Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданитестраница1/3
Дата24.04.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
  1   2   3


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА

РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ,

ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

(2012- 2014)

БЯЛА СЛАТИНА, ДЕКЕМВРИ 2012 г.1. Въведение

Настоящият план за действие за периода 2012 - 2014 година на община Бяла Слатина за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходни на ромите условия, дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Планът за действие е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Враца - област и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2014) .


 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

 • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

 • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си;

 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.

В разработването на плана за действие участваха, съгласно Заповед № 670 / 03.12.2012г.на Кмета на Община Бяла Слатина: • Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Бяла Слатина;

 • Дирекция ”Бюро по труда” - гр. Бяла Слатина;

 • Представители на НПО – ЦМЕДТ «Амалипе» и др.;

 • РУП гр.Бяла Слатина;

 • НУ ”Христо Смирненски” - гр. Бяла Слатина;

 • Представители на Общинска администрация;

 • Председателя и секретаря на Обществения съвет при Община Бяла Слатина.


2. Актуално състояние на ромската общност в община Бяла Слатина.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03. 2011 година данните за община Бяла Слатина са следните:


Етнически групи – 2011г.

Община Бяла Слатина – 24 606

В т.ч. отговорили – 20 837

Българска – 17 743

Турска – 323

Ромска – 2 544

Друга – 36

Не се самоопределят – 191

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци, румънци и др.

Основна тенденция, характерна за демографското състояние в района е развитието в неблагоприятна посока, която се определя от спадане на раждаемостта, висока смъртност, застаряване на населението. Естественото движение на населението се характеризира с отрицателен естествен прираст.
Родени за 2009 г. (общ брой)

303

Родени за 2010 г. (общ брой)

267

Родени за 2011 г. (общ брой)

251Починали за 2009 г. (общ брой)

558

Починали за 2010 г. (общ брой)

544

Починали за 2011 г. (общ брой)

500


Данните са взети от ЕСГРАОН – община Бяла Слатина
От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в демографската характеристика, а именно:

Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Ромските жени раждат два пъти повече от останалите жени в общината.

Броят на жените превишава този на мъжете през изследвания период. Съществен момент в демографското развитие на община Бяла Слатина на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.
Етническата група на българските граждани от ромски произход в Община Бяла Слатина е значителна и броят й е около 12 % от общия брой на населението. Тъй като официално не могат да бъдат преброени ромите в Община Бяла Слатина, защото голяма част от тях се самоопределят като българи, тази информация се взима приблизително от служба ЕСГРАОН при Общинска администрация Бяла Слатина.
3. Образование
Община Бяла Слатина има добре развита образователна структура. В Общината има 11 учебни заведения – НУ “Христо Смирненски”, НУ ”Цани Гинчев”, НУ ”Христо Ботев”, Прогимназия „Св. Климент Охридски”, СОУ ”Васил Левски”, ПГО ”Елисавета Багряна”, ПАГ „Н. Й. Вапцаров”, намиращи се на територията на гр. Бяла Слатина и СОУ ”Христо Ботев” - с. Галиче, СОУ ”Христо Ботев” - с. Габаре, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” - с. Попица, ОУ ”Христо Ботев” - с. Търнава, ОУ ”Г. С. Раковски” - с. Търнак.

В НУ Христо Смирненски се обучават 161 ученика, в паралелки от първи до четвърти клас. Всички деца са от ромски произход. Училището се намира в ромския квартал на гр. Бяла Слатина.

Общинските училища сe включват активно в изпълнението на програми и проекти за по-качествен образователен процес; проекти, които създават условия за целогодишно включване и ангажиране на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности. Програмите и проектите, разработени от община Бяла Слатина и общинските училища за периода 2008 - 2011г., са на обща стойност 2 396 910,64 лв. Общината подпомага участието на изявени ученици в олимпиади, спортни състезания и фестивали с местно, областно и национално значение. Винаги са включвани всички деца независимо от етнос, религия и принадлежност.

Броят на основните детски градини в община Бяла Слатина е шест, с осем филиала, като в селата Буковец, Комарево и Драшан липсват предучилищни заведения. От учебната 2012 / 2013 г. е закрит филиала в с. Враняк, а на 02.10.2012 е открит филиал в с. Тлачене.В представената по-долу таблица е отразен броят на децата в детските градини за последователните три учебни години:
Наименование на детското заведение

учебна 2010/2011

учебна 2011/2012

учебна 2012/2013

1

ЦДГ "Радост„ - гр. Бяла Слатина

82

89

104

1.1

Филиал с. Бърдарски геран

12

17

17ЦДГ "Детелина" - гр. Бяла Слатина

87

94

96

2.1

филиал с. Търнак

49

53

64

3

ЦДГ "Незабравка" - гр. Бяла Слатина

99

103

102

3.1

Филиал с. Соколаре

23

22

28

3.2

Филиал с. Тлачене26

4

ОДЗ "Слънчице" - гр. Бяла Слатина

129

104

98

4.1

Филиал с. Попица

76

63

59

5

ОДЗ "Вълка Ташевска” - с. Търнава

84

80

74

5,1

филиал с. Алтимир

39

36

51

5,2

филиал с. Галиче

48

48

43

6

ЦДГ „Червена шапчица”, с. Габаре

62

54

56

6.1

Филиал с. Бъркачево

30

38

39

6.2

Филиал с. Враняк

12

12

0
Всичко:

832

813

857

През месеците юли и август общината, съвместно с директорите на детските заведения работи активно за пълен обхват на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2012 / 2013 г. пет и шест годишни деца.

За учебната 2012 / 2013 г. в детските заведения са обхванати 857 деца. Това е с 44 деца повече от предходната учебна година. Броят на записаните 5 - годишни е 225, а на шестгодишните деца - 204.

Общината съвместно с директорите на училищата работи по обхвата на подлежащи на задължително обучение ученици.

На 01.01.2012 г. стартира проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Четири средищните училища: НУ „Цани Гинчев”; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Попица, СОУ „Христо Ботев” - с. Габаре и СОУ „Васил Левски” - гр. Бяла Слатина проведоха процедура по Закона за обществените поръчки за Доставка на готов топъл обяд за учениците за периода на учебните 2012 / 2013, 2013 / 2014 и 2014 / 2015 година.


Активна е работата с родители в училищата и детските градини. Провеждат се родителски срещи, ежедневното посещение на родителите в училищата дава възможност за разговори и изясняване на проблеми. Включването на родителите на децата от ромски произход в проектите се оказа добра форма за комуникация. Почти всички учители и директори на територията на Община Бяла Слатина са преминали през обучителните семинари на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

В Община Бяла Слатина функционира Общинска комисия за закрила на детето с консултативни и координационни функции. Комисията осъществява сътрудничество, кооординация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица с нестопанска цел. Проведените заседания до момента са по повод събития, касаещи положението на деца в риск.
4.Здравеопазване
През последните няколко години, в системата на здравеопазването на Община Бяла Слатина не се осъществиха значителни промени с оглед осигуряване на по-качествена и по-ефективна медицинска помощ за населението на територията на общината, за посрещане на променените нужди от здравеопазване, за намаляване на разходите за здравеопазване, което е в смисъла на здравната реформа, за усъвършенстване на диагностицирането чрез въвеждане на съвременна медицинска техника. През последните години в здравеопазването на Община Бяла Слатина се осигури функционирането на :

- Една Многопрофилна Болница за Активно Лечение ;

- МЦ ”Милосърдие” ЕООД;

- МЦ ”Здравец - 2011 А и М” ООД;

- МЦ „Св. Панталеймон” ООД;


 • 25 Специализирани медицински практики;

 • 16 Първични медицински практики, обслужващи общината;

 • 8 дентални практики – в с. Галиче, с. Бърдарски геран, с. Попица, с. Търнава и гр. Бяла Слатина ;

 • 5 регистрирани аптеки на територията на община Бяла Слатина ;

 • 1 денска ясла „Здравец”, 2 яслени групи – в ОДЗ „Слънчице” - гр. Бяла Слатина и ОДЗ „Вълка Ташевска” - с.Търнава; 13 здравни кабинета по училища и детски градини в общината.

 • С решение на Общински съвет Бяла Слатина е предоставено правото на ползване под наем на помещения – общинска собственост на общопрактикуващи лекари и специалисти /за Бяла Слатина 25/.

 • Лекарските кабинети в бившите „Здравни служби” във всички населени места на селищната система са предоставени под наем на 14 общопрактикуващи лекари.

В общината са извършвани са мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН , туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

През месец октомври 2012 г. община Бяла Слатина организира, заедно с МЦ „Св. Панталеймон” ООД кампания за провеждане на задължителни имунизации на децата от ромски произход.

От месец ноември 2012 г. РЗИ, съвместно с Община Бяла Слатина и личните лекари на територията на Общината започна имунизации за превенция на рак на маточната шийка.

Това дава основание да изведем и следните основни дейности, върху които ще работим за периода 2012 - 2014г., а именно: • Повишаване на здравната култура на ромите;

 • Подобрява­не на профи­лактичните дейности сред ромското население;

 • Провеждане на задължителни имунизации.


5. Жилищни условия
Ромите в Община Бяла Слатина са 12 % от населението или около 2 544 души (по данни на ЕСГРАОН в общината). В гр. Бяла Слатина живеят в обособен квартал /махала/. В по-голямата си част живеят капсулирано, бедно и са на път да се маргинализират. Къщите са едноетажни и в голяма част от тях връзката със системата за канализация на града не е изградена. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца или повече деца.

Жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез общинския бюджет и участие по програми и проекти. Улиците се асфалтират и се почистват деретата. Въпреки товаq дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др. Въпреки, че има изградена система за сметопочистванеq контейнерите не винаги се използват по предназначение.

В момента няма новоотредени терени за жилищно строителство на гражданите от ромски произход. По-заможните роми си закупуват вече частни имоти и си строят жилища.

6. Заетост и безработица
На територията на Общината безработицата се увеличава. За община Бяла Слатина, по информация на Бюрото по труда – гр. Бяла Слатина, данните за безработните са следните:


Показатели

Общо ДБТ

Община Бяла Слатина

Данни за безра-ботните лица и дела на ромите в общата им съв-купност

Към 31.10.2012г. безработни-те, регистрирани в ДБТ гр. Бяла Слатина са 3351, от тях 855, или 25,5% са се само-определили, от ромска етни-ческа група.

Общо регистрирани 2665, от тях 780 роми или 29,3%

Данни за разпре-делението на без работните роми по образовате-лен и професио-нален признак

Висше образование-3 лица;

Средно образование–101 лица;

Основно образование-67 лица;

Начално образование-59 лица;

Без образование–625 лица.

С работническа специалност – 23 лица;

Специалисти – 59;

Без специалност - 773Висше образование-3 лица;

Ср. образование–95 лица;

Осн. образование-61 лица;

Нач. образование-34 лица;

Без образование–586 лица.

С работническа специал-ност – 20 лица;

Специалисти – 51;

Без специалност - 708Данни за разпре-делението на без работните роми по пол

Мъже – 395;

Жени – 460.Мъже – 365;

Жени – 415.Данни за безра-ботните младежи от ромски произ-ход и до трудо-способна възраст

Младежи до 29 години– 214;

Младежи до 29 години– 199;

Данни за безра-ботните роми с престой в ДБТ над 1 година

Лица с регистрация над 1 година – 430;

Лица с регистрация над 1 година – 398;

Данни за броя на ромите, включе-ни в заетост по мерки и програ-ми за заетост

Включени в мерки за заетост през 2012г. – 3 лица;

Включени в програми за заетост през 2012г. – 22 лица;

Включени в проекти по ОП ”РЧР” – 165 лица.


Включени в мерки за зае тост през 2012г.–2 лица;

Включени в програми за заетост през 2012г. – 13 лица;

Включени в проекти по ОП ”РЧР” – 121 лица.


Данни за броя на ромите, получава щи месечна по-мощ по чл. 9 от Прав.за прил. на Закона за социал но подпомагане

787 лица.

668 лица.

Структурата на безработните в община Бяла Слатина е твърде негативна: голям брой от регистрираните са без квалификация, от тях повечето са с основно и по-ниско образование и са от ромски произход. Това затруднява неимоверно тяхната реализация.


Основни изводи:

 • Голям е делът на нерегистрираните безработни;

 • По-висок е делът на безработните сред жените;

 • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

 • Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

 • Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;

 • Повече от безработното население на общината е от ромски произход.7. Култура и спорт

Културният живот в Общината е регламентиран с Календар на културните, религиозните и спортни празници в община Бяла Слатина, приеман от Общинския съвет в началото на всяка година. В него са заложени както станали вече традиционни мероприятия, така и нови за общината ни прояви. Новите моменти са: отбелязване на 1-ви юни – ден на детето, преглед на художествената самодейност на пенсионерските клубове, отбелязване на Коледните и Новогодишни празници с различни прояви – конкурс за най-красива сурвачка, тържествено запалване на светлините на коледната елха. Ежегодно се отбелязват празниците на селата с тържествени концерти с участие на местните самодейци и гостуващи самодейни състави. Традиционният Белослатински панаир намери своя нов дом – там където историческите сведения показват, че е положено неговото начало. С различни прояви се отбелязват Националният празник на Република България – 3 март, Денят на славянската писменост и българската просвета и култура, Денят на Европа, Международният ден на ромите (с тържества в гр. Бяла Слатина, селата Търнава и Търнак), общинския фестивал за детска песен „Златното петле”, традиционните майски културни празници, представят се книги, отбелязват се всички годишнини с национално и местно значение.

8 април - Международен ден на ромите се отбелязва с редица мероприятия, протичащи под надслов „Да играем и учим заедно”. Игрите „Бързи, смели, сръчни”, конкурсите за есе и рисунка дават възможност децата да покажат своя талант и творчески заложби. Завършек на този празник е тържественият концерт с пищните ромски песни и танци.
Дейностите в областта на културата се осъществяват от
ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА:


 1. НЧ "Развитие-1892" гр. Бяла Слатина

 2. НЧ "Просвета-26" с. Алтимир

 3. НЧ "Просвета -1930" с. Буковец

 4. НЧ "Съзнание -1919" с. Бъркачево

 5. НЧ "Съединение-1923" с. Бърдарски геран

 6. НЧ "Просвета-1927-Враняк" с. Враняк

 7. НЧ "Зора-1904" с. Габаре

 8. НЧ "Просвета-1910" с. Галиче

 9. НЧ "Христо Ботев - Комарево" с. Комарево

 10. НЧ "Напредък-1897" с. Попица

 11. НЧ "Събуждане" с. Тлачене

 12. НЧ "Васил Левски - 1899" с. Търнак

 13. НЧ "Напредък - 1898" с. Търнава

 14. НЧ "Никола Вапцаров" с.Соколаре

Ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват.

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Бяла Слатина. Под патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви. Добрата спортна база и отлично подготвените специалисти, традициите в спорта и професионализма на спортните деятели са условие за възраждане на спорта в гр. Бяла Слатина.

През изминалите години, спортистите от община Бяла Слатина ни дадоха много поводи за гордост със спечелването на много купи и отличия.

 1. Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница