От проф д-р Орлин Панайотов Дворянов (су св. Климент Охридски, фнпп, катедра „Изобразително изкуство )Дата16.11.2017
Размер53.33 Kb.
Размер53.33 Kb.

СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Орлин Панайотов Дворянов (СУ Св. Климент Охридски, ФНПП, катедра „Изобразително изкуство“).

Становището е относно обявен конкурс за доцент по 8.2 Изобразителни изкуства „История на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 от 24.11.2015г. с решение на катедра „Изкуствознание“ и съответен протокол на НС на НХА.

Кандидатите явяващи се на конкурса са двама – гл. асистент д-р Венелин Илиев Шурелов, преподавател в НХА и д-р Красимир Терзиев, хоноруван преподавател в НХА и СУ „Св. Климент Охридски“. И двамата кандидати за заемане на академичната длъжност „доцент“ отговарят на посочените изисквания в правилника на НХА.

Като се съобразявам с инструкциите за изготвяне на рецензии и становища по хабилитации и защити в НХА, първо пристъпвам към общото описание на представените от кандидатите материали.

Венелин Шурелов представя достатъчно изчерпателна творческа автобиография и хабилитационен труд на тема Sub Human Theatre (Театър на нечовешкото) с общ обем 74 стр., които включват подробно описание на седем избрани проекта, подробно изброяване на форумите, на които са представени, приложения и илюстративни материали към тях.

Красимир Терзиев също представя творческа автобиография и хабилитационен труд с общ обем 76стр., в който са включени списъци на избрани индивидуални и групови изложби, избрани авторски публикации, както и такива за кандидата писани от други автори. Според Красимир Терзиев хабилитационният му труд отразява основните насоки в работата му като художник, изследовател и преподавател. В подкрепа са приложени също трудове, авторски каталог, видео-творби.

От представените от двамата кандидати материали се добива впечатление за сериозното им и задълбочено авторско присъствие в областта касаеща обявения конкурс. Разбира се, различията в посоката на персоналната работа на всеки един са налице и това дава основание да се отбележи, че разширилата се значително през последните години сфера на художествени търсения свързани с новите технологии дава множество възможности и варианти за творческа активност. И при двамата кандидати могат да се установят предостатъчно на брой изяви преди и след получаването на научната степен „доктор“.

Тук е мястото да отбележа, че Венелин Шурелов е защитил към специалност „Сценография“, НХА през 2009г. докторат на тема „Актьорът като предмет, предметът като актьор. Модернизъм в сценографията“. Това определя и по-нататъшната му посока на работа в областта на мултимедиите, пряко свързана с темата на хабилитационния труд.

От своя страна Красимир Терзиев защитава докторат към катедра „Културология“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012г. Темата му е „Ре-композиция. Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство“. Тази културологична насоченост присъства осезателно в публикациите и творческите му изяви.

Не е възможно в рамките на едно „Становище“ да се изброят и анализират множеството участия и изяви на кандидатите. Така или иначе те съвестно и подробно са ги описали, поставяйки уговорки, че това са подбраните за конкурса по-важни реализации.

Венелин Шурелов е участвал с включените в хабилитационния си труд произведения в повечето български форуми за съвременно изкуство, както и в международни фестивали в градовете Прага, Любляна, Марибор, Одеса, Истанбул, Стокхолм, Белград, Остин, Кьолн и много др. Печели награди като „М-тел награди за съвременно българско изкуство“, награда за съвременни графични техники от Конкурс за млади критици и куратори на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Осъществява и творческа резиденция в Норвегия.

Красимир Терзиев има изложби в няколко известни софийски галерии и също немалко участия в международни форуми в Букурещ, Белград, Щутгарт, Айндховен, Ню Йорк. Печели заедно с Даниела Костова награда на “М-тел за съвременно българско изкуство“ и самостоятелно награда за „Ново българско изкуство“ на Фондация „Гауденц Б. Руф“. Печели и творчески стипендии за пребиваване в културни центрове в Щутгарт, Виена, Ню Йорк.

Като коментар и анализ на представените хабилитационни трудове мога да отбележа следните по-важни техни особености.

Според мен „Sub Human Theatre” от концептуална гледна точка е цялостен проект чиито отделни части протичат последователно във времето. Авторът изследва „междинни състояния на човешкото тяло, фокусирайки се върху неговата маргинализация“. Паралелно се прибягва до използването на една апокалиптична естетика, която не фетишизира външното комерсиално лустро на новите технологии, а точно обратното. Инсталациите са част от декора на нашето ежедневие. Външният им вид е преднамерено груб и плашещ. В тях присъстват ретро елементи, чрез които се пародира идеята на модерния проект за еманципация на човек от природата посредством техническото усъвършенстване на използваните „протези“. Това се подсилва в някои от проектите на Шурелов чрез интерактивни пърформанси, в които често участва самия той или неговото мултимедийно изображение. Често тези инсталации се разполагат на улицата така, че да функционират на акционен или ситуационен принцип подтиквайки минувачите да проявят любопитство и се включат в действията на художника.

Преподавателската дейност на В. Шурелов е свързана с НХА, в която той е съосновател и преподавател в магистърска програма „Дигитални изкуства“. Преподава в дисциплини свързани с историята и теорията на дигиталните изкуства, видео арт, интерактивния пърформанс и инсталация. Съосновател и организатор е на „ДА-фест“, който безспорно е от голяма важност за развитието на артистичните търсения в областта на дигиталните изкуства на множество млади автори и студенти.

Хабилитационният труд на Красимир Терзиев представлява сбор от художествени търсения (изяви) и проекти, изследователски проекти (публикации) и обхвата на преподавателската дейност. В същност в резюмето те са отразени до стр. 13, а от нея до 69 стр. са поместени текстовете на публикуваните статии. Последните 6 страници са отделени за биографията и Библиографията. Авторът пояснява, че художествените му изяви от 2002г до днес, са отразени в каталога „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече се е случило“ (2015г.). В каталога са представени живопис, обекти, фотографии видео арт и видео инсталации. Интересът подчертано е насочен към движещия се образ и езика на киното. Ползват се често цитати на кадри от филми, образи-клишета, заснети спонтанни действия на статисти извън процеса на заснемането на конкретни филми. В произведенията си К.Терзиев се интересува главно от „съотношението между разказ и форма“. Ползват се похвати и структуриране характерни за експерименталното кино. В този смисъл може да се каже, че подобно на колажното създаване на един филм авторът е изградил хабилитационния си труд от самостоятелни художествени произведения и публикации, които са свързани по между си само доколкото са плод на характерните за него социална насоченост и стил.

Д-р Красимир Терзиев води практически курс „Видео продукция“, теоретико-практически курс „Документални практики“ и теоретичен семинар „Пост-медийни перспективи“ в съответната магистърска програма към НХА. Преподава и курсове по „История на изкуството на ХХ и ХXI век“ в СУ „Св. Кл.Охридски“ (катедра „История и теория на културата“).

В заключение моето решение е да подкрепя кандидата д-р Венелин Шурелов поради това, че намирам трудът му „Sub Human Theatre“ за цялостен при изграждането на художествен, динамично развиващ се във времето образ. При създаването на отделните съставящи го произведения са използвани разнообразни концептуални форми, интелектуална игра и развиване на собствена арт-митология. Също така отчитам и важният принос на кандидата за развитието на интереса на студентите към дигиталните изкуства посредством организирането на „ДА-фест“ и други артистични изяви.

Предлагам на уважаемото жури да присъди на д-р Венелин Илиев Шурелов академичното звание „Доцент“. Смятам, че той ще сподели и развие своите поливалентни творчески търсения в полза на учебния процес в НХА.

06.04. 2016г.С уважение:

(Проф. д-р Орлин Панайотов Дворянов)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница