Обявление за обществена поръчка услуги раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контактДата23.12.2017
Размер99.79 Kb.
Размер99.79 Kb.

00872-2012-0007

BG-Приморско: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализиОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Приморско, ул. "Трети март" №56, За: Люба Желева, Република България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33660, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Място/места за контакт: Община Приморско

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.primorsko.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител за изготвяне на ПП и идейни проекти за РММ на ПСОВ и ВиК мрежите на агломерация Приморско - Китен”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Приморско
Код NUTS: BG341

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за изготвяне на ПП и идейни проекти за РММ на ПСОВ и ВиК мрежите на агломерация "Приморско - Китен”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Индикативните компоненти, които ще бъдат включени в инвестиционния проект са както следва: • Проектиране и реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ ”Китен”; • Проектиране и строителство на канализационна мрежа - ново строителство: - Главен колектор към КПС 6а (Север) – 1500 м. - Главен колектор към КПС 6 (Юг) – 400 м. - КПС 6а – 1 бр. - Напорен тръбопровод от КПС 6а до ПСОВ – 2600 м. - КПС 2в – 1 бр. • Проектиране и реконструкци, модернизация канализационна мрежа - Зона Югоизток - Канализация – 10 100 м. Проектиране и реконструкция и разширение на съпътстваща водопроводна мрежа – 10 100 м.

Прогнозна стойност без ДДС

330000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаПродължителност в месеци

8
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 3300 (три хиляди и триста) лева. Гаранциите следва да се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Изискванията и условията при гаранциите са описани в документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на възнаграждението се извършва съгласно схемата, заложена в проекта на договор, неразделна част от документация по поръчката.

ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридически лице, както и техни обединения, които са закупили документацията за настоящата ОП и отговарят на предварително обявените условия. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Документ за закупена документация за участие (копие); 2. Документ за внесена гаранция за участие– копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 3. Административни сведения за участника; 4. Регистрационни документи на участника: 4.1. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България); 4.2. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде преведен на български език и легализиран; 4.3. Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 4.4. Документ за самоличност (копие) за участник- физическо лице; 5. Декларации: 5.1. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка; 5.2. Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката; 5.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за участници установени/регистрирани в България; 5.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП за участници установени/регистрирани извън Република България; 5.5. Декларация за участието на подизпълнители; 5.6. Декларация от подизпълнител/и; 5.7. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 5.8. Декларация от членовете на обединението/консорциума; 6. Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице); 7. Нотариално заверено пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата (изисква се, когато избраното лице не представлява официално участника, съгласно документите за съдебна регистрация); 8. Нотариално заверени пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице от водещия член да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (изисква се когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и когато тази функция на лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението .9 Нотариално заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за строителството или еквивалентен;10. валиден застрахователен договор за застраховка за професионална отговорносст съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на лицето (лицата), което ще осъществява проектирането за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копия от отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011г., заверени от счетоводителя на участника, като копията следва да са заверени от управителя на фирмата с гриф „Вярно с оригинала”; 2. Копие от банкова атестация/удостоверение от обслужващата банка на участника (и за членовете на обединение) за коректност като клиент на съответната банка;
Минимални изисквания: 1.ОБЩИЯТ оборот на участника (самостоятелна фирма или обединение) средно за последните 3 (три) финансови години 2009, 2010 и 2011г или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си според официалните си счетоводни документи да бъде минимум 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) 2.Участникът да е коректен клиент на обслужващата го банка

ІІІ.2.3) Технически възможностиИзискуеми документи и информация: За доказване на съответствие с техническите изисквания Участникът следва да приложи 1. референции и/или извлечения от договори, от които са видни предмета на съответния договор, обхвата на извършената от Участника работа и датата на приключването му; За доказване на съответствие с изискванията към експертите, Участникът следва да приложи към всяка професионална биография, документи удостоверяващи представената информация (копия от трудови книжки, референции, договори и др.) и копия от удостоверения от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ за пълна проектантска правоспособност, придружено с документа за платен членски внос за текущата година. За доказване на на лицензиран софтуер е необходимо копие от : Сертификати за лицензиран софтуер за графично ; • Сертификат за лицензиран софтуер за обработка на геодезични измервания ; • Сертификат за геодезични обработки и парцеларни планове ; • Сертификат за софтуер за хидравлични изчисления ; • Сертификат за софтуер за хидравлични изчисления ; • Сертификат за софтуер за хидравлични изчисления ; • Сертификат за софтуер за статичен и динамичен анализ ; • Сертификат за софтуер за статичен и динамичен анализ ; • Сертификат за софтуер за оразмеряване на стоманобетонови сечения ; • Сертификат за софтуер за анализни цени, стойностни сметки и др. ; Доказателства удостоверяващи собствено и наето техническо оборудване за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има доказан опит във всички описани области, както следва: а)Участникът да има изпълнени като главен изпълнител не по-малко от 2 /два/ договора с обем, сходен с предмета на поръчката- инфраструктурни проекта проект за ново строителство и/или реконструкция на ВиК мрежа и на ПСОВ б) Участникът да има изготвен минимум 1 прединвестиционно проучване и идеен проект за ново строителство и/или реконструкция на ВиК мрежа и на ПСОВ и включващо разработване на вариантни решения и оценка на експлоатационни и инвестиционни разходи, 2. Технически изисквания към ключовите експерти, които Участникът трябва да предостави, са следните: а) Изисквания към ръководителя на екипа - (Ключов експерт 1) • Висше образование квалификационна степен магистър в областта на гражданското строителство или водното строителство, или еквивалентно образование в областта на опазване на околната среда; • -минимум 2 последователни години от последните 5 опит в проектирането като ръководител на обекти в областта на околната среда • -образование в областта на водоснабдяване и канализация или еквивалентно образование; • -да притежава пълна проектантска правоспособност; б) Експерт пречистване на отпадъчни води(Ключов експерт 2) • Опит в мин. 3 проекта за изготвяне на Идейни и работни проекти на селищни ВиК мрежи, като поне 1 от проектите да бъде за над 10 000 ек. ж. • -образование в областта на водоснабдяване и канализация или еквивалентно образование; • -да притежава пълна проектантска правоспособност; в) Експерт ВиК мрежи и съоръжения (Ключов експерт 3) • Опит в мин. 3 проекта за изготвяне на Идейни и работни проекти на селищни ВиК мрежи, като поне 1 от проектите да бъде за над 10 000 ек. ж. • -образование в областта на водоснабдяване и канализация или еквивалентно образование; • -да притежава пълна проектантска правоспособност; г) Проектанти по всички части -Архитектурна, Конструктивна, ВиК, ОВ, Електро, Технологична, КИП и А, Геодезия, Озеленяване, ПБЗ; • Пълна проектантска правоспособност съгласно ЗУТ • Минимум 5 години опит в проектирането на инвестиционни проекти. • Копия от Удостоверение за координатор на БЗ 3.лицензиран софтуер за графично проектиране и лицензиран софтуер за изчисления: 4. Списък на собствено и наето техническо оборудване за изпълнение на поръчката;

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугатаДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:


Показател: Срок за изпълнение; тежест: 65
Показател: Предложена цена; тежест: 35
IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)Срок за получаване на документация за участие

13.08.2012 г. Час: 17:00Платими документи

ДА

Цена: 30 BGNУсловия и начин на плащане

Заплащането на документацията за участие се извършва в касата на общината или по банков път по сметката на община Приморско: БАНКА Райфайзен банк, Клон Приморско, IBAN BG40RZBB91558420027704, BIC RZBBBGSF, код за вид плащане 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

23.08.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180


IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 24.08.2012 г. Час: 11:00Място

град Приморско, ул..“Трети март” №56Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгл. чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Приоритента ос 1. Процедура с референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на възложителя се обжалват съгл. чл.120, ал.4 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление12.07.2012 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница