Още за двоичните индексни дърветаДата16.11.2017
Размер92.97 Kb.
Размер92.97 Kb.

Още за двоичните индексни дървета

Част 1

Структурата двоично индексно дърво(Binary Index Tree, BIT) е сравнително нова в информатиката и в състезателното програмиране, като същевременно с това е изключително проста и удобна и може да се използва широко.


Предистория


Нека имаме масив от числа. Оттук нататък ще приемаме, че масив от елементи започва от , т.е. първият елемент на е , а последният -ти елемент е . В информатиката често възниква нуждата да се намери сумата на елементите от масива на позиции, принадлежащи на даден интервал. Един вариант да се направи това е като предварително се преизчислят парциалните суми. Нека те са пресметнати в нов масив . Така . Сега, сумата на елементите на позиции , е , като сме положили .

Но този подход ни помага само ако стойностите на са фиксирани и не се променят в хода на програмата. Ако освен намиране на сумата искаме във хода на програмата и да променим стойността на елемент на дадена позиция, се налага да приложим друг подход. Идеята е вместо парциалните суми да се пазят суми на елементите на позиции от „прости” интервали – такива интервали, които са сравнително „балансирани” така, че произволен интервал да се разбива на „малък” брой прости интервали и общия брой на простите интервали да е достатъчно „малък”. Fenwick предлага определен набор от прости интервали, които отговарят на горните условия. Във структурата двоично индексно дърво разлагането на произволен интервал на прости интервали е сравнимо със разлагането на произволно число като сума от степените на двойката. Тук ще представим индуктивна дефиниция на двоичното индексно дърво, която е особено удобна за анализ.


Дефиниция:


Двоично индексно дърво:

  1. Двоично индексно дърво (BIT) на масив от елемент е същият масив от елемент.

  2. Искаме да дефинираме двоичното индексно дърво на масив от елемента . Нека и са двоичните индексни дървета съответно на първите и вторите елемента на . Тогава е масив от елемента, първите от които са -те елемента на , вторите от които са първите елемента на , а последният -ти елемент на е сумата на всички елементи от .Двоично индексно дърво на 16 елемента. Кутийките показват простите интервали.

Сега всяка позиция участва в логаритмичен брой прости интервали и всеки интервал, започващ от , може да се покрие с логаритмичен брой прости интервали. Алгоритмите за работа с двоично индексно дърво са базирани на основната операция извличане на най-десния бит на число, която се реализира ефективно чрез побитово изключващо или и използване свойствата на отрицателните числа, записани в допълнителен код.Примерен код 1 – C++

//index tree sample

const int max_n = (1<<10);

int t[max_n];

//Adds k to the i'th index in the index tree

void set(int i, int k){

//t[0] is the actual size of the tree -

//the number of the indexes

while(i <= t[0]){

t[i] += k;

i += i&(-i);

}

}

//Gets the cumulative frequency of the first i indexesint get(int i){

int r = 0;

while(i > 0){

r += t[i];

i -= i&(-i);

}

return r;}

Примерен код 2– Mathematica

untitled-id31.gifСега ще разгледаме някои по-неизвестни приложения на двоичното индексно дърво.

Индексно дърво на масив от произволен брой елементи


По-внимателен поглед върху двете основни операции на индексното дърво показва, че за действието на дървото не е необходимо броят на елементите да е степен на двойката. Всищност, операциите работят без промяна и със индексни дървета с произволен брой елементи.

Начално строене с линейна сложност


Когато трябва да си постоим индексно дърво от някакви първоначално зададени стойности, естественият начин да го направим, е като прибавим всеки елемент в първоначално празно индексно дърво. Този подход има сложност , който е практически достатъчно добър вариант в почти всички случаи. Не толкова известно е обаче, че строенето на индексно дърво от първоначално зададен масив от стойности може да се извърши за линейно време, и дори in-place(със константа допълнителна памет). За практически приложния разликата във времената може да не е видима, но когато имаме ограничена памет, този начин е за предпочитане.

С използване на индуктивната дефиниция на двоичното индексно дърво аглоритъмът се формулира лесно:


Алгоритъм 1:


За стоене на двоично индексно дърво от масив с елемента, in-place:

  1. Построй двоичното индексно дърво на първите елемента на (in-place).

  2. Построй двоичното индексно дърво на вторите n елемента на (in-place).

  3. Към последния елемент от масива (с индекс ) прибави елемента с индекс (последния на първото индексно дърво).

Сложността на описания алгоритъм е линейна. Това може да се докаже чрез изследване на функцията на сложността:Примерен код 3 – C++

//Builds an index tree in-place in an array

void build(int* a){

//in a[0] is the size of the index tree - must

//be a power of 2. The indexes are the values

//a[1..a[0]] inclusively.

int i, j, k;

for(k = 1, j = 2; j <= a[0]; k = j, j<<=1){

i = j;


while(i <= a[0]){

a[i] += a[i-k];

i += j;

}

}}Намиране на елементите с линейна сложност

Когато сме извършили някакви операции с индексното дърво и искаме да намерим елементите, които го пораждат, обикновено постъпваме така: Намираме всички парциални суми със сложност и от тях възстановяваме елементите. Новият алгоритъм е подобен на Алгоритъм 1 и решава проблема с линейна сложност и отново in-place, което е основното му предимство.


Алгоритъм 2:


За намиране на елементите, пораждащи двоично индексно дърво в масив с елемента, in-place:

  1. Извади от последния елемент(с индекс ) елемента с индекс .

  2. Разгледай първите и вторите елемента като двоични индексни дървета и намери елементите им(in-place).

Сложността на Алгоритъм 2 е същата като тази на Алгоритъм 1, следователно е линейна.

Примерен код 4 – C++

//Finds the elements of the index tree, in-place

void take(int* a){

//in a[0] is the size of the index tree - must

//be a power of 2. The indexes are the values

//a[1..a[0]] inclusively.

int i, j, k;

for(k = a[0]>>1, j = a[0]; j >= 2; j = k, k>>=1){

i = j;


while(i <= a[0]){

a[i] -= a[i-k];

i += j;

}

}}
Произволни елементи и бинарна операция


Двоичното индексно дърво е добре приспособено за намиране на парциални суми и динамична промяна на елемента на даден индекс. Допълнителните операции, които могат да се реализират с него, като например намиране на сумата на елементите на позиции от интервал, не са вътрешни за структурата, а са базирани на груповите свойства на събирането спрямо числата(целите или реалнте числа, снабдени с операцията събиране, формират група). По-внимателен поглед върху индексното дърво разкрива, че събирането може да се замени с произволна бинарна операция, стига тя да е асоциативна.

Дефиниция:


Бинарна операция е всяко изображение , където е произволно множество.

Бинарната операция се нарича асоциативна, когато:за всеки три елемента .

Когато имаме асоциативна операция, ние можем да говорим за композиция на елементи:  1. Композиция на един елемент е този елемент.

  2. Композиция на елемента е елементът, получен от прилагане на бинарната операция към композицията на първите елемента и последният елемент.

Сега, обобщеното двоично индексно дърво ще поддържа операцията намиране на композицията на първите елемента. Допълнителната операция, типична за индексното дърво, за композиране на елемент на дадена позиция с друг, произволен елемент, е коректна само в случай, че бинарната операция е и комутативна. Също така, за да работи коректно Алгоритъм 2, ни трябва аналог на операцията изваждане, т.е. бинарната операция трябва да е и обратима.

За акцентиране върху общността на новата задача, предлагаме код, пригоден за работа с произволни данни и бинарна операция.Примерен код 5 – C++

//Classic binary index tree with generic binary operation

template

class index_tree{

public:


T t[N+1];

/*

Empty Constructor.*/

//O(1)


index_tree(){};

/*

Fill constructor.*/

//O(n)


index_tree(const T& t_){

for(int i = 1; i <= N; i++)

t[i] = t_;

};

/*Array of elements constructor.

*/

//O(n)index_tree(const T* t_){

build(t_);

};

/*

Copy constructor.*/

//O(n)


index_tree(index_tree& tree){

for(int i = 1; i <= N; i++){

t[i] = tree.get_value(i);

}

};/*

Copies the array to the BIT array.

*/

//O(n)


void copyarr(const T* t_){

memcpy(t, t_, sizeof(t));

};

/*

Builds the index tree from an array.*/

//O(n)


void build(const T* t_){

copyarr(t_);

buildp();

};

/*Builds the index tree in-place from the values

of the index tree as elements.

*/

//O(n)


void buildp(){

int i, j, k;

for(k = 1, j = 2; j <= N; k = j, j<<=1){

i = j;


while(i <= N){

t[i] = Op(t[i-k], t[i]);

i += j;

}

}};

/*

Gets or sets the BIT value at index i.For efficiency, we've made the tree available.

*/

//O(1)inline T& get_value(int i){

return t[i];

};

/*

Composes the element on the i'th index with avalue.

-> WORKS ONLY WITH COMMUTATIVE OPERATIONS.

*/

//O(log n)void comp_index(int i, const T& v){

while(i <= N){

t[i] = Op(t[i], v);

i += i&(-i);

}

};

/*Extracts the elements in all indexes in an array.

-> WORKS ONLY WITH INVERTABLE OPERATIONS.

*/

//O(n)


void get_elems(T* t_, T (*iOp)(const T&, const T&)){

int i, j, k;

memcpy(t_, t, sizeof(t));

for(k = N>>1, j = N; j >= 2; j = k, k>>=1){

i = j;

while(i <= N){t_[i] = iOp(t_[i], t_[i-k]);

i += j;


}

}

};/*

Gets the partial composition to index i.

*/

//O(log i)T get_comp(int i) const{

T r = t[i];

i -= i&(-i);

while(i > 0){

r = Op(t[i], r);

i -= i&(-i);

}

return r;};

....................................

По-нататък ще са ни нужни още няколко нестандартни операции, които първо ще дефинираме тук. На пръв поглед, може да няма смисъл от тях, но те влизат в употреба при работа с двулицево индексно дърво.

При операцията за намиране на композицията на първите няколко елемента се извършва композиране на прости интервали, дъкато се получи търсения интервал. Първата нова операция е просто да се промени реда на композирането на простите интервали – вместо да се започне от първия към последния, да се започне от последния към първия:Примерен код 5 – продължение – C++

/*

Gets the partial composition to index i,

but composes the simple intervals in reversed order.

-> SAME AS get_comp FOR COMMUTATIVE OPERATIONS.

*/

//O(log i)T get_compr(int i) const{

T r = t[i];

i -= i&(-i);

while(i > 0){

r = Op(r, t[i]);

i -= i&(-i);

}

return r;};

....................................


Литература


Fenwick M. – A New Data Structure for Cumulative Frequency Tables

TopCoder Tutorials

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница