Основно училище “Стоян Михайловски”Дата20.05.2017
Размер230.99 Kb.
Размер230.99 Kb.

Основно училище “Стоян Михайловски”


4004 ПЛОВДИВ Директор тел. 69-24-37

ул.”К. Геров”№45 Канцелария тел. 69-92-86

е-mail: ou_st.mihaylovski@abv.bg




Г О Д И Ш Е НП Л А Н
2015/2016

учебна година


Годишният план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 16 от 14.09.2015 г.


РАЗДЕЛ ІАнализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището


Цялостната дейност на ОУ „Стоян Михайловски” през учебната 2014/ 2015 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и в съответствие с нормативните документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално равнище. В училището се обучаваха 347 ученици, разпределени в 15 паралелки.

В училището е създадената система на организация, съгласуваност и контрол

на дейностите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението в училище. Постигнати бяха успехи по следните направления:


 • обхват на всички деца, подлежащи на задължително обучение;

 • липса на повтарящи ученици;

 • многобройни отличия в областта на литературата , изобразителното изкуство, музиката и спорта

 • повишена мотивация на учениците за учебен труд

 • достойно представяне на олимпиади и външно оценяване по различните учебни предмети

От завършилите седмокласници всички са приети с конкурсен изпит в профилираните гимназии. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.

Дейността на училището през учебната 2014/2015 година е подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.
Необходимо е:


 • да продължи работата по гражданското образование на учениците;

 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;

 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

 • да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

 • да продължи работата по проекти

 • да се осигури добро партньорство с НПО и други организации и институции с цел реализиране на проекти и съвместни инициативи

 • да се активизират партньорските взаимоотношения с УН

 • да се използват възможности за привличане на дарения

РАЗДЕЛ ІІ

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ОУ „Стоян Михайловски” осигурява качествен образователно-възпитателен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и уважение към потребностите и интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

Цялостната учебно – възпитателна работа в ОУ „Стоян Михайловски“ е насочена към: • повишаване конкурентноспособността и рейтинга на училището;

 • формиране на съзнание за отговорно отношение към учебния процес и постигане на по-високи резултати;

 • привличане и задържане на учениците в училище, чрез прилагане на формите на целодневната организация на обучение;

 • преодоляване проявите на агресия и нетолерантно отношение към по- слабите и различните;

 • достъпност на образователният процес в училище за деца със специални образователни потребности;

 • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

В ОУ „Стоян Михайловски” има установени традиции в постигането на много добри резултати в УВР. Училището осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз. Подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на настоящето и бъдещето в условията на високодинамична конкурентна среда. Възпитава учениците в уважение към законите на Република България; формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение. В училището се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности; за развитие личния потенциал и качества на подрастващите.3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО


 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.

 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

 • Подобряване качеството на преподаване чрез повишаване квалификацията на учителите.

 • Въвеждане на иновационни методи на преподаване и използване на компютърни технологии в урока.

 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 • Разработване и участие в проекти.


4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.

 • Прилагане и усъвършенстване системата на целодневната организация в началната училищна степен.

 • Привличане на повече първокласници и задържането им в училище.

 • Задържане на учениците от ІV клас в прогимназиалния етап.

 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците

 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.

 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.

 • Обогатяване на материалната база.

 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.


5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


 • Акцентиране върху подготовката по български език,математика и чуждоезиково обучение.

 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

 • Участие в национални и международни програми и проекти.

 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците.

 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР.


РАЗДЕЛ ІІІДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.3. Организация на свободното време на учениците.

1.4. Работа на постоянната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.


 1. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище

 2. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 3. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 4. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 5. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.


А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УВП

СЕПТЕМВРИ


 1. Тържествено откриване на учебната година.

 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.

 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.

 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2015/2016 учебна година..

 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.

 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните

условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

 1. Провеждане на родителска среща за запознаване на родителите с основните цели и задачи на

УВР през новата учебна година.

 1. Запознаване на учениците с измененията в ППЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.

 2. Контролна дейност.

  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /

  • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, графици за провеждане на индивидуално обучение,СИП, консултации и работа с училищната документация

  • Спазване на Правилника за вътрешния ред


ОКТОМВРИ
1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.

2. Дискусия в ЧК за агресията сред учениците в училището – отг . П. съветник

3. Тематичен съвет- Използване на електронни ресурси от ученици в обучението. Педагогически и методически възможности. Отг: П. Марашева, П. Карабиберова, Д. Лазарова, Д. Димова

4.Организационен съвет

4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

4.4. Планове на МО

4.5. Наказания на ученици

5. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.

6. Час по патриотизъм- Да изучим живота и делото на българските възрожденци като приемем техните имена за патрони на класовете и посетим родните им места и музеи – ЧК / Тема с продължение в други часове на класа/

7. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита

8. Спортен празник.

9. Участие на ученици в републиканско първенство по Джу Джицу

10. Провеждане на вътрешно първенство по футбол

11.Участие в международен конкурс за рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Аз обичам Черно море “

12. Участие в национален конкурс за литературно творчество и журналистика-Стоян Михайловски-Русе 2015.

13. Контролна дейност. • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК

 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас

 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС

 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележници


НОЕМВРИ

1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК).

2. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.

3. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.

4. Проверка на училищната документация, свързана с УП

4.1.Годишни разпределения4.2.Планове на класните ръководители

4.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

5. Тематичен съвет- Управление на класа и изграждане на позитивна класна стая. Преодоляване на агресията. Отг: Е. Атанасов, Д. Иванов, Д. Шуманска, Д. Деспова

6. Участие в Национален конкурс –«Морето, морето, морето....

7. Състезание на СБНУ-Аз рисувам

8. Контролна дейност.


 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележници

 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас


ДЕКЕМВРИ
1. Педагогически съвет

  1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение

  2. Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.

  3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .

3. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

4. Изложба-базар на картички, коледни сувенири и рисунки, благотворителни празнични изяви на ученици -“Творчески импулс –добродетел и съвършенство”

5. Основни религии- разпространение и влияние в България и по света. Какво е религиозна толерантност – ЧК.

6. Празник на цифрите – І клас

7. Състезание на СБНУ- Аз, природата и светът


8. Контролна дейност.

 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/

 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс

 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележници


ЯНУАРИ


 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:

 2. Участие в национален литературен конкурс- „Моите детски мечти“

 3. “Как да убеждавам другите? Умението да водим спор.”- ЧК

 4. Ключът на музиката – музикална игра- училищен кръг

 5. Състезание на СБНУ- Аз и числата

6. Контролна дейност.

  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /

  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика

  • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележнициФЕВРУАРИ
1. Педагогически съвет:

1.1.Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Предложения за наказания на ученици.

1.5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

2. Тематичен съвет- Иновационни подходи за интегриране на родителите към УВП. Отг:Г. Ичевска, М. Хубчева, К. Христева, Р. Искрова

3. “Компютърът-мой приятел или враг”-ЧК-І-VІІ клас

4. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен срок.

5. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.

6. Провеждане на олимпиади и състезания.

7. Участие на ученици в държавното първенство по джудо

8. Ключът на музиката – музикална игра- областен кръг

9. Състезание на СБНУ- Аз общувам с Европа

10. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.

11. Контролна дейност. • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок

 • Проверка на часовете по история и цивилизация и география и икономика в V,VІ и VІІ клас

 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележници


МАРТ
1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината..

2. 8-ми март – празник на жената и майката.

3. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

4. Празник на буквите - І клас

5. Празник на английските букви-ІІ-а, б класове

6. Музикална игра-„ Ключът на музиката“- ІV клас- национален кръг

7. Участие в XV национален конкурс „ Бог е любов“ за проза, поезия, рисунка и приложни изкуства

9. Състезание на СБНУ - Аз и буквите

10. Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите относно професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

11. Контролна дейност. • Проверка на графиците за ИО, консултации, СИП и часа за работа с учебната документация

 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас

 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележници


АПРИЛ


 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред

 2. Агресията в училище и борбата с нея. - тема за ЧК

 3. Национален конкурс на българската православна църква за ИИ и литература – “Възкресение Христово”.

4. Седмица на Земята – изложби, рисунки, есета, дискусии в ЧК.

5.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОМН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

6.Тематичен съвет- Изграждане на ефективна учебна среда и прилагане на иновативни методи и подходи в учебния процес/ добри педагогически практики/. Отг:Кр. Запрянова, Г. Петрова, Д. Гинчева, Йоана Иванова

7. Провеждане на зелено училище

8. Спортен празник

9. Участие в градски преглед на вокалните групи

10. Участие в Еко конкурс за рисунка на район Южен-“Да спасим Земята”.

11. Състезание на СБНУ- Национално финално състезание

12.Събития по повод седмицата на детската книга


 • „Аз обичам да чета“ – посещение на училищната библиотека и четене на откъси от любими книги- начален курс

 • Участие в национален фестивал на детската книга

13. Контролна дейност

 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /

 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /

 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележнициМАЙ
1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.

2. Родителска среща.

3. 11 май – Честване на 54 годишнина на училището.

4. Честване на 24 май.

5. Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата- І клас

6. Участие на ученици от ІІ- VІІ клас в градски празници, посветени на българската култура.

7. Запознаване на учениците от VІІ по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности- ЧК

8. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.

9. Екскурзия- начален курс

10. Контролна дейност. • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас

 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети

 • Контрол на дежурството на учителите, материалната книга, дневници и бележнициЮНИ 1. Педагогически съвет.

  1. 1.1.Отчет на резултатите от УВР.

  2. 1.2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.

  3. 1.3.Отчет на дейността на училищната библиотека.

  4. 1.4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

  5. 1.5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.
 1. Честване на деня на детето – 1 юни. Лендарт на ученици от СИП ИИ

 2. Викторина VІ б клас-„ Детско утро“ в Мексиканска къща

 3. Екскурзия- V-VІІ клас

 4. Лятна работа с изоставащи ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас- отг. класните ръководители

 5. Закриване на учебната година.

 6. Контролна дейност

 • Проверка на учебната документация – главна книга, материална книга, дневници и бележници

 • Провеждане на ПС за приключване на учебната годинаБ. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.

 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.

 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.

 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).

 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.

 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.

 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

В. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:


 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

- годишни разпределения срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители срок Х, І

- главна книга срок: ІХ, VІ

- материална книга срок: ежедневно

- дневници срок: ежемесечно

- бележници срок: ежемесечно

1.2. Проверка на системата за дежурство срок: ежемесечно

1.3. Спазване на Правилника за вътрешния ред срок: ІХ, ІІІ2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1. Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на СИП, класни работи. срок: ІХ, ІІІ

2.2. Контролни работи за входно ниво срок: м. октомври

2.3. Резултати от УВР в ІV ,V, VІ, VІІ клас срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас срок: V
2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети - срок: V
2.6. Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП срок: Х, ІІІ

- УВР в начален курс срок: Х, ІV
- проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

- проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

- проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

срок: ХІІ, ІV

- проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

срок: ХІІ, ІV

3. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1. Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове срок: постоянен  1. Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

  1. Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

3.4. Опазване и обогатяване на МТБ срок: постоянен

3.5. Административна и стопанска дейност срок: постоянен

3.6. Действия в екстремни ситуации срок: Х

3.7. Отчитане дейността на УН срок: Х

Г. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2015/2016 година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Стоян Михайловски“.

1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ЗИП и СИП - Образец 1.

1.3.3 .Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

1.3.4. Класните ръководители.

1.3.5. Седмичното разписание.

1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

1.3.7. Работно и учебно време.

1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.3.10. Определяне на годишна такса за училищната библиотека и охрана

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Готовност за откриване на учебната година:

1.5.1. Документация.

1.5.2. Учебници.

1.5.3. Материална база.

1.5.4. Горива.

1.5.5. Ремонт на училището.

1.6. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

1.7. Отчет за дейността на училищната библиотека и определяне годишна членска такса.
2. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

2.2. Отчитане на резултатите от входните нива

2.3. Освобождаване на ученици от ФВС

2.4. Планове на МО

2.5. Наказания на ученици
4.Тематични съвети

4.1. Използване на електронни ресурси от ученици в обучението. Педагогически и методически възможности. Отг: П. Марашева, П. Карабиберова, Д. Лазарова, Д. Димова


4.2. Управление на класа и изграждане на позитивна класна стая. Преодоляване на агресията. Отг: Е. Атанасов, Д. Иванов, Д. Шуманска, Д. Деспова

4.3. Иновационни подходи за интегриране на родителите към УВП. Отг:Г. Ичевска, М. Хубчева, К. Христева, Р. Искрова

4.4. Изграждане на ефективна учебна среда и прилагане на иновативни методи и подходи в учебния процес/ добри педагогически практики/. Отг. Кр. Запрянова, Г. Петрова, Д. Гинчева, Йоана Иванова

5. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

6. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.
7. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс) през учебната 2015/2016 година.

7.2. Отчет на работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за дейността на училищната библиотека.Д. Теми и график на заседанията на ПС:
м. СЕПТЕМВРИ

1. Избор на протоколчик.

2. Избор на постоянни училищни комисии:


 • Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 • Комисия за квалификационна дейност

 • Комисия по ФВС

 • Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 • Комисия за вътрешния интериор на училището

 • Комисия за поддържане на училищния сайт

3. Избор на временни училищни комисии • Комисия за изготвяне на годишния комплексен план на училището

 • Комисия за изготвяне на правилника на училището

 • Комисия за изготвяне на учебната програма

 • Комисия за тържествено откриване на учебната година

4.Приемане на училищните учебни планове.

5. Приемана на училищния правилник

6. Приемане на Годишния план на училището.

7.Организация по откриването на новата учебна 2015/2016
м. ОКТОМВРИ

1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

2. Приемане на плановете на постоянните комисии.

3. Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

4. Изготвяне списък на диспансерно болните ученици от медицинското лице, обслужващо училището.

5. Тематичен съвет- Използване на електронни ресурси от ученици в обучението. Педагогически и методически възможности. Отг: П. Марашева, П. Карабиберова, Д. Лазарова, Д. Димовам. НОЕМВРИ

Тематичен съвет- Управление на класа и изграждане на позитивна класна стая. Преодоляване на агресията. Отг: Е. Атанасов, Д. Иванов, Д. Шуманска, Д. Деспова


м. ДЕКЕМВРИ

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4. Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

м. ФЕВРУАРИ

1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

4. Предложения за наказания на ученици.

5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

6. Тематичен съвет- Иновационни подходи за интегриране на родителите към УВП. Отг:Г. Ичевска, М. Хубчева, К. Христева, Р. Искрова
м. АПРИЛ

1 Тематичен съвет- Изграждане на ефективна учебна среда и прилагане на иновативни методи и подходи в учебния процес/ добри педагогически практики/. Отг:Н. Гешева, Г. Петрова, Д. Гинчева, Йоана Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби


м. МАЙ

Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.м.ЮНИ

1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.  1. 1.1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.

  2. 1.2.Отчет на дейността на училищната библиотека.

  3. 1.3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

2. Отчет на дейността на училищните комисии.

3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

4. Определяне на учениците за допълнителна работа.  1. .

Е. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците
1. Регистрация и картотекиране на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда

2. Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД и други

4. Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището
Ж. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя

2. Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище

4. Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведениеТинка Балабанова

Директор на ОУ „Стоян Михайловски“

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница