Община вълчи дол договор №03/322/00633 от 28. 06. 2011 гДата17.11.2017
Размер302.22 Kb.
Размер302.22 Kb.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 -2013 г.
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Договор № 03/322/00633 от 28.06.2011 г.ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

техническа спесификация

По процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”


УЛИЦА „ДОБРУДЖА” ОТ О.Т. 98 ДО О.Т. 27”
Съществуващо положение
За установяване на съществуващото положение на уличната мрежа в град Вълчи Дол са извършени подробни проучвания включващи:

 • преглед на кадастралните карти и регулационния план на населеното място;

 • съпоставяне на съществуващото положение с действащата улична регулация и определяне на съществуващите улични габарити;

 • огледи за установяване състоянието на уличната настилка, съществуващите тротоари и бордюри.

 • геодезическо заснемане;

 • експертна оценка за състоянието на пътната настилка


1. Общо състояние
Съществуващ габарит от км 0+000 до км 0+070

 • Пътно платно - 7.00 м;

 • Бордюри - 2 х 18/35/100

 • Тротоар дясно - 1.00 м;

 • Тротоар ляво - 2.50 м

Съществуващ габарит от км 0+070 до км 0+865 • Пътно платно - 6.00 м;

 • Бордюри - 2 х 18/35/100

 • Тротоар ляво - 2.50 м

Улицата е VБ клас.

Категория на движението – „Средно”.

В следствие на пропадания, мрежовидни пукнатини, остарели развалени локални ремонти, асфалтовата настилка е в лошо състояние, с много повреди, големи дупки и лошо отводняване. Тротоарите и бордюрите са в много лошо състояние, затревени са а от дясно липсват.

2. Ситуация, надлъжен и напречен профил

Теренът, на който е разположен пътя е равнинен, но дава добра възможност за повърхностно отводняване.

Минималният надлъжен наклон е 0.3 %, а максималния установен съответно 4.2 %.

Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговаря на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища. Установената минимална ширина на пътната настилка е 7.00 и 6.00м. Движението на МПС е двупосочно.


3. Състояние на пътната настилка

Състоянието на пътната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че предложения за проектиране участък е с асфалтова настилка, която е много стара и силно повредена.

Съществуващата конструкция на настилката е следната:

- асфалтобетон - 10 – 12 см;

- трошен камък - средно 30 - 35 см.

Повредите по пътното покритие са възникнали в резултата на разрушителното действие на превозните средства и природните фактори. Те се характеризират с голямо многообразие и са причина за нарушение на целостта и водонепроницаемостта на пътната повърхност или равността на покритието. Най-често срещаните повреди по асфалтовото покритие и основните причини за тяхното появяване са следните:

Преобладаващите повреди по настилката, които се наблюдават в разглеждания в проекта участък са следните:


  • мрежовидни пукнатини;

  • кръпки;

  • слягане и деформации;

  • надлъжни единични пукнатини;

  • напречни единични пукнатини.

В по-голямата част от предвиденото в заданието участък мрежовидното напукване е в порядъка на 50-60 % от площта на настилката.

Вследствие на мрежовидното напукване асфалтовият пласт на настилката е напълно разрушен при 20-30 % от платното за движение и са образувани кръпки с площ 1-2 м2.

Надлъжните пукнатини са предимно в зоната на работната фуга и локалните кърпежи и са с широчина 2-4 см. Наблюдават се в 70 % от общата дължина на участъците за проектиране. На много места надлъжните пукнатини в зоната на работната фуга са придружени от мрежовидно напукване и кръпки.

Напречните пукнатини са с широчина над 3 мм, като 70 % от тях са по цялата ширина на настилката. На пикетно разстояние – 20 м се наблюдават средно по 2 броя с обща дължина 10-15 м. В по-голяма част от участъците с напречни пукнатина има и мрежовидно напукване.

Деформациите, които са установени са предимно слягания в края на настилката, по-малко в средата. Дължината на отделните участъци с такива деформации достига до 50 м. Ширината им е до 1.0 м.

Крайната оценка е, че състоянието на съществуващата настилка се влошава и се наблюдава трайна тенденция за пълно разрушаване на асфалтовия пласт, което ще доведе и до разрушаване и на основата на настилката. Равността на настилката е задоволителна само в къси участъци.

При наличието на изброените по-горе повреди и поради големият им размер е необходимо да се извърши спешен ремонт на местата с повреди, след което да се положи нов носещ пласт от асфалтобетон за да се запази цялостно настилката на пътя и да се подобрят експлоатационните показатели.

4. Състояние на отводняването

Вследствие на лошото състояние на пътната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтовото покритие се задържа вода, която прониква в основните пластове и причинява допълнителни разрушения в зоната на трошенокаменната основа и земното платно.


5. Принадлежности на пътя

Вертикалната сигнализация на места липсва.

Хоризонталната маркировка е заличена и следва да се възстанови напълно.
ІІІ. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ПОЛСКО ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

За извършване на геодезическите измервания е построена работна геодезическа основа от полигонови точки. На обекта е извършен пикетаж в оста на улицата през 5 и 10м. Извършено е подробно заснемане на всички елементи. За определяне на действителните нива на заснетите елементи са ползвани точки от геодезическата мрежа.


ІV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се извърши рехабилитация, възстановяване и изграждане на елементите в разглеждания участък. Проектното решение разглежда следните видове работи:


 • възстановяване на пътното платно;

 • възстановяване на пътната настилка;

 • изграждане на нови и възстановяване на бордюри;

 • изграждане на нови и възстановяване на тротоари;

 • възстановяване на отводняването;

 • монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

Приета категория на движението „Средно”.
 1. Ситуация, надлъжен и напречен профил


При проектирането на елементите на пътя са спазени всички изисквания на Наредба 1 Норми за проектиране на пътища и Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии.

При проектиране на нивелетата на пътя са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 см/.

Проектираните елементи в отделните участъци са следните:
Проектен габарит от км 0+000 до км 0+200


 • Пътно платно - 7.00 м;

 • Бордюри - 2 х 18/35/50;

 • Тротоар дясно - 1.50 м;

 • Тротоар ляво - 2.50 м;


Проектен габарит от км 0+200 до км 0+865

 • Пътно платно - 6.00 м;

 • Бордюри - 2 х 18/35/50;

 • Тротоар дясно - 1.50 м;

 • Тротоар ляво - 2.50 м;


От км 0+400 до км 0+865 се предвижда изцяло локален ремонт.
Трасето е оформено от прави елементи без хоризонтални криви.

Категория на движението – „Средно”.

Проектна скорост 30 км/ч

Нивелетата е проектирана с елементи отговарящи на класа на пътя: • минимален надлъжен наклон по изключение – 0.3 %;

 • максимален надлъжен наклон – 4.2 %;

 • минимален радиус на вдлъбнати верт. криви - 350 м.

 • минимален радиус на изпъкнали верт. криви - 350 м.

Напречните наклони са съобразени със съществуващото положение и са от 2.0%.

При така предвидените нови напречни и надлъжни наклони се осигуряват необходимите изисквания за достатъчно добро отводняване. 1. Възстановяване на пътната настилка


Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

 • направа на локален ремонт;

 • предварителен ремонт на повредите по настилката;

 • полагане на изравнителен пласт

 • полагане на нов пласт от плътен асфалтобетон.

Конструкцията на настилката, предвидена за локалните ремонти е тип „А” за категория на движението „Средно”, при модул на деформация на земната основа Ео=30 МРа и е със следните конструктивни пластове:


При нови локални ремонти

- асфалтобетон плътен – 4 см, Е = 1200 МРа

- асфалтобетон неплътен – 4 см, Е = 1000 МРа

- битуменизирана основа - 8 см Е= 800 МPa

- долен основен пласт от несортирани необработени

едрозърнести минерални материали – 45 см, Е = 200 МРа

Общо: 61 см
Типа на настилката е избран с дебелина, която да осигури конструкцията от температурните влияния при тези климатични условия. Конструкциите са тип „А” и не създават възможност за нежелателно акумулиране на влага през зимния сезон.


  1. Предварителен ремонт на настилката

Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди по платното за движение, като разрушения, деформации и др. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на настилката, включително и земната основа. Основния обем на работите асфалтовите покрития се извършва при сухо време и температура на въздуха над 10°С.

Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат през вид и следните изисквания:


 • възможност за полагане на пластове с различна дебелина;

 • осигуряване на добра връзка със старото покритие;

 • бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението.

Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.

Повредите на настилката се делят на три основни вида, а именно: разрушения, деформации и други (като изпотяване).

Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване.

Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слягания.

Чрез фрезоване се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон.

Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез запълване по начин зависещ от ширината им .

При изпълнението на предварителния ремонт да се спазват следните предписания:


 • фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване, изпотяване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10см в здравата настилка съгласно приложения детайл.

 • отстраняване на фрезования материал, независимо от метода
  ( метли, четки или сгъстен въздух ) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;

 • обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум МСЗО, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кг/м2 или с битумна емулсия 0.30/ 0.40кг/м2 по DIN 1995, част втора.

 • полагането на сместа за пълнеж се извършва ръчно или машинно в зависимост от големината на участъка.

 • уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или вибрационни валяци, като уплътняването да приключи при температура на сместа не по-ниска от + 70С.

 • почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени шишове и сгъстен въздух. Запълването на пукнатините под 5мм става с лейка, а тези над 5мм с набиване на пастата. Битумната паста се приготвя чрез смесване на битум БВ 40 и каменно брашно, като битума трябва да е над 55%.

В тези участъци концентрацията на повреди по настилката е по-малка, съответно и ремонтните работи са по-малко. В настоящата разработка са предвидени количества за ремонт на отводнителната система, принадлежностите на пътя, сигнализация и маркировка.

При ремонта на асфалтовото покрития могат да се използват всички материали, прилагани при строителството на нови асфалтови покрития - каменни материали, пясък, минерално брашно, пътен битум и др. Могат да се използват и готови горещи, асфалтови смеси от редовното производство на асфалтовите заводи, а така също и специално приготвени студени асфалтови смеси с течни битуми или битумни емулсии.Използваните материали и готови асфалтови смеси трябва да притежават необходимите физико-механични свойства и да удовлетворяват техническите изисквания, съгласно действащите нормативни документи.


УЛИЦА „НИКОЛА ВАПЦАРОВ" ОТ ОТ. 125 ДО О.Т. 221
Съществуващо положение
За установяване на съществуващото положение на уличната мрежа в град Вълчи Дол са извършени подробни проучвания включващи:

 • преглед на кадастралните карти и регулационния план на населеното място;

 • съпоставяне на съществуващото положение с действащата улична регулация и определяне на съществуващите улични габарити;

 • огледи за установяване състоянието на уличната настилка, съществуващите тротоари и бордюри.

 • геодезическо заснемане;

 • експертна оценка за състоянието на пътната настилка

1. Общо състояние

Съществуващ габарит от км С+000 до км 0+608 -8.00 м;

Пътно платно -2x

Бордюри 18/35/100

Зелена ивица дясно -3.50 м;

Зелена ивица ляво -3.50 м;


Тротоар дясно -2.00 м;
Тротоар ляво - 2.00 м;
Улицата е VI клас.

Категория на движението - „Средно".

В следствие на пропадания, мрежовидни пукнатини, остарели развалени локални ремонти, асфалтовата настилка е в лошо състояние, с много повреди, големи дупки и лошо отводняване. Тротоарите и бордюрите са в много лошо състояние, затревениса а на места дори липсват.

2. Ситуация, надлъжен и напречен профил

Теренът, на който е разположен пътя е хълмист и дава добра възможност за повърхностно отводняване.

Минималният надлъжен наклон е 2 %, а максималния установен съответно 6.3 %

Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговаря на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища. Установената минимална ширина на пътната настилка е 7.00 и 8.00м. Движението на МПС е двупосочно.

3. Състояние на пътната настилка

Състоянието на пътната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че предложения за проектиране участък е с асфалтова настилка, която е много стара и силно повредена.

Съществуващата конструкция на настилката е следната:

асфалтобетон - 10 - 12 см;

трошен камък - средно 30 - 35 см.

Повредите по пътното покритие са възникнали в резултата на разрушителното действие на превозните средства и природните фактори. Те се характеризират с голямо многообразие и са причина за нарушение на целостта и водонепроницаемостта на пътната повърхност или равността на покритието.

Преобладаващите повреди по настилката, които се наблюдават в разглеждания в проекта участък са следните: мрежовидни пукнатини; кръпки;

- слягане и деформации;
надлъжни единични пукнатини;
напречни единични пукнатини.
В по-голямата част от предвиденото в заданието участък мрежовидното напукване е в порядъка на 50-60 % от площта на настилката.

Вследствие на мрежовидното напукване асфалтовият пласт на настилката е напълно разрушен при 20-30 % от платнотото за движение и са образувани кръпки с площ 1-2 м2.

Надлъжните пукнатини са предимно в зоната на работната фуга и локалните кърпежи и са с широчина 2-4 см. Наблюдават се в 70 % от общата дължина на участъците за проектиране. На много места надлъжните пукнатини в зоната на работната фуга са придружени от моежовидно напукване и кръпки.

Напречните пукнатини са с широчина над 3 мм, като 70 % от тях са по цялата ширина на настилката. На пикетно разстояние - 20 м се наблюдават средно по 2 броя с обща дължина 10-15 м. В по-голяма част от участъците с напречни пукнатина има и мрежовидно напукване.

Деформациите, които са установени са предимно слягания в края на настилката, по-малко в средата. Дължината на отделните участъци с такива деформации достига до 50 м. Ширината им е до 1.0 м.

Крайната оценка е, че състоянието на съществуващата настилка се влошава и се наблюдава трайна тенденция за пълно разрушаване на асфалтовия пласт, което ще доведе и до разрушаване и на основата на настилката. Равността на настилката е задоволителна само в къси участъци.

При наличието на изброените по-горе повреди и поради големият им размер е необходимо да се извърши спешен ремонт на местата с повреди, след което да се положи нов носещ пласт от асфалтобетон за да се запази цялостно настилката на пътя и да се подобрят експлоатационните показатели

4. Състояние на отводняването

Вследствие на лошото състояние на пътната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтовото покритие се задържа вода, която прониква в основните пластове и причинява допълнителни разрушения в зоната на трошенокаменната основа и земното платно.

5. Принадлежности на пътя

Вертикалната сигнализация на места.

Хоризонталната маркировка е заличена и следва да се възстанови напълно.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ПОЛСКО ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

За извършване на геодезическите измервания е построена работна геодезическа основа от полигонови точки. На обекта е извършен пикетаж в оста на улицата през 5 и 10м. Извършено е подробно заснемане на всички елементи. За определяне на действителните нива на заснетите елементи са ползвани точки от геодезическата мрежа.ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се извърши рехабилитация, възстановяване и изграждане на елементите в разглеждания участък. Проектното решение разглежда следните видове работи:

възстановяване на пътното платно;

възстановяване на пътната настилка;

изграждане на нови и възстановяване на бордюри;

изграждане на нови и възстановяване на тротоари;

възстановяване на отводняването;

монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

Приета категория на движението „Средно".

1. Ситуация, надлъжен и напречен профил

При проектирането на елементите на пътя са спазени всички изисквания на Наредба 1 Норми за проектиране на пътища и Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи в урбанизираните територии.

При проектиране на нивелетата на пътя са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 см/.

Проектираните елементи в отделните участъци са следните:Проектен габарит от км 0+000 до км 0+608

Пътно платно - 8.00 м;

Бордюри -2x18/35/50

Зелена ивица дясно -3.00-4.00 м;

Зелена ивица ляво - 1.00 - 2.00 м:

Тротоар дясно -1.50-2.50 м;

Тротоар ляво - 2.00 - 3.00 м
Трасето е оформено от прави елементи без хоризонтални криви. Категория на движението - „Средно". Проектна скорост 30 км/ч

Нивелетата е проектирана с елементи отговарящи на класа на пътя: минимален надлъжен наклон - 2.185 %;

максимален надлъжен наклон - 6.377 %;
минимален радиус на вдлъбнати верт. криви - 776 м.

Напречните наклони са съобразени със съществуващото положение и са от 2.0% до 3.0%.

При така предвидените нови напречни и надлъжни наклони се осигуряват необходимите изисквания за достатъчно добро отводняване.

2. Възстановяване на пътната настилка

Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

направа на локален ремонт;


 • предварителен ремонт на повредите по настилката;

 • полагане на изравнителен пласт

 • полагане на нов пласт от плътен асфалтобетон.

Конструкцията на настилката, предвидена за локалните ремонти е тип „А" за категория на движението „Средно", при модул на деформация на земната основа Ео=30 МРа и е със следните конструктивни пластове:

При нови локални ремонти • асфалтобетон плътен - 4 см, Е = 1200 МРа

 • асфалтобетон неплътен - 4 см, Е = 1000 МРа

 • битуменизирана основа - 8 см Е= 800 МРа
  -долен основен пласт от несортирани необработени

едрозърнести минерални материали - 45 см, Е = 200 МРа

Общо: 61 см

Типа на настилката е избран с дебелина, която да осигури конструкцията от температурните влияния при тези климатични условия. Конструкциите са тип „А" и не създават възможност за нежелателно акумулиране на влага през зимния сезон.

Предварителен ремонт на настилката

Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди по платното за движение, като разрушения, деформации и др. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на настилката, включително и земната основа. Основния обем на работите асфалтовите покрития се извършва при сухо време и температура на въздуха над 10сС.

Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат през вид и следните изисквания:


 • възможност за полагане на пластове с различна дебелина;

 • осигуряване на добра връзка със старото покритие;

 • бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението.

Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.

Повредите на настилката се делят на три основни вида. а именно: разрушения, деформации и други (като изпотяване).

Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване.

Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слягания.

Чрез фрезоване се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон.

Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез запълване по начин зависещ от ширината им .

При изпълнението на предварителния ремонт да се спазват следните предписания:


 • фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване,
  изпотяване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури,
  със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко Юсм в здравата
  настилка съгласно приложения детайл.

 • отстраняване на фрезования материал, независимо от метода
  ( метли, четки или сгъстен въздух ) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт
  участък;

 • обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с
  разреден битум МСЗО, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кг/мг или с
  битумна емулсия 0.30/0.40кг/м2 по 01М 1995, част втора.

 • полагането на сместа за пълнеж се извършва ръчно или машинно в
  зависимост от големината на участъка.

 • уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или
  вибрационни валяци, като уплътняването да приключи при температура на сместа
  не по-ниска от + 70°С.

 • почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени
  шишове и сгъстен въздух. Запълването на пукнатините под 5мм става с лейка, а тези
  над 5мм с набиване на пастата. Битумната паста се приготвя чрез смесване на битум
  БВ 40 и каменно брашно, като битума трябва да е над 55%.

В тези участъци концентрацията на повреди по настилката е по-малка, съответно и ремонтните работи са по-малко. В настоящата разработка са предвидени количества за ремонт на отводнителната система, принадлежностите на пътя, сигнализация и маркировка.

При ремонта на асфалтовото покрития могат да се използват всички материали, прилагани при строителството на нови асфалтови покрития - каменни материали, пясък, минерално брашно, пътен битум и др. Могат да се използват и готови горещи, асфалтови смеси от редовното производство на асфалтовите заводи, а така също и специално приготвени студени асфалтови смеси с течни битуми или битумни емулсии.Използваните материали и готови асфалтови смеси трябва да притежават необходимите физико-механични свойства и да удовлетворяват техническите изисквания, съгласно действащите нормативни документи.УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 175
Съществуващо положение
За установяване на съществуващото положение на уличната мрежа в град Вълчи Дол са извършени подробни проучвания включващи:

 • преглед на кадастралните карти и регулационния план на населеното място;

 • съпоставяне на съществуващото положение с действащата улична регулация и определяне на съществуващите улични габарити;

 • огледи за установяване състоянието на уличната настилка, съществуващите тротоари и бордюри.

 • геодезическо заснемане;

 • експертна оценка за състоянието на пътната настилка


1. Общо състояние
Съществуващ габарит от км 0+000 до км 0+085

 • Пътно платно - 6.00 м;

 • Бордюри - 2х18/35/100

 • Зелена ивица ляво - 1.50 м;

 • Тротоар ляво - 1.50 м

Съществуващ габарит от км 0+085 до км 0+270 • Пътно платно - 5.00 м;

 • Бордюри - 2х18/35/100

 • Тротоар дясно - 2.00 м;

 • Тротоар ляво - 1.50 м

Съществуващ габарит от км 0+085 до км 0+500 • Пътно платно - 4.00 м;

 • Бордюри - 2х18/35/100

 • Тротоар ляво - 1.50 м

Съществуващ габарит от км 0+500 до км 0+585

 • Пътно платно - 3.50 м;

 • Бордюри - 2х18/35/100

 • Тротоар ляво - 1.50 м

Улицата е VБ клас.

Категория на движението – „Средно”.

В следствие на пропадания, мрежовидни пукнатини, остарели развалени локални ремонти, асфалтовата настилка е в лошо състояние, с много повреди, големи дупки и лошо отводняване. Тротоарите и бордюрите са в много лошо състояние, затревени са а на места дори липсват.2. Ситуация, надлъжен и напречен профил

Теренът, на който е разположен пътя е хълмист и дава добра възможност за повърхностно отводняване.

Минималният надлъжен наклон е 1.3 %, а максималния установен съответно 4.00 %

Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговаря на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища. Установената минимална ширина на пътната настилка е 7.00 и 8.00м. Движението на МПС е двупосочно.


3. Състояние на пътната настилка

Състоянието на пътната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че предложения за проектиране участък е с асфалтова настилка, която е много стара и силно повредена.

Съществуващата конструкция на настилката е следната:

- асфалтобетон - 4 – 6 см; на участъци липсва

- трошен камък - средно 15 - 20 см.
Повредите по пътното покритие са възникнали в резултата на разрушителното действие на превозните средства и природните фактори. Те се характеризират с голямо многообразие и са причина за нарушение на целостта и водонепроницаемостта на пътната повърхност или равността на покритието.
Преобладаващите повреди по настилката, които се наблюдават в разглеждания в проекта участък са следните:


  • мрежовидни пукнатини;

  • кръпки;

  • слягане и деформации;

  • надлъжни единични пукнатини;

  • напречни единични пукнатини.

В по-голямата част от предвиденото в заданието участък мрежовидното напукване е в порядъка на 50-60 % от площта на настилката.

Вследствие на мрежовидното напукване асфалтовият пласт на настилката е напълно разрушен при 20-30 % от платното за движение и са образувани кръпки с площ 1-2 м2.

Надлъжните пукнатини са предимно в зоната на работната фуга и локалните кърпежи и са с широчина 2-4 см. Наблюдават се в 70 % от общата дължина на участъците за проектиране. На много места надлъжните пукнатини в зоната на работната фуга са придружени от мрежовидно напукване и кръпки.

Напречните пукнатини са с широчина над 3 мм, като 70 % от тях са по цялата ширина на настилката. На пикетно разстояние – 20 м се наблюдават средно по 2 броя с обща дължина 10-15 м. В по-голяма част от участъците с напречни пукнатина има и мрежовидно напукване.

Деформациите, които са установени са предимно слягания в края на настилката, по-малко в средата. Дължината на отделните участъци с такива деформации достига до 50 м. Ширината им е до 1.0 м.

Крайната оценка е, че състоянието на съществуващата настилка се влошава и се наблюдава трайна тенденция за пълно разрушаване на асфалтовия пласт, което ще доведе и до разрушаване и на основата на настилката. Равността на настилката е задоволителна само в къси участъци.

При наличието на изброените по-горе повреди и поради големият им размер е необходимо да се извърши спешен ремонт на местата с повреди, след което да се положи нов носещ пласт от асфалтобетон за да се запази цялостно настилката на пътя и да се подобрят експлоатационните показатели.
4. Състояние на отводняването

Вследствие на лошото състояние на пътната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтовото покритие се задържа вода, която прониква в основните пластове и причинява допълнителни разрушения в зоната на трошенокаменната основа и земното платно.


5. Принадлежности на пътя

Вертикалната сигнализация липсва.

Хоризонталната маркировка е заличена и следва да се възстанови напълно.
ІІІ. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ПОЛСКО ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

За извършване на геодезическите измервания е построена работна геодезическа основа от полигонови точки. На обекта е извършен пикетаж в оста на улицата през 5 и 10м. Извършено е подробно заснемане на всички елементи. За определяне на действителните нива на заснетите елементи са ползвани точки от геодезическата мрежа.


ІV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се извърши рехабилитация, възстановяване и изграждане на елементите в разглеждания участък. Проектното решение разглежда следните видове работи:


 • възстановяване на пътното платно;

 • изграждане нова пътната настилка;

 • изграждане на нови и възстановяване на бордюри;

 • изграждане на нови и възстановяване на тротоари;

 • възстановяване на отводняването;

 • монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

Приета категория на движението „Средно”.
 1. Ситуация, надлъжен и напречен профил


При проектирането на елементите на пътя са спазени всички изисквания на Наредба 1 Норми за проектиране на пътища и Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии.

При проектиране на нивелетата на пътя са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 см/.

Проектираните елементи в отделните участъци са следните:
Проектен габарит от км 0+000 до км 0+585


 • Пътно платно - 6.00 м;

 • Бордюри - 2х18/35/50

 • Тротоар дясно - 2.00 м;

 • Тротоар ляво - 1.50 м

Трасето е оформено от прави елементи без хоризонтални криви.

Категория на движението – „Средно”.

Проектна скорост 30 км/ч

Нивелетата е проектирана с елементи отговарящи на класа на пътя:


 • минимален надлъжен наклон – 0.906 %;

 • максимален надлъжен наклон – 4.024 %;

 • минимален радиус на вдлъбнати верт. криви - 729 м.

 • минимален радиус на изпъкнати верт. криви - 1291 м

Напречните наклони са съобразени със съществуващото положение и са едностранно по цялата дължина на улицата - 2.5 %.

При така предвидените нови напречни и надлъжни наклони се осигуряват необходимите изисквания за достатъчно добро отводняване. 1. Възстановяване на пътната настилка


Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

 • отстраняване цялостно съществуващата конструкция

 • отстраняване земни маси до ширина нов габарит

 • направа на нова пътна конструкция с габарит 6.00м ;

Конструкцията на настилката, предвидена за новата конструкция е тип „А” за категория на движението „Средно”, при модул на деформация на земната основа Ео=30 МРа и е със следните конструктивни пластове:


- асфалтобетон плътен – 4 см, Е = 1200 МРа

- асфалтобетон неплътен – 4 см, Е = 1000 МРа

- битуменизирана основа - 8 см, Е= 800 МPa

- долен основен пласт от несортирани необработени

едрозърнести минерални материали – 45 см, Е = 200 МРа

Общо: 61 см


Типа на настилката е избран с дебелина, която да осигури конструкцията от температурните влияния при тези климатични условия. Конструкциите са тип „А” и не създават възможност за нежелателно акумулиране на влага през зимния сезон.  1. Предварителен ремонт на настилката

Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди по платното за движение, като разрушения, деформации и др. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на настилката, включително и земната основа. Основния обем на работите асфалтовите покрития се извършва при сухо време и температура на въздуха над 10°С.

Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат през вид и следните изисквания:


 • възможност за полагане на пластове с различна дебелина;

 • осигуряване на добра връзка със старото покритие;

 • бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението.

Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.

Повредите на настилката се делят на три основни вида, а именно: разрушения, деформации и други (като изпотяване).

Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване.

Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слягания.

Чрез фрезоване се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон.

Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез запълване по начин зависещ от ширината им .

При изпълнението на предварителния ремонт да се спазват следните предписания:


 • фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване, изпотяване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10см в здравата настилка съгласно приложения детайл.

 • отстраняване на фрезования материал, независимо от метода
  ( метли, четки или сгъстен въздух ) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;

 • обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум МСЗО, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кг/м2 или с битумна емулсия 0.30/ 0.40кг/м2 по DIN 1995, част втора.

 • полагането на сместа за пълнеж се извършва ръчно или машинно в зависимост от големината на участъка.

 • уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или вибрационни валяци, като уплътняването да приключи при температура на сместа не по-ниска от + 70С.

 • почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени шишове и сгъстен въздух. Запълването на пукнатините под 5мм става с лейка, а тези над 5мм с набиване на пастата. Битумната паста се приготвя чрез смесване на битум БВ 40 и каменно брашно, като битума трябва да е над 55%.

В тези участъци концентрацията на повреди по настилката е по-малка, съответно и ремонтните работи са по-малко. В настоящата разработка са предвидени количества за ремонт на отводнителната система, принадлежностите на пътя, сигнализация и маркировка.

При ремонта на асфалтовото покрития могат да се използват всички материали, прилагани при строителството на нови асфалтови покрития - каменни материали, пясък, минерално брашно, пътен битум и др. Могат да се използват и готови горещи, асфалтови смеси от редовното производство на асфалтовите заводи, а така също и специално приготвени студени асфалтови смеси с течни битуми или битумни емулсии.Използваните материали и готови асфалтови смеси трябва да притежават необходимите физико-механични свойства и да удовлетворяват техническите изисквания, съгласно действащите нормативни документи.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЕМОНТ НА РАЗРУШЕНИЯ ПО АСФАЛТОВОТО ПОКРИТИЕ
МРЕЖОВИДНИ ПУКНАТИНИ

В зависимост от степента на увреждане и сезона на установяване на повредата, ремонтът може да обхване само асфалтовото покритие или цялата конструкция на настилката.

Ремонтът на мрежовидните пукнатини, когато обхваща цялата конструкция на настилката, се състои в премахването на разрушения и замърсен материал до здраво (чрез фрезоване) и запълването на дупката. Този вид ремонт се прилага и при недостатъчни стабилност на земната основа и основните пластове на настилката.

Материали

Свързващо вещество е битум БВ 130 или бързо разпадаща се катионна или анионна битумна емулсия. Битумната емулсия се съхранява в складовата цистерна на емулсионната инсталация или във варели.

Използва се каменна фракция с показател на ускорено полиране не по-нисък от 45.

Съдържанието на прахови и глинести частици не трябва да превишава 0,5 % по маса и ако това количество е по-високо, каменните фракции трябва да се промият или да се обработят предварително с битум в количество 0,7-1,5 т.ч. на 100 т.ч. минерален материал. Битумът, с който се обработва каменната фракция е БВ 60 или БВ 40, отговарящ на изискванията на БДС 3942-83.

Механичните показатели на използваните каменни фракции трябва да отговарят на изискванията в БДС 2282-80 за плътен асфалтобетон, марка I, като за пътища с леко натоварване се допуска използването на фракция с показател на износване до 35% и на дробимост до 18%.

Технологии

Очертава се правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя, така че да обхване около 30 сm извън напуканата площ.
Повърхността на настилката се изчиства от несвързани и слабо свързани частици, от кал, прах и други замърсявания. Ремонта се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +15°С на сянка. Не се работи по време на дъжд, тъй като водата измива емулсията от каменните фракции и настилката.

Последователността на работата е: • Отстраняване на фрезования материал, независимо от метода
  ( метли, четки или сгъстен въздух ) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;

 • разлив на битумна емулсия или битум БВ 130 в определено количество. Обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум МСЗО, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кг/м2 или с битумна емулсия 0.30/ 0.40кг/м2 по DIN 1995, част втора;

 • разстилане на неплътен или плътен асфалтобетон;

 • валиране с пневматичен валяк в краен случай с лек стоманенобандажен валяк.


ЕДИНИЧНИ ПУКНАТИНИ И ПУКНАТИНИ ОТ ОБЕМНИ ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛИ
Ремонта на единичните пукнатини и на пукнатините от обемни изменения се състои в запълването им с битум, асфалтови пасти, асфалтова смес, битумна емулсия или битумна емулсия и естествен пясък в зависимост от широчината им. Препоръчва се да се работи при сухо и хладно време, през горещите летни месеци се препоръчва да се работи сутрин докато пукнатините са най-широко отворени.
Технология

При ремонта на единичните пукнатини и пукнатини от обемни изменения се спазва следната технологична последователност:

Пространството около пукнатината и самата пукнатина се почиства добре с помощта на телени четки, железни шишове и сгъстен въздух.

За запълването на пукнатините могат да се използват ръчни лейкиРемонт със свързващо вещество битум
а) При пукнатини с широчина до 3 mm запълването им се извършва с битумна емулсия.

б) Запълването на пукнатини с широчина от 3 до 25 mm се извършва с асфалтови пасти или битумна емулсия и пясък.

в) При широчина на пукнатините над 25 mm, запълването им на 2/3 от дълбочината се извършва с асфалтова паста, а останалата част до нивото на настилката с асфалтова смес.

Ивицата образувана на повърхността на настилката от материала, с който се запълват пукнатините се почиства грижливо от натрупвания битум и се поръсва със сух пясък или каменно брашно, за да се предотврати отнасянето му от движението.


Ремонт с битумна емулсия
Използват се бавно разпадаща се катионна битумна емулсия и естествен пясък.

Подготвените пукнатини се запълват с битумна емулсия или битумна емулсия и естествен пясък в зависимост от широчината им. За запълването им могат да се използват ръчни лейки или специализирани машини - ръчни пръскачки.

При пукнатини с широчина до 3 mm запълването им се извършва с катионна бавно разпадаща се битумна емулсия.

Запълването на пукнатини с широчина над 3 mm се извършва с бавно разпадаща се катионна битумна- емулсия и естествен пясък, като първо се запълва 1/3 от пукнатината с битумна емулсия, попълва се с пясък, а отгоре се залива отново с битумна емулсия.

 1. Възстановяване на отводняването

Проектираните елементи на ситуацията, напречния профил и надлъжния профил на участъците включени в проекта спомагат за осигуряване на добро отводняване на района. Възстановяването на настилката е основния фактор за бързото оттичане на повърхностните води.


 1. Възстановяване на принадлежностите на пътя

Предвидено е възстановяване на вертикалната сигнализация като се монтират нови пътни знаци.

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.
 1. Организация на движението

Съществуващата организация на движение на пътя е с двупосочно движение – по една лента за движение във всяка посока. Организацията на движение е отразена в чертежите на ситуацията и детайлите. При напречните пътища са оформени кръстовище със стоп-линии и е поставен знак Б2, указано е движението по главното направление с поставянето на знак Б3.


Страница отСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница