюджетни средства за решаване на тази задача. В близките 2–3 години трябва да се оформи ядрото на националната дуална система за техническо и професионално образование. В бъдеще да се предвиди преход към гарантирано от държавата техническо образование за младежите. Възлагам на правителството до 1. 6. 2014 г. да внесе конкретни предложения по този въпрос.

Нужно е да се пристъпи планомерно към постепенно преминаване на водещите университети към академическа и управленческа автономия. Смятам за необходимо да се създаде ефективна система за подкрепа на студентите и учащите си с висок успех. Възлагам на правителството от 1. 1. 2016 г. да осигури повишаване размера на стипендиите с 25%.

Второ, в здравеопазването главен приоритет ще бъде развитието на първичната медицинска помощ. Да бъде проучен въпросът с въвеждане на задължително медицинско застраховане. Солидарната отговорност на държавата, работодателя и работника за здравето е основен принцип в цялата система на медицинско обслужване. Спортуването, правилното хранене, редовните профилактични прегледи са основата за предпазване от болести.

Трето, трябва да се даде нов тласък за развитието на цялата казахстанска култура. Да бъде изработена дългосрочна концепция за културна политика, в която да се набележат мерки, насочени към формиране на конкурентоспособна културна нагласа у казахстанците, към развитие на съвременни културни клъстери.

Казахският език стана език на науката, знанието и интернет. Броят на студентите, обучаващи се на казахски, расте с годините. В цялата страна вече има 57 центъра, преподаващи държавния език. В тях казахски са научили хиляди граждани, а други го изучават в момента. Тази година броят на представителите на други етнически групи, които говорят казахски, е нараснал с10% в сравнение с миналата година. Това е показателно за настъпващите важни промени. Само през изминалите три години в страната са отпуснати 10 милиарда тенге за развиване на държавния език. Съществува едно обстоятелство, което никой не може да промени! Родният ни език стана Вечният език във Вечната ни земя. Не бива да го приемаме като причина за спорове, а като основа за обединяване на страната ни.

Четвърто, трябва да се преразгледат социалните придобивки за работещите в сферата на образованието, здравеопазването, социалната политика. Възлагам на правителството да разработи и внедри от 1. 7. 2015 г. нов модел за заплащане труда на работещите в обществената сфера. Той трябва да осигури по-високи заплати в здравеопазването – до 28%, в образованието – до 29%, в социалната политика – до 40%.

Пето, да се отдели повече внимание на съгражданите ни с ограничени възможности. Казахстан трябва да се превърне за тях в зона без препятствия. Наш дълг и пред самите себе си, и пред обществото е да се погрижим за тези хора, които не са малко. В цял свят го правят. Хората с ограничени възможности могат да работят в предприятията за битови услуги, в хранителната промишленост, в селското стопанство. За пореден път се обръщам към целия ни бизнес да съдейства за трудоустрояването им. Би могло също да се помисли за въвеждане на специална квота от по 5–10 души.

Ще ги включим в активния живот и те не просто ще получават помощи, а ще се смятат за членове на обществото, за полезни труженици. Всички социални институции, неправителствените организации, партията “Нур Отан” трябва да се заемат с тази задача. Ако се наложи, правителството следва да обсъди въпроса с всички компании и да вземе съответното решение. Възлагам на правителството от 1. 7. 2015 г. да повиши с 25% размера на социалните пенсии за инвалидност и загуба на издръжка. Следва да бъде усъвършенствана правната база за дейностите по сдружаване на инвалидите.

Важно е всички държавни органи – от правителството до местните акими – да задълбочат работата си с тях. Трябва и по-нататък да се намалява нивото на бедността и да се задържа ръстът на безработицата. При това е съществено да не се поощрява готованството. За всички, получаващи държавни помощи, трябва да се въведе правило за задължително участие в програмите за заетост и социална адаптация.

Седмо. Усъвършенстване дейността на държавните институции. За да се наредим сред 30-те най-развити страни, ни е необходима атмосфера на честна конкуренция, справедливост, върховенство на закона и висока правна култура. Нужни са ни обновени инструменти за взаимодействие между държавата и неправителствения сектор и бизнеса.

Равенството пред закона трябва да се превърне в реална основа на правовия ред. Съдебната система да стане прозрачна и достъпна на практика, просто и бързо да решава всички спорове. Трябва да се повиши качеството на функциониране на цялата правоохранителната система. Хората с пагони, на които са дадени големи правомощия, следва де са открояват с безупречното си поведение и високия си професионализъм.

Най-важната задача е да продължи оформянето и реализирането на новата антикорупционна стратегия. Административната реформа не бива да се превръща в муден процес на ненужна бумащина и канцеларщина. Трябва да се даде повече самостоятелност на местните органи на управление, като същевременно се повишава отговорността им за постигнатите резултати и подотчетността им на населението. Възлагам на правителството заедно с президентската администрация да внесе до 1 юли т. г. пакет от предложения по всички тези въпроси.

Необходимо е да се предложи въвеждане на принципите на меритокрацията в кадровата политика на държавните предприятия, националните компании и бюджетните организации. Възлагам на правителството да осигури повишаване заплатите на държавните служители от корпус “Б”* с 15% от 1. 7. 2015 г., а от 1. 7. 2016 г. – с още 15%.

Такива са конкретните задачи пред държавата и обществото ни, за да се наредим сред 30-те най-развити страни. Предстои ни да ги претворим в закони и конкретни решения.

 

Уважаеми депутати и членове на правителството!

Присъединяването ни към 30-те най-развити държави ще стане на два етапа.

Първият обхваща периода до 2030 г., когато ще се наложи да извършим модернизационен пробив, използвайки “прозорчето” към разкриващите се през ХХI в. възможности. За това време на Казахстан предстои да извърши онова, което развитите страни са постигнали за периода на индустриален бум през миналия век столетия. Напълно е постижимо. Южна Корея и Сингапур вече минаха по подобен път. На този етап ще осигурим динамичен ръст за традиционните си икономически отрасли и ще създадем силен преработвателен индустриален сектор.

На втория етап от 2030 до 2050 г. ще е необходимо да се осигури устойчиво развитие на страната въз основа на икономиката на знанието. Ще сформираме мощна преработвателна промишленост. В традиционните отрасли ще се премине към производство на високостойностна продукция и ще се развият инженеринговите услуги като база за икономиката на знанието.

А сега искам да се спра на онова, което конкретно ни предстои да свършим още през тази година, имайки предвид, че денят си личи от сутринта. Ето и конкретните заръки към правителството и Националната банка за тази година:

Първо. През текущата година правителството да осигури икономически ръст от 6–7%. При това БВП на глава от населението в края на годината трябва да възлезе поне на 14 500 долара.

Второ. Възлагам на Националната банка и правителството до 1. 5. 2014 г. да разработят пакет от мерки за понижаване на инфлацията до 3–4% в средносрочен план.

Трето. Правителството и Националната банка трябва до 1. 6. 2014 г. да разработят комплексна програма за развитие на финансовия сектор до 2030 г.

Четвърто. Правителството заедно с Фонда за национално благосъстояние на Казахстан “Самрук-Казъна” да изготви анализ на всички компании с държавно участие и да направи списък на предприятията, на които предстои да преминат към частния сектор. Същото трябва да се извърши в целия държавен сектор. През първото тримесечие на настоящата година да се приеме програма за приватизация за 2014–2016 г.

Пето. Правителството да подготви до края на тази година проекти на стратегии за създаване на мегаполиси в Астана и Алматъ за периода до 2030 г.

Шесто. Правителството да изготви до 1. 9. 2014 г. програма за развитие на транзитния потенциал на Казахстан за периода до 2030 г., като вземе предвид въпросите за премахване на пречките пред международната търговия

Седмо. До края на първото тримесечие на тази година правителството да реши въпросите с терена, източниците на инвестиции и сроковете за изграждане на четвърти нефтопреработвателен завода и атомна електростанция.

 

Уважаеми казахстанци!Съратници!

Всички действия за постигане главната цел на “Стратегия–2050” трябва да се предприемат въз основа на ясни принципи.

Първо, прагматизъм и еволюционна същност на всички решения. Не бива да се допускат никакви скокове, необмислени експерименти и авантюри в икономиката, политиката и социалния живот. Нашата страна и обществото ни да се променят също така стремително, както бързо ще се мени светът около нас.

Второ, взаимноизгодна отвореност – ние ще привличаме в икономиката си широк спектър от чужди инвестиции, технологии и иновации. Ще създадем благоприятни условия за работа на инвеститорите. При това като съществен механизъм за включването ни в 30-те най-развити страни смятаме задълбочаването на интеграцията на икономиката ни в регионалната и в глобалната икономическа система. Това е свързано най-вече с участието ни във формирането на Евразийския икономически съюз и членството ни в СТО.

Трето, укрепване благосъстоянието на казахстанците. Социалното самочувствие на обикновените хора трябва да бъде най-важният показател за напредъка ни към главната цел.

Четвърто, от съществено значение е принципът на всенародната подкрепа. Обръщението ми към нацията представлява основният документ, разясняващ целите и задачите ни. Всеки министър, аким, ръководител на предприятие трябва да оглави дейността по разясняване и включване на всички в работата. Необходимо е конкретните мерки за достигане на целите и осъществяване на задачите да стигнат до всеки казахстанец. Убеден съм, че това ще се стане един от основните въпроси в дейността на партията “Нур Отан”. За целта е необходимо най-вече държавните служители да са наясно и да прегърнат идеите на стратегията.

Дейността на администрацията на президента и цялото правителство, на акиматите на всички равнища трябва да е насочена към изпълнение на тези задачи. Като цяло, структурата на държавните органи трябва да е на висотата на решаването на предстоящите задачи и да осигурява постигането на целите на “Стратегия–2050”.

 

Скъпи съотечественици!

Ние, казахстанците, сме единен народ! И общата ни съдба е нашата Вечна земя, нашият достоен и велик Казахстан! Вечната земя е националната идея на обшия ни казахстански дом, мечтата на предците ни. За 22 години суверенно развитие бяха създадени главните ценности, обединили всички казахстанци и залегнали в основата на бъдещето на страната ни. Те не са изсмукани от пръстите. Тези ценности съдържат опита на Казахстанския път, издържал изпитанията на времето.

Първо, това са независимостта на Казахстан и Астана. Второ, националното единство, мирът и разбирателството в обществото ни. Трето, това е светското общество и високата му духовност. Четвърто, икономическият ръст въз основа на индустриализацията и иновациите. Пето, това е Обществото на всеобщ труд. Шесто, общата ни история, култура и език. Седмо, националната сигурност и участието на нашата страна в решаването на глобалните и регионалните проблеми. Винаги сме побеждавали, укрепвали страната си и множили големите си успехи благодарение тъкмо на тези ценности. В тези държавообразуващи, общенационални ценности се съдържа идейната основа на Новия казахстански патриотизъм.

Възлагам на администрацията на президента, правителството, Асамблеята на народа на Казахстан заедно с Общонационалното движение “Казахстан – 2050” да организират изработването и приемането на Патриотичния акт “Вечна земя”. Поставяме си велики цели за благото на нашия народ и затова призовавам всички политически партии, обществени сдружения, всички казахстанци да вземат активно участие в усилията за постигане главната цел на “Стратегия–2050”! Обръщам се специално към нашата младеж. Тази стратегия е за вас. Вие ще участвате в нейното реализиране и ще жънете плодовете на успеха й. Нека всеки от вас на работното си място се включи в работата. Не оставайте равнодушни. Творете съдбините на страната ни заедно с целия народ!

 

Скъпи съотечественици!


Вечната земя” е мечта, лелеяна от нашите деди от хилядолетия. Мечта да станем независима държава с равноправни отношения с останалите страни, със свое място на картата на света. Мечта да бъдем щастлива страна, предоставяща възможност на своите граждани да водят пълноценен живот и да гледат с увереност в бъдещето. Ние осъществихме мечтата си. Положихме основите на Вечната земя.

Забелязах, че хората се питат: “Каква трябва да бъде националната идея на народа на Казахстан?” Има една идея, сочеща ни пътя в бъдещето, обединяваща нацията и водеща ни към реализиране на големите ни амбиции. И тя е идеята за Вечната земя. С придобиване на независимостта си ние осъществихме голямата си амбиция. Основахме Вечната си столица– сърцето на страната ни, темелът на нашата независимост.

Постиженията на казахския народ ще ни помогнат да съградим великото си бъдеще. Следващото поколение са децата на Великия казахски народ. Следователно националната идея на Казахстан е Великата земя!

Концепцията за Вечната земя е основата на великия курс на нацията ни – стратегията “Казахстан–2050”. Много по-лесно е да се сдобиеш с независимост, отколкото да я запазиш. Това е вековна истина, доказана от много народи по света. Взаимната враждебност и липсата на сплотеност са довели до изчезването на редица народи. Много от тях са изчезнали завинаги, защото не са били в състояние да издържат изпитанията на времето. Ние трябва да се поучим от грешките на другите и да си извлечем поуки от миналото. Най-важната от тях е, че сътворяването на Вечната земя е в нашите ръце. Нека имаме куража да продължим напред. Трябва на всяка цена да запазим своята неоспорима независимост – наше богатство и щастие.Казахстан–2050” е най-почетният и най-почтеният път, водещ до Вечната земя. Нека не се отклоняваме от този път, скъпи ми народе!

Нека всеки ден бъде празник и всяко усилие да бъде възнаградено!

Нека напредъкът ни бъде бърз и бъдещето – цветущо!

Нека нашата страна все така учудва света с големите си постижения!Да живее Казахстан!
 

Астана, 17. 1. 2014 г.
_______________________________________________________

* вж. Закон на Република Казахстан за държавната служба (1999 г., с последни изменения от 13.06.2013 г.).


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница