Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница10/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

6. Осиновителна кампания под мотото „Ще те обичам – само ме вземи”

През 2014 г. Община Бургас отново организира и проведе осиновителна кампания съвместно с Организацията за защита на животните „Спаси приятел”. Мероприятието се проведе на 17 май в Морската градина до Пантeона с цел намиране на собственици на животните от Приюта. В резултат домове и стопани намериха 4 бр. кучета.


7. Ежеседмично издание на Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух - издадени са 48 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ“
Дирекция „Европейски политики и програми“ подпомага формирането и провеждането на общинската политика в частта идентифициране на проектни идеи, разработване на проекти и ефективно законосъобразно управление на проектите, на които общината е бенефициент.
През 2014 година работата на дирекцията се ръководи изцяло от програмните приоритети:

 • Подобряване на базисната и изграждане на съвременна техническа инфраструктурата;

 • Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;

 • Открито и динамично управление на Община Бургас;

 • Насърчаване на предприемачеството, подобряване на условията за изграждане и развитие на конкурентна бизнес среда.;

 • Насърчаване на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, партньорство и добросъседство.


Проекти, приключили през 2014 година, както следва:

 1. 8 /осем/ проекта, финансирани по оперативни програми на обща стойност 34 346 798,57 лева, от които 1 595 448,08 лева съ-финанисране от Община Бургас:

 • 3 проекта по ОПРР на стойност 13 265 320,80 лева;

 • 2 проект по ОПОС на стойност 20 858 091,05 лева;

 • 3 проекта по ОПАК на стойност 223 386,72 лева.
 1. 8 /осем/ проекта, получили финансиране от международни програми на обща стойност 1 269 493,01 лева;

 • 2 проекта, финансирани от програма „Интелигентна Енергия – Европа“;

 • 5 проекта - Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013";

 • 1 проект - Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ България – Турция.


Брой на успешно реализирани от Община Бургас проекти до момента е:

 • оперативни програми – 23 бр. на обща стойност 64 778 757,57 лв.

 • международни програми – 22 бр. обща на стойност 3 454 160,01 леваПодписани договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ през 2014 година:

 • 1 /един/ проект, финансиран по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 на стойност 190 816,12 лева;

 • 1 /един/ проект, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013“ на стойност 7 530 926,81 лева;

 • 1 /един/ проект, финансиран по „Интелигентна енергия – Европа“, на стойност 122 266,84 лева.


В настоящия момента Община Бургас изпълнява 10 проекта, финансирани по оперативни програми, на обща стойност 226 465 593,16 лева, разпределени както следва:

 • ОП „Регионално развитие“ – 3 проекта на стойност 130 737 855,02 лева, съ-финансиране от общински бюджет - 24 566 297,32 лева;

 • ОП „Околна среда“ – 3 проекта на стойност 84 984 517,50 лева, съ-финансиране от общински бюджет - 2 631 758,32 лева;

 • ПУДООС – 1 проект на стойност 7 530 926,81 лева, съ-финансиране от общинския бюджет на стойност 329 547,64 лева;

 • ОП „Административен капацитет“ – 1 проект на стойност 190 816,12 лева;

 • ОП „Техническа помощ“ – 1 проект на стойност 669 619,25 лева;

 • ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика“ - 2 351 858,46 лева.


Проектите, финансирани от международни финансови източници, които се изпълняват от Община Бургас (дирекция ЕПП) в настоящия момент са 5, разпределени както следва:

 • Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013 – 3 проекта на обща стойност 699 683,10 лева (357 742,28 евро);

 • Интелигентна Енергия Европа- 2 проекта на обща стойност 229 503 лева (117 343 евро).

Постигнати ИНДИКАТОРИ от изпълнението на проектите през 2014 г.

ВиК инфраструктура

 • Изградена 26,07 км битова канализационна мрежа;

 • Изградена 8,91 км дъждовна канализационна мрежа;

 • Реконструирани 28,3 км водопроводна мрежа;

 • Изграден 20,70 м отливен канал на битова канализационна мрежа в кв. Горно Езерово;

 • Изграден 108,37 м довеждащ колектор към ПСОВ в кв. Горно Езерово;

 • Стартирало е строителството на две ПСОВ в кварталите Горно Езерово и Ветрен;

 • Изградена една КПС, други две са в процес на строителство;


Социална инфраструктура

 • Изградени и отворени общо пет сгради в кварталите Меден рудник, Лазур и Ветрен, и настанени 55 деца с увреждания и специализиран помощен персонал;

 • Обзаведени и оборудвани сгради с всички необходими елементи за осигуряване на нормален и адекватен живот, близък до семейната среда, на обитателите на Центровете, а именно - кухненско оборудване и обзавеждане, мебели за трапезария, спални помещения, кътове за занимания и свободно време.

 • Оформени дворните пространства, прилежащи към сградите и оформени кътове за отдих, труд, игра и забавления на децата;


Здравна инфраструктура

 • Изградена самостоятелна полуподземна стомано-бетонова постройка с РЗП 486 м2 за разполагане на закупената по проекта апаратура за лъчелечение;

 • Закупена и доставена апаратура за лъчелечение;

 • Вследствие на което 440 онкоболните пациенти са преминали през лъчелъчение;

 • Обучени 15 медицински специалисти за използване на ново закупената апаратура по проекта;

 • Наети 10 високо квалифицирани медицински специалисти.


Културна инфраструктура

 • Реставрирани и адаптирани 3 сгради – паметници на културно – историческото наследство;

 • Реконструирана и адаптирана сграда на ресторант «Сто години назад» /Манастирска магерница/;

 • Изградена манастирска лекарна;

 • Изградена площадка за анимация;

 • Художествено осветление и анимация на 4 природни феномена и атракции;

 • Реконструирани и обновени Мостик и предмостово пространство в Приморски парк – Бургас;

 • Реконструиран пристан на остров „Света Анастасия”;

 • Обособен достъпен пешеходен маршрут и зони за отдих на територията на острова;

 • Над 25 000 души посетиха остров „Света Анастасия“ само за 3 месеца от своето официално откриване.


Благоустрояване на значими обществени пространства

 • Благоустроен площад „Тройката“, което включва:

  • благоустроени пешеходни пространства с площ 19 950 м2;

  • благоустроени зелени пространства на площ от 4 582 м2;

  • инсталирано енергоспестяващо осветление - изградени нови 133 стълбове и подменени 44 стълбове с енергоспестяващи осветителни тела;

 • Изградена подземна улица, която свързва ул.”Княз Борис” и ул. „Гурко“;

  • изградени платна за моторизирано движение с обща дължина 245 м;

  • внедрени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта.


Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда

 • Изградено регионално депо „Братово-запад“, което ще обслужва 9 общини от Област Бургас и включва следната инфраструктура:

  • Клетка 1 разположена на обща площ от 6 ха, с капацитет 400 000 тона и и с обем 450 000 куб. м, период на експлоатация 5 г. – 2015-2019 г. На територията клетата ще се депонират т.нар. „крайни отпадъци“, които не са годни за рециклиране и повторна употреба;

  • Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 т/год. - 100 000 т/год. смесени битови отпадъци;

  • Компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. разделно събрани зелени и градински отпадъци;

  • Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци;

  • Площадка за третиране на строителни отпадъци

  • Стопански двор;

  • Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2;

  • Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението;

  • Локална пречиствателна станция за отпадни води;

  • Доставена техника и мобилно оборудване, обезпечаващо нормалното функциониране на депото.


Подобряване на качеството на живот

 • Закупени и въведени в експлоатация 22 тролейбуса;

 • Превенция и намаляване на задръстванията, повишен капаците и скорост на системата за обществен транспорт;

 • Подобрен достъп до транспортната услуга;

 • Подобрено качеството на атмосферния въздух и околната среда чрез намаляване на емисиите, шумовото замърсяване и развиване на тролейбусни системи с ниско ниво на замърсяване.


Добро местно управление

 • Разработи се и се прие от Общински съвет Бургас Общински план за развитие 2014 – 2020;

 • Разработиха се правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общинския план;

 • Разработена Балансирана система от показатели за ефективност, включваща: стратегическа карта с ясно определени приоритети и стратегически цели; План за устойчиво прилагане на Балансираната система от показатели за ефективност:

 • Проведен Функционален анализ, който идентифицира нуждите от подобрение в структурата, дейностите и процедурите на Община Бургас;

 • Разработен Доклад за извършения Функционален анализ, който включва препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията; препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността.

 • Брой обучени служители – 157 чрез средства по оперативни програми


Изграждане и развитие на конкурентна бизнес среда

 • Изграден Бизнес инкубатор Бургас, чиято цел е предоставяне на различни видове услуги на малки и средни предприятия, свързани консултиране и подпомагане на развитието на бизнеса;

 • Реставрирна и реконструирана сграда, със статут на недвижима културна ценност, на ул. "Княз Александър Батенберг" № 28, в която се помещава офиса на Бизнес инкубатор Бургас.

 • Проведени над 12 обучения и публични събития за над 400 представители на малки и средни предприятия от откриването на бизнес сградата до края на 2014 година;

 • Консултирани над 90 фирми и стартиращи предприемачи по различни въпроси относно създаване, управление и възможности за техния бизнес.


І. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА проектиТЕ, ПРИКЛЮЧИЛИ през 2014 година
оПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „рЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013г.
Проект "Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център –Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

Продължителност: 27 януари 2012 г. - 27 януари 2014 г.

Бюджет на проекта: 6 449 120,88 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 5 221 917,67 лева

Съфинансиране от Община Бургас: 305 688,33 лева
Изпълнени дейности:


 • Закупена апаратура за лъчелечение (високотехнологично оборудване за предлагане на качествени и ефективни медицински услуги за онокологично болни пациенти), която включва: (а) Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с номинални енергии на снопове спирачно лъчение - 6 MеV и до 18 MеV. (б) Устройство за имобилизация на пациента, включващи базова подложка за глава, гръб, корем и други; (в) Дозиметрична апаратура, включваща моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевите снопове, набор йонизационни камери, еталонен дозиметър, измервателна система с йонизационни камери за измерване на динамични полета, слоест фантом, измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки за линеен ускорите и 1 D воден фантом за вертикален сноп;

 • Изгради се процедурно помещение (бункер) като пристройка към съществуващата сградата на отделение по лъчелечение на КОЦ ЕООД - гр. Бургас. Бункера е обособен като самостоятелна полуподземна стоманобетонова постройка с основно предназначение - разполагане на процедурно помещение, където се монтира линейния ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта с обслужващи помещения към него. Сградата (бункера) е с РЗП 486 м2 и в нея са обособени следните функционални помещения: - процедурно помещение за разполагане на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта, дозиметрична апаратура; - командно помещение; - работен кабинет и мулажна лаборатория;-консултативен лекарски кабинет и чакалня за пациенти; - съблекални - 2 броя и санитарни възли - 2 броя; - складово и техническо помещение; - вентилационно помещение и шахта за директен външен достъп за вертикално транспортиране на медицински контейнер и на апаратура.


Проект „Културно-историческо наследство на остров Света Анастасия и град Бургас – Атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация“; Договор за БФП № BG161PO001/3.1-03/2010/008; Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и съ-финанисране от Община Бургас.

Продължителност на проекта: 22.11.2011г. - 19.08.2014 г.

Бюджет на проекта: 5 391 302,68 лв.

В рамките на проекта се изпълниха следните дейности: • Реставрираха се и консервираха 3 сгради на остров „Света Анастасия“, паметници на културно – историческото наследство, като се запази и експонира автентичността на сградите;

 • Реконструира се и социализира сградата на ресторант „Сто години назад“ /Манастирска магерница/;

 • Реконструираха се трафопост и хидрофор;

 • В рамките на проекта се изгради манастирска лекарна, площадка за анимация, художествено осветление и анимация на 4 природни феномена и атракции;

 • Реконструира и обнови допълнителна техническа инфраструктура, необходима за посещение на атракциите: Мостик и предмостово пространство в Приморски парк – Бургас; пристан на остров „Света Анастасия”; обособи се достъпен пешеходен маршрут и зони за отдих на територията на острова;

 • Обособи се туристически маршрут като свързваща ос на няколко паметника на културното наследство и градинското изкуство от национално значение;

 • Изгради се достъпна среда за хора с увреждания, както на острова, така и на Мостика;

 • Инсталирани и оборудвани информационни павилиони в предмостово пространство – Приморски парк – Бургас;

 • Закупиха се и инсталираха интерактивни панели за визуализация и модерни безжични аудио-гид системи за групови и самостоятелни посещения на атракциите;

 • Закупи се малък пътнически кораб, който обслужва туристическата дестинация.

За популяризиране на остров „Света Анастасия“ като културно-историческо наследство и атрактивна туристическа дестинация се изпълни следното:

 • Разработи се Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт и дестинация, включително брандинг на туристическия продукт;

 • Водещата атракция притежава изработено в рамките на проекта лого;

 • Изготвени промоционален филм и клип, Интернет страница, популяризираща дестинацията, промоционален каталог.

 • Изпълнените по проекта дейности оказаха значителен ефект върху процеса на трансформиране на град Бургас от разпределителен център на туристическия поток в атрактивна и търсена туристическа дестинация. Само за 3 месеца от своето официално откриване, водещата туристическа атракция - остров "Св. Анастасия" беше посетена от над 25 000 души.

В допълнение град Бургас се утвърди като атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация от регионално и национално значение. Не на последно място чрез реализация на проекта се създадоха нови работни места.
Проект_„Изграждане_на_центрове_за_настаняване_от_семеен_тип_на_територията_на_Община_Бургас_в_подкрепа_на_социалната_интеграция_на_деца_в_риск“'>Проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“, Договор за БФП № BG161PO001/1.1-12/2011/036
Продължителност: 16 февруари 2012 г. - 16 февруари 2014 г.

Бюджет на проекта: 3 329 451,20 лв. с ДДС


Изпълнените дейност в рамките на проекта:

 • Изградени пет сгради в различни квартали на град Бургас, всяка с капацитет 12 + 2 обитатели за настаняване на деца с увреждания и специализиран помощен персонал;

 • В дворовете към къщите са оформени различни тематични зони за игри и забавления, ароматерапия, труд и отдих на децата;

 • Доставено е специализирано оборудване и обзавеждане в сградите според индивидуалните потребности на всяко дете, като Центровете са превърнати в Домове.

Проектът се реализира в подкрепа на процеса по де-институционализация, който от своя страна е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите (домовете). Процесът на де-институционализация е прецедент на европейско ниво за успешна синергия между различни оперативни програми, приоритетни оси и източници на финансиране (ОПРР, ОПРЧР и ПРСР). В резултат от този процес 55 деца са изведени от институциите в региона и настанени в жилищните квартали на град Бургас - Лазур, Ветрен и Меден рудник в ново изградени центрове за настаняване от семеен тип, където растейки в среда, близка до семейната ще се търсят съвременни подходи за подобряване на тяхното състояние.

Всеки център се състои от няколко групи помещения на закрито, а в дворовете към тях са разположени различни тематични зони. Помещенията са обзаведени и оборудвани с всичко необходимо за осигуряване нормалното функциониране на центровете като заместители на семейните домове.

В дворовете към сградите са организирани различни зони, включващи детски кът с комбинирано детско съоръжение, което е изцяло съобразено за ползване от деца с увреждания, кътове за отдих, зона за тематични игри, зеленчукова и цветна градина
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“
ПроектПрилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, Приоритетна ос 1, BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”

Продължителност: 11ноември 2013 г. – 31 декември 2014 г.

Бюджет на проекта: 93 653 767,88 лева

Бюджета на Община Бургас: 20 735 898,88 лева

Собствен принос на Община Бургас: 711 361,69 лева
В рамките на проекта се закупиха тролейбуси за нуждите на обществения транспорт в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, както и подмяна на старите, които вече са извън допустимия срок за използване (допустимия срок за използване средно за ЕС е 20 години).

За Община Бургас се доставиха и въведоха в експлоатация 22 тролейбуса, специализирано оборудване и се обучи персонала, достави се оборудване за автоматично управление и контрол на превозните средства, система за информиране на пътниците и видео-наблюдение.

Водещ партньор по проекта е Община Бургас, а партньори в изпълнението са общините Варна, Плевен, Стара Загора и общинските дружества – оператори на обществения транспорт: „Бургасбус” ЕООД, „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна, „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен и „Тролейбусни превози” ЕООД – гр. Стара Загора. Проектът включва и дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на тролейбуси както следва:


 • За Община Варна – 30 тролейбуса;

 • За Община Плевен – 40 тролейбуса;

 • За Община Стара Загора – 8 тролейбуса.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

- Подобрено качеството на атмосферния въздух и околната среда чрез намаляване на емисиите, шумовото замърсяване и развиване на тролейбусни системи с ниско ниво на замърсяване;

- Ефективно и устойчиво управление на енергията на местно ниво;

- Подобрен достъп до транспортната услуга;

- Създадени условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност;

- Превенция и намаляване на задръстванията, повишен капаците и скорост на системата за обществен транспорт;

- Осигурена безопасност на обществения транспорт и придвижване в градска среда.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ 2007-2013
Проект:Обучение на служителите на общинска администрация Бургас“, ОПАК, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, под-приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджет – 79 033,00 лв.

Основна цел на проекта: Провеждане на обучения за повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по- ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.

Целева група: Служителите от общинска администрация – Бургас

Постигнати резултати:


 • Брой проведени обучения – 36

 • Брой обучени служители – 157

Обученията са организирани от Института по публична администрация (ИПА), съгласно Каталога за 2013 г. В обученията взеха участие служители, заемащи различни позиции в администрацията на Община Бургас. Това са служители на ръководни позиции и служители на експертни длъжности.

Едно от обученията е специализирано, проведено от „Съюз на глухите в България“ и е свързано с придобиване на основни знания по български жестомимичен език.

Необходимостта от наличие на подготвени служители, които са в постоянен контакт с граждани е причина служители от ключови дирекции, включващи: фронт офиса на общината, териториалните общински дирекции, еко-инспектори, както и дирекциите „УКОРС“ и „Европейски политики и програми“ да преминат посоченото обучение. Посредством натрупаните знания ще се осигури възможност за по-качествено и достъпно обслужване, както и адекватен индивидуален подход, съобразен с нуждите на гражданите със слухови проблеми, които по официални данни на територията на Община Бургас наброяват 350 души. Чрез провеждането на обучението за придобиване на умения по жестомимичен език се създаде нова услуга в обслужването на гражданите и бизнеса, общинската администрация и услугите, които предлагат са достъпни за хората със слухови проблеми.

Проект „Повишаване на ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация – Бургас“

Приоритетна ос І: "Добро управление", Под-приоритет 1.1.: "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04

Продължителност: 22 ноември 2012 г. – 22 май 2014 г. (18 месеца)

Бюджет: 180 451 лева
Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница