Община Municipality Долни Чифлик dolni chiflikДата06.01.2018
Размер104.16 Kb.
Размер104.16 Kb.

Община Municipality

Долни Чифлик dolni chiflik9120 гр. Долни чифлик пл.”Тича” 1 ; 9120 Dolni chiflik sq. Ticha 1

тел. 05142 2001; факс:051423444; tel. 051422001; fax: 051423444

e-mail: obst_dchiflik@mail.bg e e-mail: obst_dchiflik@mail.bg

П О К А Н А


На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 и чл.101а, ал.2 от ЗОП
Каним Ви най-учтиво да представите своята оферта за „Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на общ.Долни Чифлик, обл.Варна” в срок до 16,00 часа на 16.09.2013г. в ЦУИГ – деловодството на община Долни чифлик, гр. Долни чифлик, пл. “Тича” №1 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако приемете нашата покана молим, офертата да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. На плика следва да посочите предмета на поръчката, адрес на кандидата и телефон за връзка.

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Условията на поръчката са както следва:
1. Срок на валидност на публичната Покана – до 16.09.2013г включително.

2. Прогнозна стойност на поръчката: до 32990 лв без ДДС.

3. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Участникът да разполага със следните експерти:

- Ключов експерт № 1. Предвижда се експерта да осъществява функциите на ръководител проектиране. Изисквания:

◄ Квалификация и умения: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Инженер ВиК” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност.

◄ Професионален опит:

Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност;

Опитът се доказва с копие от диплома за висше образование, копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност и вписването му в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.

- Ключов експерт № 2. Предвижда се експерта да осъществява функциите на специалист по пожарна безопасност. Изисквания:

◄ Квалификация и умения: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Инженер ВиК” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност, и Удостоверение за завършен пълен курс на обучение по пожарна безопасност,съгласно Наредба Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, съгласно решения на УСна КИИП от 25.01.2013г и 22.02.2013г .

◄ Професионален опит:

Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност;

Опитът се доказва с копие от диплома за висше образование, копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност и вписването му в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.

- Ключов експерт № 3. Предвижда се експерта да осъществява функциите на Инженер специалист геодезия. Изисквания:

◄ Квалификация и умения: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Геодезия” или еквивалентна, с придобита пълна проектантска правоспособност.

◄ Професионален опит:

Най-малко 3 (три) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието и пълната проектантска правоспособност;

Опитът се доказва с копие от диплома за висше образование, копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност и вписването му в Професионалната автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.

Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството:

- ISO 9001:2000 и/или ISO 9001:2008 и/или еквивалентно за проектиране и консултиране в строителството или еквивалентно;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


Общи изисквания към инвестиционния проект.

Инвестиционният проект да бъде изработен във фаза Технически проект.

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на всички налични на терена съоръжения.

В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани по БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.

Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.

Обяснителните записки към отделните части на инвестиционния проект, освен изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, следва да съдържат и раздели по организация и изпълнение на строителството и БХТПБ, които да залегнат като основа при разработката на част План за безопасност и здраве (ПБЗ).

Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи (демонтажни и монтажни) и самостоятелна спецификация на необходимите материали оборудване.

ПБЗ да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Преди започване на проектирането във фаза технически проект Изпълнителят следва да извърши:

- Проучване и заснемане на съществуващото положение на обекта и околното пространство;

- Проучване на климатичните данни за района на проектирането, на височина, средногодишно атмосферно налягане, вятър, максимална температура на въздуха, средномесечна температура за най-студения месец, средногодишна относителна влажност на въздуха, валежи, сняг, сеизмичност;

- Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;
Обхват на инвестиционния проект.

Инвестиционният проект включва реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици,в съответните населени места,както следва:

- в с. Старо Оряхово - ул. „Кирил и Методий”, ул. „Цар Симеон”; ул. „Хан Крум”; ул. „П. Славейков”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Орфей”;

- в с. Гроздьово - ул. „Димитър Благоев”, ул. „Гроздьо Желев”, ул. „Жечка Карамфилова”, ул. „Елин Пелин”;

- в с. Пчелник - ул. „Камчия”, ул. „Батак”, ул.” Елешница”;

- в с. Горен чифлик - ул. „Камчийска долина” и ул. „Орлов камък”


Обхват на инвестиционния проект във фаза "Технически проект".

Проектът трябва да включва всички необходими части, съобразно изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.


Изисквания към Образец 12 - Техническо предложение.

В Техническото си предложение участникът излага цялостната си концепция за изпълнение на поръчката. Техническото предложение съдържа следните части:

а. Кратка анотация на досегашната дейност на Участника, в т.ч. и на придобития опит.

б. Срок за изпълнение на поръчката. Този елемент от офертата е изключително важен, тъй като той съдържа един от компонентите за определяне оценката на участниците, а именно срок за изпълнение. Кандидатите следва да пристъпят твърде отговорно и прецизно към тези елементи.

Ако участникът спечели обществената поръчка, но не изпълни обектите в дадения от него срок за изпълнение, ще претърпи определените в проектодоговора санкции.

а. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Кирил и Методий ”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

б. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Цар Симеон ”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

в. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Хан Крум”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

г. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „П. Славейков”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

д. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Иван Вазов”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

е. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Орфей”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

ж. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Димитър Благоев”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

з. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Гроздьо Желев”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

и. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Жечка Карамфилова”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

к. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Елин Пелин”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

л. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Камчия”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

м. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Батак”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.
н. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Елешница”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

о. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Камчийска долина”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

п. Идейна концепция за реконструкция на водопровод по ул. „Орлов камък”. В тази част участникът трябва да изложи цялостната си идейна концепция, като изходи от техническото задание и съществуващото положение на улицата.

Ако концепцията не е изготвена за конкретния обект или е непълна, неясна или не конкретна или не съответства на съществуващото положение на улиците и тротоарите или на техническото задание, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

4. Критерий за оценка на предложенията - „икономически най-изгодната оферта” при следните показатели:


  • Предлагана цена /ПЦ/ в лева без ДДС за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

По този показател максимален брой - 60 точки получава офертата на участник предложил най-ниска цена за изпълнение на услугата

Цена мин.Метод за оценка: ПЦ= ------------------- х 60

Цена инд.

Цена мин. – минималната цена предложена от участник в процедурата

Цена инд. – цена предложена от оценявания участник  • Срок за изготвяне на инвестиционния проект /Ср.И/

По този показател максимален брой - 40 точки получава офертата на участник предложил най-кратък срок /в календарни дни/ за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка, считано от деня на сключване на договора за изпълнение..

СрИ мин.


Метод за оценка: Ср.И = ---------------------- х 40

СрИ инд.
Ср.И мин. – минималния предложен срок за изготвяне на инвестиционния проект.

Ср.И инд. – срок за изготвяне на инвестиционния проект, предложен от оценявания участник.

Комплексната оценка на кандидатите се определя по формулата:

К = ПЦ+Ср.И

Оценката на кандидатите се закръглява до втория знак след десетичната запетая.


5. Изискуеми документи от участниците:

Всяка оферта трябва да съдържа: Образец № 1 - Административни сведения; Образец № 2 - Регистрационни документи на участника; Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП; Образец № 6 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката; Образец № 7 - Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея; Образец № 8 - Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката; Образец 9 - Списък на ключовите експерти; Образец 10 - Декларация за съгласие; Образец 11 - Професионална биография на експертите на участника; Образец 12 - Техническо предложение; Образец 13 - Ценова оферта; Образец 14 - Договор - не се подписва, а се парафира на всяка страница.

Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа някои от изискваните документи, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
6. Минимален срок на валидност на предложението: 60 календарни дни, считано от датата на подаване на предложението.

7. Срок за изпълнение на поръчката - не по-късно от 90 календарни дни от датата на сключване на договора.

8. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от длъжностни лица, назначени от Кмета на Община Долни чифлик, които ще започнат своята работа след изтичане на срока за получаване на офертите. На основание чл. 101г от ЗОП, длъжностните лица определят реда за разглеждане на офертите. Длъжностните лица разглеждат офертите на закрито заседание и съставят протокол за работата си.
Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код: 9019733

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БОРИСЛАВ НАТОВ

Кмет на община Долни чифлик

Изготвил:

Инж. Светла Димитрова

гл. експерт ОПИП

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница