Одобрявам: георги иванов стоичков – възложител, по чл. 8, Ал. 2 Съгласно пълномощно №41 от 26. 11. 2013 гстраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.72 Mb.
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4

ОДОБРЯВАМ:

______________

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОИЧКОВ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНО № 41 от 26.11.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ГЛАВА 8 а

от

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:
Извършване на текущ ремонт на БХ "Велинград", гр. Велинград, "ПРО" ЕАД - клон Боровец"

СОФИЯ,

2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. Публична покана- по образец на АОП

2. Раздел І. Обща информация

3. Раздел II. Пълно описание на предмета

4. Раздел ІІI. Общи изисквания към участниците. Критерии за подбор

5. Раздел ІV. Образци.
РАЗДЕЛ I

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител провеждана по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП е „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "172 - ра" № 11, тел.: 02 970 79 31, факс: 02 870 01 29, e-mail: vasia_pro@abv.bg, интернет адрес: http://www.prrhotels.com, Раздел „Профил на купувача”.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и съгласно пълномощно № 41 от 26.11.2013 г. възложител на настоящата процедура е г-н Георги Иванов Стоичков и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Правно основание за откриване на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на изпълнение на СМР дейности по реда на глава 8 а във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.


3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

С оглед на обстоятелството, че видът, количеството и обемът на строителните работи за изпълнението на СМР дейности по изграждането на външен басейн на БХ "Велинград", гр. Велинград, позволяват достатъчно точно да се определи прогнозната стойност на процедурата, съобразно нормата на чл. 15, ал. 2, т.8 от ЗОП Възложителят, обявява настоящата процедура по реда на глава 8 а от ЗОП, чрез отправяне на публична покана.


РАЗДЕЛ II.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА
1. Предмет и обект на поръчката

Обект на настоящата процедура е „изпълнение на строителство“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗОП,  „изпълнение на един или няколко вида СМР по Приложение № 1 в съответствие с изискванията на възложителя“.

Предмет на настоящата процедура е „Извършване на текущ ремонт на БХ "Велинград", гр. Велинград, "ПРО" ЕАД - клон Боровец", в което се включват строително ремонтни дейности в обем и количества, съгласно техническото задание на възложителя и приложените количествени сметки.

2 . Техническо задание, количество и обем

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни документи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи: • Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

 • Действащите ПИПСМР (Правила и норми за извършване и приемане на СМР) за съответните видове работи;

 • Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

 • БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали.

Видовете и обемът на строително-ремонтните работи са определени както в Техническото задание, така и в Количествената сметка. Необходимо е да се положи топлоизолация по фасади с EPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводимост λ до 0,04 W/(m K), плътност 15 – 20 kg/m3, дебелина 5мм и да се измаже със силиконова мазилка в два цвята, уточнен с Възложителя, фракция 2мм. Дефектирали части на мазилката на фасадата да са възстановят преди полагане на топлоизолацията.

Да се демонтира покривно покритие от керемиди. Да се положи ново от профилирана ламарина с PVC покритие цвят по RAL3011, ведно с необходимата топлоизолация и пароизолация. Да се демонтират старите улуци и водостоци. Да се монтират нови улуци и водостоци и аксесоари и други необходими елементи към тях от цветна ламарина с цвят по RAL3011.

Доставката на всички материали, оборудване необходими за изпълнение на строително - монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време. Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Всички материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:


 • български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

 • признати национални технически спецификации (национални стандарти),

 • да се представят сертификати, издадени от акредетирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за технически изисквания към продуктите.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 06.12.2006г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно са завършени от Изпълнителя и при изпълнението им са използвани материали или продукти, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

Само напълно завършени и одобрени работи са основание за заплащане.

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, ангажирани с изпълнението на предмета на настоящата поръчка, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл.10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различни работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изисквания на чл.10 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях.

Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва за бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина на 1,5м при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1,5м без обезопасителна екипировка.

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материали и оборудване. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на СМР.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия на извършване на строително-монтажни работи. Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между Изпълнителя и Възложителя.

Всички гореописаните мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от Изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредни въздействие или повреди от атмосферни влияния.

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и други компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА:Наименование на СРР

Ед. мярка

Количество

 

 І.

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

 

 

1

Демонтаж покривни керемиди

м2

1491,00

2

Демонтаж варов разтвор под керемиди

м3

1491,00

3

Демонтаж улуци

мл

163,00

4

Демонтаж водосточно казанче

бр

15

5

Демонтаж водосточни тръби

мл

135,00

6

Демонтаж ламарина по стрехи

мл

230,00

7

Демонтаж челни дъски

мл

230,00

8

Демонтаж осветление балкони

бр

54

9

Пренасяне на керемиди до „ръкав” и сваляне от покрив

м2

1491,00

10

Пренасяне на варов разтвор до „ръкав” и сваляне от покрив

м2

1491,00

11

Сваляне на улуци, ламарини и дъски от покрив

мл

622,00

12

Демонтаж и сваляне на прозорци 120/60см от покрив

бр

2

ІІ.

МОНТАЖНИ РАБОТИ

 

 

1

Подмяна на съществуваща дървена подложка с нова такава - 10 / 5см

м2

1501,00

2

Доставка и монтаж улуци - профилни ф120 цвят по RAL 3011

мл

163,00

3

Доставка и монтаж водосточни казанчета овални с изх. ф120 цвят по RAL 3011

бр

15

4

Доставка и монтаж водосточни тръби ф120мм цвят по RAL 3011

мл

135,00

5

Доставка и монтаж дъги ф120 от ламарина цвят по RAL 3011

бр

48

6

Доставка и монтаж пола от ламарина цвят по RAL 3011

мл

163,00

7

Доставка и полагане топлоизолация стиропор 5см по покрив

м2

1245,00
Доставка и полагане пароизолационна мембрана от алуминиево фолио по покрив

м2

1245,00

8

Доставка и монтаж челни дъски 20 / 3см импрегнирани

мл

255

9

Доставка и монтаж профилирана ламарина LT - 20 с РVС -покритие, цвят по RAL 3011

м2

1501

10

Доставка и монтаж обли билни капаци от ламарина цвят по RAL 3011

мл

96,00

11

Доставка и монтаж улама от ламарина с цвят по RAL 3011

м2

25,00

12

Доставка и монтаж обшивка с ламарина по бордове, комини, капандури цвят по RAL 3011

м2

143,00

13

Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи

бр

24

14

Доставка и монтаж PVC прозорец 120/60, отв. дясно крило, бял


бр

2

15

Запълване отвори с пяна и силикон около тръби за отдушници

бр

49

16

Доставка, монтаж и демонтаж фасадно скеле

м2

750,00

17

Изшкурване на металната част на парапети балкони

мл

230,00

18

Грундиране на металната част на парапети балкони

мл

230,00

19

Боядисване на металната част на парапети балкони с боя цвят по RAL 3011 две ръце

мл

230,00

20

Боядисване на фасадите на асансьорна кула с фасаген

м2

318,00

21

Доставка и полагане на топлоизолация с EPS 3см, монтаж ъгли и водобрани, шпакловка с мрежа, дюбелиране и силиконова мазилка тавани на балкони
270,00

22

Доставка и полагане на топлоизолация с EPS 5см, ъглов профил с мрежа и водооткапващ профил с мрежа, цокълен профил с водооткап, шпакловка с мрежа, дюбелиране, грунд и силиконова мазилка по фасади

м2

1740,00

 23

Монтаж осветителни тела балкони

бр 

54 

24

Качване на материали до покрив

м2

1501,00

25

Транспортиране на стр. отпадъци до депо

м3

91,003. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта
Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата
Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


 1. Показател – „Работна програма” (РП)

 2. Показател „Предлагана цена” (ОЦ)

Комплексна оценка (КО) = РП + ОЦ
 • РП е оценката по показател „Работна програма”

 • ОЦе оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 50 т.


Показател – „Работна програма” (РП)
Максимален брой точки по този показател - 40 т.

Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:


Работна програма”.

Максимален брой точки – 40 точки, като оценките се базират на долуописаното.Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на поръчката, с която да покаже предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, строителните дейности и крайния продукт, мерки за намаляване на затрудненията на местното население. Работната програма трябва да включва като минимум следното:

 • Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строително-ремонтните дейности.

Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовка на строителната площадка като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на строително-ремонтните дейности, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строително-ремонтните дейности.

 • Организация в етапа на строително-ремонтните дейности

Участникът трябва да опише начина на организация и управление на строително-ремонтния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.

 • Методи и организация на текущия контрол

Участникът трябва да опише методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на доставките на материали, включващ контрол при производителя, контрол при доставката франко-склад на изпълнителя, контрол при монтаж и други, които участникът смята да приложи при изпълнение на поръчката с цел качественото и изпълнение, както и методите на контрол при строително-ремонтните дейности.

Фактори, влияещи на оценката:

 • Описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, с посочване на конкретните задачи и отговорности, с посочване на начина на комуникация с останалите участници в строително-ремонтния процес и институциите, имащи отношение към изпълняваните дейности;

 • Описание на методи и организация на текущия контрол за доказване качеството на доставените материали и на изпълнението на строително-ремонтните процеси;

 • Описание на методи и последователност на работите за завършване на всеки подетап, както и обекта като цяло, методите на работа на Участника и местните условия и възможности;

 • Описание на основните видове СРР и тяхната технологична последователност на изпълнение;

Участникът получава 40 точки при условие, че предложената „Работна програма“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и са налице всички от долните обстоятелства:

 • Подробно/Конкретно описание на организацията в етапите на: етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали и строително-ремонтните работи;

 • Предвидените дейности в етапа на подготовка са подробно/конкретно изброени и създават предпоставка за навременно стартиране на строително-ремонтните работи, показани са отговорниците за конкретните дейности;

 • Подробно/Конкретно са описани технологичната последователност на строително-ремонтните процеси и необходимите технически и човешки ресурси, както и тяхното разпределение във времето;

 • Ясно е описано взаимодействието с различните участници в процеса на СРР;

 • Описани са методите на контрол на материалите.

Участникът получава 22 точки при условие, че предложената „Работна програма“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката, но съдържа пропуски и е налице едно или повече от долните обстоятелства: • Представено е описание, в което се съдържат несъществени непълноти/пропуски в организацията на етап на: подготовка на строителната площадка, или доставка на материали или строително-ремонтните работи;

 • Част от необходимите дейности в етапа на подготовка не са описани или не са показани някои от отговорниците за конкретните дейности;

 • В представената технологичната последователност се съдържат несъществени непълноти/пропуски в описанието на строително-ремонтните процеси; на всички необходими технически или човешки ресурси, или в тяхното разпределение във времето;

 • Допуснати са несъществени пропуски/непълноти при описанието на взаимодействието на участника с някои от останалите участниците в процеса на СРР;

 • При описание на методите на контрол на материалите са допуснати несъществени непълноти/пропуски;

Участникът получава 4 т., в случай че в предложената „Работна програма” е налице някое от долните обстоятелства: • Липсва описание на организацията в етап на подготовка на строителната площадка или доставка на материали, или строително-ремонтните работи;

 • Не са описани съществени необходими дейности в етапа на подготовка или не са показани отговорници за конкретните дейности;

 • При описанието на технологичната последователност на строително-ремонтните е допусната грешка в последователността на процесите;

 • Не са описани необходимите технически или човешки ресурси;

 • Липсва описание на взаимодействието с основни участници в процеса на СРР;

 • Не са описани методите на контрол на материалите или тяхното описание не е съобразено с изискванията на нормативната уредба;


За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.
Оценките по показател „Работна програма“, се определят чрез консенсус от членовете на комисията. По показателя се поставя оценка по посочените точки, за които качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до описанието, дадено от възложителя. Оценката, която дава комисията следва да бъде обоснована, като за съответната стойност в протокола трябва да бъдат отразени изчерпателно мотивите за това, в това число и пропуски и/или непълноти.

Ако не може да се постигне консенсус за оценката по този показател, всеки от членовете на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по показател „Работна програма“. Оценките по показател „Работна програма“ се поставят въз основа на експертната оценка на членовете на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени индивидуални и конкретни мотиви за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на офертните технически предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Когато членовете на комисията не могат да вземат оценка чрез консенсус и пристъпят към изготвянето на индивидуални таблици, то в тези случаи всяка оферта получава оценка по показател „Работна програма“, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки на членовете на комисията по този показател.
Показател „Предлагана цена” (ОЦ)
Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 10 т.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ОЦ= -------- х 10, къдетоРn

„10” са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС);

Рmin - предложената минимална цена(без ДДС).


Крайно класиране на Участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.4. Прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчката.

Максималната стойност за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е определена при спазване условията на чл. 15 от ЗОП и възлиза до 264 000 лв. без вкл. ДДС или до сумата в размер на 316 800 лв., с начислен ДДС.


5. НАЧИН, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

  1. Начин на изпълнение - след подписване на протокол за предаване на строителната площадка.

  2. Срок на изпълнение – 45 календарни дни, считано от подписване на протокол за предаване на строителната площадка до подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за окончателно завършване на обекта.

Договорът за обществена поръчка приключва с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за окончателно завършване на обекта.

  1. Място на изпълнение – гр. Велинград, БХ „Велинград“


6. Гаранции
Гаранции

Гаранция за участие - Възложителят не поставя условие за представяне на гаранция за участие.

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Гаранцията за изпълнение - парична сума, следва да се внесе по банков път по следната сметка:
BG72UNCR96601058501408

BIC UNCRBGSS

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон Самоков

ПРО“ ЕАД – клон Боровец


Ако участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница