Община мирково / 2010 – 2020 годинаДата17.11.2017
Размер262.61 Kb.
Размер262.61 Kb.

ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНА МИРКОВО

/ 2010 – 2020 година /ОКТОМВРИ 2010 г.


1

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В 1

ОБЩИНА МИРКОВО 1/ 2010 – 2020 година / 1

ОКТОМВРИ 2010 г. 1

1. Въведение 3

2. Ситуационен анализ - кратък обзор на социално-икономическото състояние на община Мирково 5

3. Силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на туризма в община Мирково – SWOT Анализ 9

4. Визия, цели, приоритети и мерки за устойчиво развитие на туризма в община Мирково 10

4.1. Визия 11

4.2. Основна цел и Стратегически цели 11

4.3. Приоритети 11

4.4. Мерки за реализиране на приоритетите 11

5. Необходими действия за мониторинг и оценка на Стратегическия план за развитие на туризма в община Мирково 14

6. Финансиране 15

7. Заключение 15

1. Въведение

Настоящият стратегически план за развитие на туризма в община Мирково е разработен от консултантски екип на фирма ЕСТАТ ООД, гр. София, по поръчка на Народно читалище „Джон Атанасов”, гр. София, в рамките на проект „Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджо, Италия в сферата на туризма” с Договор №BG161PO001/4.2-01/2008/055, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”. Планът има дългосрочен хоризонт, като обхваща периода 2010-2020 г. Изготвен е на база задълбочен анализ на социално-икономическото състояние на община Мирково и след проведени конструктивни срещи, разговори и консултации с представители на общинската администрация, местния бизнес и местната общност.


Основната цел на плана е, въз основа на ситуационния анализ на община Мирково, да се идентифицират силните и слабите страни, възможностите и рисковете пред развитието на туризма в общината, както и да систематизира визията на всички представители на гражданското общество в община Мирково, стратегическите цели, основните приоритети и необходими мерки, които следва да се предприемат за устойчиво развитие на туризма в общината.
Стратегическият план за развитие на туризма в община Мирково е изготвен в съответствие с основните стратегически политики и документи в областта на европейско и национално равнище като:

 • Стратегия „Европа 2020” и Стратегически насоки към страните-членки на ЕС за разработване на подходящи политики за насърчаване на икономиката и заетостта, които акцентират върху три взаимно подсилващи се приоритета - интелигентен растеж чрез изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; устойчив растеж чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и приобщаващ растеж чрез стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

 • Стратегическите насоки на Европейската общност за сближаване 2007-2013, където туризмът се счита за една от мерките за стимулиране на икономическия растеж, а опазването на историческото и културното наследство – за потенциал за развитие на туризма. Ролята на туризма се оценява като изключително важна за развитието на селските региони и за регионалното развитие.

 • Националната стратегическа референтна рамка, Националния план за развитие и Оперативните програми, Националната програма за развитие на селските региони, Националния план за развитие на селските райони и Националния план за рибарство и аквакултура за периода 2007-2013 г.

 • Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013 г., чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България чрез ефективно използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за устойчиво развитие на туризма.

 • Националната програма и Плана за действие за развитие на екотуризма в България 2009-2013 г., които целят съхраняване и устойчиво ползване на ресурсите за развитие на екотуризма, постигане на икономическа устойчивост и конкурентоспособност на екотуризма и, не на последно място по важност, повишаване качеството на живот и благосъстоянието на местните общности и активното им участие при формиране на политиката за развитие на екотуризма в страната.

 • Стратегическият план за развитие на културния туризъм в България, който поставя в основата си т.нар. “Локална културна система” (LoCuS), т.е. област, която, чрез споделяне на ценности, културни ресурси, територия, инфраструктурни системи, е в състояние да съчетава различните елементи на потенциална туристическа оферта, предназначена за определена пазарна целева група.

 • Националната стратегия за регионално развитие, чиято главна цел до 2015 г. е постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите на Република България и Регионалния план за развитие на Югозападен район за планиране 2007-2013 г., чиято главна стратегическа цел е балансирано развитие на района чрез постигане на растеж в регионалната икономика, която да осигурява повече и по-качествени работни места, подобряване на качеството на живот, съхраняване на природното и културно-историческото наследство, опазване и възстановяване на околната среда.

 • Областната стратегия и схема за развитие и устройство на Софийска област, Общинския план за развитие на община Мирково 2007-2013 г., Стратегията за управление на общинската собственост 2009-2012, Плана за енергийна ефективност на община Мирково за периода 2010-2015 г.

Стратегическият план за развитие на туризма в община Мирково се базира на основните принципи за регионално развитие, използвани и при разработването на Общинския план за развитие на община Мирково, а именно: • балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на ситуацията и постигнатите резултати през последните години;

 • интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите, националната и регионална рамка за развитие;

 • идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и дейностите в посока нейното развитие.

Тези принципи са изцяло подчинени на политиката на Европейския съюз за равномерно регионално развитие, която поставя акцент на необходимостта от прилагане на единен подход, концентрация на ресурсите, партньорство, публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба на страната и нормативните изисквания на Европейския съюз.


Настоящият план се базира и на основните принципи за развитие на туризма на равнище дестинация, а именно:

 • Устойчивост. Развитието на туристическите дейности трябва да съчетава в себе си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, щадящи околната среда и социална съвместимост.

 • Демократичност. При управлението на дестинацията следва да се използва обществения подход. Необходимо е да се осигури висока степен на участие на местното население в процеса на управлението на дестинацията.

 • Местна идентичност. Планирането на туристическото развитие трябва да бъде съобразено и обвързано с основните ценности на обществеността в дестинацията, а така също и с особеностите на развитието на туризма в съответния регион.

 • Публично–частно партньорство. Взаимно зачитане и взаимно подпомагане на всички участващи в туристическия процес обществени и частни организации чрез използването на подходящи механизми за коопериране на усилията на локално, национално и международно равнище.2. Ситуационен анализ - кратък обзор на социално-икономическото състояние на община Мирково

Община Мирково се намира в Югозападен район на планиране на България, в административните граници на Софийска област. Тя е обособена като община през 1991 година след разделянето на бившата община Средногорие на шест самостоятелни административно–териториални единици: Златица, Пирдоп, Мирково, Челопеч, Чавдар и Антон. Общината е разположена на 62 километра на изток от град София, в западната част на Златишката котловина, като северната й граница попада върху южните склонове на Стара планина, а южната - върху северните склонове на Средна гора. На запад общината граничи с общините Горна Малина и Елин Пелин, на изток - с Челопеч и Чавдар, на север - с Етрополе, а на юг - с Панагюрище, Ихтиман и село Петрич /община Златица/.


Община Мирково се намира в сравнително благоприятно географско и комуникационно положение, което трябва да се разглежда като фактор за повишаване конкурентоспособността на местната икономика и жизнения стандарт на местната общност.
Общината е разгърната на площ от 207,6 кв.км, което е 1,88% от територията на България, и има общ брой на населението от 2 594 души1, което я поставя в групите на малките общини, както в Софийска област, така и в национален мащаб. Общината включва пет села и шест махали. Административен център на общината е с. Мирково, а останалите четири села в общината са с. Смолско, Буново, Каменица и Бенковски.
По данни на община Мирково основната част от населението е съсредоточено в с. Мирково (1716 души или 66 на сто от населението). На следващо място по брой жители са с. Буново (326 души или 12 на сто) и с. Смолско (296 души или 11 на сто). Данните за последното десетилетие показват сериозно намаление на населението в общината, което се дължи на негативната комбинация от ниска раждаемост и отрицателен миграционен поток. Спрямо 2001 г. общо населението в общината е намаляло с над 15 на сто, като най-голямо намаление се отчита в с. Каменица (над 43 на сто), с. Смолско (над 33 на сто) и с. Буново (над 24 на сто). В общинския център с. Мирково населението е намаляло с над 7 на сто.
Нещо повече, наблюдава се влошаване на възрастовата структура на населението в общината и задълбочаване на процесите на «стареене». За 10 години относителният дял на населението в подтрудоспособна възраст е намалял от 15 на сто на 13 на сто, както и относителният дял на населението в надтрудоспособна възраст – от 41 на сто на 36 на сто. Въпреки че относителният дял на населението в трудоспособна възраст се увеличава от 44 на сто през 2001 г. на 52 на сто през 2009 г. и 51 на сто през 2010 г., в сравнителен план община Мирково се намира на едно от последните места по население в трудоспособна възраст като дял от цялото население. По данни на НСИ средният за страната относителен дял на това население е 63.1 на сто.
Очаква се отчетените неблагоприятни демографски тенденции да продължат и дори да се задълбочат през следващите години, което ще окаже негативно влияние върху репродуктивните възможности на населението и трудовите ресурси в общината. Това, от своя страна, ще намали потенциала за развитие на общината и конкурентоспособността на местната икономика. Затова е необходимо разработване и провеждане на адекватни политики на местно равнище за задържане и привличане на млади хора в общината, от една страна, и, от друга - за ефективно използване на съществуващите човешки ресурси за социално-икономическо развитие на общината.
Образователната структура на населението в община Мирково също може да се разглежда като ограничаващ фактор за развитието на общината. Основната част от хората в трудоспособна възраст са с начално, основно и средно образование, което затруднява предприемаческата активност и ограничава възможностите за стартиране и развитие на конкурентоспособен малък и среден бизнес в общината.
На територията на общината функционират само едно основно училище (ОУ „Георги Бенковски” в с. Мирково) и едно Обединено детско заведение („Дора Габе” в с. Мирково), които се нуждаят от ремонт и периодична поддръжка. Повечето млади хора, които искат да продължават своето образование, отиват в съседните по-развити общини като Пирдоп, Златица и Пазарджик и завършват там средното си образование, а възможности за висше образование търсят в Пловдив, София и други по-големи университетски градове. Трябва да се подчертае, че ролята на общинските власти и местния бизнес за привличане на младите хора обратно в общината след завършване на тяхното формално образование и използване на техния потенциал за развитието на местната икономика, е изключително важна. Възможни ефективни мерки в тази посока биха били октриването на стажански програми от местната администрация и основните представители на местния бизнес – Елаците мед АД, Пролайф технолоджи ЕООД и Екомаат ООД; създаването на публично-частен фонд за насърчаване стартирането на малък бизнес от предприемчивите хора в общината, както и насърчаване на местния бизнес в общината да инвестира в т. нар. "учене през целия живот".
Според природните дадености община Мирково попада в групата на планинските общини със средни възможности за развитие на добивната и хранително-вкусова промишленост, селското стопанство, животновъдството и туризма. На базата на местните ресурси са развити производства в областта на:

 • добива и преработката на медна руда – обогатяване на злато съдържащи медно-порфирни руди в Обогатителен комплекс ”Елаците-мед” АД в село Мирково;

 • производство на строителни материали – производство на тухли в тухларски цех на фирма “Пролайфтехнолоджи” ЕООД в село Мирково, добив на инертни материали;

 • селскостопанското производство – отглеждане и преработка на етерично-маслени култури за производство на етерични масла от фирма “Екомаат” ООД в село Мирково и животновъдни ферми в селата Мирково и Каменица;

 • рибовъдство – отглеждане на пъстърва и шаран в рибарник в село Бенковски.

Промишлеността формира основната част от общинската икономика (над 98 на сто), като много малка част от населението е заето в селското стопанство, търговията и услугите. Въпреки това, местната общност определя тези сектори като потенциал за съживяване на местната икономика, повишаване на конкурентоспособността й, както и за подобряване жизнения стандарт на населението.


В общината е налице обща визия за използване пълния потенциал на местните ресурси за развитие на туризма, който, от своя страна, да се превърне в двигател за насърчаване развитието на търговията и услугите. В момента туристическият сектор в община Мирково е слабо развит и не оказва влияние върху равнището на заетостта и доходите на местното население, което следва да се промени. Налице са редица предпоставки за развитие на няколко вида алтернативен туризъм – планински, маршрутен, ловен, селски, екотуризъм, културен и религиозен с местно значение в близко бъдеще и с регионално значение в по-далечно.
Възможности за ловен туризъм предлагат сформираните ловни дружини в село Мирково, село Буново, село Каменица и село Смолско. Налице са природни и антропогенни ресурси, които предоставят възможност за диференциране и интегриране на туристическия продукт - развитие на планински, маршрутен, селски и екотуризъм. Част от тези ресурси са:

 • благоприятното географското положение на община Мирково;

 • голямото разнообразие на релефа, включващ планински масиви от Стара планина и Средна гора и част от котловинното поле, заключено между тях;

 • умерено-континенталният климат и сравнително чистата природа;

 • защитената местност и ловното стопанство “Арамлиец” в село Каменица, рибарника в село Бенковски, зарибените микроязовири на територията на общината;

 • хижите “Чавдар” в Стара планина и “Опор” в Средна гора и хотелската база - хотел “Йотин” (12 места) и Дом на миньора – „Свети Иван Рилски” в с. Мирково (30 места), както и ханче „Мирково” (20 места).

Възможностите за развитие на културен и религиозен туризъм са свързани с наличието на множество културно-исторически и археологически паметници, манастири и други паметници на културата с местно, регионално и национално значение, като: • Църква “Въведение Богородично» в село Смолско, построена 1859 г., обявена за паметник на културата през 1974 г.

 • Църква “Св. Вмчк. Димитрий” в село Мирково, построена 1834 г. от трънски майстори, изографисана от зограф Давид в периода 1850 -1860 година.

 • Комплекс – параклис “Св. Равноапостоли Константин и Елена” – местност Таушаница” в с. Мирково.

 • Първата пивоварна фабрика в България, построена в село Мирково от Иван Радов Маслев през 1878 година.

 • Паметник, построен в чест на руските освободители на връх “«Баба”» в Стара планина.

Културната дейност в общината се поддържа и развива от Читалище “Христо Ботев” - село Мирково, читалище “Светлина” - село Буново, читалище “Отец Пайсий” - село Смолско и читалище “Любен Каравелов” - село Каменица, както и от читалищните библиотеки, които развиват дейност чрез читалищата по населени места. Най-богата културна дейност се развива от читалище «Христо Ботев», където има сформирани самодейни състави: стари градски песни, театрален състав, детски вокален фолклорен и естраден състав, школа по синтезатори.


Богатият културен календар на местното население сам по себе си разкрива възможностите за развитие на културен тиризъм в община Мирково и привличането на български и чужди туристи. Той обхваща традиционни събори, местни обичаи, свързани с религиозните “Рождество Христово” и “Сирни заговезни”, както и културни мероприятия по повод чествания на официални празници и годишнини.

Въпреки наличието на множество предпоставки за ефективно развитие на туризма в община Мирково, местната общност идентифицира следните ключови предизвикателства, които изискват целенасочени действия от всички заинтересовани страни: • Подновяване на вътрешната водопроводна мрежа на територията на цялата община и доизграждане на канализационните мрежи в отделните населени места, да се осигурят нормални условия за живот на местното население, както и съвременни условия за пребиване на туристите, адекватни на европейските изисквания.

 • Ремонт на общинските пътища, които са в средно и лошо техническо състояние, както и редовни инвестиции в цялостната пътна инфраструктура, което е важно условия за привличане на туристи в общината.

 • Подобряване качеството и сигурността на електрозахранването и повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор, както и използване на всички възможности за добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 • Изграждане на ефективна система за управление на отпадъците, съобразена с всички законови изисквания и европейски стандарти, както и рекултирвиране на засегнатите площи от използваните нерегламентирани сметища в селата Мирково и Смолско.

 • Инвестиране в информационната и комуникационната инфраструктура в общината.

 • Разширяване и реконструкция на наличната спортна инфраструктура.

 • Модернизиране на медицинската техника за предоставяне на качествено здравно обслужване в общината.

 • Ефективен маркетинг на община Мирково и нейните природни и антропологични ресурси.

 • Формиране на устойчиви публично-частни партньорства за развиване икономическия потенциал на общината.

 • Търсене на подходящи общини-партньори в страната и чужбина с цел създаване на ефективен туристически клъстер.

 • Подобряване капацитета на общинската администрация и местния бизнес за подготовка, изпълнение и управление на проекти за финансиране по Структурните и Кохезионния фонд на Европейската общност.

 • Превръщането на община Мирково в съвременна е-община с цел предоставяне на модерни електронни услуги за гражданите и бизнеса, както и за бъдещите туристи в общината.

 • Активно управление на общинската собственост за осигуряване на средства за активна инвестиционна политика на общината, развитие на ефективни ПЧП, както и осигуряване на съфинансиране за изпълнение на значими проекти за решаване на общинските проблеми с европейски средства.3. Силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на туризма в община Мирково – SWOT Анализ

СИЛНИ СТРАНИ:

СЛАБИ СТРАНИ:

1. Благоприятно географско положение, наличие на автобусна и железопътна връзка с големите градове София, Пловдив и др.

2. Красива и сравнително чиста околна среда.

3. Богати и уникални природни ресурси, както и благоприятен климат.

4. Богато културно-историческо наследство.

5. Многообразие от природни и антропогенни ресурси за развитие на различни видове туризъм – планински, маршрутен, ловен, селски, екотуризъм, културен и религиозен, които могат да се развиват както самостоятелно, така и чрез ефективно комбиниране помежду си.

6. Развита селищна мрежа със силно изявен общински център.

7. Известен опит и капацитет на общинската администрация за подготовка и реализация на проекти с европейско финансиране.

8. Изградена хотелска база с известен леглови капацитет.

9. Наличие на зашитена местност и църква - национален паметник на културата.

11. Единна визия за развитие на туризма на местната общност.1. Морално остаряла водопроводна мрежа и канализационна система.

2. Лошо техническо състояние на голяма част от общинската пътна инфраструктура.

3. Липса на ефективна система за управление на отпадъците.

4. Население с ниска степен на образователно и квалификационно равнище.

5. Миграция на младите хора към развитите градове в страната.

6. Слабо развит сектор на търговията и услугите.

7. Липса на единна информационна система в областта на туризма.

8. Липса на маркетинг и реклама на туристическия потенциал на общината.

9. Липса на изградено трайно партньорство със съседни общини за търсене на възможности за цялостно развитие на региона.

10. Липса на достатъчен административен и проектен капацитет от страна на общинската администрация и местния бизнес.

11. Липса на електронни услуги за предоставяне на качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
ВЪЗМОЖНОСТИ:

ЗАПЛАХИ:

1. Създаване на благоприятна бизнес среда с всички инструменти на местното самоуправление за насърчаване създаването и развитието на жизнеспособни малки и средни предприятия в туристическия сектор и другите съпътстващи сектори – търговия и услуги.

2. Създаването на ефективни публично-частни партньорства (ПЧП) за реализиране на значими за местната общност проекти за социално-икономическо развитие на общината.

3. Ефективно използване на европейските, националните и местните фондове за развитието на туризма в общината.

4. Създаването и реализиране на Стратегия за превръщането на община Мирково в модерна е-община с ежегоден План за действие с конкретни срокове и отговорни лица.

5. Изграждане и развитие на стратегически партньорства с други общини в страната и чужбина за развитие на туристическия потенциал на общината.

6. Създаване на туристически клъстер в региона с представители на общинските администрации, местния бизнес и неправителствени организации, медии.

7. Активно управление на общинската собственост.

8. Проучване на добри практики в областта на целевите алтернативни форми на туризъм, които общината има потенциал да развива, и адаптирането им съобразно специфичните местни условия и нужди.1. Застаряващо население и мигриращи млади хора.

2. Липса на осъзната необходимост у съседни общини за обединяване на усилия и ресурси за създаване на туристически клъстер, съвместни туристически продукти и техния маркетинг и реклама в страната и чужбина.

3. Влошаване качеството на околната среда в резултат на дейността на медодобивния комбинат в гр. Пирдоп.

4. Голямо разминаване между реално и очаквано изпълнение на общинския бюджет, което да затрудни реализацията на активна общинска инвестиционна политика и достъпа до европейски и национални фондове.

5. Липса на текущ инвестиционен интерес към общината от стратегически български и чуждестранни инвеститори.

6. Продължаваща икономическа криза в страната и ограничен достъп до финансови ресурси от държавата и банковия сектор.

7. Форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, болести и терористични атаки.

8. Задълбочаващи се промени в климата и глобалното затопляне.

9. Непълноценно оползотворяване на наличните природни и антропогенни ресурси.

10. Забавяне изпълнението на националната концепция за електронно управление на България 2010-2015 г.

11. Задълбочаване на процесите на регионални различия в национален мащаб.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

1. Туристическият сектор в община Мирково е слабо развит, но има наличие на воля у всички представители на местната общност за развитие на туристическия потенциал на общината за подобряване на конкурентоспособността на местната икономика и жизнения стандарт на местната общност.

2. В община Мирково има достатъчна концентрация на природни и антропологични ресурси за развитие на различни форми на алтернативен туризъм като планински, маршрутен, ловен, селски, екотуризъм, културен и религиозен, чиито потенциал трябва да се използва.

3. Необходима е интегрирана Стратегия за развитие на туризма в общината с План за действие, върху който Общинския съвет да осъществява редовен мониторинг и актуализация при спазване принципите за прозрачност и публичност.

4. Активната позиция и ползотворното сътрудничество между всички заинтересовани страни – администрация, бизнес, местна общност, са ключът към развитието на туристическия потенциал в община Мирково.

5. Необходимо е ефективно използване на всички източници за финансиране на проекти за туристическото развитие на общината като европейски, национални и общински фондове, както и изграждане на устойчиви ПЧП.
4. Визия, цели, приоритети и мерки за устойчиво развитие на туризма в община Мирково
4.1. Визия

В резултат на обединяване на усилията на местната власт, местния бизнес и местната общност като цяло, с консенсус, е определена следната визия за развитие на туризма в община Мирково за 2020 г.:
ОБЩИНА МИРКОВО – ИЗВЕСТНА И ПРЕДПОЧИТАНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ СЪС СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР И РАЗВИТИ ЧОВЕШКИ РЕСУСРСИ.4.2. Основна цел и Стратегически цели

Основната цел на развитието на туризма за периода 2010-2020 г. е повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор в община Мирково чрез ефективно използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с основните принципи за устойчиво развитие на туризма.


Основната цел ще се достигне чрез реализацията на следните стратегически цели:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Устойчиво позициониране на община Мирково на картата на българските и чуждестранните туристи.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Изграждане и развитие на конкурентоспособни малки и средни предприятия в областта на туризма и съпътстващите дейности – търговия и ресторантьорство.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развита институционална, социална и техническа инфраструктура в съответствие с най-добрите европейски практики.4.3. Приоритети

За реализиране на основната и стратегическите цели са формулирани следните приоритети:ПРИОРИТЕТ 1: Съхраняване и развитие на културните традиции, историческото наследство и природните ресурси.

ПРИОРИТЕТ 2: Изграждане на привлекателна бизнес среда за привличане на инвестиции, изграждане на конкурентоспособен туристически сектор и осигуряване на висок жизнен стандарт на местното население.

ПРИОРИТЕТ 3: Създаване и промотиране на интегриран туристически продукт с високо качество на туристическите услуги, защитени права и сигурност за потребителите на туристическите продукти и услуги.

ПРИОРИТЕТ 4: Ефективно сътрудничество за развитие на туризма в община Мирково между всички заинтересовани страни – национални, регионални и местни власти, бизнес, асоциации, медии, НПО, местната общност и други български и чуждестранни партньори.4.4. Мерки за реализиране на приоритетитеМерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 1: Съхраняване и развитие на културните традиции, историческото наследство и природните ресурси.

 • Превръщане на читалищата в съвременни многофункционални културни центрове и насърчаване на интереса към тях.

 • Изготвяне и реализиране на проекти в областта на културно-историческото наследство на общината с български и чуждестранни партньори на национално, регионално и местни ниво за размяна на идеи, опит и положителни практики, както и с маркетингови, и рекламни цели.

 • Поддържане, опазване и възстановяване на културно-историческите и археологическите паметници в общината, организиране на археологически разкопки.

 • Опазване, възстановяне и поддържане на чиста околна среда.

 • Насърчаване организирането на редовни местни събития като фестивали, фолклорни прояви, представяне на местни традиции, кухня, занаяти и др.

 • Насърчаване прилагането на иновативни политики и практики за развитие на културно-историческите и природните ресурси в общината.

 • Рехабилитация, реконструкция и изграждане на нови пътища/ подходи/пътеки до културно-историческите обекти.

 • Развитие и модернизиране на дейностите, свързани с поддържане и обслужване на културно-историческите обекти – енергийно захранване, водоснабдяване и канализация и др.

 • Редовен мониторинг и анализ на състоянието на културно-историческото наследство и природните ресурси в общината с цел предприемане на навременни адекватни превантивни и коригиращи мерки.


Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 2: Изграждане на привлекателна бизнес среда за привличане на инвестиции, изграждане на конкурентоспособен туристически сектор, развитие на човешките ресурси и подобряване жизнения стандарт на местната общност.

 • Анализ и преразглеждане на политиката в областта на местните данъци и такси с цел привличането на инвеститори за реализиране на значимите за общината инфраструктурни проекти, за създаване на МСП, увеличаване на заетите лица в областта на туризма, търговията и ресторантьорството, както и за повишаване на публичните и частните инвестиции в човешки капитал.

 • Активно управление на общинската собственост.

 • Идентифициране и реализиране на ефективни публично-частни партньорства (ПЧП) в областта на социалната и техническата инфраструктура в общината.

 • Подобряване на информационната и комуникационната инфраструктура във всички населени места в общината.

 • Превръщане на община Мирково в модерна Е-Община, която предоставя съвременни услуги на бизнеса и гражданите съобразени с европейските практики и изисквания в областта.

 • Подобряване капацитета на местните власти за изготвянето, реализирането и осъществяването на редовен мониторинг върху изпълнението на проекти финансирани с европейски, национални и местни фондове.

 • Насърчаване създаване на мрежи и клъстери в областта на туризма.

 • Мерки в посока насърчаване на младите хора, които са напуснали общината, за да подобрят своето образователно и квалификационно равнище, да се върнат в общината и да допринесат за нейния социален и икономически просперитет.

 • Модернизиране на образователната система на общинско ниво в съответствие с нуждите на местната икономика и бизнес, в т.ч, за развитието на туристическия сектор, с активното участие на представители на местния бизнес и образователните институции в големите по-развити градове.

 • Активни местни политики за осигуряване на гъвкавост и сигурност на местния трудов пазар.

 • Редовен мониторинг на качеството на бизнес средата с цел предприемане на навременни адекватни превантивни и коригиращи мерки.


Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 3: Създаване и промотиране на интегриран туристически продукт с високо качество на туристическите услуги, защитени права и сигурност за потребителите на туристическите продукти и услуги.

 • Изграждане и развитие на съвременен туристически информационен център, който да предоставя информация за туристическите обекти и форми на туризъм в общината, за местните традиции, обичаи и публични събития, за ефективен маркетинг и реклама на туристическа дестинация в община Мирково, за актуални туристически оферти и друга информация в полза на потребителите на туристическите продукти и услуги.

 • Създаване, поддръжка и редовно актуализиране на самостоятелен туристически информационен портал или като подстраница на общинския портал.

 • Изготвяне и разпространение на местни фолклорни календари с цел популяризиране на местните традиции и обичаи и привличане на туристи в региона.

 • Създаване на туристически каталог и ефективното му разпространение в страната и чужбина.

 • Насърчаване предлагането на качествени туристически продукти и услуги съобразно най-добрите практики с ефективни инструменти на общинската политика.

 • Прилагане на ефективни мерки за защита правата и сигурността на потребителите на туристическите продукти и услуги в общината.

 • Реализиране на ефективен маркетинг и реклама на туристическите обекти и видове туризъм в общината в национални, регионални и местни печатни и електронни медии.

 • Изграждане на ефективни партньорства със съседни общини с цел ефективна реклама на регионален интегриран туристически продукт.

 • Мерки за насърчаване конкуренцията и внедряването на иновации в туристическия сектор.

 • Регулярен мониторинг върху качеството и ефективността на предлаганите туристически продукти и услуги с цел предприемане на навременни действия за отстраняване на проблемните области.


Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 4: Ефективно сътрудничество за развитие на туризма в община Мирково между всички заинтересовани страни – национални, регионални и местни власти, бизнес, асоциации, медии, НПО, местната общност и други български и чуждестранни партньори.

 • Анализ на съществуващите ПЧП, идентифициране на потенциални нови ниши за сътрудничество и предприемане на активни действия за реализиране на ефективни ПЧП за развитие на туристическия потенциал на общината.

 • Използване на възможностите за европейските фондове и оперативните програми в областта на трансграничното и регионално сътрудничество.

 • Ефективно участие в съществуващи асоциации и сдружения в областта на туризма на международно, национално и регионално ниво.

 • Привличане на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране, провеждане, наблюдение и оценка на местна политика за насърчаване развитието на туризма в община Мирково.

 • Редовен мониторинг на изградените сътрудничества и ПЧП с цел предприемане на необходими промени.


5. Необходими действия за мониторинг и оценка на Стратегическия план за развитие на туризма в община Мирково

Периодичният мониторинг и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на заложените цели е важна стъпка в реализацията на Стратегическия план за развитие на туризма в община Мирково и предприемането на коригиращи и превантивни мерки при необходимост. Тази задача е отговорност на Общинския съвет, който трябва да осъществява ефективен мониторинг на плана и да осигурява публичност и прозрачност на постигнатите резултати и идентифицираните проблеми, като използва следните ключови индикатори, които не са изчерпателни: • Брой на създадена или подобрена леглова база.

 • Брой на създадени или модернизирани хотели.

 • Брой открити семейни хотели и отворени къщи за гости-туристи.

 • Брой създадени нови фирми в областта на туризма, търговията и услугите.

 • Брой създадени нови или подобрени туристически атракции.

 • Създаден туристически информационен център.

 • Брой нови маркетингови инициативи.

 • Брой реализирани рекламни кампании.

 • Създаден туристически портал на общината.

 • Брой участия в туристически борси, мрежи и партньорства.

 • Брой организирани семинари, конференции и изложения в областта на туризма.

 • Брой нови модерни общински услуги за бизнеса и гражданите в областта на туризма.

 • Ръст в броя заети лица в областта на туризма, търговията и услугите.

 • Ръст в доходите на местното население и общинските приходи от туристическия сектор в общината.

 • Създаден туристически клъстер.

 • Ръст на българските и чуждите туристи.

 • Ръст в туристическите нощувки.

 • Брой нови проекти в областта на туристическата инфраструктура.

 • Разширен интернет достъп във всички населени места в общината.

 • Брой обучени кадри в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туризма.

 • Брой млади хора завърнали се в общината след завършване на образованието си в други градове в страната и чужбина.

 • Ръст на общинските и частните инвестиции в т. нар. „учене през целия живот”.

 • Брой нови инвеститори в общината.

 • Равнище на заетост и безработица в общината.

 • Инвестиции във водопроводната, канализационната, енергийната мрежа.

 • Инвестиции в ИКТ.

 • Км. построени или обновени пътища.

 • Изградена система за ефективно управление на отпадъците.

 • Подобряване индикаторите за качество на околната среда.

 • Брой нови ПЧП.


6. Финансиране

Финансирането на заложените дейности и мерки в Стратегическия план за развитие на туризма в община Мирково 2010-2020 г. ще се извършва чрез: • Общинския бюджет на община Мирково.

 • Възможностите, които предоставят Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Националния план за развитие на селските райони и Националния план за рибарство и аквакултура, както и международни фондове и програми за насърчаване развитието на туризма.

 • Местни и външни за общината инвеститори.

 • Туристически асоциации, неправителствени организации.

 • Други източници на финансиране.


7. Заключение

Община Мирково е една от малките общини в България с уникално съчетания на природни и антропогенни ресурси, чиито потенциал за развитие на туризма все още не е използван, но е налице силна воля за промяна на ситуацията у всички представители на местната общност. Настоящият стратегически план за развитие на туризма в община Мирково е целенасочена стъпка в тази посока и се очаква да допринесе за икономически и социален просперитет на местната общност в средносрочен и дългосрочен план.

Стратегическия план за развитие на туризма в община Мирково 2010-2020 г. е приет от общински съвет – Мирково с Решение № 335 по Протокол ХХХІХ / 22.10.2010 год..

Протоколист: .................. Председател на общински съвет: ............../ Искра Каменовска / / Павел Данкин /

1 По данни на община Мирково към 09.07.2010 г. населението по настоящ адрес в общината възлиза на 2594 души, а по постоянен – на 2478 души.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница