Отчет за дейността на комисия за енергийно и водно регулиранестраница1/14
Дата15.03.2017
Размер1.03 Mb.
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

logo

КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 3

IIІ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ 4

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4

2. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 5

ІV. ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ 13

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 13

2. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 14

4. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 17

V. КОНТРОЛ 19

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 19

2.ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 20

3.ПРИРОДЕН ГАЗ 22

VІ. РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА 26

2.ПРИРОДЕН ГАЗ 28

3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 30

VІІ. ЖАЛБИ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 33

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 33

2. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 34

3. ПРИРОДЕН ГАЗ 36

VIII. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСАТВИТЕЛСТВО 39

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 39

2.ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 40

3.ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 40

4.ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 41

IX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 42

1. ЕНЕРГЕТИКА 42

2.ПРИРОДЕН ГАЗ 44

3.ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ 44

Х. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 47

1.ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 47

2.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 47

3.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 48ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА
КОМИСИЯ

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 ГОДИНА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 3

IIІ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ 4

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4

2. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 5

ІV. ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ 13

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 13

2. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 14

4. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 17

V. КОНТРОЛ 19

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 19

2.ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 20

3.ПРИРОДЕН ГАЗ 22

VІ. РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА 26

2.ПРИРОДЕН ГАЗ 28

3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 30

VІІ. ЖАЛБИ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 33

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 33

2. ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 34

3. ПРИРОДЕН ГАЗ 36

VIII. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСАТВИТЕЛСТВО 39

1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 39

2.ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА 40

3.ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 40

4.ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 41

IX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 42

1. ЕНЕРГЕТИКА 42

2.ПРИРОДЕН ГАЗ 44

3.ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ 44

Х. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 47

1.ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 47

2.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 47

3.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 48І. ВЪВЕДЕНИЕ

С Постановление на Министерския съвет №181 от 10 септември 1999 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.), на основание чл.11, ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) (обн. ДВ, бр. 64 от 1999 г.), е създадена Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Комисиятя), която е държавен орган към Министерския съвет. Комисия е колегиален орган, състоящ се от седем членове, включително председател. Във връзка с чл. 10., ал.1, от Закона за енергетиката, Комисията беше закрита на 06.03.2015 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.).

Съгласно разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г., на 02.04.2015 г. беше избран новият състав на Комисията за енергийно и водно регулиране като специализиран държавен орган, регулиращ дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията.

Комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "Комисията" е колегиален орган и се състои от 9 членове, включително председател.

Комисията е независим специализиран държавен орган - юридическо лице, със седалище София.

При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.

Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав.

Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

1. Състав "Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист;

2. Състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист.

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация е в сила от 12.06.2015 г. и е обн. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г..

Администрацията подпомага комисията при изпълнението на нейните правомощия.

Общата численост на комисията и на нейната администрация, разпределена в главна дирекция и дирекции, в т.ч. членовете на комисията, е 165 щатни бройки.

Според разпределението на функциите администрацията на комисията е обща и специализирана.

Общата администрация осигурява технически дейността на комисията и на нейната специализирана администрация и е организирана в дирекция "Обща администрация".

Специализираната администрация включва звената, които пряко подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на комисията, и включва:

1. дирекция "Правна";

2. дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика";

3. дирекция "Природен газ";

4. Главна дирекция "Водоснабдителни и канализационни услуги".

В рамките на главната дирекция и дирекциите са обособени отдели, сектори или звена.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница