Община крумовград о б я в а община Крумовград обявява подбор за длъжността учител детска градина – 18 брДата31.12.2017
Размер52.57 Kb.
Размер52.57 Kb.

О Б Я В А

Община Крумовград обявява подбор за длъжността учител детска градина – 18 бр. за предоставяне на услугите по: дейност „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност” по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.


1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да са в трудово правни взаимоотношения с директора на детската градина, за която кандидатстват;

 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;

 • професионален опит не се изисква;

 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“.

2. Описание на дейността „Учител детска градина

Ще бъдат създадени клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност.

1. Клуб "Театрално студио" - запознаване с мъдростта от приказките на балканските народи, изграждане на умения да пресъздават приказки чрез театър, мотивация за общуване на български език, социализация на различни етнически групи, изява и поощряване на децата.

2. Клуб "Занаяти" - чрез дейностите в клуба децата ще натрупват знания за старинни занаяти, ще придобиват технологични умения и опит при ръчна изработка на модели от различни материали с различни инструменти, ще използват разнообразни операции и техники за постигане на поставената задача, проявяване на инициативност и творчество.

3. Клуб "Обичам те, роден край" - усвояване на знания за родния край и неговите забележителности, възпитаване чувство на любов и привързаност към роден край и Родина.

4. Клуб "Знам и мога" - предоставя възможност за творческа изява на децата със задълбочени знания и практически умения в областта на математиката, социалния и природния свят, успешно адаптиране на децата в детската градина, подготовка на деца билингви за училище, изградени умения, навици и култура на общуване.

5. Клуб "Уча и играя" - стимулиране на толерантност, взаимопомощ, сътрудничество и отговорност, чрез спорт.

6. Клуб "Песни най-чудесни" - създаване на хор от деца с певчески заложби, развиване на певческата култура на децата.

7. Клуб "Танцувай с мен" - запознаване и усвояване на ритми от различни танцови култури. Децата ще разучават танци и изпълняват песни, свързани с обичаи и традиции, характерни за различните етноси.
Дейността ще се реализира в следните детски градини:
ДГ „Митко Палаузов” гр. Крумовград

 1. клуб "Театрално студио",

 2. клуб "Занаяти",

 3. клуб "Обичам те, роден край",

 4. клуб "Знам и мога",

 5. клуб "Песни най-чудесни",

 6. клуб "Танцувай с мен".


ДГ „Юрий Гагарин” гр. Крумовград

1. клуб "Театрално студио",

2. клуб "Занаяти",

3. клуб "Песни най-чудесни",

4. клуб "Танцувай с мен".
ДГ "Детелина Минчева" с. Аврен


 1. клуб "Уча и играя"

 2. клуб "Танцувай с мен"


ДГ "Лилия Карастянова" с. Егрек

 1. клуб "Танцувай с мен"

 2. клуб "Занаяти"


ДГ „Ран Босилек” с. Каменка

 1. клуб "Занаяти"ДГ „Мир” с. Пелин

 1. клуб по интереси: "Уча и играя"

 2. клуб "Танцувай с мен"ДГ „Слънце” с.Токачка

 1. клуб "Театрално студио"Общо ще бъдат сформирани 18 клуба с 18 педагози.

3. Кандидатстване

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 12.10.2016 г. до 14.10.2016 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

 

4. Продължителност на осигурената заетост


С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Педагог” ще се сключи трудов договор, при непълно работно време и спазване разпоредбите на КТ.

Продължителност на осигурена заетост 20 месеца.

Възнаграждението по договора се осигурява по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
5. Документи за кандидатстване:


 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1.

 2. Автобиография по образец – Приложение 2.

 3. Декларация по чл. 107 от КТ – Приложение 3.

 4. Декларация по образец – Приложение 4.

 5. Документ за самоличност (за справка).

 6. Копие на диплома за завършено образование.

 7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство).

 8. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

6.Ред за провеждане на подбора

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно описаните по-долу критерии: 1. специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

 2. квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70Общо точки - 100
Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Крумовград. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg
ВАЖНО: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни документи преди сключване на договор за обявените длъжности:


  1. Свидетелство за съдимост

  2. Карта за предварителен медицински преглед

  3. Насочващо писмо от дирекция „Бюро по труда” гр. Крумовград.

За повече информация:

Карамфилка Тюрдиева – ръководител по проекта,

гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3телефон за връзка: 03641/ 73 - 48.


Себихан Мехмед

Kмет ма община Крумовград

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-3.001-0089Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница