Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница14/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

През 2014 година дирекция УОС е подготвила и входирала за разглеждане в Общинския съвет 106 бр. докладни записки относно управление и разпореждане с общински имоти.

При планирани приходи от разпореждане с недвижими имоти общинска собственост в размер на – 2 640 000 хил. лв. до 31.12.2014 год. са постъпили 4 751 327,57

І. Извършени разпореждания с недвижими имоти общинска собственост

1.     В изпълнение на решения на Общинския съвет - Бургас са проведени 417 процедури за управление и разпореждане с общински имоти, както следва:

Проведени търгове за продажба на общински имоти – 245 бр.

Разпоредителни сделки – 53 бр.; получени приходи 4 751 327,57лева.

Сключени са 6 бр. договори за отстъпване право на строеж – 5 възмездни и 1 безвъзмезден (ОПС на КОЦ – Бургас). Постъпили приходи в размер на 1219115 лева.2.     Община Бургас разполага за управление със следните имоти:

 №

Вид имот

бр.

Скл. договори

Приходи от наем

1.

Нежилищни имоти

339

194

759983

2.

Дворни места

114

143

22761

3.

Временни обекти по §17 от ЗУТ

599

599

1128117

4.

Жилищни имоти

939

926

374239
 

ВСИЧКО

1984

1876

2 285 100

 За управление на имотите, подлежащи на тръжни и конкурсни процедури за отдаване под наем през 2014 г. са проведени процедури, както следва:

-         Проведени са 11 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. От тях 10 са завършили със сключен договор.

-         Преведени са 151 търга за отдаване под наем на общински имоти. 55 са приключили със сключени договори.

3. Приходи от земеделска земя за стопанската 2013/2014 г. :

получени приходи от наем 75108.99 лв.

Наета земеделска земя чрез споразумения - 722.299 дка, приходи 25280.61 лв.

Обезщетение от ползватели на земеделски земи - 107.419 дка, приходи 2476.82 лв.

Сключените договори на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ - 20.396 дка 560.89 лв.

Общо приходи от земеделска земя 103 427,10 лв.
4.     С прехвърлителна сделка Община Бургас е придобила 1375 кв. м. идеални части от имот 007079.604.195 срещу собствени 162 кв.м. идеални части от имот 07079.604.68 за изпълнение на проект "Продължение на ул. "Янко Комитов до ул. "Струга".

5.     Чрез отчуждаване са придобити части от имоти в кв. Ветрен и кв. Банево за изпълнение на "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Ветрен-Минерални бани-Банево" и части от имоти, попадащи в улици по плана на с.Рудник и с.Черно море, във връзка с "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в с.Рудник и с.Черно море" . Придобит е и имот, предвиден за разширение на Гробищен парк - Бургас.

Отчуждени са 6 бр. промишлени сгради в ПЗ „Север“ за продължението на ул. „Янко Комитов“ и изграждане на Главен градски канализационен колектор.

За отчуждаване на имоти през 2014г.са изразходвани общо 318 489,08 лв. от бюджета на Община Бургас.

Община Бургас е придобила чрез дарение 8 бр. недвижими имоти със стойност по данъчна оценка – 19395,4 лв.6.   Обработени са и са приключени над 400 преписки по издаване на заповеди по чл. 16 от Закона за устройство на територията.

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска собственост. За 2014 година са съставени 415 акта за общинска собственост.

Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти и съдържа данни за 8074 броя имоти. В електронен вид в сайта на Община Бургас са публикувани около 3000 акта. Проблемни за публикуване в електронен регистър са около 4000 акта изготвени в периода 1996г- 2005 г., които са създадени със стара версия на програмния продукт за съставяне на актове и е невъзможно конвертирането на базата данни. Във връзка с разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗОС, в условията на одобрена Кадастрална карта, ще бъдат постепенно преактувани старите актове, след което ще се публикуват в електронен вид..

Друг проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове в големи съвкупности. И на двата проблема се търси рационално решение.


ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ”
През 2014 г. успешно се реализират проекти в сферата на информационните технологии за постигане на основните приоритети в управленската програма на Община Бургас.

 1. Изградена е и функционира нова зона за свободен интернет достъп – на територията на солниците, в района с лечебна кал и луга.

 2. Поддържа се функционирането на останалите девет зони със свободен интернет достъп – Гаров площад, площад „Тройката”, площадът пред Операта, Летния театър и районът около него, ТИЦ, Пантеона, КЦ „Морско казино“, сградата на Община Бургас и площадът пред Община Бургас.

 3. Интернет страниците се поддържат винаги в актуално състояние и периодично се обновява дизайна на отделните секции. Броят на уникалните посещения на страниците както на Община Бургас, така и на Общински съвет Бургас е нараснал спрямо предходната година.

 4. Разработен е проект на общинска безжична мрежа по стандарта 802.11 a/b/g/n/ac и базирана на нея система за видеонаблюдение за територията на град Бургас.

 5. В актуално състояние се поддържа електронния геопортал с възможност за интернет достъп до карти и друга геопространствена информация за общината.

 6. Администрацията е модернизирана с над 80 нови компютърни конфигурации и друга съвременна техника.

 7. Осигурени са нови сървърни системи и започна изграждане на център за възстановяване след инциденти.

 8. Извършени са разширения на компютърните мрежи в сградите на ул. „Конт Андрованти“ 1 и „Александровска“ 26.

 9. В актуално състояние се поддържат всички операционни системи и ползваните програмни продукти.

 10. Осигурени са нови лицензи за сървърен софтуер, както и софтуерни лицензи, необходими за работата на различни дирекции.

 11. Разширена е аудиосистемата в заседателната зала на Общински съвет Бургас и е оптимизирана системата за онлайн излъчване на заседанията, като е подобрено качеството на излъчвания сигнал.

 12. В Центъра за административно обслужване е инсталирана и пусната в експлоатация видеопрезентационна система с актуална информация за осъществените проекти на Общината.

 13. Приключи работата по проекта „Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация – Бургас“. В рамките на проекта беше извършен Функционален анализ на Община Бургас, чиято цел бе оптимизиране на структурата, организацията и дейността на общинска администрация Бургас. За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно целеполагане, изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията се разработи Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас и се оформи стратегическа карта на общинската администрация. Тази част от проекта е уникална за българските общини, чиито проектни предложения са финансирани по тази програма. Бяха изследвани и визуализирани всички работни процеси в Община Бургас, както свързаните с предоставяне на услуги, така и вътрешно административните такива, като бяха предложени варианти за оптимизиране работата на общинската администрация. След направените обстойни проучвания на цялостната дейност на Община Бургас бяха изготвени нова структура, щатно разписание и устройствен правилник на общинска администрация Бургас.

 14. Поради сложната ИТ инфраструктура за осигуряване на услуги, разпределена в 15 различни общински сгради се изисква и наличие на скалируемо решение за осигуряване на дистанционна подръжка и управление, както и за подобряване на процеса на осигуряване непрекъсваемост на работа. За решаване на този проблем бе внедрен продукта НетСъпорт Мениджър, който поддържа разнообразна инфраструктура, има възможности за дистанционен достъп, инвентаризация на хардуера и операционните системи и др. С тези възможности се съкращава времето за обслужване, подобрява се непрекъсваемостта на работните процеси и се дава възможност на служителите да се фокусират върху осигуряването на ефективни и ефикасни услуги. Опитът на Община Бургас в тази област е с международна известност и признанеие, като е описан в интернет страницата на софтуерния разработчик http://www.netsupportsoftware.com/resources-case.asp#nss.

 15. В дирекцията се обработва и поддържа в актуално състояние информацията по измененията на технологичните карти и работните процеси.

 16. Подготвен е набор от вътрешни документи в съответствие с изискванията на ISO за информационна сигурност.

 17. На всички заявки за възникнали проблеми служителите от дирекцията реагират максимално бързо и с висок професионализъм, отчитайки факта, че в съвременното информационно общество качественото административно обслужване на населението, подготовката и успешното провеждането на всички дейности и проекти на администрацията са зависими в много голяма степен от изправното функциониране на информационните й системи.

 18. Служители на дирекцията участваха в екипа по реализация на проекта Подобряване на виртуална достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи (SIVA).

 19. Служители на дирекцията консултираха всички разработки и технически задания по проекти, свързани с доставка на компютърна техника, разработка на интернет страници и специализирани платформи в областта на информационните технологии.

 20. Разширени са функциите и обхвата на системата за видеонаблюдение чрез внедряване на нов софтуер за видеонаблюдение и включване на над 20 нови камери, разположени в две нови зони за видеонаблюдение.


ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

През 2014г. вътрешните одитори от дирекция „Вътрешен одит“ извършиха 30 одитни ангажимента, от които 28 за даване на увереност и 2 за консултиране.

Одитирани бяха звена от централната администрация - дирекциите „Строителство“, „Човешки ресурси“ „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“, „Социални дейности, здравеопазване и спорт“. Извършиха се системни одити, касаещи дейността на повече от една дирекция, при което в обхвата на проверките бяха включени и дирекциите „Бюджет и финанси“, „Обществени поръчки“, „Икономика и стопански дейности“, „Управление на общинската собственост“.

Извършени бяха одити за даване на увереност на второстепенни разпоредители с бюджет в системата на образованието - СОУ „Кирил и Методий“, СОУ „Петко Росен“, СОУ „Константин Петканов“, Вечерна гимназия „Захари Стоянов“, ЦДГ №14„Изгрев“, ЦДГ №1“Звездица“ и ОДЗ №9 „Делфин“.

Одити в сферата на здравеопазването и социалните дейности се извършиха в Детска ясла №5, Център за настаняване от семеен тип 1, Център от настаняване от семеен тип „Ронкали“.

Одитираха се кметствата град Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Черно море и с.Извор.

Извършиха се одити на търговските дружества по отношение на отдаването под наем на недвижими имоти, както и самостоятелен одит на „Бургас Шеле Екосервиз“ ООД .

В резултат на изложените в одитните доклади констатации и изводи, с цел подобряване на качеството и ефективността от дейността им, на ръководителите на одитираните структури бяха дадени за изпълнение 125 конкретни препоръки. Изпълнени са 102 препоръки. Останалите 23 препоръки са със срок на изпълнение през 2015г.

Като консултантски ангажимент служителите от дирекция „Вътрешен одит“ консултираха изготвянето на Стратегия за управление на риска в Община Бургас за периода 2015-2017г. По искане на ръководството на Община Бургас беше извършен финансов одит на „Благоустройствени строежи“ ЕООД град Бургас.

Дейността на дирекция „Вътрешен одит“ през 2014г. се извърши съгласно одобрен от Кмета на Община Бургас и съгласуван с Общински съвет Бургас годишен план за дейността по вътрешен одит.Уважаеми г-жи и г-да общински съветници,

 

Изброените дейности в приложения отчет са част от осъществяване на приоритетите в Програмата за управление на Община Бургас 2011- 2015 г., а именно:- Развитие и модернизацията на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене;

-  Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;

-  Открито и динамично управление на Община Бургас;

-  Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, която реализира местните потенциали и предимства;

-  Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

Искам изрично да подчертая, че реализираните проекти и дейности не биха били възможни без активната и конструктивна работа и подкрепа от страна на Общински съвет Бургас, за което изказвам своята благодарност на всички общински съветници. 


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница