Организация на Българските Скаути – Централен офисстраница1/5
Дата18.11.2017
Размер1.08 Mb.
Размер1.08 Mb.
  1   2   3   4   5

Организация на Българските Скаути – Централен офис


____________________________________________________________________

Правилник
Работили над правилника:
Александър

Благой

Даниела

Нубар

Петьо

Стоян

София, м.Април 2000г.
Мото:

Аз съм скаут!

А какво е това?

Това е свобода, една голяма и сериозна игра.

Това е палатката, планината, реката,

Патрулът,приятели, бойният вик,

Весела песен край тихия огън,

Будно щурче в тихата нощ.

Това е шегата, смехът и играта.

Това е човекът, по малко лош.

Тове е птицата във висините,

Това са звздите, блещукащи там.

Това е цветето в скалата.

Това е, когато никога не си сам.

Това е, когато след тежък поход заспиваш доволен, очакващ живота.

Това е когато изкачиш върха, съзреш бяло цвете и синева без край.

Това е, когато от далечни места те канят простичко:

Приятелю ела!Ела и виж как скаутстваме ние.

От теб нищо ние не крием!”

Това е, когато си убеден, че по интересен е новият ден,

Че знаеш,

Че можеш,

Че си готов,

Че по добър ставаш, а не по суров.

Това е, когато разделяш с приятел и водата и хляба, протягаш ръка.

Това е, когато запалиш искра в очите на стара, самотна жена;

Когато погалиш бездомно дете;

Когато направиш сълзата да спре;

Когато намериш ранено животно,

Когаато го гушнеш и вземеш на топло.

Това е , когато посадиш дръвче и радостно гледаш как то расте.

Товае, когато в трудния ден верен оставаш, непроменен.

Това е когато прегръщаш с душата и тази земя, и синевата.

Това е когато блести на гърдите прекрасната лилия.

Това са мечтите.

Това е, когато свел глава, благодариш на Бога, че живееш така!
Дани

ПРАВИЛНИК


на Организацията на Българските Скаути
Раздели:

І. Основни положения


ІІ. Структура на ОБС и работата на Централния офис

ІІІ. Управление на Местните Скаутски Организации и членство

ІV. Образователна програма, степени за израстване, значки

V. Скаутски дейности

VІ. Скаутски церемонии

VІІ. Награди, звания, санкции

VІІІ. Униформа, отличителни знаци, знамена


ІХ. Заключителни разпоредби
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около 1921 година. Регистрира се като Организация на Българските Младежи Разузнавачи и се развива успешно до към 1939г, kогато се налага нейното саморазпускане.

След 1991г. се правят няколко опита за възстановяване на Скаутското движение в страната. На 1.11.1995г. се регистрира пред Софийския градски съд, Фирмено отделение, Организацията на Скаутите в България, преименувана по късно, на 19.3.1997г., пред същия съд на Организация на Българските Скаути, която се развива успешно и придържа верно към утвърдената скаутска традиция, поради което и бива призната на 7.Януари1999г. от Световната Организация на Скаутското Движение - Женева, като нейен редовен член и като Националната скаутска организация в България.
Настоящият ПРАВИЛНИК е неразделна част от Устава на ОБС, той го допълва и пояснява и в никоя своя точка не може да противоречи и не противоречи на неговия дух и смисъл. Изпълнението му е задължително за всички членове на ОБС.
Забележка:

1. Номерацията на отделните ПРАВИЛА е дадена като последователна и е независима от разделите.

2. В текста на всякъде думата скаутер е използвана като обобщаваща за всички водачи (от отряаден водач нагоре), независимо от конкретната им длъжност. Където е необходимо следва точното определение.

3. В текста на всякъде думата скаут е употребeна като обощаващо понятие за скаути, венчър-скаути и ровери и трябва да се разбира еднакво както за момче, така и за момиче. В случаите, когато се налага разграничение ще се пише ‘момчето-скаут’, ‘момичето-скаут’ или съответната скаутска степен.

4. В текста на всякъде е употребена думата вълче като според случая трябва да се разбира и пчеличка.

5. В текста за кратко вместо Организация на Българските Скаути ще се пише ‘Организацията и вместо Местна Скаутска Организация – Местна Организация’.


РАЗДЕЛ І.

Основни положенияПРАВИЛО 1.1Определение на Движението

Скаутското Движение се определя като доброволно, не-политическо, образователно движение за млади хора отворено за всички, без разлика на произход, раса или вяра, което стои в съгласие с принципите и методът, такива, каквито са създадени от Основателя на Движението, лорд Робърт Бейдън-Пауел. Носителят на тези идеи и на така установената скаутска традиция в България е Организацията на Българските Скаути


ПРАВИЛО 1.2. – Цел на Организацията

Целта на Организацията на Българските Скаути е да допринася за развиване на цялостния физически, интелектуален, обществен и духовен потенциал на младият човек като личност, като съзнателен гражданин и отговорен член на своето общество в местен, национален и международен план.
ПРАВИЛО 1.3Скаутският метод

За постигане на поставената цел Организацията използва скаутският метод. Той е спесифичен за Движението и се определя като система за по-степенно само-образование основано на: • Едно Обещание и един Закон

 • Учене чрез практика

 • Занимания в малки групи

 • Една постоянно развиваща се и стимулираща програма, със занимания протичащи предимно на открито, сред природата и под водачеството на възрастни.


ПРАВИЛО 1.4.Принципи на скаутството

Скаутският метод се опира на три принципа, които изразяват общоприетите основни правила и вярвания на скаутите, които следва да бъдат съблюдавани за да бъде постигната желаната цел. Те представляват етиката и кода на поведение, който характеризира всички участници в Движението. Тези три принципа на Скаутското Движение са: • Дълг към Бога – духовен принцип

 • Дълг към другите – социален принцип

 • Дълг към самия себе си – личен принцип

А) Дългът към Бога задължава членовете на ОБС да бъдат приобщени към духовните ценности на човечеството и към вярата на дедите ни, като те поемат и задълженията произтичащи от това, без да се накърнява толерантността им към други религии. Вярата е един от основните елементи в същността на Скаутството. Устава на ОБС (гл.ІІІ,чл.8) допуска членовете й да изповядват както традиционната за страната ни Източно-православна вяра, така и други религии, които не са забранени от законите на страната.

Б) Дългът към другите изисква вярност към Отечеството, която е и в хармония с местния, националния и международния мир, с разбирателството и сътрудничеството на всички нива. Вярността към бащинят край означава не само родолюбиво възпитание, но и непрестанния стремеж за развиване на гражданското общество в страната, за отстояване на демокрацията, за зачитане на човешкото достойнство и за запазване на цялостта и многообразието на природата ни.

В) Дългът към самия себе си се отнася до отговорността, която всеки сам поема за запазване на здравето си, за направляване на живота си и за развиване на личните си заложби така, че да бъде по-полезен както на себе си, така и на близките си и на обществото в което живее.
ПРАВИЛО 1.5Мисията на скаутското движение

Мисията на скаутството е да допринася за образоването на младите хора и чрез една ценностна система основана на Обещанието и Закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората сами постигат своите стремежи и играят творческа роля в обществото. Това се постига посредством:


 • Включването им през тяхните годините на развитие в един не-формален образователен процес;

 • Използването на особен метод, който прави от всекиго главно действащо лице на своето развитие като разчитащ на себе си, подкрепящ другите и отговорен за делата си човек;

 • Подпомагането им в това, те да приемат една ценностна система основана на духовните, на обществените и на личните принципи изразявани от Обещанието на Скаута и Закона на Скаута.


ПРАВИЛО 2.1Посвещаване в скаутство

Посвещаването в Скаутство, приобщаването към скаутското Движение, става като всяко момче или момиче дава индивидуално следното обещание:


Давам честна дума, че ще се старая според силите си:

 • Да изпълнявам дълга си към Бога и към Отечеството

 • Винаги да помагам на другите

 • Да спазвам Закона на скаута

А) Скаутското обещение се дава еднократно, както от всички потенциални членове на Организацията, така и от всички млади (клубни) участници – скаути, венчър-скаути, ровери и скаутери – при определен ритуал.

Б) Обещанието се дава пред отряда, като при това - и единствено в този случай - се прави Скаутският знак.

В) Скаутският знак се прави с изправени средните три пръста на дясната ръка и палец върху малкият пръст, лакета на височина на рамото и издигната право на горе предмишница и ръка.

Г) При поемане на длъжност към Националния Съвет, към Контролния Съвет или към Местния Скаутски Съвет, скаутското обещание се препотвърждава от новият носител на длъжността. Това става в кръга на съответния Съвет, пред всички останали членове на това тяло, независимо от това, дали то е давано и по-преди. Препотвърждаването става при първото редовно заседание на съответния Съвет при опростен ритуал.

Д) Помощници и админитративен персонал могат, ако те искат това, да дадат скаутско обещание и да станат членове на Организацията.


ПРАВИЛО 2.2.Законът на скаута

Законът на скаута гласи:
 1. Скаутът е честен и достоен за доверие

 2. Скаутът вярва в Бога, милее за Отечеството и обича семейството си

 3. Скаутът е длъжен да бъде полезен и да помага на другите

 4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки друг скаут

 5. Скаутът е учтив и етичен

 6. Скаутът е приятел на животните и пази околната среда

 7. Скаутът проявява чувство на уважение към другите

 8. Скаутът е весел и с висок дух при трудности

 9. Скаутът е пестелив и щади частната и обществена собственост

 10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си.

А) Ценностната система заложена в основата на Обещанието и Закона на скаута изразява христянския морал и демократичния дух на скаутското движение. Неотменно задължение на скаутерите от всеки ранг е те да предадат със своето държание и поведение този морал и дух на своите скаути.ПРАВИЛО 2.3Обещанието и Закона на вълчето

За да бъдат приети в отряда, вълчетата и пчеличките дават следното Обещание:

(По надолу вместо ‘вълчето’, малките момичета казват ‘пчеличката’)
Обещавам да се старая колкото мога:


 • Да обичам Бога и Родината си

 • Да спазвам закона на вълчето

Законът на вълчето гласи:
 1. Вълчето слуша винаги по големите

 2. Вълчето мисли за другите преди да е помислило за себе си

 3. Вълчето прави всеки ден по едно добро дело.ПРАВИЛО 2.4Обещанието на бобърчетата


Обещанието на бобърчетата гласи:

Обещавам пред мама и пред татко:

 • Да бъда по-добър и винаги да помагам

 • Да обичам Дядо Боже.

А) Ценностната система заложена в основата на Обещанието и Закона на вълчето и в Обещанието на бобърчетата изразява христянският морал и демократичният дух на скаутското движение. За приобщаване към тях скаутерите трябва да подбират игри, приказки и занимания подходящи към възрастта на вълчетата и бобърчетата.


ПРАВИЛО 2.4Алтернативи при изказване на Обещанието

Скаутското Движение и Организацията на Българските скаути са отворени за всички и за това е необходимо съобразяване и с различните религиозни задължения на членовете. В Обещанието, което дават скаутите, вълчетата и бобърчетата при посвещаването им стои израза “дълг към Бога” или “да обичам Бога”, който е съобразен предимно с христянското източно-правослявно вероизповедание. В тази форма понятието “Бог” е приемливо за повечето съвременни религии – христянство, йудаизъм, мохамеданство. Независимо то това:

А) Ако скаутът, вълчето или бобърчето са от друго вероизповедоние и настояват думата Бог да бъде заменена с друга, по-подходяща за съответното вероизповедание дума, като например Аллах за мохамеданите или Дхарма за будисти и хинди, това е допустимо.

Б) Съответната замяна на думата “Бог” с “Аллах” или “Дхарма”се предлага от скаута, след обсъждане с духовниците на неговата си вяра и се съгласува с дружинния водач. Изисквания, които са различни от допустимите, се съгласуват с Изпълнителното бюро.

В) Съответно, постоянно пребиваващи в страната чужди граждани, които искат да членуват в ОБС, но същевременно остават верни на своето отечество, могат да заменят думата Отечество с израза “страната в която сега пребивавам”.
ПРАВИЛО 3.1Политическа необвързаност

Скаутското Движение е не-политическо. То не участва в борбата за власт, нещо, което е харакерно за политическите движения и партии. Организацията на Българските скаути, като носител на идеите на това Движение, не е свързана, и не може да бъде свързана, с никоя политическа партия (гл.ІІІ,чл.10 от Уст) или политическа групировка. По тази причина:

А) Членове на Организацията по никакъв начин не могат да взимат участие в политически митинги или прояви в скаутска униформа или като представители ОБС.

Б) Не могат да правят политически декларации или исказвания или да оказват политическа подкрепа от името на ОБС.

В) Членове на Организацията нямат право на политическа пропаганда, независимо дали явна или прикрита, в средата на скаутите.

Г) Скаутските принципи предполагат изграждането на съзнателни личности които да творят демократичното общество в което живеем. Такова гражданско съзнание не може да се осъществи изолирано от обществото, без осъзнаване на политическите реалности на деня и без отглеждане на такива убеждения, които да са в хармония с демокрацията и христянските ценности заложени в основите на скаутството. В този смисъл еднакво е необходимо както гражданското възпитание на скаутите така и категоричното противопоставяне на всякакъв вид тоталитарни идеи, които по своето същество противоречат на дълбоко демократичният дух на Скаутсткото Движение.ПРАВИЛО 3.2Обществена обвързаност

Една от главните задачи на ОБС е да възпитава добри граждани (гл.І,чл.4) като чрез програмите си за обучение спомогне щото младите хора да развиват положително отношение към нуждите на обществото и да се подготвят за своята градивна роля там. За постигането на тази цел всеки член на Организацията трябва, в границите на своята възраст и зрялост, да бъде подпомаган в това: • Да се включва максимално в процесите които водят до взимане на решения в рамките на Организацията и с това да придобие разбиране за нейната същност и дейност.

 • Да съзнава по значимите обществени проблеми на местно, национално и международно ниво.

 • Да разбира процесите водещи до взимане на едно или друго решение от обществените организации и от Правителството на страната и да осъзнае ролята на отделната личност в тези процеси. Това при дадени условия може да ангажира членове на Движението в текущи обществени проблеми, някои от които могат и да са по същество противоречиви и да имат политическо измерение. В такъв случай трябва да бъдат съобразени предходните (3.1,3.1А) разпоредби.


ПРАВИЛО 3.3Доброволно съдействие

В случай че официална обществена власт, държавна или обществена институция потърсят подкрепата на доброволци за предотвратяване на сериозна обществена опасност, на бедствена ситуация или за друга дейност с обществено значение, отрядният водач или дружинният водач могат да предоставят контингент скаути, но само след като е получено съгласието на председателя на МСО и само при условие, че всеки пълнолетен скаут, венчър-скаут, ровер или водач се включват абсолютно доброволно, което трябва да бъде удостоверено от тях писменно.

А) Когато се търси съдействие за дейности с почти-нулев риск, в акция може да се включат и непълнолетни скаути, като се иска само съгласиетото на водача на дружината. И в този случай участието на скаути в контингента може да бъде само абсолютно доброволно, което трябва да бъде удостоверено писменно
ПРАВИЛО 3.4Прояви пред медиите по политиката на ОБС

Членове на Организацията, скаути или водачи, не могат да изразяват пред общественоста и медиите друго освен личното си мнението по отношение политиката и делата на ОБС. Във всички случаи, когато те не говорят само от свое име, или по някакъв начин ангажирват Организацията, те трябва да са получили предварително разрешение от Централния Офис.


ПРАВИЛО 4.1Кореспонденция

Членовете на Организацията не могат да отправят кореспонденция към Президентството, Правителството, Министерства, Посолства или към други Скаутски организации извън страната, до Европейския скаутски офис или Световното скаутско бюро по въпроси които са свързани с Организацията, освен след предварително обсъждане с Централния офис или директно чрез него.


ПРАВИЛО 5.1Религиозен светоглед

Скаутското Движение включва членове от най-различни вероизповедания и такива могат да се случат в един и същи отряд или патрул. В духа на скаутството и на националните ни традиции е да се проявява верска търпимост и разбиране, съпътствани от такт и деликатност. Във връзка са това:

А) Членовете и младите участниците на Организацията се насърчават по всякакъв начин:


 • Усърдно да се придържат към даденото Обещание да изпълняват според силите си дълга си към Бога;

Б) Когато в дружината или отряда има членове и участници от различни вероизповедания, те трябва да имат възможност да изпълняват религиозните си задължения така, както го повелява тяхното вероизповедание, като при това се проявява разбиране и уважение към тяхните чувства.

РАЗДЕЛ ІІ.

Структура на ОБС и функции на управляващите членове
ПРАВИЛО 6.1 – Структура на Организацията на Българските Скаути

Структурата на Организациятя на Българските Скаути (ОБС) и работата на организационните й звена се осъществява на две нива – национално и местно.

А) На национално ниво действа Националното Общо Делегатско Събрание, което избира Национален съвет и Контролен съвет. От състава на Националния съвет се отделя Изпълнителното бюро, което главно движи работите на Организацията и докладва на Националния Съвет. Седалище на Изпълнителното бюро е Централния Офис.

Б) На местно ниво Местното Общо Събрание избира Местен Скаутски съвет, който движи работите на Местната Организация. Въпроси от организационно естество, възникнали в Местните организации, се отправят за решаване към Изпълнителното бюро. Местните Скаутски Организации имат значителни правомощия за самостоятелни решения от административен характер.

В) Местните Скаутски Организации се групират по географски признак в пет региона –Северо-западен, Северо-източен, Юго-източен, Юго-западен и Морско-речен. Регионите се наблюдават от координатори – членове на Националния съвет.

Забележка: Структурата на Организацията на българските скаути е представена графично в приложение №1
ПРАВИЛО 6.2Управление на Организацията на национално ниво

Вишият ръководен орган на ОБС е Националното Общо Делегатско Събрание, което избира Националния Съвет и Контролния съвет.

А) Президента и членовете на Националния и Контролния Съвет се избират поименно и всеки за своята длъжност в съответния Съвет.
ПРАВИЛО 6.3 – Свикване и състав на Националното Общо Делегатско Събрание

Националното Общо Делегатско Събрание може да бъде редовно и извънредно. Редовното Национално Общо Делегатско Събрание се свиква нормално всяка година по решение на действащият Национален Съвет. При изключителна обстановка то може да бъде свикано и като извънредно Общо събраниe. Това става: • По решение на Националния съвет;

 • По предложение на една десета част от членовете на Организацията, като в този случай ако НС откаже да свика НОДС, тогав то се свиква от Районния съд.

А) В състава на Националното Общо Делегатско Събрание влизат (чл.18):

 • По право (ex officio): всички членове на Националния съвет и на Контролния съвет.

 • По избор: делегати измежду членовете на МСО.

Забележка: По причина на това, че ОБС е изключително младежка организация, броят на избраните измежду членовете делегати е пропорционален на членове и младите участници взети заедно, като съотношението (делегат : членовете и младите участници взети общо) е от един делегат на 10 до 30 члена и млади участници взети общо. Това съотношение (квота) се решава от Националния съвет. То зависи от конкретните условия и може да е различно за всяко едно НОДС.

Б) Делегатите се упълномощяват да взимат решение от името на избирателите си. Те могат да бъдат такива, само ако са отчели редовно членския си внос.

В) Всеки делегат (по право или по избор) има право на един глас. Не се допуска гласуване “по съвместителство”.

Г) На Националното Общо Делегатско Събрание могат да присъстват поканени от НС гости и наблюдатели. Те не участват в дискусиите (освен след съгласие на Общото събрание) и нямат право на глас. Местните организации могат да поканят гости след консултация с НС.

Д) Процедурата на свикване на НОДС и неговите функции се определя от Устава (чл.21, 22)

Е) Предварително условие за готовността на МСО да участва на НОСД е задължителното попълване на всички статистически и отчетни форми от “ОО” до “Д” включително (виж приложение №2-8), които се изпращат от Централния офис до МСО по пощата (Препоръчано и с обратна разписка) и се връщат по същият ред, надлежно попълнени, най-малко една седмица преди откриване на процедурата по свикване на НОДС. Връщат се всички получени форми, независимо от това, дали някои от тях отговарят на моментните нужди на дадено МСО или не. Тези форми представляват базата за определяне очаквания състав и брой на делегатите и редовноста на събранието .

Е) Пътните, дневните и квартирните пари на делегатите и гостите на НОДС са за сметка на бюджета на Местните Скаутски Организации, които ги изпращат, освен ако Централния офис не е да уредил нещо различно.
ПРАВИЛО 6.4Кворум и гласуване

Събранието има кворум и решенията му имат законна сила ако на него присъстват поне половината от очакваните делегати плюс един. Гласуването може да бъде явно или тайно и става с делегатска карта или цветен карнет.

А) Всички предложения се гласуват явно. По конкретен повод Събранието може да реши с болшинство да се гласува и тайно.

Б) Гласувано решение се приема ако за него са гласували повече от половината присъстващи с право на глас членове плюс един. В някои особени случаи Уставът (чл.20) изисква болшинство от две трети.


ПРАВИЛО 6.5Национален Съвет – правомощия и състав

Националният Съвет се състои от 15 души (чл.23) които се избират с мандат за три години. Той ръководи цялостната дейност на Организацията, насочва нейното развитието и съблюдава спазването на Устава, духа и етиката на Скаутското Движение. Освен това Националнтият съвет отговаря за: • Методическото ръководство на Местните Скаутски Организации и координирането на тяхната работата;

 • Развитието на Местните Скаутски Организации, като следи тяхното ниво, качеството на скаутерите и израстването на членския състав;

 • Финансите и финансовия контрол на Организацията като цяло;

 • Установяването и поддържането на международните връзки на Организацията със сродните Скаутски Организации, с Европейския Скаутски Офис и Световното Скаутско Бюро;

 • Дейността на членовете на НС като редовно изслушва тяхните доклади и отчети;

 • Образа (имиджа) на Организацията пред обществото и в медиите;

 • Качеството на правилниците, инструкциите, формулярите и всички печатни материали редактирани и издавани за нуждите на Организацията;

 • Координацията на общо-националните дейности на Организацията – жамборета, мутове, лагери и походи;

 • Участието на членовете на Организацията на международни семинари и срещи като ги наблюдава, съгласува и съдейства за тяхното осъществяване;

 • Свикването на поредното редовно или извънредно Национално Общо Делегатско Събрание и за съотношение на делегатите към общия брой на членовете;

 • Изработването и контрола по спазването на бюджета;

 • Излъчването от своя състав на Изпълнителното бюро.

А) Националният Съвет има следния състав:

1. Президент 1. Вице-президент по учебната дейност (Главен Скаут)

 2. Вице-президент по админитративната и финансовата дейност

 1. Главен секретар

 2. Международен комисар

 3. Отговорник по младежката програма

 4. Отговорник по комуникационната политика

 5. Отговорник по финансите

 6. Отговорник по обучението

 7. Национален координатор и политиката с възрастните ресурси

 8. Координатор С-З България

 9. Координатор С-И България

 10. Координатор Ю-И България

 11. Координатор Ю-З България

 12. Координатор морски и речни скаути

Б) Контролният Съвет има следния състав:

 1. Председател

 2. Първи член

 3. Втори член

В) Изпълнителното бюро има следният състав:

 1. Президент

 2. Вицепрезидент по обучението - Главен Скаут

 3. Вицепрезидент по административните и финансови въпроси

 4. Главен секретар

 5. Международен комисар

 6. Отговорник по финансите

Г) Националният Съвет се събира на заседание един път на всеки три месеца, ако се налага и по често. На края на всяко заседание се гласува мястото, деня и часа на следващото заседание.

Д) Изпълнителното бюро заседава най-малко един път на две седмици и взима решение по всички текущи въпроси. То докладва за взетите си решения на Националния съвет.

Е) Контролният съвет се събира на заседание един път на шест месеца и проверява документите и финансите на Организацията и разглежда постъпили жалби.

Ж) Всички заседания на Националния съвет, на Изпълнителното бюро и на Контролния Съвет се протоколирват и подписват от Главният секретар и участниците на заседанието.

З) Членовете на Националния съвет и на Контролния съвет, както и всички други скаутери, дават труда и времето си доброволно в полза на младите хора на Организацията и за това не им се заплаща. Заплата може да получава единствено секретар/касиера като технически сътрудник.

И) Националният Съвет и Контролният Съвет дават отчет за своята дейност пред Националното Общо Делегатско Събрание.

З) От деня на избирането им членовете на Националния Съвет и на Контролния Съвет престават да са представители на района или местната скаутска организаця от която идват или която ги е издигнала. Те представляват и защитават единствено цялостните интереси на Организацията до края на мандата си.
ПРАВИЛО 6.6Условия за избираемост на членовете на Националното ръководство

За да бъде избираем определен кандидат за член на Националния Съвет той трябва задължително да отговаря на следните условия: • Да е на възраст между 23 до 63 години

 • Да е редовно отчетен член на ОБС от най-малко три години

 • Да е водил успешно скаутски отряд в продължение на повече от една година

 • Да знае английски или френски (задължително условие за някои от длъжностите)

 • Да е представен с положителна писмена характеристика от неговата си МСО

Освен това:

А) Основните три длъжности – Президент, Главен Секретар и Международен комисар – задължително трябва да са жители на един и същи град, този, в който се помещава и Централния Офис на ОБС.

Б) В духа на националните традиции за зачитане на жената и на правилата възприети от Световната Организация на Скаутското Движение (37-ма ССК, Дурбан), препоръката е около половината от длъжностите на НС и КС да бъдат заемани от жени.
ПРАВИЛО 7.1Задължения и отговорности на членовете на НС и КС

Всеки член на Националния съвет и на Контролния съвет, отчита - както колективно така и индивидуално - пред Националното Общо Делегатско Събрание извършената от него през време на мандата му работа. В частност задълженията на членовете са следните:А) Президентът на Организацията на Български Скаути, човек верен на скаутските идея и дух, с достатъчен авторитет сред скаутите - както в страната, така и извън нея – и с достатъчно дълъг стаж в ръководството на ОБС и поне един мандат в Националния Съвет има задължението да :

 • Председателства Националния Съвет, Изпълнителното бюро и Националноно Общо Делегатско Събрание;

 • Координира работата на НС и следи за цялостното развитие на Организацията;

 • Сключва договори, възлага работа на външни лица, назначава и уволнява платените служители (ако има такива) на Организацията;

 • Представя ОБС пред българските власти, пред Скаутските Организации в чужбина, пред Европейският Скаутски Офис и Световното Скаутско Бюро;

 • Наблюдава работата на членовете на НС и на тяхните екипи;

 • Събира седмично, или най-малко един път в месеца, Изпълнителното бюро;

 • Свиква заседание на Националния съвет най- малко един път в три месеца, планира и разпределя работата между НС и ИБ и следи за нейното изпълнение;

 • Посещава периодично Местните Скаутски Организации за да се запознае с тяхната работа и тяхните проблеми;

 • Участва в подготовката на Националното жамборе на Организацията;

 • Организира поход или лагер един път в годината само за членовете на Националния Съвет;

 • Привлича нови възрастни ресурси за скаутери и оценява тяхната пригодност за дадена длъжност;

 • Изисква от членовете на НС предварителна информация за всяка предстояща тяхна инициатива или дейност и я съгласува;

 • Подготвя и организира провеждането на Националното Общо Делегатско Събрание, обработва подадените от членовете на НС доклади за тяхната дейност и изготвя отчетния доклад за работата извършена от НС по време на мандата;

 • Координира работата на Международния комисар.

Б) Първият Вице-президент, Главният Скаут, човек с богат скаутски опит и разбиране за духа и практиката на скаутството, има задължението да:

 • Представлява Организацията пред трети лица.

 • Насочва и координира образователната дейност на Организацията;

 • Движи прилагането на практика мисията на скаутството;

 • Наблюдава и напътства работата на отговорника по младежката програма и на отговорника по обучението;

 • Участва активно при избора на мястото и времето за Националното жамборе, съветва и подпомага МСО при организиране и провежданена тяхните местни скаутски лагери;

 • Познава добре цялия личен състав и особено всички скаутери на Организацията, предлага на НОДС за награждаване и удостояване на отличили се скаути и скаутери, съгласува правените от МСО предложения за награди и удостояване.

В) Вторият Вице-президент по административната и финансова дейност има следните задължениeто да:

 • Представлява Организацията

 • Координира работата на Главният секретар и на Отговорника по финансите;

 • Полага грижи за привличането на нови членове, за създаването на нови Местни скаутски организации и да контролира работата на тяхните Местни Скаутски Съвети;

 • Отговаря за недвижимото и движимо скаутско имущество на национално ниво;

 • Търси и открива нови финансови източници, установява контакт с потенциални спонсори;

 • Изготвя системи за финансовото отчитане на МСО и отчитане на членският внос, поръчва и внедрява компютерни програми за събиране и обработване данни за членският състав и дейноста на МСО и Организацията като цяло;

 • Отговаря за връзките на ОБС с държавните институции и обществени организации, фондациите и средствата за информация;

 • Договаря, набавя и предоставя за ползване скаутско имущество. оставено на централно разпореждане, като създава и необходимите правилници и инструкции за целта;

 • Договаря производството на скаутски униформи и снаряжения с производителите.

Г) Главният секретар действа като секретар на Националния Съвет и контролира изпълненията на решенията му. Негово задължение е да:

 • Поддържа връзка с секретарите на МСО и напътства и наблюдава работота им;

 • Довежда до знанието на Местните Скаутски Организации решенията на Националния съвет и следи за изпълнението им;

 • Следи за изпълнението на решенията на Изпълнително бюро;

 • Подпомага методически учредените в страната нови МСО;

 • Координира и следи установяването, поддържането и развитието на отношенията на Националния Съвет и на Организацията с външни организации и институции;

 • Участва при подготовката и провеждането на НОДС на ОБС, като изготвя и предоставя на президента своята част от дейностите през отчетния период.

Д) Международният комисар, който е лицето на Организацията пред външния свят трябва да има както специални знания, така и положителни личностни качества. В изпълнение на многстранните си задачи той трябва да:

 • Подържа на редовните и коректни връзки с други признати от СОСД скаутски организации, с Европейският Скаутски Офис и Световното Скаутско бюро;

 • Сфомира и ръководи свой екип от преводачи и разпределя работата помежду им;

 • Наблюдава контактите на чуждите скаутски организации с ОБС и проверява тяхната принадлежност към СОСД;

 • Издава удостоверения на наши скаути участващи в международни скаутски събития за това, че са членове на приета от СОСД скаутска организация;

 • Информира непрекъснато президента за постъпващата пощенска и електронна международна кореспонденция;

 • Проверява членството към СОСД както на различните Скаутски Организации, така и на отделни скаути от странство, които търсят контакт с ОБС;

 • Одобрява направения избора на участниците предложени за международни срещи, семинари и конференции или за доброволен труд – на всякъде където се ангажирва името на ОБС – и подписва необходимите заявки за участие;

 • Придружава, когато това е необходимо, президента при международни срещи;

 • Разработва програми и дейности, които да допринасят за по-доброто международно разбирателство с други членове на СОСД;

 • Организира превода на получаваните от СОСД материали и ги предоставя за ползване от по-широк кръг заинтересовани;

 • Участва в подготовката и провеждането на НОДС на ОБС като изготвя отчета за международната си дейност и го предоставя на президента;

 • Подготвя документацията и оказва съдействие на заминаващите на скаутски срещи, конференции и семинари в странство наши скаути.

Е) Отговорникът по младежката програма програмира и направлява всички скаутски дейности и всичко, с което се занимават скаутите в Организацията. Негово задължение е той да:

 • Следи младежките дейности да отговарят на образователните цели на Движението и да отговаря на стремежите и желанията на съвременните млади хора;

 • Помага в организирането на семинари, курсове, форуми, конференции свързани с израстването на скаутите;

 • Наблюдава израстването на скаутите в различните възрастови секции: вълчета, скаути, венчър-скаути и ровери, координира съвместната им дейност и преминаването им от една секция в друга;

 • Участва при разработването и усъвършенстването на схемите за израстване на скаутите от различните секции;

 • Формира си екип, разпределя работата и следи за нейното изпълнението, обработва обратната информация получавана от екипа и от Местните организации;

 • Осигурява съдействието на външни сътрудници при решаване на специални въпроси във връзка с програмата;

 • Изработва програма за младежката дейност за годината и я предлага за утвърждаване от Главния скаут;

 • Предлага и подбира скаути за участие в контингент за скаутски прояви извън страната;

 • Разработва специални програми свръзани с противопоставяне на тютунопушенето, алкохолизма, наркоманията, спин и др.

 • Участва в подготовката и провеждането на НОДС на ОБС като изготвя отчета за международната дейност и го предоставя на президента.

Ж) Отговорникът по комуникационната политика осъщетвява връзките на Организацията с обществеността, правителството, официалните институции и медиите и се грижи за повишаване на популярността на Скаутското движение в страната. Той е длъжен да:

 • Координира работата на Говорителя на Организацията, задачата на който е да информира обществеността за работата на организацията и предстоящи дейности.

 • Организира прес-конференции, телевизионни предавания и излъчване по радиото;

 • Организира фото и видео хроника на по значимите скаутски събития;

 • Организира пропагандната и агитационна дейност на Организацията, а също така и контролира издаването на периодичният Скаутски печат.

 • Защитава идеите на Скаутското Движение и позицията на ОБС пред обществеността.

З) Отговорникът по финансите държи касата на организацията, той е длъжен да:

 • Следи развитието и спазването на годишният бюджет на Организацията;

 • Осигурява отчетност на приходите и разходите на финансовите средства и тяхното съответствие с приетия бюджет;

 • Изготвя годишният финансов баланс;

 • Приема и заприходява финансовите постъпления за НС идващи от Местните скаутски Организации и от други източници;

 • Изплаща всички административни разходи;

 • Участва в подготовката и провеждането на НОДС на ОБС като изготвя отчета за финансовите операции и крайният баланс и го предоставя на президента;

И) Отговорникът по обучението осигурява подготовката на скаутерите и издаването на сертификати за тяхната правоспособност. Негово задължение е той да:

 • Изготвя програма за обучение на скаутерите и осигурява необходимите за целта вътрешни на Организацията лектори и външни лектори;

 • Изготвя в консултация с Главния Скаут и с Националния координатор програма за предстоящи курсове, семинари и обучение на водачите;

 • Разработва програмата за една постоянно действаща лагер-школа за водачи;

 • Подготвя и провежда обучаването на скаут-инструктори и скаути-планински водачи;

 • Участва при подготовката на Националното жамборе и при осъществяване на практическата му програма;

 • Осигурява съвместно с Отговорника по Финансите необходимата материална база и финансови средства за реализиране на програмата по обучението на скаутерите;

 • Създава си екип и координира работата му;

 • Участва в подготовката и провеждането на НОДС на ОБС като изготвя отчета за своята работа и го предоставя на президента.

К) Националният координатор и водещ политиката с възрастните ресурси направлява и подпомага работата на Регионалните водачи и има грижа за привличането, задържането и движението на възрастните ресурси на Организацията. В изпълнение на тези задачи, той има задължението да:

 • Оценява нуждите на Организацията от възрастни ресурси и да търси начини за привличането им;

 • Направлява привлечените възрастни ресурси към подходящи за възможностите им длъжности и ги направлява към подходящи курсове, школи и семинари за квалификация;

 • Запознава привлечените възрастни ресурси с длъжностните им характеристики и подписва с тях взаимното споразумение за договорения период на работа;

 • Наблюдава развитието на възрастните ресурси и според това или подновява взаимното споразумение с тях или препоръчва тяхното пренасочване на друга длъжност или прекратява споразумението с тях;

 • Изготвя база данни и води отчет на възрастните ресурси и за тяхното развитие;

 • Наблюдава работата на Регионалните координатори и систематизира обратната информация получавана от тях;

 • Подготвя и насочва работата на Съвета на Регионалните координатори;

 • Участва в подготовката и провеждането на НОДС на ОБС като изготвя отчета за своята работа въз основа броя и квалификацията на постъпили и напуснали възрастни ресурси и го предоставя на президента;

Л) Регионалният координатор (на независимо кой регион) отговаря като цяло за всичко, което става или се отнася до Местните Скаутски Организации в неговия регион. Негово е задължението да:

 • Свежда решенията на Националния Съвет до Местните Скаутски Организации от воденият от него регион и да съблюдават изпълнението им;

 • Уведомява Националния съвет за развитието на МСО от поверения му регион им и за възникналите там нужди и проблеми

 • Взима отношение и дава указания на Местната Скаутска Организация от воденият от него регион по всички въъпроси свързани със скаутството и с организацията му;

 • Участва по право (ex officio) в Местното Общо Събрание и на заседанията на Местния Скаутски съвет на всички Местни Скаутски организации от неговия си регион;

 • Препоръчва или спира провеждането на скаутски дейности в региона винаги когато счете това за уместно или необходимо. Неговата преценка на условията за осъществяване на дадена дейност в региона – лагер, излет, поход, сбор и др. – е решаваща и задължителна за съответната Местна Скаутска Организация;

 • Два пъти на година дава писмен отчет за извършената работа в региона

 • Участва в подготовката и провеждането на НОДС на ОБС като изготвя отчета за своята работа и го предоставя на президента.

М) Контролният съвет следи за законосъобразността на актовете и действията на Националния Съвет и за решаването на възникнали спорове като се опира на скаутския дух и етика. Освен това той има за задължение да:

 • Извършва редовни или извънредни проверки най-малко един път на шест месеца.

Н) Комисията по скаутска етика се назначава от Националния съвет. Тя се събира при необходимост за решаване на възникнали спорове и оплаквания свързани с етиката. Комисията има има в състава си по един представител от всяко скаутско ниво и ранг – скаут, венчър-скаут, ровер, отряден водач, дружинен водач, регионален водач, член на НС – общо 7 души, избрани като най-достойни измежду достойните. Нейната задачи е:

 • Да бъде вътрешен арбитър при решаване на спорове между членовете или между отделни членове и ръководството на Организацията и да действа като пазител на скаутската етика и нравственост.

 • Да изглажда възникнали спорове и противоречия между скаутери или скаутери и ръководството на Организацията.

Решенията се взимат с консенсус и са окончателни и неоспорими за тъжителите. Взетите решения се представят на Националния съвет за утвърждаване.

РАЗДЕЛ ІІІ.

Управление на Местните Скаутски Организации и членство
ПРАВИЛО 7.2Местни скаутски Организации – уредба и управление

Местната Скаутска Организация обхваща всички членове на организацията, включително младите участници и се създава на териториален принцип, като за база се взима, по възможност, района на сега действащите общини. Структурата му е подобна на тази на Организацията на национално ниво, но в по малък масщаб – и за МСО ръководен орган е Местното Общо Събрание, което избира Местен Скаутски Съвет с председател (чл.29,30,31).

А) В състава на Местното Общо Събрание влизат всички членове на Местната Скаутска Организация. За работата му важат следните правила: :


 • Решенията на събранието са законни ако присъстват един човек в повече от половината регистрирани членове и има кворум;

 • В случай че не е осигурен кворум на Местното Общо Събрание то се отлага и евентуално взетите решения не се взимат под внимание от Централния Офис.

 • Редовното Местното Общо Събрание се свиква от Местния Скаутски Съвет един път в годината.

 • Покани за участие на МОС се изпращат най-малко петнадесет дена предварително.

 • Извънредно Местно Общо Събрание се свиква от МСС или по искане от една трета от членовете на Местната Скаутска Организация. В този случай то се свиква от Регионалния кординатор или и при негов отказ от Президента на Организацията.

Б) Местното Общо Събрание има следните функции:

 • Определя насоките на развитие на Местната Скаутска Организация в рамките на препоръките давани от Централния офис;

 • Избира Местния Скаутски Съвет;

 • Избира делегати за Националното Общо Делегатско Събрание и ги упълномощява;

 • Обсъжда представените отчети на Местния Скаутски съвет;

 • Одобрява бъдещият бюджет и баланса за изминалия финансов период на МСО, изслушва доклада на Ревизионната комисия;

В) Местният Скаутски Съвет има следния състав:

 • Председател

 • Заместник-председател

 • Секретар

 • Касиер

 • Отговорник по младежката програма


ПРАВИЛО 7.3Местен Скаутски Съвет

Местният Скаутски Съвет е отговорен за развитието и благополучието на скаутството в района на своята територия, като се опира на Устава, настоящия Правилник и нормативните документи на Националния Съвет и Изпълнителното бюро. Той: • Приема нови членове на Организацията;

 • Взима решения по всички въпроси, отнасящи се до скаутството на неговата територия.


ПРАВИЛО 7.4Длъжности на членовете на МСС

Всички членове на Местния Скаутски Съвет работят доброволно и за трудът им не се заплаща. Тяхните задължения се свеждат до следното:А) Председателят на Местната скаутска Организация, който трябва да бъде посветен скаут и с достатъчен скаутски опит, да е завършил или да е готов да следва и завърши успешно курс за водачи, той:

 • Представлява Организацията на Българските Скаути пред Общината и другите местни власти;

 • Свиква и председателства Местното Общо Събрание и подготвя исканата документация за предстоящо НОДС;

 • Отговаря за цялостната скаутска дейност в рамките на МСО и координира работата й с тази на Централния Офис;

 • Договаря извършването на помощни скаутски акции или друга полезна за региона работа;

 • Разпределя, координира и ръководи работата на отрядните водачи и други скаутери;

 • Съгласувано с Регионалният Координатор (и съобразено с правилника) привлича скаутерите и помощниците необходими на МСО;

 • Поне един път в годината организира скаутски лагер от 3-5 дена или поход с две пренощувания за всички членове и млади участници и сам участва в него;

 • Участва в подготовката и провеждането на местните и регионални учебни лагери и сборове, когато са на негова територия;

 • Един път в месеца събира скаутерите (дружинни и отрядни водачи) за планиране и обсъждане работите на МСО;

 • Отговаря за правилният подбор, подготовка и екипировка на свои отделни скаути или контингенти за изпращане в странство на международни прояви, за което предварително уведомява Международния комисар на ОБС и координира своите действия с него.

Б) Заместник-председателят има същите права и задължения като председателя в негово отсъствие и координира програмата и образователната дейност на Местната организация. Освен това:

 • Подпомага членовете на дружинните съвети при изпълнение на поставените им задачи;

 • Полага всички усилия за осъществяване мисията на скаутството;

В) Секретарят на Местната организация действа като секретар на Местния Скаутски съвет и следи за изпълнение на взетите решения. Освен това той:

 • Води кореспонденцията и осигурява връзката между МСО и ЦО по поща, телефон или е-майл.

 • Установява и поддържа връзките на МСО с други скаутски или външни на Движението младежки организации и институции;

 • Води регистъра на членовете и го актуализира непрекъснато, прави ежегодното преброяване, изготвя формата и я препраща към ЦО;

 • Наблюдава дейността на дружинният съвет и следи за изпълнението на решенията на Местния скаутски съвет;

 • Съдейства за привличане на нови членове и млади участници към МСО.

Г) Касиерът отговаря за финансовата и административна дейност на Местната организация. Освен това той:

 • Съставя годишният бюджет на организацията, наблюдава неговото изпълнение и движението на финансовите средства;

 • Търси възможности за спонсори и допълнителни източници за финансиране на Местната организация ;

 • Изготвя финансовия отчет на Местната Организация и го изпраща на ЦО в искания срок;

 • Следи за точното изразходване на финансовите средства и отчитането им;

 • Приема и заприходява отчетените от Дружинните касиери средства;

Д) Отговорникът по младежката програма следи за хода на скаутските дейности в Местната Организациял Освен това той:

 • Помага при организирането на семинари, курсове, форуми на територията на МСО;

 • Предлага скаути за участие в курсове и семинари на национално ниво или в чужбина;

 • Съдейства при организирането на скаутски прояви за които е взето решение от НС или МСС;

 • При необходимост формира и ръководи свой екип по младежката програма;

 • Координира работата на дружинните водачи по отношение прилагането на младежката програма и подготовката на скаутите.


ПРАВИЛО 8.1Създаване на Местни Скаутски Организации

Създаването на нова Местна Скаутска Организация става по следния ред: • Инициативен комитет от най-малко пет души изисква и получава от Централния Офис базовата документация (Устав на ОБС и Правилник), който той проучва внимателно;

 • Инициативният комитет уведомява Националния Съвет и/или Регионалния координатор за намерението си да създаде Местна скаутска Организация в своя град и територия и уговорва неговото посещение на място;

 • След разрешение на Националния Съвет и в присъствието на Регионалния Координатор Инициативния комитет свиква Учредително Местно Скаутско Събрание (УМСС) на което се взима решение за създаване на Местна Скаутска Организация.

 • Новосъздадената МСО внася в Националния Съвет протокола от УМСС в който са дадени имената, ЕГН, паспортни данни, адреси и месторабота на учредителите, както и избраните петима души в ръководството на новата МСО (чл.31. от Устава)

 • Ако в новосъздадената МСО няма скаути, Регионалният координатор се заема с реализацията на програмата за подготовката на скаутерите и обучението на членовете и младите участници и посвещаването им в скаутство.

 • След посвещаването в скаутство на личния състав, учредителите на новата Местна Организация я зачисляват при Главния Секретар на ОБС като временно приета Местна Скаутска Организация от гр.ХХ.

 • След изтичането на една година от датата на учредяване и доказана положителна скаутска дейност новосъздадената Местна Скаутска Организация се приема в ОБС. Това се предшества от доклад на Регионалния координатор, който трябва да бъде одобрен от Националния съвет с болшинство от две трети от гласовете.

А) Местният Скаутски Съвет на новосъздадената Местна организация се конституира веднага и се състои от председател, заместник-председател, секретар, касиер, отговорник по младежката програма. Заседанията и взетите решения на МСС се протоколират от Секретаря на МСС.

Б) Към Местният Скаутски Съвет се избира Местен Контролен Съвет в състав от трима души – председател на Местния Контролен Съвет и двама члена. Те: • Правят редовни или внезапни проверки както на финансовата документация, така и на цялостната дейност на МСО и представят писменият си доклад на Местното Общо Събрание с копие до Националния Съвет;

 • Разглеждат и решават спорове възникнали в МСО.

В) При груби нарушения на скаутската етика и нравственост или при установени неправомерни действия от страна на член на Местната Скаутска Организация, които засягат млади участници или други членове, въпросът се отнася до Местния Контролен съвет. При невъзможност на МКС да вземе решение, той отнася въпроса до Националния Съвет и Комисията по етика, които до изясняване на случая могат да отстранят от длъжност провинилият се.

Г) Всяка Местна Скаутска Организация разкрива скаутски клуб-дружина за работа с млади участници – вълчета, скаути и венчър-скаути.


ПРАВИЛО 9.1Членство и членски внос

Организацията на Българските Скаути обхваща и обединява цялия личен състав на Местните Скаутски Организации, който обхваща както членовете, така и младите участници.

А) Всеки скаутер или ровер е член в Местна Скаутска Организация и доказва това с редовното плащане на членския си внос.

Б) Всеки венчър-скаут, скаут, вълче или бобърче членува към скаутския клуб-дружина на като млад участник и доказва това с плащането на клубна такса.

В) Членският внос на членовете и клубната такса на младите участници има символичен характер. Той е предвиден да покрива разходите по административната издръжката на Местния скаутски съвет и на Централния офис. Скаутерите и скаутите участващите в скаутски дейности – жамборета, лагери, походи, семинари, курсове, местни и национални събрания, съвети, съвещания и срещи сами покриват необходимите разходи за пътни, дневни, храна. Размера на членския внос и клубната такса се определя от Националното Общо Делегатско Събрание.

Г) Членският внос се събира в Местната Организация. Половината от събрания членски внос се задържа за нуждите на Местната Организация. Другата половина, съпроводена от отчетна документация (форма Е) се превежда на Централния Офис.

Д) Членският внос се събира еднократно за цялата година и отчита не по късно от 30. Март на текущтата година.
ПРАВИЛО 9.2Лични документи за удостоверяване на членство

След посвещаване в скаутство всеки член получава членска карта, а младите участници получават клубна карта и карнет.

А) Членската и клубна карта има следните основни белези:


 • Членската карта и клубната карта са ламинирани. Картата се носи на кордон през врата и прибрана в лявият джоб на униформената риза. Тя удостоверява самоличноста на притежателя й като редовно отчетен за годината член или млад участник. Картата се носи и с градски дрехи при всеки скаутски сбор.

 • Членската и клубна карта се издават от Централният Офис за всички членове и млади участници от страната.

 • Основните данни върху членската карта са пореден номер по списъка на Централния Офис, снимка на члена, дата на издаването. За членовете на Националния и на Контролния съвет, както и за членовете на Местните скаутски съвети се издават членски карти в които се вписва и тяхната длъжност

 • Основните данни върху клубната карта са пореден номер от списъка на Централния офис, снимка на младият участник, дата на издаването и възрастовото ниво на носителя (вълче, скаут, венчър-скаут). При преминаване от едно ниво в друго се издава нова клубна карта.

Б) Карнета на венчър-скаута, скаута или вълчето е основният документ който показва по-степенното развитие на скаута. В него намират място:

 • Името на носителя и датата на посвещаването му и други базови данни.

 • Програмите за всяка скаутска степен, която трябва да бъде преодоляна от венчър-скаута, скаута или вълчето при тяхното израстване, със съответно поле за заверка на преодоляното изискване. Това е различно за всеко скаутско ниво.

 • По-често исканите умения, които скаута може да усвоява.

Карнета сочи предизвикателствата стоящи пред скаута, показва му какво е постигнал и какво още му предстои за да премине в по горна степен.
ПРАВИЛО 9.3Скаутската униформа и условия за носенето й.

Униформата си скаутите носят винаги когато са на сбор. Тя носи цялата информация за знанията и уменията, за скаутската степен и длъжноста на скаута и за по-значимите събития на които той е участвал. Униформата и знаците по нея трябва да отговаря на предписанията на настоящия правилник (приложение 8). Униформата се носи винаги изрядно, с всички отличителни знаци по нея и с кърпата, или в противен случай тя въобще не се носи.


По време на занимания, походи и лагери скаутите могат да носят и униформена “тениска” или спортна риза.
ПРАВИЛО 9.4 Възрастови нива

Цялият личен състав на Организацията се подразделя на пет възрастови нива, както следва по възходящ ред на възрастта:

А) Вълчета и пчелички, делфинчета, орлета. Те биват на възраст от 7 до 10 навършени години. Това обхваща възрастта на началното образование (до ІV. клас вкл.) и представлява еднотипна общност от гледна точка на методиката на обучение, на тяхните потребности и програми. В тази група усвояването на началните “скаутски” знания и практики, на елементите на скаутската нравственост и етика става повече на игра, основана на приказки и на фабулата на “Книга за джунглата” от Р.Киплинг.

Б) Скаути. Те биват на възраст от 11 до 14 навършени години.Това е основната и като правило най-голямата и активна възрастова група на Движението, която обхваща периода на основното образование (до завършен VІІІ. клас). Това е периода на съзряването на децата и достигането на тяхното малолетие. Предполага също еднотипност на потребностите, на програмите и на дейностите. Тук се усвояват основните скаутски знания и умения, раздвижва се въображението, физическото натоварване постепенно нараства, опитва се поведение при по-трудни ситуации.

В зависимост от обстоятелствата и индивидуалното развитие на скаута, тази възрастова граница - от 11 до 14 години - може да бъде нарушена с шест месеца в повече или в по-малко, като това се съгласува с председателя на МСО и водача на Дружината.
В) Венчър-скаути. Те биват на възраст от 15 до 18 години. Обхваща периода на непълнолетие, който приключва с завършването на средното образование и прехода от детската към бурната юношеска възраст. Предполага разнородност на потребностите и следователно разнообразие на програмите за обучение и динамика на дейностите за да се посрещнат различните и многообразни интереси. Основните скаутски знания и практики са усвоени и тук вече се изпитват на дело. Лагери, походи, дълги преходи, разговори за духовната същност на човека и за неговите нравственост са на предно място в заниманията. При определени условия тук вече се допускат и смесени патрули.

Г) Ровъри. Те биват на възраст от 19 до 23 години. Това е младежката възраст по нашите и европейските стандарти. Въпреки голямият си възрастов диапазон, тази група е най-малобройната в Организацията – много от тези млади хора следват, отбиват военната си служба или са в началото на кариерата си. Това са и потенциалните нови водачи в структурите на Организацията. В основата си заниманията на тази група са с организационна, обществена и благотворителна насоченост и подготвят младият човек за задачите, които ще трябва да решава в живота който му предстои. Особено внимание се отделя на усвояването на практически знания.

Д) Скаутери. Те са на възраст над 23 до максимално 63 години. Това е групата на водачите, без които Движението е немислимо в този си успешен вид. Една част от тази група са хора израстнали в Организацията, друга не малка част са родители на скаути, привлечени и очаровани от идеята да помагат на Движението за постигане на неговите дълбоко хуманни демократични цели, трети – това са просто ентусиасти.
ПРАВИЛО 10.1Структура на организацията

Основната структурна единица на Организациятя е патрулът - няколко момчета или момичета (скаути, венчър-скаути) обединени от общи идеи и стремежи - като всеки патрул си има патрулен водач, помощник-патрулен водач и още пет-шест други члена на патрула, всеки със своята спесифична длъжност При вълчетата такава основна сруктурна единица е шесторкта, при роверите – групата. Следващото по-горно ниво на Организацията е отрядът. Той се състои се от няколко патрула (или шесторки). Отрядите на ОБС са със смесен състав, състоят се от патрули момчета и патрули момичета, но те могат и да бъдат съставени и само от момчета или само от момичета. Това се решава от Местния скаутски съвет. Следващото още по-горно ниво е дружината. Състои се от по един или няколко отряда вълчета, скаути, венчър-скаути и от група ровери. Не е задължително да са на лице всички единици. Това взето заедно, включително съответните скаутерите от различен ранг, прави Местната Скаутска Организация. Местните Скаутски Организации от цяла страна се обединяват под водачеството на Организацията на Българските Скаути. Характерната особеност на Организацията като цяло е тази, че тя се отличава с значителна степен на самостоятелност и самоинициативност на отделните си единици.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница