Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница2/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Актуализация на устройствени планове, обекти в Капиталова програма на Община Бургас
В процедура:

 1. Изменение ТУП (ОУП) на Община Бургас

 2. ПУП-ПРЗ к/с Изгрев – актуализация

 3. ОУП с.Извор

 4. ПУП-ПРЗ за рибарско пристанище в местност „Рибарско селище“ (бивша „Ченгене скеле“), землище Крайморие

 5. ПУП-ПРЗ и ППП за Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово

 6. ПУП-ПРЗ за местност „Бялата пръст“, землище Меден Рудник

 7. Изменение на ПРЗ във връзка с проекти за балансирана градска среда – ЦГЧ, Възраждане, Меден Рудник

 8. ПУП-ПУР на обслужваща зона „Изгрев“


За периода 01.01.2014 – 31.12.2014г. Обекти в Капиталова програма на Община Бургас, свързани със създаване не техническа документация за изграждане на сгради и обекти на благоустрояването:

Проекти за обекти в процедура 1. „Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека в УПИ І-109, кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас – готов проект, предстои издаване

 2. “Сграда на Бургаска художествена галерия”, УПИ Х1488 в кв.50 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.437 по КК на гр.Бургас – проектира се след проведен конкурс

 3. „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде" - Термополис при Бургаските минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас  в обхват: „Застрояване и благоустрояване в зоната на обществено обслужване”, УПИ I, кв. 7 по плана на в.з. „Минерални бани” – гр. Бургас, отреден за музейна експозиция,археология и посетителски център – ІІ етап - проект

 4. Реконструкция и преустройство на същ. сграда в културно-образователен център за съвременно изуство и библиотека в УПИ І, кв.113 по плана на ЦГЧ – „Немското“ – проектиране след проведен конкурс

 5. Реконструкция на Културен дом (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I) 07079.612.181

 6. Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус;

 7. Изграждане на нова детска градина в Районен център – Меден Рудник /идент. 07079.651.73, УПИ II, кв.134 Районен център "М.Рудник"/

 8. Реконструкция на училищен двор на ОУ Елин Пелин

 9. Проекти за реконструкция на улици и пространства на територията на ЦГЧ, Възраждане и Меден Рудник

 10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на парк Езеро

 11. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реконструкция на улица от ОТ 8 до ОТ 24 по плана на парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ I (ид.н. 07079.622.29)

 12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в Южна част на Приморски парк ( ид.н. 07079.618.214; 07079.618.139)

 13. Корекция на коритото на р.Отманлийска – проект и ПП

 14. Корекция на коритото на р.Маринка – проект Проекти за реконструкция и изграждане на нови улици

 15. Проект за реконструкция на ул.“Демокрация“ в контактна зона на Приморски парк

и други проекти за общински обекти.

Приключили обекти - проектиране

 1.  „Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“ идентификатор по КК 07079.618.3

 2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ №4 „Калинка“ в УПИ I-392, кв.19, с.Рудник, общ.Бургас

 3. Атракцион в Приморски парк - Подземен град

 4. Проекти за обекти по проекта за „Интегриран градски транспорт на Бургас“ – улици, велоалеи, Автогара Юг, терминал Меден Рудник

 5. Ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Търговска гимназия”  - Бургас в УПИ VI, кв.9 по плана на ЦГЧ.

 6. „Зарядна станция за електрически превозни средства на територията на временен открит паркинг до ДКЦ-2“, находяща се в УПИ XI, кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

 7. Многофункционална сграда със спортна зала, площадкови Ел и ВиК  мрежи, сградно водопроводно отклонение, благоустрояване и паркоустройство, находящ се в УПИ IV-93, кв.14 по плана на с.Драганово, Община Бургас

 8. Проекти – енергийна ефективност – детски градини и училища


Извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

Дирекция „Устройство на територията“ извършва ежедневно дейности по заявления и молби на граждани, свързани с извършване на огледи на място и съгласуване на проектна документация, изготвяне на скици и скици-извадки от ПУП, издаване на Удостоверения и др. Провежда процедури по обявяване ПУП и ПНИ, както и техните изменения. Служители на отдела участват при заверка на Протоколи, свързани със строителството на сгради и съоръжения, както и в комисии, свързани с приемането на изградените обекти. За приключване на преписки, свързани с подробни устройствени планове и ПНИ са издадени както следва: 1. Мотивирани предписания и Разрешения за изготвяне на ПУП – 140 бр.

 2. Заповеди за одобряване на ПУП – 158бр.

 3. Подготвени Докладни записки до Общински съвет Бургас за издаване на Решения за изготвяне и одобряване на ПУП – 99 бр.

 4. Заповеди за одобряване на изменения на ПНИ – 40бр.

 5. Процедури по трансформиране правото на ползване на граждани в право на собственост – 5бр.

 6. Преписки по възстановяване правото на собственост върху имоти находящи се в ПНИ на територията на Община Бургас – 36бр.

 7. Задания за проектиране на обекти финансирани със средства от бюджета и по инвестиционна инициатива на физически и юридически лица-26 бр.

 8. Прединвестиционни проучвания за обекти, собственост на Община Бургас – 18 бр.

 9. Издадени разрешения за строеж – 795бр., от които 249 са издадени в централна община

 10. Заповеди по чл.154, ал.5 от ЗУТ

 11. Издадени скици – 2268 бр.

 12. Издадени виза за проектиране – 358бр.

Съвместно с Дирекция „Строителство“ са издадени 1. Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 236 бр.

 2. Удостоверения по §6 – 42бр.

15. Заповеди по чл. 73, ал. 1 от ЗКН -   4 бр.

16. Указания по чл. 72, ал. 3 от ЗКН -    2 бр.


Преди приключване на преписките, свързани с подробни устройствени планове и разрешаване на строителство, същите са разгледани в заседания на ЕСУТ:

1. Проведени заседания - 38 бр.


2. Разгледани преписки - 656 бр.,от които 220бр. от разгледаните обекти са общински, 436 на частни лица.

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“ДИРЕКЦИЯ „ КУЛТУРА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ОТДЕЛ „КУЛТУРА“ И ЗВЕНО „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА“

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2014 ГОДИНA

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2014 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели, като те се актуализираха и се търсеха нови акценти и подход при осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ


 1. 03 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;

 2. 06 МАЙ – Гергьовден - Ден на храбростта и воинската слава;

 3. 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

 4. 06 СЕПТЕМВРИ – Съединението на България;

 5. 22 СЕПТЕМВРИ – Ден на независимостта – всенародно пеене на химна на Република България и химните на страните членки на Европейския съюз.

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ


 1. Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“;

 2. Национална седмица на морето;

 3. 06 декемвриНИКУЛДЕН – Празник на Бургас;

 4. Европейски ден на езиците;

 5. 01.10. – Международен ден на музиката и национален ден на поезията.


ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ


 1. 06 01. – Рождението на Христо Ботев;

 2. 06.02. – Освобождението на Бургас;

 3. 19.02. – Гибелта на Васил Левски;

 4. 26.03. –Ден на Тракия;

 5. 22.04. – Световен ден на земята;

 6. 24.04. – Възпоменателен ден на арменците;

 7. Великденски празници;

 8. 09.05. –Ден на Европа;

 9. 17.05. – Ден за отбелязване на турския геноцид над българския народ;

10.20.05 – Европейски ден на морето;

 1. 02.06. – Гибелта на Христо Ботев и ден на загиналите за българската свобода;

 2. 18.07. – Рождението на Васил Левски;

 3. 12.08 Международен ден на младежта;

 4. 31.10. – Международен ден на Черно море;

 5. 07 – 31.10. Есенните литературни празници;

16. 01.11. – Ден на народните будители;

17. 01.11 – Архангелова задушница;

18. Коледно-новогодишни празници.
КОНКУРСИ , КОНЦЕРТИ , ФЕСТИВАЛИ
През 2014 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани десетки концерти и спектакли, фестивали и множество културни събития:
Проведоха се традиционните за Бургас фестивали:

1. XLII Международен фолклорен фестивал;3. ХХХII Национален конкурс за забавна песен „Бургас и морето”;

 1. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”;

 2. Музикални празници „Върбан Върбанов“;

 3. Дни на австрийската култура и изкуство;

 4. Национален конкурс за млад изпълнител „СЕЗОНИ“;

 5. Фестивал на пясъчните фигури;

 6. Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“;

 7. Международен фестивал „Празници на младежкото театрално изкуство „Бургаски изгреви“;

 8. Трето издание на Фестивал на изкуствата „Включи града“;

 9. Национален фестивал на ролерите –„Бургас обича стрийт културата“;

 10. Четвърто издание на фестивала „Сребро в косите, песен в душите“;

 11. Фестивал на младите поп и рок банди;

 12. Огнен фестивал 2014;

 13. Танцов фестивал „Бургас танцува 2014“;

 14. III-то издание на фестивал „Четящият човек“;

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината:

 1. Дни на руската култура в Бургас;

 2. Четиридесет годишен юбилей на Младежки Културен Център;

 3. Великденски концерт;

 4. Джулай Морнинг;

 5. Дни на Тоскана в Бургас;

 6. Дни на арменската култура и традиции;

 7. Международен ден на детето;

 8. IV-то издание на конкурса „Полет над Бургас“ – изложба от рисунки и фотографии под мотото „Пролетно-Великденска хармония“;

 9. Национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрий денс;

 10. VII парад – шествие за класически автомобили и мотоциклети;

 11. IV-то издание на Кампания „Бургас – велосипедния град 2014“;

 12. Кино под звездите 2014 – прожекции на руско, казахстанско, чешко, полско и френско кино;

 13. „Лятна Танцова работилница 2014“;

 14. Цикъл концерти „С виенско настроение“ (11 концерта);

 15. Изложба, посветена на 90 години от рождението на художника Георги Баев;

 16. Творческа вечер по повод 80-годишнината на Атанас Радойнов;

 17. Кампания „Книги за смет“;

 18. Изложба „MIXED UP”;

 19. Изложба „Руски иронични графики“;

 20. Прожекция на филм, среща-разговори, фотографска експозиция по повод 80 години от рождението на поета Христо Фотев;

 21. Изложба по повод 136 години от Освобождението на България (руска графика и живопис);

 22. Изложба „Българската бойна слава“;

 23. Международна литературна среща „Свято слово“ по повод 24 май;

 24. Международно издание „Нощ на литературата“;

 25. Творческа работилница върху личността и творчеството на Петя Дубарова „Кино, журналистика, литература“;

 26. Международен фестивал на куклите – изложба и театрални постановки по повод 60 години Куклен театър – Бургас;

 27. „Глас към небесата“ – благотворителен концерт за пострадалите от наводненията през 2014г.;

 28. Фолклорен концерт по случай 111 години от Илинденско - преображенското въстание;

 29. „Sea of black festival 2014“ – метъл фестивал;

 30. „Sea garden festival“;

 31. „Акустично с Горещ пясък“ – всяка последна сряда от месеца група „Горещ пясък“ свири акустично в Морското казино и провежда среща - разговори със своята публика;

 32. Концерти на Духов оркестър – Бургас;

 33. Концерти на хор „Милка Стоева“;

 34. Джаз - концерти на открито;

 35. Концерт на „Бременски младежки оркестър“ - Германия;

 36. Честване на международния олимпийски ден – символично пренасяне на олимпийския огън през град Бургас;

 37. Международен ден на младежта;

 38. Празник на Остров „Света Анастасия“;

 39. Фолклорна изява на бургаските клубове за народни танци „Хоро се вие, извива на бургаския бряг“ 2014;

 40. Никулденски концерт с участието на Смесен хор и Филхармония към Държавна опера Бургас, група „Вакали“, група „Deep Zone Project”, Георги Христов, Краси Радков и Милица Гладнишка;

 41. Празничен концерт „Улично коледно веселие“ с участието на Тони Димитрова, Стефан Диомов, група „Петте сезона“, Драгомир Драганов, Пени Стефанова, хор „Милка Стоева“, вокална група „Морски песъчинки“;

 42. Камерен коледен концерт „Рождество Христово 2014“ с участието на Благовеста Рядкова, Анастас Камиларов и Весела Апостолова;

 43. Концерт „От Игнажден до Коледа“;

 44. Кинофестивал „Северно сияние“;

 45. Фестивал на късометражното кино в Културен център „Морско казино“;

 46. Новогодишен концерт с участието на Васил Найденов, Георги Дюлгеров, група „Айс крийм“, Тончо Токмакчиев, ПФА „Странджа“;

 47. Изложба „Бургас около мен 2014“;

 48. III-то издание на „Детски панаир Бургас 2014“;

 49. III-то издание „Парад на Хвърчилата“;

 50. Концерт на Лукас Маскиано;

 51. Изложба „Щрихи от морската история“ - експонати, които са част от фонда на Националния военноисторически музей и на неговия филиал Военноморски музей-Варна, акценти от морската и военноморската история на България;

 52. Международен фестивал на детския анимационен филм;

 53. Литературен конкурс за есе „Магията на словото 2014“;

 54. Летни музикални празници на изпятата поезия Солени ветрове 2014“;

 55. Музикално-поетична вечер „Защото свободата има право да обновява и да възвестява“;

 56. Концерт-спектакъл „В прослава на свободата“ в ж.к. „Меден рудник“ по случай 3 март;

 57. Спектакъл „Възрожденски разкази“ – ансамбъл „Чинари“;

 58. Музикално-поетичен спектакъл „Морето“;

 59. Театрален куклен спектакъл „Подаръкът“;

 60. Експозиция на пластики от камък „Бургаска среща в камък“;

 61. Камерен концерт „Musica pontica – музика на страните от черноморския регион“;

 62. Документален филм за рибарско селище „Кажи ми, бедни ми, рибарю“;

 63. Акции за развитие на независимия културен сектор в Бургас „Кислород“;

 64. Теоретическото обучение по аудио-визуална техника „Младежка киношкола“;

 65. Документален филм „Бургаското каре за игра на…театър“;

 66. Създаване на документален уеб-сайт „Старият Бургас“;

 67. Творческо ателие за съвременен танц и танцов театър „Танцов театър в Бургас“.

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

В седмото издание на Фестивал на пясъчните фигури в България с тема „Приказки от пясък“ бяха представени около 65 приказни персонажа в над 20 композиции: „Ледена епоха“, „Колите“, „Семейство Флинтстоун“, „Аз, проклетникът“, „Маша и Мечока“, „Астерикс и Обеликс“, „Семейство Адамс“, „Замръзналото кралство“, „Рапунцел“, „Таласъми ООД“, Аладин и много други. В направата на скулпторите, наред с традиционно силното българско участие, своя талант показаха и 10 майстори на пясъчното изкуство от Норвегия, Португалия, Чехия, Белгия, Ирландия, Украйна, Латвия и Русия . Фестивалът беше посетен от 115 000 души с платен вход.

XLII-то издание на Международния фолклорен фестивал тази година следваше линията от архаичното към модерното. За тази цел се създаде специална сценография, звукови ефекти и мултимедия. Най-старият фестивал в страната се проведе в дните от 18-ти до 22 -ри август. Тогава бургазлии и гости на града се  срещнаха с фолклора на 9 държави: Босна и Херцеговина, Грузия, Кипър, Косово, Полша, Сърбия, Турция, Чехия и България. Колоритната програма включи две дефилета и осем концерта в центъра и комплексите на града. Близо 20 000 души посетиха сцените на фестивала.

През 2014 г. за ХХХII-то издание на националния конкурс за песен „Бургас и морето“ кандидатстваха 42 песни. Всеки един от членовете на подборната комисия даде своята оценка и до финала достигнаха дванадесет песни. Победител в конкурса стана големия български изпълнител Орлин Горанов с песента „Импресия“. Публиката на конкурса надхвърли 2 300 души.

За седемнадесети път, в периода от 07 до 31 октомври, се проведоха „Есенни литературни празници Бургас“. Събитията се осъществиха в залите на Културен център „Морско казино“. Литературния форум откри председателят на Сдружението на българските писатели г-н Михаил Неделчев.

Традицията, чието началото е поставено през 1997 г., продължи в тазгодишното издание с богата и разнообразна културна програма, организирана от Община Бургас и подготвена от писателските сдружения в града. В афиша на празниците на художественото слово присъстваха вечери на поезията и прозата, вечер на фантастиката, както и литературни премиери на поетични книги от Милка Стоянова, Керана Ангелова, Наталия Недялкова, Анго Боянов и Иван Сухиванов, както и сборници разкази от Атанас Радойнов и Янчо Чолаков от Бургас, Начо Христосков и Младен Влашки от Пловдив и Владимир Шумелов от Велико Търново. Маринистичната изложба на Ненко Чанев, събитието „Метроном на въображението” и вечерта на модерната поезия допълниха палитрата на Есенните литературни празнициЗа трета поредна година се проведе фестивалът за съвременно изкуство „Включи града“, организиран от Община Бургас в рамките на проект „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”, BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

През 2014 година фестивалът се осъществи със средства от Програма „Култура“ на Община Бургас. „Включи града“ е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който Бургас е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. „Включи града“ ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, дa открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето – на града ни и на нас самите като част от него. „Включи града“ е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

За своите три издания фестивалът „Включи града“ реализира над 300 събития с над 450 участника от 10 държави, а хиляди зрители се вдъхновиха, докоснаха и създадоха изкуство, преобразявайки своя град в артистично пространство и място, където всеки се чувства свободен да създава и претворява не само заобикалящия го свят, но и самия себе си.

От 25 април до 20 май в Морското казино се състоя изложба „Българската бойна слава“. Изложбата показа на едно място българските оръжия от времето на неолита до Втората световна война, както и българските бойни знамена, в това число и оригинала на самарското знаме. Експонирани бяха и оригинални картини, собственост на Националната художествена галерия и Военно-историческия музей, които допълват темата на изложбата. Посетителите успяха да видят и бойни униформи, както и ордени и медали, давани за особени заслуги и героизъм по време на военните действия.

На 14 май се проведе „Нощта на литературата“. Това е международно събитие, чийто автор и инициатор е Чешкия културен център. Осъществява се съвместно с мрежата културни институти на страните от Европейския съюз EUNIC. Събитието представлява публични четения в нетрадиционни градски пространства. Нощта на литературата е форма на диалог между изкуството и градската среда, една среща на култури, автори, преводачи, издатели и любители на литературата.

От 01 до 04 май се проведе Международен фестивал на детския анимационен филм, Бургас 2014. Във фестивала се представи анимация за деца, студентски анимационни филми и анимация за възрастни. Събитието се провежда за трета поредна година в Бургас и се организира съвместно от Сдружение „Световен фестивал на анимационния филм“ и Община Бургас. През 2014 г. паралелно с фестивала се проведе и работилница „Анимация за деца“, в която децата имаха възможност да вникнат в процесите на правене на анимацията, сами да направят такава и да я прожектират.

На 17 и 18 юни, трета поредна година на Централния плаж в града, се проведе Бургаски огнен фест „Феникс“. По време на феста своите познания по източни бойни изкуства демонстрираха деца от Център по древноизточна култура и бойни изкуства „Черен тигър - Бял дракон“.

На 21.07.2014 г. стартира мащабната общоградска инициатива за изграждане на скулптура на любимия на няколко поколения българи актьор - бургазлията Георги Калоянчев. Началото бе поставено на ‚Открита сцена Охлюва“ с прожекцията на филм с негово участие.

Инициативата под мотото „С любов за Бургас“ е съвместна между Община Бургас и Обществен дарителски фонд - област Бургас, Дружество на художниците – Бургас, Държавна опера Бургас, ДТ „Адриана Будевска“, Бургаската художествена галерия, и клубовете - Лайънс клуб Виа Понтика Бургас, Зонта клуб Бургас, Ротари клуб Бургас Пиргос, Интеракт клуб Бургас и други неправителствени организации.

От 10 до 17 август се състоя Фестивал на кукленото изкуство посветен на шейсетата годишнина от създаването на кукления театър в гр. Бургас. Той включи поредица от изяви, както за децата, така и за техните родители: представления на балюстрадата пред КЦ „Морско Казино“; представления на открита сцена ''Охлюва'' и събития, на които деца слушат приказки от грамофонни плочи, работилнички за изработване на декори и кукли; прожекции на документални филми за куклен театър, филмирани спектакли.

На 23 и 24 август за трета поредна година се проведе Детски панаир Бургас 2014. Над 50 различни прояви под формата на Арт ателиета, спортни състезания, много музика, танци, спектакли, игри, уъркшопове и др. бяха включени в програмата на тазгодишното издание. В разнообразната програма всеки намери своето любимо занимание - Изкуство и рисуване, Йога, Стъклопис, Макиаж, Пясъчни рисунки, Грънчарско ателие, Бижута, Цветя от салфетки, Енкаустика, Фотография, Детски играчки, Народни танци и игри, Урбанистична игра, Детска архитектурна работилница, Рисунка на асфалт, Търсачи на съкровища, Пожарникари, Декупаж, Монотипия, Ветрила, Животни от картон, Рисунки с вода, Зумба, Скулптура, Подводно пътешествие, Мисия в космоса, Стенопис, Глобус, Бижута, Катапулт, Пиксел арт, Фокуси, Хвърчила.

През август и септември се проведе „Оперна Академия“ (Интернационален майсторски клас) под ръководството на Елена Филипова (сопран) и Катя Борисова (пиано). Участниците в майсторския клас са от страната и чужбина.

Елена Филипова има изяви на сцените в най-големите музикални театри в света и е единствената българка, покорила сцената на операта в Сидни, Австралия. От много години певицата живее в Германия и провежда майсторски класове в цяла Европа. Преподавател е в университета във Виена по магистърска програма и е народен артист на Германия.

Катя Борисова е завършила Националната държавна консерватория при професор Обретенов. От началото на 90-те години тя живее и работи в Австрия, първоначално в Тиролски ландстеатър в Инсбрук. От 1993 година е преподавател в катедра Опера в Университета Моцартеум в Залцбург.

От 18 до 30 август за втори път в Бургас се проведе „Лятна танцова работилница“ представляваща интензивна двуседмична танцова програма. Форматът й адаптира принципа на престижните летни интензивни танцови програми, провеждани от значимите танцови институции в САЩ. Програмата е вдъхновена от желанието на досегашни участници в пролетните издания на „Танцова работилница“ за един по-дълготраен интензивен курс, както и от нуждата да се предостави възможност на младите танцьори в страната да поддържат формата си и развиват уменията си и през лятото. В течение на две седмици танцьорите ще могат да посещават класове по техника и репертоар в четири различни танцови стилове: балет, модерен, хип-хоп, характерен танц. Класовете бяха водени от утвърдени хореографи от САЩ и България, споделящи своя уникален опит и творчески подход. „Лятна Танцова работилница“ завърши с финален спектакъл, поставен на бургаската лятна сцена – комбинация от иновативната работа на хореографите с участието на всички танцьори от Работилницата, както и представяне на репертоар от специално поканени танцови артисти и партньори на проекта.

През 2014 година в Културен център „Морско казино“ и открита сцена „Охлюва“ се проведоха стотици събития, които обогатиха културната програма на Община Бургас - форуми, семинари, обучения от различен характер. Състояха се десетки изложби, камерни, детски и симфонични концерти, ученически рок, електронна музика. Представиха се много от новите книги на Бургас и страната. Проведоха се литературни конкурси и поетични вечери. На открита сцена „Охлюва“ се състояха поредните издания на световния фестивал „Worldfolk 2014“, европейския фестивал„Euro Folk 2014“, част от МФФ, прожектираха се филми от международните фестивали, седмица на френското и руското кино. В културния център активно работят школи по танго, стъклопис, детски ателиета. Голяма част от работата на „Морското казино“ е свързана с извънучилищната дейност на бургаските ученици.

В поредното издание на Националния фестивал „Четящия човек“ се проследи пътя на книгата и четенето, показаха се изложби съпроводени с лекции по темата и мултимедийни презентации. Включени бяха театрални представления, филми свързани с известни литературни произведения на български писатели, семинари за журналисти. Голяма популярност набра и фотоконкурсът „За книгите и хората”. Специално внимание в програмата на „Четящият човек“ бе отделено на децата и стремежа им към четенето.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница