Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница12/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово, гр. Бургас“

Общият бюджет на проекта е 10 973 694,99 лева.

Срокът за изпълнение от 03.04.2012 г. до 03.03.2015 г.

Цел: Проектът предвижда основно цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на “водоснабдяването и канализацията” във водния сектор в целевия регион. От една страна, той дава приоритет на разделна схема на канализацията. От друга страна, проекта предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ограничаване на загубите по водопреносната мрежа на зоната.Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

 • Изградена битова канализационна мрежа – 9 366 м;

 • Изградена дъждовна канализационна мрежа – 5 906 м;

 • Изграден довеждащ колектор към ПСОВ – 108.37 м;

 • Изграден отливен канал – битова канализационна мрежа – 20.70 м;

 • Изграждане на ПСОВ в агломерация Бургас, зона кв. Горно Езерово с капацитет 683.78 м3/дн;

 • Реконструкция на водопроводната мрежа на квартала – 9 782,65 м

 • Изграден е довеждащ водопровод към ПСОВ Горно Езерово

 • Изграден 1 бр. КПС

 • Изградена е Корекция на дере преминаващо през УПИ I-430, м.Каваците, кв.Горно Езерово

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.: Завърши строителството на всички обекти.
Проект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“

Договорът е сключен през юни 2012 г. Общият бюджет на проекта е 29 221 180,28 лева Срокът за изпълнение юни 2012 г. - ноември 2015 г.

Цел: Изграждане на битово-фекална, дъждовна канализация и реконструкция на водопроводната мрежа на кв. Банево, кв. Ветрен и кв. Минерални бани, както и изграждане на нова ПСОВ. ПСОВ ще е с капацитет за включване и на вилните зони „Боровете“, „Сухото дере“, „До стопански двор“, „Острица 1“ и „Острица 2“.

Дейности: • изграждане на 44 876 м нова битово-фекална канализационна мрежа

 • изграждане на 8 902 м нова дъждовна канализация

 • рехабилитация на 38 907 м съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията

 • изграждане на 3 579 м нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията

 • изграждане на 2бр. нови КПС

 • изграждане на нова ПСОВ за 10 560 ЕЖ

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.:

  • Изградени 16,7 км битово-фекална канализационна мрежа;

  • Изградени 3 км дъждовна канализация;

  • Извършена рехабилитация на 18,5 км съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;

  • КПС: има 2 бр. по проект (КПС, кв. Ветрен и КПС, кв. Мин.бани); КПС, кв. Ветрен е частично изпълнено.

  • ПСОВ: изградена е на 80%;


Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.
Общата стойност на проекта е 43 059 191,94 лева

Продължителност: 25.08.2011г. - 31.10.2015г.

Община Бургас изпълнява проекта в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Сдружение „Управление на отпадъците – регион Бургас”.

Проектът включва изграждане на първа клетка от Регионалното депо за отпадъци „Братово – Запад”, довеждаща и площадкова инфраструктура, съоръжения за третиране, рециклиране и открито компостиране на отпадъци, доставка на машини и оборудване, както и изграждане на две претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.

С изпълнение на проекта ще се изгради необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

В рамките на проекта през 2014 г. са постигнати следните резултати:

1. Обект: Регионално депо „Братово –Запад“

На територията на с. Полски извор, община Камено приключи строителството на Регионално депо „Братово – запад“, който е комплексен обект, включващ: Клетка 1 и площадкова инфраструктурата, инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата, както и оборудване, необходимо за нормалната експлоатация на депото.2. Обект: Претоварна станция за отпадъци – Несебър

ПСО – Несебър е разположена в землището на с. Равда с основна площадка от 12,1 дка. На територията й са разположени: съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до Регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000 - 2500 тона на месец, 15 000 тона годишно, съоръжение за третиране на строителни отпадъци с капацитет от 20 т/час , площадка за компостиране и сепариране, административна сграда и площадкова инфраструктура.3. Обект: Претоварна станция за отпадъци- Карнобат:

ПСО – Карнобат е разположена в землището на гр. Карнобат на около 4 км от града непосредствено до пътя Карнобат – Екзарх Антимово, с основна площадка от 7,9 дка.

На територията й са разположени: съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 6000 до 10 000 тона/годишно, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т/час, площадка за компостиране и сепариране, административна сграда и площадкова инфраструктура.

Към настоящият момент Строително - монтажните работи и на трите обекта: Регионално депо „Братово-запад“, ПСО – Карнобат и ПСО - Несебър са приключили и тече шест месечен срок за съобщаване на дефекти - до м. май 2015г.

Предстои въвеждане на обектите в експлоатация.

На площадките и на трите обекта е доставено необходимото мобилно оборудване, което ще обезпечи нормалната им експлоатация.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ 2007-2013
Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Бургас“.

Проектът е с бюджет: 669 619,25 лева

Продължителност: 47 месеца /от 12.07.2011 г. до 31.05.2015 г./.

Изграден Областен информационен център - Бургас, чиято основна функция е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове(СКФ), чрез предоставяне на обща и специализирана информация в центъра, както и организация на мероприятия, тематични конференции и на специални събития започна реално да функционира през 2012 г.

През 2014 г., Областен информационен център - Бургас продължи активната си дейност, като изготви и разпространи 12 бр. електронни информационни бюлетини, съдържащи информация относно актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС; подготви и раздаде 5 тиража по 550 брошури, предоставящи обобщена информация за дейностите, организирани от ОИЦ – Бургас, за събития от местен и национален характер, свързани с популяризиране и усвояване средствата по СКФ, възможности за финансиране, обучения, стаж, конкурси, и др.; подготви и излъчи 51 радио предавания Европа в Общинско радио Бургас, на които бяха дискутирани актуални въпроси на европейска тематика; проведе 3 информационни срещи с медиите, с цел да се синхронизират приоритетите в отразяването на събития с европейско значение, както и да се предостави на журналистите възможност да се запознаят отблизо със спецификата на европейските въпроси; организира и проведе Седмица на Европа през месец май съвместно с широк кръг партньори, включваща редица събития на открито - експозиции, спектакли, прожекции, културни и празнични мероприятия, концерти, както и информационни щандове; организира и проведе 15 информационни срещи на различни теми в ОИЦ – Бургас по специфични теми, свързани с възможности за финансиране по оперативни програми, Кохезионната политика и др. актуални въпроси, свързани с политики и програми на ЕС.; осъществи 47 информационни срещи в общините от областта, с цел популяризиране на НССР, ОП и на Кохезионната политика на ЕС; организира и проведе 2 тематични конференции по теми, свързани с политиките на ЕС и 1 работни срещи с експерти от 13-те общини в областта, работещи по европейски проекти, с цел обмен на опит и на добри практики. Проведени са 2 изнесени семинара в Област Бургас на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и приоритети на ПО „Региони в растеж“ 2014-2020“ и „Ефективна публична администрация и добро управление“. Организирани са 4 тематични дни, посветени на добрите практики от изминалия програмен период и приоритетите на новия. ОИЦ – Бургас взе участие в 2 национални инициативи на ЦИКО на тема „Да спортуваме заедно“ и „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013
Проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас“.

Бюджетът на проектното предложение е 2 351 858,46 лева

Периода на изпълнение: 02.02.2012 г. – 02.02.2015 г.

През 2014 г., беше изцяло реставрирана, ремонтирана и реновирана сграда, недвижима културна ценност, находяща се на ул. "Княз Александър Батенберг" № 28, предвидена за офис на Бизнес инкубатор Бургас. Също така, беше доставено и монтирано цялостно модерно обзавеждане и оборудване, съобразно специфичното предназначение на всяко помещение – офиси, конферентни и презентационни зали.

Бизнес инкубатор Бургас предоставя различни видове услуги на малки и средни предприятия, включващи:
- прединкубационни услуги, свързани с подкрепа, насочена към предприемачи, които възнамеряват да започнат собствен бизнес, както и към вече съществуващи и функциониращи фирми. Тези услуги включват помощ при изготвянето на бизнес план, съвети за създаване на фирма и консултации от различно естество. 
- виртуални услуги, осигуряващи достъп до интернет страницата на Бизнес инкубатор Бургас, ползване на модули за инкубиране, създаване на подстраница на инкубираното предприятие в качеството му на ползвател, достъп до пространство с разработена платформа за обучение и консултиране; достъп до материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение;
- консултантски услуги, свързани с подкрепа в областта финансов мениджмънт, счетоводство, управление на човешките ресурси, маркетинг, стратегическо внедряване, политика на преговорите, създаване и управление на клиентите и създаване на партньорства.
- обучителни услуги, отнасящи се до управленския и изпълнителния състав на инкубираното предприятие, съобразени с нуждите на клиентите на Бизнес инкубатор Бургас. На новосъздадените предприятия се осигурява коучинг;
- експертни услуги - при възникнала нужда от експертна помощ, на инкубираното предприятие, се предоставя база данни, състояща се от списък с високо квалифицирани експерти от различни сфери, изготвена от Бизнес инкубатор Бургас, за избор на консултант, който да окаже подкрепа или да осигури консултация на инкубираното предприятие.
- Операционни услуги, включващи наем на оборудвани офиси и конферентна зала в обновената сграда на Бизнес инкубатор Бургас на преференциални цени, както и администриране на предприятието.
През 2014 г., Бизнес инкубатор - Бургас е организирал и провел над 12 обучения и публични събития за над 400 представители на малки и средни предприятия. Всеки четвъртък, в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас се провежда отворено събитие, насочено към широка аудитория, на разнообразна тематика. До сега са преминали отворените срещи: "Смарт защита на мобилни устройства", "Ефектът на социалните медии върху Вашия бизнес", "Работилница за 3D принтиране", "How to start a start-up", "Био или Еко". Разработени бяха специални модулни презентации в няколко части "Още малко за проектите" и "Бизнес планиране за начинаещи", насочени към повишаване капацитета и знанията на бизнеса в региона. В началото на декември се проведе годишната конференция на Ernst&Young, на която бяха представени данъчните промени за 2015 година.

Консултирани са над 90 фирми и стартиращи предприемачи по различни въпроси относно създаване, управление и възможности за техния бизнес.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013

Проект „Обучение на служители от администрацията на Община Бургас-2“, финансиран по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”; Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14; договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-90/13.08.2014.

Бюджет: 190 861,12 лева

Продължитленост: 13.08.2014 – 31.12.2014 г.

Цел на проекта: Подобряване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишаване на административния капацитет на Община Бургас.

Основни дейности: провеждане на обучения от каталога на ИПА за 2014 година и провеждане на специализирани обучения

Очаквани резултати:


 • Повишени професионални компетенции на служителите в Община Бургас;

 • Създадени условия за ефективно изпълнение на служебните задължения;

 • Подобрено качество на предоставяните от Община Бургас услуги;

 • Създадени условия за безпроблемно ползване на предоставяните от Община Бургас услуги от представители на всички социални групи.


Обучени 105 служители на Общинска администрация – Бургас за настоящия отчетен период.
ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
ПУДООС

Проект «Изграждане на канализация с. Маринка - втори етап»

През декември 2014 г. Управителния съвет на ПУДООС взе решение за отпускане на допълнително финансиране от 1.7 млн. лева за довършване на проекта за изграждане на канализация в с. Маринка, община Бургас. Проектът предвижда изграждането на битова канализационна мрежа в населеното място, а Община Бургас със собствени средства, финансира изграждането на локална пречиствателна станция. Очаква се строително-монтажните работи да стартират през пролетта на 2015 г. и в рамките на същата година, да бъдат завършени основните дейности по изграждане на 6 километра нова канализационна мрежа


Проект „Изграждане на канализация в град Българово”

През декември 2014 г. Община Бургас внесе в ПУДООС проект за изграждане на разделна канализационна мрежа в ПУДООС. С този проект Общината кандидатства за отпускане на 13 млн. лева за изпълнение на мерки за подобряване качеството на живот в града. Със собствени средства през 2011 г. Община Бургас изгради отделни участъци от мрежата, но за пълното й завършване е необходимо осигуряване на целево външно финансиране. Очаква се в рамките на 2015 г. проектът да бъде разгледан и приет от Управителния съвет на ПУДООС, а Община Бургас ще предприеме паралелно необходимите мерки за възлагане изпълнение на дейностите по инвестиционния проект.


JESSICA

Проект „Изграждане на експозиционен център Флора Бургас“ на обща стойност 3 473 000 лв. се реализира чрез договор за финансиране на инвестиции по инициатива JESSICA No. 26-00-597/25.11.2013г. между „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „СосиетеЖенералЕксперсбанк“АД и Община Бургас.

Цялостна концепция

Флора Бургас ще се развие като постоянен експозиционен център за провеждане на изложения, конгреси, семинари, изложби и други събития на територията на Приморски парк. Чрез облагородояване на прилежащата територия и създаване на нов културен, бизнес и туристически център Флора Бургас е важен елемент от стратегията за превръщане на града в център концентриращ туристическите потоци в Югоизточен регион и разширяване на диапазона на туристическия сезон.Архитектура

Иновативното архитектурно решение постига оптимална площ за експозиции, предвиждайки допълнителните функции на цялостната концепция.

Основната сграда се състои от пет зали за експозиция /модули/.

Модул 1/2/3/4

Модули 1, 2, 3, 4 и външните търговски площи ще се ползват за експозиции, конференции, семинари и други събития на Експозиционен център Флора Бургас.

Иновативния озеленен покрив на модул 1 и 4 допуска изкачването на посетители и използването му за почивка, пикник и други дейности.

В модул 2 и 3 е разположена постоянна едроразмерна растителност запазваща «духа и традициите» на Флора Бургас.Модул 5 е предвиден като интерактивен детски център, предоставящ нови решения за забавление на посетителите на Флора Бургас. Детския център ще привлича децата и техните родителите и директно ще промотира събитията провеждани във Флората, превръщайки я в своеобразен Семеен културен център.

За да се покрие целия спектър от дейности, предлагани от съвременните експозиционни центрове, Флора Бургас превръща Модул 6 в Кафене .

С интегрирането на най-новите технологии Флора Бъргас ще предлага уникални възможности за:


 • Корпоративен бизнес -конференции, семинари, конгреси и тиймбилдинг

 • Продуктово представяне

 • Публични и частни събития – сюватби, церемонии, частни партита, балове

 • Експо

 • Културни и образователни – изложби и музейни експозиции

 • Развлекателни - концерти

Музейни експозиции

Важен елемент в планирането на Флора Бургас бе партньорството с най-популярните музеи в света. Чрез привличане на престижни експозиции и артефакти в Бургас, се цели запълване на липсите в общия туристически продукт, който град Бургас предлага.

Уникалността на сградата и общата й концепция вече успя да предизвика интереса на институции като Британския музей, Природонаучен музей Лондон, Гранде Екзибишън Австралия и др., които отправиха и официални оферти към Община Бургас.

От друга страна, взаимната работа по представяне на тези световно известни изложби, ще подпомогне обучаването на наши млади специалисти на най-високо ниво с цел създаване на професионалисти в сферата и бъдещото развитие на Бургас като културен и туристически център.

Надяваме се чрез Флора Бургас, О-в „Света Анастасия”, Морско Казино и пасажерски терминал да развием един нов уникален туристически облик на Бургас
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Проект „PassREg - Региони с пасивни сгради и възобновяеми енергийни източници", финансиран по програма „Интелигентна Енергия Европа“ на Европейската комисия.

Продължителност на проекта: 36 месеца (01.05.2012 - 01.05.2014)

Общ бюджет на проекта: 1 966 662 евро

Бюджет на Община Бургас: 54 828 евро

В проекта участват 14 международни партньора.

Цели на проекта:

- Да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони.

- Да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници.

- Анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури.

- Адаптация на успешни модели към различните регионални условия.

- Разработване и популяризиране на добри практики

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.


 • Събрана и обобщена информация относно добрите световни практики в областта на пасивните сгради, касаещи прилагането им в различни климатични зони.

 • Описание и анализ на моделите на успеха на водещите региони – Хановер, Германия; Брюксел-столица, Белгия и Тирол, Австрия

 • Разработен е първи вариант на Модел на успеха за Община Бургас, с акцент в прилагането и популяризирането на стандарта „Пасивна къща“ , като основен инструмент за постигане на целите 2020 на Европейския съюз.

Проект: "Целенасочени действия за ефективно спестяване на енергия в домакинствата – ФИЕСТА”, финансиран по програма „Интелигентна Енергия – Европа”

Проекта ще се изпълнява 36 месеца /01.10.2014 - 30.09.2017/

Бюджета на Община Бургас е 122 268,71 лева

През октомври 2014 г. стартира изпълнението на последният проект финансиран по програма „Интелигентна енергия – Европа“. Изпълнението на програмата ще завърши с проект ФИЕСТА

Целта на проект ФИЕСТА е подпомагане на семейства с деца към спестяването на енергия у дома, чрез промяна на навиците по начините които използват системите за отопление и охлаждане и чрез насочване към закупуването и употребата на енергийно ефективна техника.

В изпълнение на проекта ще бъде разработен на пакет от инструменти за Бюро за Енергийни съвети, включващ инструмент за подпомагане на съветници на Бюро за Енергийни съвети, наръчник за енергийна ефективност в домакинства и ФИЕСТА анимации - предаващи посланието на проект "Фиеста". Също така ще бъде установено Бюро за енергийни съвети и извършени обучение на ФИЕСТА съветници за подпомагане на домакинства при прилагането на енергийно ефективни мерки чрез промяна на навици на потребление;

Бюрата за Енергийни съвети при всички парнтьори ще извършат общо 2100 енергийни одити в домакинствата, 224 работилници по училища, 28 работилници с жители на социални жилища,14 работилници за дистрибутори (търговци и монтажници на системи за отопление/охлаждане). Ще се осъществят също така 14 енергийно ефективни лотарии ФИЕСТА и ще се подпишат14 споразумения на потребителски групи, чрез организиране на кръгли маси с представители на заинтересовани страни

В резултат от изпълнеието на проекта се очаква да бъде спестена енергия - 328 тон нефтен еквивален/годишно, нарастващи инвестиции във високо енергийно ефективни системи за отопление / охлаждане, ускорено производство на енергия от възобновяеми източници - 134 тон нефтен еквивален/годишно, намалени емисии парникови газове - 1 130 тона CO2 и повишаване на информираността както на населението, така и на други местни власти.  Проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони - 4GreenInn“, финансиран по Съвместна оперативна програма за Черноморския басейн 2007 – 2013

Бюджет на община Бургас (водеща организация) – 367 677 лева

Срок на изпълнение – от юли 2013 до юли 2015

Дейности: • Изследване и маркиране на всички защитени зони в регионите по проекта

 • Създаване на обща база данни и съвместна уеб плаформа – Черно море Екопедия

 • Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони

 • Разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на Бургаско езеро, остров Браила и Кейп Айа, Украйна

Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.

 • Изготвени техническо задание и договор за проучване на защитените територииСподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница