Обявява конкурс за литературнa творба за средношколци от област Силистра, България и префектура Кълъраш, Румъния на тема "Зеленото злато на Дунав" Отличените произведения ще се публикуват в изданията на проекта и в медиитеДата14.03.2017
Размер43.04 Kb.
Размер43.04 Kb.


РЕГИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРСВ рамките на проект „Зеленото злато на Дунав“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.
Областна aдминистрация-Силистра
обявява конкурс за литературнa творба за средношколци

от област Силистра, България и префектура Кълъраш, Румъния
на тема “Зеленото злато на Дунав”
Отличените произведения ще се публикуват в изданията на проекта и в медиите.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
Участници:

До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на област Силистра и префектура Кълъраш в две възрастови групи:

Първа група – 14 – 16 години

Втора група – 17 – 19 години


Условия за участие:
Жанр – стихотворение, разказ, приказка, есе.

Обем - до 1000 думи, във формат Word, размер на шрифта 12 пункта и разредка на редовете 1,5.
Срок за изпращане на творбите – 10 декември 2012 г.
Творбите се изпращат САМО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на адрес: osc@oscrousse.org
Всяка творба е придружена от попълнен Формуляр за участие.
Жури:

Конкурсните работи ще бъдат оценявани от независими експерти на Клуб «Отворено общество», Русе – изпълнител за организацията на конкурса по договор с Областна администрация Силистра.


Наградите: десет награди – грамоти и книги
ЗЕЛЕНОТО ЗЛАТО НА ДУНАВ

Примерни теми:

・ За да я има красотата на птиците

・ Дунавският рай

Къща на брега

・ Девствената природа

・ Полет над реката

Красотата на делтата

・ Дунав – източник на енергия

・ Пътешествие у дома – река Дунав – свързваща страните от Европейската общност

・ Река Дунав в историята на българския и румънския народИнформация по темата може да намерите на следните интернет страници:


http://www.bspb.org

bългарско дружество за защита на птиците

http://www.bulgariannationalparks.org

Български национални паркове

http://www.bg-parks.net/

Парковете в България

http://www.moew.government.bg/

Министерство на околната среда и водите

http://balkani.org/

Сдружение за дива природа „Балкани“

http://bbf.biodiversity.bg/

Българска Фондация Биоразнообразие

http://www.bluelink.net

Блулинк Граждански портал за околната среда

http://www.panda.org

WWF Bulgaria

http://www.greenbalkans.org

Зелени Балкани

http://www.natura.org/

НАТУРА 2000

http://www.world-national-parks.net

Национални паркове по света

http://www.iucn.org

Международен съюз за опазване на природата (IUCN)

http://www.unep-wcmc.org

Световен център за наблюдение на околна среда ООН

http://www.fao.org/forestry

Дирекция по горите към ООН

http://www.unep.org

Програма на ООН за околната среда

http://eea.government.bg/biodiversity

Биоразнообразието в България

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg//2biodiversity.html

Фаунистичното разнообразие на България

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/

Червена книга на РБ

http://www.encyclopedia.bg/enc1/demo/pril/200063.html

Защитени видове:

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp

Защитени територии:

http://archive.org/details/ImportantPlantAreasInBulgaria

Важни места за растенията

http://birdsinbulgaria.org/ovm.php

Орнитологично важни места

http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php

Основни райони за пеперуди

http://greenbalkans.org/prilepi/files

Опазване на прилепите

http://www.moew.government.bg/recent_doc

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Натура 2000 инфо

: http://www.ramsar.org/cda/en

Рамсарска конвенция

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp

Бернска конвeнция

http://www.cbd.int/convention/

Конвенция по биоразнообразието

http://www.danuvbg.org

http://www.icpdr.org

http://www.danubeday.org

http://www.persina.org

http://www.kaalimok.eu

http://www.riosv-ruse.org

http://www.gallery.tutrakan.org

Дунавска конвенция и др

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/freshwater/floodplains/lower_danube_and_danube_delta/


Проект „Зелен Дунав“:


www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница