Охранителна и контролна дейност на полицейските органи при превоз на опасни товари с железопътен транспортстраница1/8
Дата16.11.2017
Размер1.07 Mb.
Размер1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Охранителна и контролна дейност на полицейските органи при превоз на опасни товари с железопътен транспорт


Автор : д-р Васил Костадинов

vas.kostadinov@abv.bgХоноруван преподавател в Академията на Министерство на вътрешните работи и Професионален колеж за охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец“

София


2014 г.

Съдържание

Увод 3

1. Теоретични аспекти и правна регламентация на превоза на опасни товари с железопътния транспорт в Република България. 5

1. 1. Транспорт и железопътен транспорт. 5

1. 2. Ценни пратки и товари, общоопасни средства, опасни товари. 7

1. 3. Правна регламентация на дейността за превоз на опасни товари с железопътния транспорт в Република България. 142. Обща характеристика на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура на Република България . 17

1. 1. Технически капацитет на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт. 17

1. 2. Субекти на железопътния транспорт в Република България. 21

3. Организация на дейността на „Транспортна полиция“ за опазване на обществения ред в железопътния транспорт и инфраструктура. 28

3. 1. Функции на полицейските органи за опазване на обществения ред в отдел „Транспортна полиция“. 28

3. 2. Задачи и структура на полицейските органи за опазване на обществения ред в железопътния транспорт. 29

4. Дейност на служителите за опазване на обществения ред от „Транспортна полиция”, за охрана на превоза на опасни товари с железопътен транспорт. 34

4. 1. Подготвителен етап. 35

4. 2. Изпълнителен етап. 38

Този етап се характеризира с изпълнение по същество на охраната, на опасни товари превозвани с жп транспорт и обхваща дейностите по: 38

4. 3. Заключителен етап. 43

5. Контролна дейност на полицейските органи от „Транспортна полиция“ за охрана на опасни товари, извършвана от частни охранителни фирми в жп транспорт. 44

5. 1. Същност на контролната дейност. 44

5. 2. Изпълнение на контролната дейност. 45

6. Взаимодействие на органите за опазване на обществения ред от „Транспортна полиция”, при превоз на опасни товари с железопътен транспорт. 50

6. 1. Взаимодействие с други полицейски органи. 50

Взаимодействието с други РУТП относно контролиране дейността на частните охранителни фирми при превоз на опасни товари с железопътния транспорт, е важен фактор за нейната ефективност. Силите за опазване на обществения ред за охрана на стационарни обекти и определените със заповед служители, могат при всеки превоз на опасни товари, преминаващ през обслужваната територия на РУТП освен да оказват съдействие, и да контролират дейността на съответната охрана от ЧОФ. 50

В тази връзка могат да проверят: 50

- наличността на идентификационната карта на охранителя, отличителните знаци и униформата; 50

- въоръжението и оборудването със защитни и предпазни средства; 50

- плана за охрана на превозвания опасен товар, както и надеждността и правилността на създадената в момента организация. 50

Подобни проверки са задължителни особено в регламентираните за спиране на композицията места, съобразно предвидената дестинация и обособен маршрут. За извършените проверки се докладва своевременно в ОДЧ – РУТП и на началника на съответното структурно звено, както и за констатираните пропуски в организацията и тактиката на частната охранителна дейност. 50

При установяване на нарушения относно изискванията на ЗЧОД или ЗОБВВПИ се съставят актове за административно нарушение. 50

Констатирането на причини и условия за допускане на нарушения в изискванията за осъществяване на частна охранителна дейност, за охрана на опасни товари с железопътен транспорт, е категорично основание за реализиране на сигналната функция от полицейските органи. 50

Важен елемент от цялостната организация по взаимодействието между отделните РУТП, при охраната на опасни товари при превоз с жп транспорт или контрола й, е използването на съвременните технически системи за сигурност-видеонаблюдение. На територията на цялата страна, обслужвана „Транспортна полиция“ са изградени и се експлоатират съоръжения за видеонаблюдение в 22 гари с 507 видеокамери.Въпреки констатираните пропуски и недостатъчната ефективност във функционирането на съществуващите системи, са очевидни преимуществата им. В това направление предстои изграждането на допълнителни съоръжения от ДПНКЖИ в 10 жп гари до края на 2014 г., на стойност около 600 хиляди лева. 50

Съдействие на полицейските органи от „Транспортна полиция“ при осъществяване на контролна дейност при охраната на опасни товари, оказват и служителите от РУ – ОД МВР: 51

- при получаване на информация относима към реализираща се частна охранителна дейност – данни за отклонение от маршрути и на охранители; 51

- при наличие на данни за подготвящо се противоправно действие спрямо превозната бригада, охранителите или товара; 51

- при необходимост от оказване на съдействие и др. 51

Периодично с полицейски органи на дирекция „Специализирани полицейски сили“ – ГДНП се организира и извършва охрана на опасни товари с железопътен транспорт. При подобни случаи служителите на СПС взаимодействат със сили на РУТП, обслужващи железопътната инфраструктура по маршрута на движение на влаковата композиция. В тази връзка органите за опазване на обществения ред от „Транспортна полиция“ оказват съдействие в няколко направления: 51

- осъществяват наблюдение на обслужваните обекти и уведомяват чрез ОДЧ или определен за целта служител за възможни заплахи, затруднения или други праблеми; 51

- оказват съдействие при необходимост на служителите от охраната от СПС, при престоя им на гари или жп спирки, охранявани от РУТП; 51

- при извънредни ситуации оказват съдействие на охраната с цел защита на опасните товари, отстраняване и ограничаване на заплахите от взривяване, обгазяване, замърсяване и др. 51

6. 2. Взаимодействие с други органи на МВР. 51

6. 3. Взаимодействие с други органи и служби. 55

6. 3. 1. Взаимодействие с органите на „Военна полиция“ при Министерството на отбраната. 557. Заключение. 56

Литература 58Увод 3

1. Теоретични аспекти и правна регламентация на превоза на опасни товари с железопътния транспорт в Република България. 5

1. 1. Транспорт и железопътен транспорт. 5

1. 2. Ценни пратки и товари, общоопасни средства, опасни товари. 7

1. 3. Правна регламентация на дейността за превоз на опасни товари с железопътния транспорт в Република България. 142. Обща характеристика на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура на Република България . 17

1. 1. Технически капацитет на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт. 17

1. 2. Субекти на железопътния транспорт в Република България. 21

3. Организация на дейността на „Транспортна полиция“ за опазване на обществения ред в железопътния транспорт и инфраструктура. 28

3. 1. Функции на полицейските органи за опазване на обществения ред в отдел „Транспортна полиция“. 28

3. 2. Задачи и структура на полицейските органи за опазване на обществения ред в железопътния транспорт. 29

4. Дейност на служителите за опазване на обществения ред от „Транспортна полиция”, за охрана на превоза на опасни товари с железопътен транспорт. 34

4. 1. Подготвителен етап. 35

4. 2. Изпълнителен етап. 38

Този етап се характеризира с изпълнение по същество на охраната, на опасни товари превозвани с жп транспорт и обхваща дейностите по: 38

4. 3. Заключителен етап. 43

5. Контролна дейност на полицейските органи от „Транспортна полиция“ за охрана на опасни товари, извършвана от частни охранителни фирми в жп транспорт. 44

5. 1. Същност на контролната дейност. 44

5. 2. Изпълнение на контролната дейност. 45

6. Взаимодействие на органите за опазване на обществения ред от „Транспортна полиция”, при превоз на опасни товари с железопътен транспорт. 50

6. 1. Взаимодействие с други полицейски органи. 50

Взаимодействието с други РУТП относно контролиране дейността на частните охранителни фирми при превоз на опасни товари с железопътния транспорт, е важен фактор за нейната ефективност. Силите за опазване на обществения ред за охрана на стационарни обекти и определените със заповед служители, могат при всеки превоз на опасни товари, преминаващ през обслужваната територия на РУТП освен да оказват съдействие, и да контролират дейността на съответната охрана от ЧОФ. 50

В тази връзка могат да проверят: 50

- наличността на идентификационната карта на охранителя, отличителните знаци и униформата; 50

- въоръжението и оборудването със защитни и предпазни средства; 50

- плана за охрана на превозвания опасен товар, както и надеждността и правилността на създадената в момента организация. 50

Подобни проверки са задължителни особено в регламентираните за спиране на композицията места, съобразно предвидената дестинация и обособен маршрут. За извършените проверки се докладва своевременно в ОДЧ – РУТП и на началника на съответното структурно звено, както и за констатираните пропуски в организацията и тактиката на частната охранителна дейност. 50

При установяване на нарушения относно изискванията на ЗЧОД или ЗОБВВПИ се съставят актове за административно нарушение. 50

Констатирането на причини и условия за допускане на нарушения в изискванията за осъществяване на частна охранителна дейност, за охрана на опасни товари с железопътен транспорт, е категорично основание за реализиране на сигналната функция от полицейските органи. 50

Важен елемент от цялостната организация по взаимодействието между отделните РУТП, при охраната на опасни товари при превоз с жп транспорт или контрола й, е използването на съвременните технически системи за сигурност-видеонаблюдение. На територията на цялата страна, обслужвана „Транспортна полиция“ са изградени и се експлоатират съоръжения за видеонаблюдение в 22 гари с 507 видеокамери.Въпреки констатираните пропуски и недостатъчната ефективност във функционирането на съществуващите системи, са очевидни преимуществата им. В това направление предстои изграждането на допълнителни съоръжения от ДПНКЖИ в 10 жп гари до края на 2014 г., на стойност около 600 хиляди лева. 50

Съдействие на полицейските органи от „Транспортна полиция“ при осъществяване на контролна дейност при охраната на опасни товари, оказват и служителите от РУ – ОД МВР: 51

- при получаване на информация относима към реализираща се частна охранителна дейност – данни за отклонение от маршрути и на охранители; 51

- при наличие на данни за подготвящо се противоправно действие спрямо превозната бригада, охранителите или товара; 51

- при необходимост от оказване на съдействие и др. 51

Периодично с полицейски органи на дирекция „Специализирани полицейски сили“ – ГДНП се организира и извършва охрана на опасни товари с железопътен транспорт. При подобни случаи служителите на СПС взаимодействат със сили на РУТП, обслужващи железопътната инфраструктура по маршрута на движение на влаковата композиция. В тази връзка органите за опазване на обществения ред от „Транспортна полиция“ оказват съдействие в няколко направления: 51

- осъществяват наблюдение на обслужваните обекти и уведомяват чрез ОДЧ или определен за целта служител за възможни заплахи, затруднения или други праблеми; 51

- оказват съдействие при необходимост на служителите от охраната от СПС, при престоя им на гари или жп спирки, охранявани от РУТП; 51

- при извънредни ситуации оказват съдействие на охраната с цел защита на опасните товари, отстраняване и ограничаване на заплахите от взривяване, обгазяване, замърсяване и др. 51

6. 2. Взаимодействие с други органи на МВР. 51

6. 3. Взаимодействие с други органи и служби. 55

6. 3. 1. Взаимодействие с органите на „Военна полиция“ при Министерството на отбраната. 557. Заключение. 56

Литература 58
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница