Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница1/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям на Вашето внимание Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а година. 

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, с решение по т. 9 от дневния ред на Деветото заседание на Общинския съвет - Бургас от 24.02.2012г. беше приета Програмата за управление за срока на мандат 2011 - 2015 г.

За постигане приоритетите, визирани в програмата, беше извършено следното:

БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"


 1. ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Общинските еднолични търговски дружества, които извършват дейности  в сферата на производството и услугите, през 2014г. увеличиха оборотите си, като се очаква да приключат финансовата 2014г. с 20% ръст на общата печалба, спрямо 2013г. Извършените инвестиции със собствени средства през 2014г. са в размер на 2.5 млн лева и са свързани както с придобиване на ДМА, така и с повишаване на качеството на предлаганите услуги и осигуряване на по-добри условия на труд. Лечебните заведения, инвестираха основно в подобряване на сградния фонд и закупуване на медицинска апаратура.

„Бургаски пазари“ ЕООД, през 2014г. инвестира собствени средства в размер на 32 хил.лева, в осигуряване на достъпна среда и подобряване на условията на труд. Освен това, дружеството осигури допълнителна заетост по проект "Подкрепа за заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси" .

„Чистота“ ЕООД извърши основни ремонти на автомобилите и техниката работеща на депо Братово и Претоварна станция и инсталира мълниезащита система за района на Претоварна станция – „Капчето, също обнови и административната си сграда.

За осъществяване на дейността си „Дезинфекционна станция Бургас” ЕООД закупи автомобил на лизинг, за трудно проходими терени и пясъчни зони и генератор студен аерозол.

„Обреден комплекс“ ЕООД, освен текущото полагане на трошено-каменна настилка, през 2014г. изгради и модулна система за видеонаблюдение на Гробищен парк .

„Хляб и хлебни изделия“ ЕООД инвестира собствени средства в размер на 91 345.35 лв. за откриване на нови обекти и разширяване обхвата на дейността си, като освен хляб, хлебни изделия и топла храна, започна да предлага и кетъринг услуги. През 2014 дружеството привлече европейско финансиране в размер на 23,5 хил.лв, по проекти „Повишаване адаптивността и гъвкавостта на персонала в „Хляб и хлебни изделия” ЕООД”, „ Подкрепа за заетост” и „Първа работа” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

„Бургасбус“ЕООД инвестира в основната си дейност, собствени средства в размер на 325 хил.лева, като закупи два автобуса за междуселищни превози, марка „Бова” FHD , асфалтира гаражната площадка и извърши довършителни дейност в сервизно депо, оборудва специализираните автомобили за трудноподвижни граждани и служебни коли с GPS, инсталира видеонаблюдение в гараж и сервиз , възстанови тротоарни настилки на Автогара Запад и извърши частична смяна на дограма и вътрешен ремонт на работни помещения.

По проект„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” на ОП „Околна среда 2007 – 2013г.”, с безвъзмездна финансова помощ в размер на 20,5 млн.лева, през 2014г. се обнови изцяло тролейбусния парк на дружеството.

През 2014г. се засили интересът към индустриалните зони на Бургас, като първите шест инвеститора в Индустриален и логистичен парк- Бургас са вече факт, а интересът към зоната се засилва. Със съдействие на общинска администрация, през 2014г. в Бургас откри офис „Съдърланд глобал сървисес“, която осигурява заетост на над 110 души, а водещата руска компания на хирургически конци и игли "Р1 сьюче" - високотехнологично производство.

2.     ТРАНСПОРТ

През 2014г. приключи пълното обновяване на подвижния състав, който обслужва вътрешноградската транспортна схема. Всички превозни средства са са нископодови, екологосъобразни и икономични, оборудвани с платформи за хора с увреждания и климатици, като тролейбусите са оборудване и с информационни табла.

По решение на Общински съвет, през 2014г. е осигурена сумата от 5 412 426 лв., за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани, в т.ч.: ученици и студенти редовно обучение; многодетни майки; граждани над 65г. и над 70 г.; граждани с нетрудоспособност над 50% и 71%; болни от захарен диабет и паркинсонова болест и др.  и  285 010 лв. за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудноподвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания". От услугата "Позвъни и се вози" през 2014г. са се възползвали 32189 трудно подвижни лица и 9490 деца и младежи с увреждания.

През 2014г., броят на издадените разрешения  за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас е 812.3.      РЕКЛАМА

Действащите разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ са 599 броя, като от тях 301 броя са издадени през 2014г. Приходите от рекламна дейност за 2014г. са повишени с 15% спрямо 2013г. и са в размер на 1 226 561 лв. От тях месечни такси и обезщетения в размер на 192 271 лв.; административни такси за издаване на разрешения за поставяне на РИЕ, в размер на 11 960лв. и административни такси за разглеждане на заявления от Комисията по реклама в размер на 22 330лв.4.     КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Общият размер на приходите, по Закона за туризма е 432 963 лв., от които приходите от категоризация на туристически обекти в размер на  48 450лв. и приходи от туристически данък, в размер на 384 513лв. Приходите от туристически данък бележат ръст от 10,2%, спрямо 2013г.

Броят на реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Бургас е 463 144, което е увеличение със 17,5% спрямо 2013г.

Броят на регистрираните туристи в категоризираните места за настаняване за 2014 г. е 145 533, от които 101 005 български туристи и 44 528 чуждестранни туристи. Ръстът при чуждестранните туристи е с 9% спрямо 2013г., а общият брой туристи е увеличен с 3,3% спрямо 2013г. От чуждестранните туристи, най-голям ръст е отчетен при туристи от Русия- 15,4%, Полша 10,9%, Турция -10,81%, Италия-7,9%, Германия-6,60%, Гърция и Украйна- 5%.

През 2014г. са категоризирани 221 туристически обекти, прекратени са категоризациите на  32 обекта и са издадени  7 дубликата на категорийна символика.  Към края на 2014г. на територията на Община Бургас са категоризирани 114 места за настаняване /хотели, семейни хотели, почивни станции, пансиони, хостел, къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости/, с обща леглова база 3 480 легла.

5.      КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

През 2014 година извършените проверки по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас са 452 бр. В резултат на проверките доброволно са премахнати общо 42 бр. незаконно поставени рекламни съоръжения на общински терени, за които са платени обезщетения в размер на  47 312.02 лв.

За спазване разпоредбите на Закона за туризма са проверени 314 бр. заведения за хранене и развлечения и 77 бр. места за настаняване. В 32 от проверените обекти са установени несъответствия с нормативните изисквания.

По Закона за защита на потребителите през 2014г. са проверени 39 обекта от магазинната мрежа. Освен това, регулярно се извършват и съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите по жалби на граждани


ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РЕКЛАМА“
Дейността на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", като част от структурата на Община Бургас, е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира  доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на действия за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. Тези двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община Бургас.

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", с отдели "Обслужване на данъкоплатци", "Отчитане на приходи" и "Контрол и принудително събиране", за посочения период отчита извършени дейности по видове:1.     Административно обслужване на данъкоплатци.

1.1 По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Бургас, за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.: 

-  чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) – 11 959бр.;

- чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) - 15 778бр.;

- чл.61н (за облагане с патентен данък) - 1 823бр.;

- чл.32 (наследство) чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други - 105бр.;

- чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък) - 100бр.;

- чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) - 357бр.;

- чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) - 875бр.;

- чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране) – 7 134бр.;

- заявления за закриване на партиди за продадени или прехвърлени по друг начин недвижими имоти и превозни средства  - 9 971бр.;

1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения:

- Удостоверения за данъчна оценка – 11 615бр.;

- Удостоверения за наличие и липса на задължения – 7 810бр.;

- Удостоверения за декларирани данни - 560бр.;

- Удостоверения за декларирани данни и данъчни оценки по искане на ЧСИ и ДСИ– 2 058бр.;

- Удостоверения за дължими и платени данъци - 435бр.;

- Заверки на молби-декларации за обстоятелствена проверка - 100бр.;

- Заверка за валидност на издадено през текущата година удостоверение за данъчна оценка – 298бр.

-  Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи – 1 086бр.;

-  Искане и предоставяне на информация към други институции – 2 741бр.;

-  Обща деловодна дейност (отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани  и предприятия) – 5 619бр.

1.3 По реализиране на административно-наказателна отговорност:

-  Съставени фишове за нарушения - 4 475бр.;

-  Съставени актове за установяване на административни нарушения - 541бр.;

-  Издадени Наказателни постановления - 523бр.

 

2.     Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.

Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии, както по местни данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат напомнителни покани за доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на информация от Сектор „Пътна полиция“, ежемесечно са изпращани съобщения за недекларирани превозни средства. Извършват се проверки за вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Продължават дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително събиране на вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни съдебни изпълнители.

- Ревизионни производства - 19бр.;

-  Ревизионни актове - 19бр.;

-  Актове за установяване на задължения по декларации – 8 546бр.;

-  Покани по чл.182 от ДОПК – 9 318бр.;

- Актове за прихващане и възстановяване - 752бр.;

- Съобщения за неподадени декларации по чл.54 от ЗМДТ – 2 946бр.;

- Проверки и съобщения за отстраняване на несъответствия в подадени декларации-  306бр.;

- Съобщения и покани по чл.32 от ДОПК – 4 803бр.;

-  Напомнителни писма и покани до ЗЛ – 29 026бр.;

-  Предадени преписки за принудително изпълнение  - 3 111бр.

 

3.      Отчитане на приходи.

За периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г., Дирекция МПДТР отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци, в т.ч. събрани лихви по съответните видове вземания.

- Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) - 10 437 934 лв.

- Данък върху наследството (ДН) - 3 101 лв.

- Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) - 10 099 047 лв.

- Данък върху превозните средства (ДПС) - 8 352 520 лв.

- Пътен данък (ПД) - 28 209 лв.

- Патент - 546 312 лв.

- Туристически данък - 388 194 лв.

- Такса битови отпадъци (ТБО) - 19 021 686 лв.

По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, през последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на задълженията, служителите на Дирекция МПДТР предприемат все по-всеобхватни действия за принудително събиране на просрочените задължения, в следствие на това са постигнати добри резултати при изпълнението на тези приходи. Същото важи и за данъка върху превозните средства, който е с много добра събираемост спрямо предходните години. Данъкът при придобиване на имущества, след ниските нива от предходните две години, през миналата 2014г. бележи известно повишение. Тенденцията при патентния данък, като вид данък с постоянно намалящ кръг задължени лица (поради преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на търговците и т.н.), се запазва и приходите от него са с все по-ниско ниво. Пътния данък (други данъци), е отменен от 2004г. и присъства само като приходи от задължения за предходни години. 

Както и в предходни години, в началото на 2014 бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен данък и такса битови отпадъци за текущата, така и за задължения за минали години. По изготвени графици, чрез посещения на място се събират задълженията от съставните селища на Община Бургас.УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО“

 

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО"

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена основно към приоритета за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас. На база на този приоритет се формира и Разчета за капиталови разходи през годината, като част от Бюджета, който се приема от Общински съвет. 

Предвид факта, че проектите които общината изпълнява чрез  финансиране по Европейски програми са свързани главно с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура, то дейността на Дирекцията е пряко ангажирана и с тяхната реализация, съвместно с Дирекция „Европейски политики и програми“ то дирекция „Строителство“ подпомага формирането и провеждането на общинската политика в частта идентифициране на проектни идеи, разработване на проекти и ефективно законосъобразно управление на проектите, на които общината е бенефициент.

Списък на най-важните инфраструктурни проекти през 2014г. , финансирани със собствени средства в изпълнение на приетия от Общински съвет Разчет за капиталови разходи:


 1. "Пътен възел Запад, с Надлез над Товарна ж.п. гара"

Продължава реализацията на този важен за града ни инфраструктурен проект. Строителството започна през 2011г. когато беше изпълнен първият етап, свързан с изместването на съществуващи комуникации и сондаж под ж.п. линиите. През 2012 г., беше проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на следващият етап от проекта и през 2013г. е сключен договор за неговата реализацията. Изпълнител е консорциум "ВАДО"ДЗЗД. Общата стойност  20 987 912,38 лв. с вкл.ДДС. Обектът е в процес на реализация. До момента от държавния бюджет е осигурено целево финансиране в размер на 11 700 000 лв. от които 7 800 лв през 2014г.

 1. "Продължение ул.Янко Комитов към ул.Струга І и ІІ ет."

Дейностите по изпълнение на обекта стартират през 2012 г., когато е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител и през 2013г. е сключен договор с Консорциум "Пиргос 2012". Общата стройност на поръчката е 5 392 752,64 лв. и включва първи и втори етап.  През 2014г. приключи реализацията на първи етап за който бяха осигурени средства от бюджета на община Бургас.  

3.  Рехабилитация на Общински път Брястовец – Драганово.

В продължение на започнатата през 2012г. и продължилата през 2013 г. рехабилитация, през 2014г. се извърши ремонт на  участък от пътя между селата Брястовец и Драганово. Положен е нов асфалт, отремонтирани са банкетите, положена е нова маркировка.4. Укрепване ската над езеро "Мандра" при Т-образното кръстовище на околовръстен път под бл.192 к-с М.Рудник Бургас

За обекта съгласно Решение № 1 от 11.02.2013г. са отпуснати от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет средства в размер на 299 816 лв. В резултат на проведена обществена поръчка е избран строител и е сключен договор с "Щрабаг" ЕАД на стойност 273 775,18 лв. Обектът приключи, въведен е в експлоатация и средствата са отчетени към междуведомствената комисия по бедствия и аварии.5.  ПСОВ с.Маринка

Във връзка с реализацията на проект за Канализация на с.Маринка, финансиран от ПУДООС към МОСВ, община Бургас има ангажимент за изграждане на ПСОВ. През 2013г. е проведена обществена поръчка за инженеринг и е сключен договор с ДЗЗД "Консорциум-SV-KS-WLS".  Обекта е в процес на реализация.6.  Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- м.с.Ч.Море и  с.Рудник 

Осигурено е финансиране от ПУДООС за част от дейностите обособени в І-ви етап на проекта. Проведена е обществена поръчка и в момента се изпълняват дейностите по реализацията на първи етап от проекта за който е осигурено финансиране.7. Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица"

През 2013г. за обекта е изготвено и одобрено от ЕСУТ задание за проектиране. Сключен е договор с изпълнител за реализацията на обекта, съвместно с изграждането на пешеходни пасарелки, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта за "Интегриран градски транспорт".8. Довеждаща улица и инфраструктура на рибарско пристанище в кв.Сарафово 

Има сключен договор с изпълнител след проведена обществена поръчка. Средствата за реализацията на обекта са предвидени в Разчета за капиталови разходи през 2014г.и 2015г. Обекта е свързан с изпълнението на обект: Рибарско прстанище" в кв.Сарафово.9. Проект за реконструкция ул.Крайезерна

През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. В резултат има одобрено задание за проектиране, прието от ЕСУТ. Проведена е обществена поръчка и е сключен договор с проектант. Проекта е готов и представен в община Бургас.10. Проект за реконструкция на ул.Демокрация

През 2013г. са проведени предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. За обекта има одобрено задание за проектиране от ЕСУТ. През 2014г. беше проведена обществена поръчка за избор на проектант,. Сключен е договор и в момента избраният проектант изготвя техническия проект.11. Проектиране и изграждане на дневен център в Приморски парк

За обекта има одобрено техническо задание за проектиране от ЕСУТ през 2012 г. Проведена е обществена поръчка и през 2014г. е изготвен техническия проект. Предстои изпълнението на предвидените с проекта СМР да се извърши през2015г.12. Проектиране и изграждане на улица между о.т. 831-833 в ж.к. М.Рудник

Има сключен договор, изготвен е проекта, предстои изпълнение на СМР.13. Проектиране и изграждане на улица в кв.135 ж.к. М.Рудник

Има сключен договор, изготвен е проекта, предстои изпълнение на СМР.


Проекти финансирани с европейски средства:
ВиК инфраструктура

 • Канализационна мрежа в кв. Горно Езерово;

 • Довеждащ колектор към ПСОВ в кв. Горно Езерово;

 • Два броя ПСОВ в кварталите Горно Езерово и Ветрен;


Социална инфраструктура

 • Пет сгради в кварталите Меден рудник, Лазур и Ветрен, за деца с увреждания и специализиран помощен персонал;


Културна инфраструктура

 • Реставрирация и адаптация на остров „Света Анастасия”


Благоустрояване на значими обществени пространства

 • Благоустроен площад „Тройката“,

 • Подземна улица, която свързва ул.”Княз Борис” и ул. „Гурко“;


Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда

 • Регионално депо „Братово-запад“.


Реализирани детски площадки, паркова мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас

 • Приключила процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Изработване на карта на Зелената система и фитосанитарна оценка на съществуващата декоративна дървесна растителност на територията на Община Бургас”.

 • През 2014 г. са извършени следните видове дейности, свързани с благоустрояване и паркоустряване на територията:

 1. Изграждане на декоративен ефект „Лодката” на кръгово кръстовище кв. Сарафово, включващ засаждане на дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност.

 2. Цялостна подмяна на широколистните дървета по протежение на ул. „Раковски”.

 3. Реконструкция на площад „Тройката".

 4. Изграждане на зони за пикник, оборудвани с паркова мебел – три броя на територията на парковете: „Езеро”, „Изгрев” в к-с „Славейков” и „Приморски парк”.

 5. Частичен ремонт на съществуващи площадки за игра на деца – ж.к. Меден Рудник, бл. 429.

 6. Поставяне на декоративни саксии на обществено значими пространства – при пробива на ул. Струга, включително изграждане на поливна система.

 7. Реконструкция и благоустрояване на пространството пред бл. 77, к-с „Лазур” (Краставицата) и изграждане на нова детска площадка. (В близост предстои изграждане на още една детска площадка за възрастова група 3-12 г.).

 8. Благоустрояване и озеленяване на детска площадка на територията на парк „Славейков” – дарение „Табак Маркет”.

 9. Цялостна реконструкция и обновяване на съществуваща детска площадка между бл.53 и 54, к-с "Изгрев".

11. Изграждане на спортна площадка в кв. Ветрен.

12. Благоустрояване и почистване на кътове за отдих в к-с „Зорница” – 2 броя по програмата ПУДООС.Справка за засадена дълготрайна декоративна растителност за 2014 г.

 • Дълготрайни декоративни  широколистни и иглолистни дървета - 250 броя.

 • Проведени процедури по чл. 63, ал. 2 от Закона за устроиство на територията за издаване на разрешение за отсичане на декоративна растителност – 21 броя.

 • Обработени преписки и заявления на граждани – над 800 броя.


ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Програмата за управление на Община Бургас изпълни следните видове дейности както следва:
Актуализация на устройствени планове

За обекти, общинска собственост, свързани с инвестиционните намерения на община Бургас са изготвени и процедирани както следва: 1. Служебни проекти за промяна на ПУП – 96бр.

 2. Служебни проекти за промяна на КК на гр.Бургас - 70бр.

 3. Служебни проекти за изменение на КП – 40бр.

 4. Служебни проекти за изменение на ПНИ и възстановяване право на собственост върху имоти, находящи се в ПНИ на територията на Община Бургас– 46бр.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница