Отчет за изпълнение на " програма за управление на кмета на община дряново мандат 2015-2019 Г." За 2016 Гстраница1/7
Дата20.03.2017
Размер0.92 Mb.
Размер0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО МАНДАТ 2015-2019 Г.” ЗА 2016 Г.
Приет с Решение №263/27.02.2017г на Общински съвет – Дряново (Протокол №29)

Настоящият Годишен отчет е изготвен на база Програма за управление на кмета на Община Дряново за мандат 2015-2019г, приета с решение №110, протокол №11/25.04.2016г, съгласно чл.44 (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Документът е съобразен с Общинския план за развитие (2014-2020 г.), както и с всички законови и подзаконови нормативни документи в Република България.

Основна цел на Програмата за управление на кмета на Община Дряново мандат 2015-2019 г:

Постигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване стандарта на живот, чрез стабилни темпове на икономически растеж на базата на собствените ресурси и местен потенциал на територията.Основни приоритети:

І. Подобряване жизнения стандарт на населението.

ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда.

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща местна икономика.

Дейностите за 2016 г. са представени по сектори, както следва:

І. Подобряване жизнения стандарт на населението.Административно обслужване:

Община Дряново е сравнително малка, но административно-териториалното устройство включва в нейния състав 63 населени места и административния център град Дряново. В голямата си част те са разположени в силно пресечен планински релеф, а това е предпоставка за затруднения в предоставянето на услуги от обществения сектор. Чрез внедряването нови ИКТ и използването на възможностите на динамично развиващите се софтуерни и хардуерни решения на IT-сектора, на практика се подобрява не само административното обслужване, но и достъпа и обхвата на качествени електронни услуги за населението в отдалечените и малки населени места на общината.

Центърът за услуги и информация на гражданите в Общинската администрация надгражда функциите си посредством внедрената Единна интегрирана информационна система за управление на община - “ИМЕОН”.

“ИМЕОН” е проектиран и разработен като единна платформа за управление на финансовите потоци, документооборота и обслужването на населението и фирмите в една община. Посредством системата се автоматизира дейността на служителите на общината и клиентите. Предоставя се възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции, както и електронни услуги за граждани и фирми чрез сайта на общината.

“ИМЕОН” е реализирана чрез внедряването на най-съвременните технологии, като за работата се използват утвърдени и надеждни системи за управление на бази данни. Системата предоставя възможност за работа в реално време на всички потребители и офиси едновременно. Данните се съхраняват в централизирана база. Интерфейсът е съобразен с ергономични стандарти, интуитивен е, лесен за работа, хомогенен и потребителския език е български.

В населените места от общината, където няма широколентов достъп до интернет, е инсталирана система за достъп до глобалната мрежа чрез сателит. С такава система е оборудван и специализираният мобилен център - микробус, който има платформа за инвалидни колички.

Политиката по управление на Община Дряново е насочена към постигане на високо качество в дейността на всеки служител, при осигурени ЗБУТ, с цел удовлетворяване на изискванията на гражданите при предоставяне на услуги съобразно потребностите и очакванията на заинтересованите страни. Международния стандарт ISO 9001:2008 насърчава възприемането на процесен подход за разработването, внедряването и подобряването на ефикасността на една система за управление на качеството в общинската администрация, за да нарасне удовлетвореността на клиентите чрез изпълнението на техните изисквания. За да функционира ефикасно Общината идентифицира и управлява множество взаимосвързани дейности. Всяка дейност, която използва ресурси и се управлява, за да бъде възможно превръщането на входните елементи в изходни елементи, може да бъде разглеждана като процес. Именно прилагането на “процесния подход” е в основата на системите за управление на качеството. Община Дряново е сертифицирана по система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

ГРАО:


За поддържане на НБД “Население” ежедневно се извършва актуализация в базата от служителите на ГРАО. Тя включва обработка на Актуализационни съобщения (АС), които съдържат данни за промяна на даден показател за едно лице и неговите роднини.

Във връзка с попълване на данни в НБД “Население” се извършват сверки на хартиен Личен регистрационен картон на живи физически лица с електронен Личен регистрационен картон (ЛРК) в НБД „Население“.


Прозрачно управление:


През 2016 г. Община Дряново се ръководеше от принципите на прозрачност и откритост посредством различни канали за осигуряване на информация. Дейностите, извършвани от Администрацията периодично се популяризираха в местни, регионални и национални печатни издания и електронни медии. От началото на 2016 година започна издаването на общински вестник „Промяна“, който се разпространява в града и всички населени места с идеята до всички граждани да достигат актуални новини. В него е обособена и специална страница на английски език, предназначена за англоговорящата общност на територията на Общината.

Информационната секция “Открито управление” на официалния сайт на Общината предлага структурирана информация за финанси, документи, обществени поръчки, проекти и програми, търгове и конкурси, обяви и съобщения и др. Секцията периодично се актуализира.

Израз на прозрачността при управлението на публичните ресурси са и проведените открити обсъждания през годината по общественозначими проблеми.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница