Основно училище "Отец Паисий"страница1/2
Дата04.02.2017
Размер374.64 Kb.
Размер374.64 Kb.
  1   2

                                        ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Отец Паисий"

с. Тополово, общ. Асеновград, ул.”П.К.Яворов” № 8, тел. 03321 / 22 74,


e-mail: soutopolovo@abv.

УТВЪРЖДАВАМ :

ГАЛИНА МИЛЕВА

ДИРЕКТОР НА ОУ” ОТЕЦ ПАИСИЙ”

                   

 

  

 

 


Г О Д И Ш Е Н     П Л А Н


 

Н А ОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 

 ЗА У Ч Е Б Н А Т А    2016/2017  Г О Д И Н А

 

  

 

Настоящият план е приет на заседание На Педагогическия съвет- Протокол №11/01.09.2016 г. и утвърден със Зап.№........../...............год.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

Р А З Д Е Л     I

 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояниена училището.

  Р А З Д Е Л    II

 

Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети на училището 

   1.Мисия на училището.

   2.Визия на училището.

   3.Цели на училището.

   4.Стратегии в дейността на училището.

   5.Приоритети в дейността на училището.

 

Р А З Д Е Л    III 

Дейности за реализиране на целите,стратегиите и приоритетите

 


 1. Административна дейност

 2. Социално – битова и стопанска дейност

 3. Честване на бележити дати и провеждане на училищни тържества

 4. Училищен спортен календар

 5. Провеждане на екскурзии с учебна цел

 6. Провеждане на олимпиади

 7. Провеждане на конкурси

      8.   План на вътрешно – училищна квалификационна дейност   

      9.   Контролна дейност.

     10. Теми и график на заседанията на ПС.

     11. Основни приоритети във взаимодействието с факторите от

социалната среда.

     12. Същност, цел, задачи и дейности на гражданското образование и възпитание

     13. Организация, цели и задачи на обучението и възпитанието по БД.

     14. Цели, задачи, дейности и мероприятия на УКПППУ

 

 

  

 
 


 

 

  

 


Р А З Д Е Л    IКРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

Цялостната дейност на ОУ”Отец Паисий” – с.Тополово през учебната 2015/2016 година протече съгласно залегналите в годишния план за дейността на училището задачи.В училището се обучаваха 191 ученика, разпределени в 8 паралелки.От тях успешно завършиха учебната година 191 ученика.

Постигнатите добри резултати са благодарение на създадените нормални условия за учебно- възпитателна работа.

Постигнати бяха успехи по следните направления:

-         обхванати бяха децата, подлежащи на задължително обучение в I клас;

-         в училището съществуваше спокойна атмосфера за ефективно провеждане на УВП;

-         проведени бяха различни конкурси и турнири, някои от които вече са  традиционни;

-         налице беше по-голяма активност от страна на учениците при провеждане на вътрешно-училищните турнири, включени в училищния спортен календар и достигане до национално ниво на волейболният отбор;

-         в училището беше провеждана ефективна вътрешно-училищна квалификационна дейност, в  съответствие с годишния план за дейността на училищeто;

 

Проблем за училището продължава да бъде слабата мотивация за учене на отделни ученици,както и големият брой неизвинени отсъствия, които допускат някои ученици.Има какво още да се желае и по отношение на връзките и общуването с родителите на проблемните ученици.

Като цяло може да се направи извода,че през учебната 2015/2016 година педагогическата колегия в училището отговорно отстояваше професионалните си ангажименти.

 

През учебната 2016/2017 година е необходимо:-         да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работата с проблемните ученици с цел намаляване броя на слабите оценки и неизвинените отсъствия;

-         ефективна дейност, относно повишаване на квалификацията като средство за постигане на качествено образование в училището;

-         продължаване на работата за обогатяване на МТБ;

-         по-голяма активност на класните ръководители при взаимоотношението с родителите на учениците от поверените им класове;

-         осъществяване на ползотворна съвместна дейност с местната власт и  обществени организации;

-         по- голям контрол, относно спазването на Правилника за вътрешен трудов ред и Правилника за дейността на училището;


Р А З Д Е Л    II


 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 


 •  Изграждане на личности със стабилна ценностна ориентация, с ясна представа за изконните човешки добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален характер, със солидна основа по всички учебни дисциплини, необходима за успешната им адаптация към изискванията на следващите образователни степени, креативни в променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.

 • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 • Прилагане на иновационни подходи, които подпомагат развитието на всички учещи се и допринасят за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността в съвременния свят.2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 •  Утвърждаване на ОУ „Отец Паисий” като конкурентоспособно учебно заведение, което да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

 • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 • Да бъдем приети като училище, в което детето е висша ценност и развитието му се гради чрез зачитане на личността му, при спазване на всички закони, касаещи обществото като цяло и училището в частност и в неразривна връзка с неговото семейство.

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 


 • Издигане и утвърждаване престижа на училището

 • Повишаване качеството на образователния и възпитателния процес

 • Ефективно изучаване на чужди езици

 • Осигуряване на нормални условия за физическо, умствено, нравствено

и социално развитие на подрастващите

 • Продължаващо повишаване  квалификацията на учителите

 • Ефективно използване на компютърния кабинет

 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 • Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите и възпитателите.

 • Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и ценности

 • Усъвършенстване на професионалните умения и промяната и развитие на професионалните нагласи и ценности

 

 4.ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 


 • Осигуряване на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес, в съответствие с изискванията на ДОС.

 • Осигуряване на всеки ученик по-висока степен на функционална грамотност в областта на ИТ и българският език.

 • Изграждане на естетически усет към заобикалящата среда.
 • Развиване и поддържане на физическа работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
 • Модернизиране на материалната база
 • Намаляване до минимум риска от отпадане на ученици от училище

 

5.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 


 •  Издигане и утвърждаване престижа на ОУ „Отец Паисий” чрез високо ниво на учебната подготовка, като се използват иновационни методи и технологии в процеса на обучение .

 • Осигуряване на реда и дисциплината в УВП.

 • Изграждане на нов имидж на учителя, чрез подобряване на квалификационната му дейност .

 • Повишаване ефективността на ОВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

 • Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност.

 • Координация и сътрудничество в работата на класния ръководители, учители и родители, социални институции, общественици по проблемите на формиране на учениковата личност.

 • Опазване живота, здравето и достойнството на учениците.

 • Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).

 • Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията и по-добра мотивация за учене;

 • Издигане нивото на учениковия и учителски труд, чрез подобряване на условията на обучение и труд. По-широко използване на съвремените методи и новите технологии. Осъвременяване на нагледните средства.

 • Издигане на качествено ниво ангажираността на учениците в процеса на тяхното развитие – екологично възпитание, здравно възпитание, кариерно развитие.

 • Дейности по формиране и развитие на социалните качества у децата – умения за работа в екип, толерантност, солидарност.

 • Стимулиране творческите изяви на учениците и участията им в конкурси, фестивали и др.

 • Спортните дейности, училищните турнири, състезанията и други да се използват като възможности за превенция срещу нетолерантността, насилието, агресията, употребата на цигари, алкохол и наркотици.

 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната ОВР.

 • Развитие на доверието между ученици, учители, училищно ръководство и родители е с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

 • Участието и класирането на ученици в състезания по волейбол, е доказателство за качеството на труда на техните учители.

 • Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за ОУ „Отец Паисий” като образователна институция, която дава добра подготовка на учениците и в която се спазват определен ред и правила на поведение.

 • Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на информационните технологии в обучението и административното обслужване на училището

 • Утвърждаването на мултимедиите в УВП, както от страна на учителите, така и на учениците, повишава интереса на децата и качеството на обучението.

 • Като добра тенденция се утвърждава вътрешното заместване между колеги, като това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове. Училището не участва в проект ,,Без свободен час”,но това не пречи за допринасянето на създадената организация за оперативното дежурство на учителите.

 • Отворени врати за родителите на бъдещите първокласници преди началото на учебната годината.

 • Ще се въведе традиция в началото на м.септември да се организира среща на петокласниците и родителите им с цел запознаване с новите преподаватели, с новите класни стаи и кабинети.

 • Създаване на оптимална организация за обмен на информация между: класен ръководител – родител, преподавател – училищно ръководство, като в тази връзка своевременно се уведомяват родителите за всички прояви на детето, за проблемите в училище и за цялостното му развитие.

 • Провеждане на индивидуални разговори с директора и класния ръководител на ученици с наложено наказание „забележка” и проблемно поведение.Р А З Д Е Л   III

 

 

 ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,


СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТИТЕ

 

  
1. АДМИНИСТРАТИВНА    ДЕЙНОСТ

 

      1.1.Извършване на перспективно планиране на педагогическата дейност на всеки учител и представяне на годишните разпределения за утвърждаване от директора на училището.

                                                                                            Отг.:Учителите

                                                                                            Срок :09.09.2016 год.

14.09.2016 год./ПИГ

 

     1.2.Изготвяне на планове за работа на класния ръководител и представянето им за утвърждаване от директора на училището.                                                                                           Отг.:Кл. Ръководители

                                                                                           Срок :09.09.2016год.

 

 

   1.3.Изготвяне на Списък – Образец № 1 за учебната 2016/ 2017 година.                                                                                           Отг.: Директор

                                                                                           Срок : 09.2016 год.

   1.4.Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи.

                                                                                         Отг. Р.Налбантова

                                                                                         Срок : 14.09.2016 год.

  1.5.Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа- консултации с учениците в риск от отпадане, консултации по предмети и консултации в ПИГ.

                                                                                         Отг.:Учителите

                                                                                         Срок : 14.09.2016 год.

   1.6.Изготвяне на план за контролна дейност на директора.

                                                                                         Отг. :Директор

                                                                                         Срок : 10.09.2016 год.

    1.7.Планиране на :

     - деца,подлежащи на задължително училищно обучение,които ще постъпят в
I клас през учебната 2017/2018 година

            - нуждите от педагогически кадри за учебната 2017/2018 година

            - необходимост от учебна и училищна документация за учебната 2017/ 2018 г.

                                                                                     Отг. : Директор

                                                                                     Срок : 15.06.2016 год.

 

  2. СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

    2.1.Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година

                                                                                            Отг. :Директор

                                                                                            Срок : 15.09.2016 год.

    2.2.Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане нарушение и унищожаване на училищно имущество.

                                                                                            Отг.:Директор и учители

                                                                                           Срок : 15.09.2016/14.09.2017 год.              

      2.3.Задоволяване на училището с най-неотложните потребности от УТС и дидактически материали.

                                                                                            Отг.: Директор

                                                                                         Срок: 15.09.2016/14.09.2017 год.

               2.4..Провеждане на профилактични прегледи на учениците и представяне на документ.

                                                                                         Отг.: Личните лекари

                                                                                          Срок: 14.09.2016 год.

               2.5.Осигуряване на безопасни условия за обучение,възпитание и труд.

                                                                                        Отг. :Директор и предс.на СО

                                                                                         Срок:15.09.2016/14.09.2017 год.

               2.6.Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

                                                                                         Отг.:Директор

                                                                                       Срок:22.10.2016 год.

2.7. Изработване на учебни планове на комисии и методични обединения

Отг. Председателите

Срок: 14.09.2016 год.


 Състава и функциите/задълженията на УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ
за уч. 2016 / 2017 г.,
са както следва:
І. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Михайлова Лешкова, на длъжност Учител

и ЧЛЕНОВЕ:

1. Мюжгян Феим Рамадан – на длъжност Старши учител

2. Димитър Илиев Илиев – на длъжност Учител

3. Нася Василева Николова – на длъжност Старши учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Комисията да изготви план до 14.09.2016 г.


ІІ. Училищна комисия за по безопасност на движението по пътищата в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Милева на длъжност директор

и ЧЛЕНОВЕ:

1. Магдалена Атанасова Дичева – на длъжност Старши учител

2. Елина Георгиева Иванова – на длъжност Старши учител

Задължения на комисията:

 1. Комисията да изготви план до 14.09.2016 г.ІІІ. Училищна комисия по изготвяне и актуализиране на седмичното разписание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Иванова Налбантова – на длъжност Старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Неслян Дурхан Ходжаасан – на длъжност Старши учител

 2. Мария Ангелова Джамбазова – на длъжност Старши учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Да седмично разписание до 10.09.2016 г.


ІV. Училищна комисия за пожаро-техническа комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Янкова Милева – на длъжност Директор

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Христина Михайлова Лешкова – на длъжност Учител

 2. Йордан Якимов Чолаков – Чистач

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план.


V. Училищна комисия за организиране на училищни тържества и празници в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Атанасова Дичева – на длъжност Старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Атанаска Илиева Илкова – учител ПИГ

 2. Елена Цветкова Каварджиева – Старши учител

 3. Неслян Дурхан Ходжаасан – Старши учител

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план до 10.09.2016 г.


VІ. Училищна комисия за диференцирано заплащане в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Янкова Милева – Директор

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Нели Атанасова Петкова – Старши учител ПИГ

 2. Неслян Дурхан Ходжаасан – Старши учител

 3. Мария Ангелова Джамбазова – Старши учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план.


VІІ. Избор на Протоколчици на Педагогическия съвет:

 1. Магдалена Атанасова Дичева – Старши учител

 2. Резервен протоколчик – Нели Атанасова Петкова – Старши учител


VІІІ. Училищна комисия за охрана на труда и защита от природни бедствия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Янкова Милева – Директор

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Караславова – старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Радостина Иванова Налбантова – Старши учител

 2. Мария Ангелова Джамбазова – Старши учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план.


ІХ. Училищна комисия за опазване и подобряване на училищната база:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Иванова Налбантова – Старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Анифе Байрам Читали – учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план.Х. Училищна комисия по даренията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неслян Дурхан Ходжаасан – Старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Димитър Илиев Илиев – Учител

 2. Радостина Иванова Налбантова – Старши учител

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:

 1. Христина Михайлова Лешкова – Учител

Задължения на комисията:

 1. Приемане на постъпили в училището дарения. Председателят и членовете на комисията, провеждат предварителни, текущи и окончателни разговори и обсъждания с дарителите във връзка с предоставените дарения, волята за използването им, необходимите данни за попълване на документи.


ХІ. Училищна комисия за външна и вътрешна училищна квалификационна дейност:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Янкова Милева – Директор

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Неслян Дурхан Ходжаасан- старши учител

 2. Нели Атанасова Петкова – старши учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план.


ХІІ. Училищна комисия за водене и контрол на задължителната училищна документация:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неслян Дурхан Ходжаасан – Старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мюжгян Феим Рамадан – Старши учител

 2. Елена Цветкова Каварджиева – Старши учител

Задължения на комисията:

 1. Да следят редовно движението на учениците и да го отразяват в книгата за подлежащи

 2. Да вписват точно оценките в главната книга.

 3. Да водят правилно книгата за самостоятелна форма на обучение.

ХІII. Училищна комисия за откриване на учебната година:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Атанасова Дичева – Старши учител

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Галя Александрова Караславова– Старши учител

 2. Димитър Илиев Илиев – Учител

Задължения на комисията:

 1. Да изготви план.


ХIV. Училищна комисия за раздаване на учебници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Атанасова Петкова – Старши учител ПИГ

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Галя Александрова Караславова – Старши учител

 2. Мюжгян Феим Рамадан – Старши учител

 3. Елена Цветкова Каварджиева– Старши учител

 4. Елина Георгиева Иванова – Старши учител

 5. Магдалена Атанасова Дичева – Старши учител

 6. Христина Михайлова Лешкова – Старши учител

 7. Неслян Дурхан Ходжаасан – Старши учител


Задължения на комисията:

 1. Получава учебниците от ЗАС в началото на учебната година, класните ръководители изготвят картони на учениците.


ХV. Училищна комисия за връщане на учебници в склада на училището:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Атанасова Петкова – Старши учител ПИГ

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Нася Василева Николова – Старши учител ПИГ

 2. Имигюл Реджеб Шабанова – учител ПИГ

 3. Атанаска Илиева Илкова – учител ПИГ

 4. Анифе Байрам Читали – учител ПИГ

 5. Мария Ангелова Джамбазова – Старши учител ПИГ

Задължения на комисията:

 1. Комисията приема от учениците организирани от класните ръководители учебници ползвани през учебната година по график, в присъствието на ЗАС.

 2. Комисията изготвя протокол като вписва налични, липсващи и повредени учебници.


ХVІ. Училищна комисия за противодействие на училищния тормоз в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Янкова Милева – Директор

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Неслян Дурхан Ходжаасан – Старши учител

 2. Нели Атанасова Петкова – Старши учител ПИГ

 3. Елена Цветкова Каварджиева – Старши учител

Задължения на комисията:

 1. Разработва механизъм за противодействие на училищния тормоз.

 2. Изготвя план за работа на училищния координационен съвет.

 3. Изготвя правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с тормоза.

XVII. Училищна комисия за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Янкова Милева – Директор

ЧЛЕНОВЕ: 1. Нели Атанасова Петкова – Старши учител ПИГ

2.Галя Александрова Караславова – Старши учител

Задължения на комисията:  1. Да изготви план до 14.09.2016 г.

3. ЧЕСТВАНЕ НА БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

 -         Тържествено откриване на учебната 2016/ 2017 година

 Отг.: Комисия

 Срок:15.09.2016 г.

 

-         22 септември – 117 години от обявяване на независимостта на БългарияОтг. М.Дичева

Срок : 21.09.2016 год.

 

-         1 ноември – Ден на народните будители  Отг.: Н.Ходжаасан, М.Дичева, учител по музика

  Срок : 28.10.2016 год.

 

-         Коледа                                                                         Отг.Елина Иванова, Нели Петкова

Срок  : 23.12.2016 г.


-         6 януари- 169 години от рождението на Христо Ботев

Отг.: Кл.р-ли в ЧК

Срок: 06.01.2017 год.

 
-         144 години от обесването на Васил Левски

  Отг.: Н.Ходжаасан,М.Дичева, учител по музика

Класните ръководители

  Срок : 17.02.2017 год.
-         3 март – Национален празник на РБългария и 140 години от Освобождението на България от турско робство

Отг. : Дичева, Ходжаасан, Ат.Илкова,  Срок :02.03.2017 год.

 

-         Празник на буквитеОтг.: Галя Караславова, Имигюл Шабанова

            Срок : 29.03.2017 год. 


-         24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Отг.: комисия, кл.р-ли

            Срок: 24.05.2017 год.

 

-         Годишно утро в начален етап- I клас   Отг. : Галя Караславова, Имигюл Шабанова

               Срок : .31.05.2017 год.

-         2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свобода

 Отг.: Кл.р-ли V-VІІІ клас

   Срок: 2 юни 2017 год.

 

-         Тържествено закриване на учебната 2016 /2017 година.            Отг.: Комисия

Срок : 03.06.2017 год.

20.06.2017 год.

- Патронен празник

Отг. Комиссия

Срок: 28.10.2017 год. 

4.  УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 


  • Вътрешно-училищен турнир по случай

патронния празник

                                                                                   Отг. : Учител по ФВС

                                                                                   Срок : 24-28.10.2016 год.
- Есенен спортен празник

Отг. Учител по ФВС

Срок: 07.11.2016 год.

-         Пролетен спортен празник

Отг.  : Учител по ФВС в прогимн. етап

Срок : 25.05.2017 год.

-         Вътрешно – училищен турнир по футбол / волейбол /

                       Отг. : Учител по ФВС в прогимн. етап

                        Срок : 03-07.04.2017 год.

 

-         Вътрешно – училищен турнир по народна топкаОтг. :  Учители по ФВС в начален етап

Срок : 03-07.04.2017 год.

 

 

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ 

-         Математика – Според графика на РУО –  Пловдив

Отг. : Налбантова

-         Български език и литература - Според графика на РУО – Пловдив

Отг. : Дичева

-         Други учебни предмети - Според графика на РУО - Пловдив

Отг.: Учителите

 

6. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

 

1. Конкурс – рецитал, рисунки и литературен конкурс, посветени на 3 март – Национален празник на Р България                                                                                              Отг. : Дичева, Лешкова, нач.курс

                                                                                              Срок : 02.03.2017 год.

 

2. Литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема : “Моето училище”/ Фотоконкурс/или Презентация


 

                                                                                              Отг. :  Лешкова ; Дичева ;учител ИТ

                                                                                              Срок : 05.05.2017 год.
3. Конкурс – рисунки, есе, изложби посветени на Деня на планетата земя.

Отг. Лешкова; Дичева;


у-ли начален курс

Срок: април 2017 год.

           
4. Участие на училището в националния маратон на четенето – инициатива
„Голямото четене“

Отг.Учители ПИГ

Срок: април 2017 г.

 

 8. ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНО – УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

 8.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 8.1.1.  През настоящата учебна година председатели на МО са :

Ел.Каварджиева - председател на МО на учители начален етап и учители ПИГ-начален етап

Хр.Лешкова – председател на МО учители с Хуманитарно с Природо-математическо направление и учители ПИГ-прогимназиален етап
8.1.2  Методическите обединения в училището са, както следва :

         на учителите от начален етап

         на учителите от прогимназиален етап
 

8.2.ЦЕЛИ

 8.2.1.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите.

8.2.2..Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

8.2.3..Подобряване качеството на педагогическия труд чрез усвояване и прилагане на нови образователни технологии.

8.2.4.Постигане на по-висока ефективност в учебно-възпитателната дейност, изразяваща се в овладяване на трайни знания , умения и навици от учениците , успешната им социализация и социална позитивна идентификация.
 

8.3.ЗАДАЧИ

 

8.3.1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.8.3.2.Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка в съответствие с новите образователни изисквания.

8.3.3.Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране професионалните изяви на учителите.

8.3.4.Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми.

 8.4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ8.4.1.Квалифицирани педагогически специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия.

8.4.2.Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.

8.4.3.Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.

8.4.4.Мотивиране за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

8.5. ФОРМИ

8.5.1. - курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и други;

8.5.2-семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми /открити уроци,делови игри и решаване на казуси/ , работни срещи, обмяна на добри практики , събеседване и взаимно посещение на уроци;

8.5.3.- сбирки на методически обединения и самообразование

 
8.6. ОРГАНИЗИРАНЕ

 

6.1.На училищно ниво – вътрешно – училищна квалификационна дейност6.2.Извънучилищна квалификационна дейност – проведена от външна обучителна институция

 

 8.7. ДЕЙНОСТИ

 

8.7.1.ВЪТРЕШНО – УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

8.7.1.1. Разработване на планове за дейността на методичните обединенияОтг. Председател на МО

Срок: 09.2016 г.

8.7.1.2. Изисквания и отговорности при водене на задължителната училищна документация във връзка с ЗПУО и ДОС

Отг.: Директор

Срок: 10.2016 г.
8.7.1.3. Обсъждане на варианти на анкетни карти за родители и ученици за проучване на интересите за включване на учениците в занимания по интереси.

  Отг.: Директор

Срок: 04.2017 г.


8.7.2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

 

8.7.2.1. Управление на дисциплината в класната стая Отг. Директор

Срок: 05.2017 г.

8.7.2.2. Безопастност на движението по пътищата

Отг.: Директор

Срок: 10.2016 г.

8.7.2.3. Възможност за ефективно осъществяване на приобщаващото образование

Отг.: Директор

Срок: 11.2016 г.8.8.  ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МО

 

1. На заседание на Педагогически съвет през месец февруари и юни 2017 г. 

 

 9.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

 

 9.1. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

9.1.1.Да осигури определена степен на съответствие между изискванията /стандартите, нормативите, нормите, показателите/, отразени в плановите документи за управление на ОВП и реално постигнатите резултати.9.2. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
9.2.1. Определяне на реалното състояние от управлението на училището и ОВП, и степента на съответствието му с нормативните изисквания и ДОИ.

9.2.2. Осъществяваният контрол /педагогически и административен/ да създаде предпоставки и условия за качество на цялостната училищна дейност в контекста на стратегията и училищните политики.

9.2.3. Осъществяване на мониторинг за реалното състояние на ОВП и своевременното трансформиране на регистрирани проблеми в управленски решения.

9.2.4. Развитие на училищната общност, подобряване на организационната култура и училищната среда.
9.3. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА
9.3.1.Дейността на учителите и възпитателите във връзка с:

      1. 1.1. Организацията на ОВП в училището, прилагането и спазването ДОИ /за системата за оценяване, за документите за системата на народната просвета/ и на други нормативни актове в системата на основното образование.

  1. 1.2. Дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.

9.3.2.Дейността на помощник-директорите, на административния и помощния персонал.

9.3.3.Спазването на Правилника за вътрешно-трудовия ред от работещите в училището.

9.3.4.Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание.

9.3.5.Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица.

9.3.6.Изпълнението от учителите на дадени препоръки от РУО.

9.4. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ

9.4.1.Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол:


  1. 1.1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.

  2. 1.2. Проверка на документация – годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението.

  3. 1.3. Самооценка.

  4. 1.4. Социологически методи – беседа, анкета, интервю.

  5. 1.5. Оценяване дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците /чрез външно оценяване и общовалидна система от критерии и показатели/.9.4.2.Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол:

2.1. Проучване на документация.

2.2. Разговор /обсъждане/ с проверяваните лица.
9.5. ВИДОВЕ КОНТРОЛ

9.5.1.Видове Педагогически контрол:
Според обхвата:


  1. 1.1. Цялостен

  2. 1.2. Тематичен

Според мястото му в управленския процес:

  1. 1.3. Превантивен – провеждане на разговори с педагогическия персонал, провеждане на разговори с родители, разговори с ученици, провеждане вх., междинно и изх. Ниво

  2. 1.4. Текущ

  3. 1.5. Заключителен /ориентиран към резултатите от работата/

  4. 1.6. Последващ


9.5.2. Видове Административен контрол:

2.1. Проверки по водене на училищната документация

2.2. Проверки по спазването на:

2.2.1. Етичният кодекс на училищната общност

2.2.2. Правилника за вътрешния трудов ред

2.2.3. Спазване изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание

2.2.4. Проверка на уч. комисии и изпълнение на плановете им

2.3. Проверки на дейността на помощник-директорите, административния и помощния персонал

2.4. Проверки по изпълнение на препоръките към работата на учителите, дадени от РУО
9.6. Срокове :

Контролната и помощна дейност в училището се осъществява на базата на изготвения план за  контролната  и помощна дейност на директора, където са упоменати конкретните  срокове. 

 

 10.ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Месец септември

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Представяне състава на ПС

 3. Избор на протоколчик на ПС.

 4. Разглеждане на годишен тематичен план на заседанията на ПС на училището за учебната 2016/ 2017г.

 5. Запознаване и приемане на Етичния кодекс на училищната общност.

 6. Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

 7. Осигуряване на безплатни учебници за учениците І- VІІ клас.

 8. Запознаване със седмичното разписание за І уч. срок на учебната 2016/2017г.

 9. Запознаване с графика за учебното време и учебния режим.

 10. Запознаване с графика за консултации, ДЧ на ЧК и ДЧ по ФВС.

 11. Определяне на графика за дежурството на учители и ученици.

 12. ЗУД – попълване в срок.

 13. Разглеждане и актуализиране на оценъчната карта за диференцирането заплащане на педагогическия персонал.


Месец октомври - тематичен

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Изисквания и отговорности при водене на ЗУД във връзка със ЗПУО и ДОС.

 3. Отчитане на резултатите от входните равнища

 4. Разглеждане на плана за подготовката и честването на Патронния празник на училището.


Месец ноември

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на комптентностите на учениците

 3. Предлагане на мерки за подобряване на образователните резултати.

 4. Обсъждане на проблеми, свързани с обхвата и задържане на учениците в училище.


Месец февруари

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Отчитане на Контролната Дейност на Директора.

 3. Обсъждане на резултатите на работа в ПИГ.

 4. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на комптентностите на учениците.

 5. Анализ на резултатите от І –ви уч. срок и набелязване на мерки за подобряването им през ІІ – ри уч. срок.


Месец април- тематичен

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Обсъждане на варианти на анкетни карти за родители и ученици за проучване на интересите за включване на учениците в „занимания по интереси”.

 3. Обсъждане подготовката за НВО ІV и VІІ клас.


Месец юни

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Анализ на резултатите от Външно оценяване ІV и VІІ клас.

3.Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на комптентностите на учениците.

 1. Анализ на резултатите от УВР в края на годината

и анализ на резултатите от изходно равнище І-VІІІ клас.

 1. Доклад- анализ на Директора за резултатите от обучението през учебната 2016/ 2017 година и отчитане на Контролната дейност на Директора.Месец септември

 1. Отчитане изпълнението на взетите решения от предходния ПС.

 2. Приемане стратегията за развитието на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране.

 3. Приемане на правилник за дейността на училището.

 4. Приемане на училищните учебни планове.

 5. Приемане на формите на обучение.

 6. Приемане на Годишния план за дейността на училището.

 7. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието

 8. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище.

 9. Приемане програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

 10. Предложения към Директора за разкриване на занимания по интереси.

 11. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

 12. Избиране за учебната година на спортните дейности от определените по чл.92 ал.1 от ЗПУО

11.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

 

11.1.ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ

 


 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения

 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразната училищна дейност

 3. Използване на предоставените от РЗИ база, музей и филми

 4. Установяване на по – тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училището

 5. Актуализиране на връзките със следните институции :

  • Детска педагогическа стая

  • Неправителствени организации

  • Читалище – с. Тополово

  • Общинско сдружение “ Култура “ – град Асеновград

 6. Съвместна дейност с :

  • Полиция, съдебна власт и прокуратура

  • Здравеопазване

  • Общинска администрация

  • РУО – гр. Пловдив

  • Училищно настоятелство

  • НЦВО – РЗ Пловдив

  • Социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението

  • Кметства – с. Тополово, с.Долнослав, с.Новаково, с.Леново

  • Съвместна дейност със свещеника, обслужващ  храма “Св.Димитър” – село Тополово

 

 

 11.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност .

 2. Ангажиране на родителската общност при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаването на въпроси, свързани с подобряването на МТБ

 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейството и училищното възпитание

 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия

 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници

 6. Изготвяне на график за срещи с родителите на учениците

 7. Изготвяне на табло за информация на родителите

 8. Провеждане на родителски срещи :

 

         М. СЕПТЕМВРИ
 1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и Училищния учебен план , избраните учебници / 1 и 5 клас/

 2. Избор на родителски активи по класове

 3. Възможни форми на обучение, които предлага училището и правата и задълженията на учениците и на родителите.

 4. Възможности за целодневно обучение.

 5. Възможности за обща и допълнителна подкрепа.

 6. Запознаване с етичния кодекс на училищната общност.

 

         М. НОЕМВРИ 1. Отчитане на резултатите от входно равнище.

 2. Запознаване с училищна програма за превенция на риска от отпадане на ученици от училище.

 3. Учениците като участници в пътното движение.

 4. Запознаване на родителите с отсъствията и текущите оценки.

 

        М. ФЕВРУАРИ 1. Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Нарушения на УП

 2. Отчитане резултатите от първия учебен срок.

 3. Поведение при заплаха от терористична атака.

        М. АПРИЛ 1. Запознаване на родителите на   учениците от VII  и  VIII  клас с Наредбата за прием след VІІ и VІІІ клас

 2. Готовност на учениците за приключване на учебната 2016/ 2017 година.

 3. Среща с родителите на бъдещите първокласници.

 4. Отговорността на родителите в НВО IV-VII клас.

 5. Анкета за целодневната организация и учебния процес.

 

12. СЪЩНОСТ, ЦЕЛ,ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 

 
Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница