Община пещера обществена поръчка възлагана на основание чл. 20, Ал. 1, Т. 1, Буква „А“ от зопстраница1/6
Дата17.11.2017
Размер1.02 Mb.
Размер1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6


new picture

ОБЩИНА ПЕЩЕРАОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, БУКВА „А“ ОТ ЗОП

С Предмет: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера по проектно предложение с регистрационен номер: BG16RFOP001-2.001-0007, наименование на Проекта: „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера, който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Административен Договор за БФП №BG16RFOP001-2.001-0007-C01, сключен между Община Пещера и Управляващия Орган на ОПРР“
ДОГОВОР

BG16RFOP001-2.001-…… – C01-S-…………. от ………………2016г.

Днес, ………..2016г. в гр. Пещера, на основание Решение …/…..2016 г. на Кмета на Община Пещера за избор на изпълнител по обществена поръчка провеждана като Открита процедура за възлагане на Строителство по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера и на основание чл. 112 от ЗОП, се подписа настоящия договор. Вида на обществената поръчка е определен в изпълнение на чл. 21, ал. 16, т. 2 от ЗОП на база стойността на настоящата обществена поръчка, която се разглежда самостоятелно, като нововъзникнала потребност от нейното провеждане, така и при отчитане, че до дата 15.12.2016г. не е било известно, като потребност за провеждане на обществена поръчка с такъв предмет, както и всички планирани обществени поръчки с идентичен предмет са възложени и, че за необходимостта от провеждането на настоящата обществена поръчка и потребността за изпълнението на дейностите е възникнала и е била известна/узната от Възложителя в периода от 08.08.2016г. до 24.10.2016 г., във връзка с Решения №№ РД-02-36-891/08.08.2016г., РД-02-36-1162/05.10.2016г., РД-02-36-1281/20.10.2016г., РД-02-36-1312/24.10.2016г., РД-02-36-975/19.08.2016г., РД-02-36-1157/04.10.2016г., РД-02-36-1187/07.10.2016г., РД-02-36-1311/24.10.2016 и РД-02-36-1186/07.10.2016г. на МРРБ и Административни Договори за безвъзмездна финансова помощ с №№ BG16RFOP001-2.001-0007-С01, BG16RFOP001-2.001-0111-С01, BG16RFOP001-2.001-0005-С01, BG16RFOP001-2.001-0004-С01, BG16RFOP001-2.001-0010-C01, BG16RFOP001-2.001-0114-С01, BG16RFOP001-2.001-0134-С01, BG16RFOP001-2.001-0124-С01 и BG16RFOP001-2.001-0139-С01
СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

Община Пещера, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, БУЛСТАТ 000351750, представлявана от Николай Йорданов Зайчевкмет на община Пещера и Кръстина Стоянова Андреева – директор на дирекция „ФСД”, наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

…………………........, със седалище и адрес на управление:................................................., с ЕИК по БУЛСТАТ …………….. [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ (Когато участникът е обединение, текстът се допълва, като изрично се посочва че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението, и с офертата, има представителна власт да подпише Договора).ДЕФИНИЦИИ

  1. ал. 1 Освен ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в чл.1 по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:

 1. Възложител”

Означава страната по договора, назована в настоящия Договор, като "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", която наема ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и законни правоприемници и позволени пълномощници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 1. Гаранция за изпълнение на договора

Означава паричен депозит по Набирателната сметка на Възложителя или безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнител, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора.

 1. Гаранционни задължения

Означава което и да е задължение за отстраняване на Дефект в съответния Гаранционен срок в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.);

 1. Гаранционен срок

Означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, предложен в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”;

 1. График за изпълнение на СМР” и „График

Означава календарен график за изпълнение на отделните видове Работи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предложил с „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички Работи по цялостното изпълнение и завършване на предмета на договора (и на отделните етапи, предвидени в Договора);

 1. Ден на достъп

Означава датата на съставяне и подписване на съответния Протокол за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка;

 1. Дата на приключване

Означава датата на съставяне на съответния приложим Протокол/Акт за приемане на строежа.

 1. Дейности“ и „Работи“

Означава дейностите, доставките и др., които следва да бъдат изпълнени, както и описаните в чл. 4 от този Договор;

 1. Дефект

Означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация

 1. Договор

Означава настоящия договор, включително преамбюла и приложенията, както и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка.

 1. Доставчик

Означава лицето, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или произведени при заводски условия;

 1. Допълнителни работи”

Означава работи, които не са посочени в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и за които са налице едновременно следните условия:

  1. Съгласно МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Допълнителни работи са установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение и за които са налице едновременно следните условия:

  2. Не са били предварително известни към датата на изготвянето на офертата, но са установени в хода на изпълнение на настоящия договор, и поради това е необходимо да бъдат възложени за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  3. Не са включени в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”;

  4. Не могат технически да се разделят от предмета на този Договор без значителни затруднения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или въпреки, че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на Договора и

  5. Общата стойност на тези работи не е повече от 10% от Цената за изпълнение на договора;

  6. Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не надвишава с повече от 15% първоначално определеното количество, както в посока увеличаване, така и в посока намаляване. Общата стойност на количествата надвишения до 15% от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествата намаления до 15% от първоначално определеното количество. Намаленията над 15%, както и неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишени количества до 15%;

  7. Искането за възстановяване на средства за тези промени е направено след приключване на СМР на обекта;

  8. След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава.

 1. Екзекутивна документация”

Означава документация, която се изготвя след датата на Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти

 1. Екип

Означава лицата, които извършват техническото ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен персонал), които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, ще използва за изпълнение на Строежа;

 1. Звено за изпълнение на проекта“ (ЗИП)/(ЕУП) – Екип за управление на проекта

Означава лице/а, назначени със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които администрират настоящия договор, както и контролират, управляват и приема резултатите от извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи;

 1. Забава

Означава несвоевременното изпълнение на работите или които и да са др. работи и/или задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предвидения График или изпълнение, което е направено извън който и да е законово-регламентиран и/или договорно-установен срок;

 1. Законови разпоредби

Означава, Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна. Също така и съответните Актове на институциите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, инструкция или заповед, приети на законно основание или приети на законно основание и въвеждащи разпоредби на обвързващи за Република България директиви на Европейския съюз, както и пряко действащи директиви на ЕС. Така и същите, които засягат изпълнението на което и да е задължение по този Договор, включително и всички действащи документи, образци, формуляри, насоки, методики, методически указания, становища, доклади и всякакви специфични документи, които са точно определени и урегулирани като обхват, съдържание, форма, изисквания и т.н. от съответните нормативни документи и/или Компетентни органи и Управляващи органи на съответните оперативни програми. Настоящото значение и описание се чете и възприема като едно с препратките на съответните електронни страници на съответните компетентни органи/институции, като:

  1. Конституцията на Р. България, която се намира на свободен достъп на електронната страница на Народното събрание на Република България, а именно на http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Конституция“, като и в рубриката „Законодателство“ на свободен достъп се намира действащото законодателство в Р. България;

  2. Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, Договориране, изпълнение и контрол на строителството, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство – МРРБ, а именно на http://www.mrrb.government.bg/ в рубриката „Нормативни актове“;

  3. Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно в http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика

  4. Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на правосъдието, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Правосъдието – МП, а именно в http://www.justice.government.bg/new/ в рубриката „Нормативни актове

  5. Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно в http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/ в рубриката „Закони

  6. Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на Обществените поръчки, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Агенцията по Обществени Поръчки – АОП, а именно на http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL в рубриката „Нормативна уредба

  7. Българските стандарти, както и списък на хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти, се намират на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Българския институт по стандартизация, а именно http://www.bds-bg.org/..

 1. Закон за обществените поръчки” (ЗОП)

Означава законът, обнародван в ДВ, бр. 28 от 2004 г., с последващите му изменения и допълнения;

 1. ЗУТ”

Означава Законът за устройство на територията, обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения

 1. Известие за дефект

Означава писмено съобщение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявен в Гаранционните срокове Дефект

 1. Измама”

Означава всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в:

  1. по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

   1. използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, управлявани от или от тяхно име;

   2. неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект;

   3. неправомерното използване на такива средства за цели, различни от целите, за които са отпуснати;

  2. по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

   1. използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската общност /общности;

   2. неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;

   3. неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ

Означава лицето, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил договор за изпълнение на предмета на настоящия договор;

 1. Инвестиционен проект”

Означава проектът, представен на Изпълнителя, след сключването на договора, неразделна част от настоящия договор, както и всички негови изменения и допълнения (вкл. работно проектиране), извършени след сключване на Договора.

 1. Количествено-стойностна сметка” и „Количествена таблица предоставена от възложителя

Означава остойностената от Изпълнителя количествена сметка, която е предоставена от възложителя в обществената поръчка, и предоставена от Изпълнителя, към неговата Ценово предложение под името Количествено-Стойностна сметка с предвидените количества и видове Строително - монтажни работи (СМР), но вече с единични цени и общи стойности за съответните видове СМР до окончателното завършване и предаване на Строежа;

 1. Консултант” и „Консултант-строителен надзор“ и „Строителен надзор

Означава лицето, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил договор за консултантски услуги, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, както и на всички други задължения, възложени му по настоящия Договор или договора с Консултанта;

 1. Лошо изпълнение”

Означава, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение;

 1. Междинен сертификат за изпълнение

Означава сертификатът, който е основание за извършване на Междинно плащане;

 1. Междинно плащане

Означава плащането от Възложителя на Изпълнителя на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща:

  1. стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в съответствие с КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Офертата,

 1. Набирателна сметка

Означава сметка:

IBAN:
BIC код:
Име на банката:
Открита на името на Възложителя, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл сумата по този Договор, представляваща Гаранция за изпълнение на Договора, когато същата е под формата на паричен депозит, както и по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява средствата по чл.34, т.20 ;

 1. Начало на строителството

Означава датата на съставяне и подписване на съответния Протокол за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка

 1. Начет”

Означава незаконен преразход или дефицит в сметките на материално отговорно лице, който подлежи на възстановяване.

 1. Недостатък”

Означава всяка неправилна или непълна изпълнена работа, изразяваща се в:

  1. Изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в Строежа на Строителни продукти с по-лошо от договореното качество;

  2. Изпълнение със съществени отклонения от издадените строителни книжа и изискванията на Възложителя към работите от "Технически спецификации" и Договора;

  3. Изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи

  4. Работите са в нарушение на „Законови разпоредби”, включително, но не само, а и правила и норми, отнасящи се за идентични и на подобен род работи;

  5. Допуснати грешки и/или пропуски на извършената работа;

 1. Неизпълнение”

Означава което и да е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти и/или подизпълнители виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този Договор или приложимите „Законови разпоредби”;

 1. Непредвидени работи” или „Непредвидени разходи”

Означава работи, които в хода на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил общо като непредвидени и които:

  1. Разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите, съгласно МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020..

  2. Непредвидени дейности от възложителя и инвестиционния проект, които са установени в хода на изпълнение на договора;

  3. Доказват се по количество и стойност за всеки отделен случай;

  4. Общата стойност на тези работи не е повече от 10% от Цената за изпълнение на дейността СМР по договора;

  5. Искането за възстановяване на средства за Непредвидени разходи е направено след приключване на СМР на обекта;

 1. Нередност

Означава всяко нарушение на Законовите разпоредби на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход.

 1. Неточно изпълнение”

Означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно неизпълнение или частично изпълнение;

 1. Непредвидени обстоятелства”

Означават обстоятелствата по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия

 1. Оборудване“ и „технически капацитет

Означава строителните машини, производственото оборудване и съоръженията, изброени в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, следва да осигури и поддържа за изграждането и до завършването на Строежа;

 1. Обществена/та поръчка”

Означава проведената при условията и по реда на ЗОП обществена поръчка за възлагане на Договора;

 1. Окончателно завършване

Означава приключването на СМР, за което е съставен съответния приложим Протокол за Въвеждане на обекта в експлоатация/Протокола за Установяване годността за ползване на строежа;

 1. Оферта

Включва документите по чл.39 от ППЗОП, Описа на документите, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника

 1. План за безопасност и здраве”

Означава планът за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. с последващите изменения и допълнения);

 1. Подизпълнител

Означава лице, посочено в офертата, което участва в изпълнението на СМР по договора въз основа на валиден сключен договор с Изпълнителя;

 1. Предмет на обществената поръчка”

Означава Открита процедура за възлагане на Строителство по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 1. Проектант”

Означава участникът в строителството, който е изработил Инвестиционния проект (и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор);

 1. Проектна документация

Означава съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, планове и скици, както и допълнителни проекти, които са неразделна част от настоящия Договор;

 1. Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”

Означава протокола, регламентиран в чл.56, ал.1 от този Договор;

 1. Пълно неизпълнение”

Означава, когато задължена Страна по договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;

 1. Първичен счетоводен документ“ и „Фактура“

Означава документ, който съдържа в себе си всички изисквани реквизити от действащото законодателство в Р.България определящи го, като първичен счетоводен документ. В първичния счетоводен документ следва да съдържа и следното: Задължителен текст в описателната част на фактурите е следният: „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007 – C01 по ОПРР 2014-2020 г.“

Сертификат”Означава отчет-протокол за действително извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и одобрение от ЕУП и/или одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 1. Сертификат за плащане

Означава всеки „Междинен сертификат за изпълнение/плащане”, и „Сертификат за окончателно завършване/плащане”, които се съставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверяват се от КОНСУЛТАНТА и подлежат на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и които са основание за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на част от Цената за изпълнение на договора. Протоколите за установяване на извършеното и за заплащане на натурални видове строително-монтажни работи представляват по естеството си количествено – стойности сметки за извършените СМР, а едва с подписването на съответните сертификати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се приема, че извършените СМР съответстват на възложената работа с определеното качество за това в настоящия договор. Издаването на съответните сертификати представлява финален етап от приемането на уговореното между страните и в същото време уточнява точната сума, подлежаща на плащане за всяка работа/дейност/услуга от което следва, че с одобрението на съответния сертификат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че работата/дейностите/услугите, описани в него са предоставени, изпълнени и приети от Възложителя и същите отговарят на договореното качество и от която дата възниква/настъпва данъчното събитие и основание за издаване на първичен счетоводен документ (Фактура) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 1. Сертификат за окончателно завършване/плащане

Означава сертификатът, който се съставя след подписване съответния приложим Протокол за Въвеждане на обекта в експлоатация/Протокола за Установяване годността за ползване на строежа;

 1. Системно неизпълнение”

Означава, неизпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е налице, когато, без значение на продължителността между отделните неизпълнения:

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи неизпълнение на поне три задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, или когато

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни точно или в срок едно и също задължение поне три пъти

 1. Страна” и „Страни”

Означава както ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, така и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по този Договор;

 1. Строителна площадка

Означава съответния обект на интервенция, територията, върху която ще се извършват СМР на строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР;

 1. Строителни и монтажни работи“ и СМР

Означава дейностите, които следва да се извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа;

 1. Строителни продукти”

Означава продуктите, които се влагат в Строежа: строителни материали, включително строителни смеси, бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.

 1. Строителни елементи/детайли”

Означават части от конструкция от строежа, които се произвеждат в производствени условия на Строежа или се доставят от специализиран производител;

 1. Строеж”

Означава обект: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера, който:

  1. представлява резултатът от извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР и други работи, и който

  2. след въвеждането му в експлоатация е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция;

 1. Събитие от извънреден характер“ и „Изключителни обстоятелства“

Означава обстоятелствата по смисъла на §2, т. 17 от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.

 1. Съществено завършване

Означава приключването на СМР, позволяващо предаването на Строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на съответния приложим Протокол/Акт за приемане на строежа;

 1. Съществено неизпълнение”

Означава неточното изпълнение на които и да са работи, стойността, на които е равна или надхвърля 3% (три процента) от Цена за изпълнение на договора.

 1. Техническа инфраструктура”

Означава система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност

 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и „Предложение за изпълнение на поръчката”

Означава цялото съдържание (всички документи, информация, приложения и предложения по чл. 39, ал.3, т. 1 от ППЗОП), което е част от „Оферта” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в Обществената поръчка, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора и която е неразделна част от Договора;

 1. "Технически изисквания"

Означава съвкупността от технически предписания, норми и изисквания, посочени в "Технически спецификации", с което се определят изискванията за обхвата и съдържанието на работите, вкл., но не само, Техническите правила и норми за изпълнение на идентични или сходни работи, а и правила, стандарти, технически указания и др., на които следва да отговарят изпълнените работи;


 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница