Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница5/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Трети мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини

Участие взеха 5 училища и 19 детски заведения от Община Бургас:

НБУ „Михаил Лъкатник”, ОУ „Хр. Ботев” – кв. Д. Езерово, ОУ „Бр. Миладинови”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Княз Бориз I”, ТФ „Крис“, ОДЗ „Надежда”, ОДЗ „Звънче”, ЦДГ „Детелина”, ОДЗ „Иглика”, ЦДГ „Вълшебство”, ОДЗ „Ран Босилек”, ОДЗ „Радост”, ЦДГ „Здравец”, ОДЗ „Коледарче”, ОДЗ „Райна Княгиня”, ЦДГ „Чайка”, ОДЗ „Брезичка”, ЦДГ „Ален мак“, ОДЗ „Моряче”, ЦДГ „Раковина”, ЦДГ „Калинка” - с.Рудник, ЦДГ „Веселушко“

За осъществяване на състезанията от Ученическите игри /без турнира по футбол „Данониада”, който се финансира от програмата към която се провежда/ Община Бургас отпусна 22 500 лв. средства, недостатъчни да покрият разходите по организацията на етапите от Общинско първенство до изпращането на училищни отбори, класирали се за финалния етап.

В бъдещата си дейност Община Бургас, Дирекция „Образование и демографски въпроси” ще насочва усилията си за допълнително обогатяване и разнообразяване на спортния календар за учащи, като ще се увеличи обхватът на участниците в допълнителните и масови спортни прояви.

Ще работим за приобщаването на учащите в похода за здраве чрез физкултура и спорт, за привличането им към активни спортни занимания и превенция на пороците на нашето време: алкохол, тютюнопушене и наркотици.
Отчет за 2014 г. на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

Работи по изпълнението на всички задачи и мероприятия, разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), което представлява основната дейност на комисията (работа по случаи, организиране на възпитателни дела, образуване на състави за разглеждане на делата, среща с родителите, превантивна работа в училищата, участия в обучения, сътрудничество МВР, Съд и Прокуратура, изготвяне на социални доклади, организиране работата и контрол по изпълнението й от обществените възпитатели и мн. други, подробно разписани в Закона) – (целогодишно).

Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел „Закрила на детето” (при необходимост).

Обменя информация с Центъра за обществена подкрепа по общите случаи (при необходимост).


Работа в арт-терапевтични групи за деца като възпитателна мярка и в групи като превантивна мярка (ежеседмично)

Съвместна работа с Областното звено „Изпълнение на наказанията” – гр. Бургас, с които за трета година работи съвместно през летните месеци с непълнолетните осъдени младежи на които е наложено наказание – пробация, подписка и работа с пробационен служител. МКБППМН обхваща младежите в групи по арт терапия от затворен тип, състояща се от всички осъдени непълнолетни (в продължение на летните месеци юни, юли и август).

Методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (УКПППМН) (периодично или когато потърсят такава).

Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (при необходимост, съвместно с Център за кариерно консултиране).

Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на работата им (ежемесечно).

Периодично подсигурява стаж на студенти от Университета „Асен Златаров” със специалност „Социална педагогика”, в частта изготвяне на социално-педагогически доклад на деца с девиантно и делинквентно поведение и изготвяне на оценка на случая. Запознават се с основните подходи и дейности в консултирането на деца с противообществени прояви и техните семейства (февруари, април,юни и октомври)

Организира дейността на консултативни кабинети за работа с деца и родители. МКБППМН поддържа три кабинета – в централна градска част и в ж.к. „Меден рудник” и на територията на ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Победа“ (целогодишно).

Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспектор по детска престъпност от ОД „Полиция” (януари).

Участия в заседанията на Комисия за детето (целогодишно)

Участия в заседанията на Комисията за превенция на трафика на хора (целогодишно);

Създаден е Клуб „Млад полицай” – съвместно с МВР (инспекторите на детска педагогическа стая). В рамките на шест месеца в пет училища, за трета година, работи в клубове от по 10 - 15 деца (включени на доброволен принцип), които се запознават с работата на хората, борещи се с престъпността на различни нива в държавата. За целта са реализирани много срещи в тези служби между децата и служителите. Децата слушат разказите им, като имат възможност да наблюдават и част от тренировъчния процес за поддържане на добра физическа подготовка. Посетени са звената на специалните части за борба с организираната престъпност, районните управления на МВР (срещи с оперативни полицаи), МКБППМН, МКБТХ; Пожарната и Летище - Сарафово. В края на курса държат изпит за пригодност за млад полицай, в който се проверява физическата им подготовка и теоретичните им знания в тестове и игри със забавно-развлекателен жанр, съобразен с възрастта на децата. През 2014 г. в отборните състезания се включиха и родителите на младите полицаи. Всички получават Сертификат „Млад полицай“ и значка „Млад полицай“ (в продължение на учебната 2014/2014 г. и 2014/2015 г.).

Различни дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в училищата (диалог по проблеми свързани с рекета, употребата на наркотици, побой, страх, чувства, взаимоотношения в семейството, взаимоотношения в групата и т.н. – много от срещите съвместно с инспектор ДПС).

На територията на Община Бургас няма битуващи ромски групи в близост до ЖП транспорт и поради тази причина нямаме регистрирани противообществени прояви, свързани с ЖП транспорта. Въпреки това, съвместно с инспектор от Транспортна полиция осъществяваме визити във всички центрове за настаняване от семеен тип на територията на общината, където се отглеждат деца, както и посещение на дневни центрове за деца. Провеждаме дискусия, съпроводена с информационни материали (предоставени от Транспорта полиция), интерактивни игри и дискутиране на казуси, както и разясняване на последиците – опасност за живота, щети и наказания, свързани с противообществени прояви в ЖП транспорта.

Обществени възпитатели от малцинствен произход работят в кварталите „Победа“, „Горно езерово“, „Долно езерово“ и в селата Рудник и Мина черно море, които могат да контактуват с децата и на майчин език. Не доброто знание на български език понякога е голям проблем при корективно-възпитателната работа. Същите възпитатели работят и с родителите за мотивирането им да не спират децата от образование, често пъти става въпрос дори за ограмотяване, когато ги водят и им помагат да напишат молби за включване на децата им в групи за ограмотяване. Често пъти изпълняват медиативна роля между РИО- Бургас, училището в съответния квартал и родителите за неотпадане или включване в образователния процес.

МКБППМН подкрепя проект „Младежки действия за граждански права“ с участието на младежи – доброволци във всички кампании, които предстоят. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Изпълнява се от Фондация С.Е.Г.А. и неправителствени организации от Бургас, Благоевград, Карлово, Шумен и Хасково. Партньори-изпълнители за град Бургас са Сдружение „Вселена“ и Училищното настоятелство при ОУ „Найден Геров“, със съдействието на МКБППМН - Бургас, МКЦ- Бургас, ОДК, ЕИЦ Европа Директно – Бургас, НЧ „Светлина – 1939 г.“ – Поморие и Кметството на гр. Българово.

Участие в ежегодното национално съвещание на МКБППМН в гр. Хисар, на което бяха разгледани теми, касаещи разходването на средствата на комисиите, отчетност, нови елементи в националния статистически отчет, решаване на проблемни казуси, специфични проблеми в различните географски райони, както и обсъждане на сравнително новата тема – екстремистки нео фашистки организации, белези за разпознаване на членовете им и сътрудничество с полицията. (еднократно). На съвещанието МКБППМН се представи с доклад по отношение на уникалния за страната опит с осъдени на пробация непълнолетни, на които са им наложени и възпитателни мерки. Същият предстои да бъде отпечатан в сборник на добри практики от ЦКБППМН.Проведени са срещи по координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Разгледани са и два сигнала, подадени от МКБППМН.
ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС ЗА 2014 г.


 • Семинар за ръководителите на мажоретни състави -17-01-2014 –КЦ «Морско казино».
 • Представяне на изданието «Помагало за здраво тяло» с резултати от трети етап от обследването на учениците за гръбначни изкривявания и наднормено тегло по «Програма за подрастващите ни деца»-22-01-2014г. -КЦ «Морско казино»

 • Изложба на школата по фотография с р-л Б.Пенков по повод 6-ти февруари –Ден на Освобожението на Бургас в РИО-Бургас.

 • Общинско състезание за деца от детските заведения и втори клас на ОУ и СОУ в гр.Бургас- 19-02-2014г и 26-02-2014г.

 • Общински конкурс – изложба «Мартеницата в традиционната българска култура» , Бургас 2014г.

 • Общинско състезание по Безопасност на движението – 14-03-2014г. в МКЦ гр.Бургас-участие на 12 отбора от учебните заведния в Община Бургас.

 • Национален конкурс за мултимедийни проекти, рисунка, фотография и литературно творчество «Водата –извор на живот» Бургас 2014г. -1527 участници от 152 учебни заведения от всички административни области в страната.

 • Общинско състезание по ПХТЦ -26-03-2014г. в КЦ «Морско казино»-гр.Бургас-с участието на 11 отбора от гр.Бургас, гр.Поморие и гр.Стара Загора.

 • Учебна екскурзия за изявени деца от школите на ОДК –Бургас до м.Божура- 28-03-2014г.

 • Пролетен карнавал съвместно с МОЛ «СТРАНД»- 05-04-2014г.

 • Седемнадесети национален конкурс за класически , характерни , съвременни танци и фрий-денс гр.Бургас 2014г. в «Дом на нефтохимика».

 • Пролетен концерт с участието на творческите формации от ОДК- 14-04-2014г. в МОЛ «Плаза»

 • Национален литературен конкурс «Христос Воскресе-Радост донесе» Бургас 2014г. – 16-04-2014г., ХГ «Петко Задгорски».-156 участника от 172 учебни заведения от 28 административни области в страната.

 • Общински конкурс за великденска украса-17-04-2014г., Храм “Св.Богородица”

 • Великденска работилница за деца със СОП- 17-04-204г., ХГ „Г.Баев”-гр.Бургас

 • Участие на ученици от школата по екология с р-л Н.Стоянова в Национална сесия на ученическия екопарламент – 25-26.04-2014 гр.Сливен
 • Общински конкурс за рисунка „Аз, морето и моят град”, съвместно с Ротари клуб „Бургас-Пиргос”- 28-04-2014г. ,МОЛ „Галерия”-гр.Бургас

 • Пролетен концерт на школата по пиано с р-л Ил.Чакърова- 30-04-2014г. в КЦ „Морско казино”

 • Трети мажоретен конкурс „Бургаска дъга”- 10-05-2014г. „Дом на нефтохимика” –гр.Бургас

 • Трето общинско състезание по спортно –подготвителни игри за деца от детските градини в Община Бургас – полуфинали и финали – 13.05.2014г., 14.05.2014г. и 16.05.2014г.

 • Концерт с участието на творческите формации от ОДК- Бургас по повод Европейски морски ден, съвместно със Съюз на моряците-ветерани - 19-05-2014г. , открита сцена „Охлюва”.

 • Участие в организацията и провеждането на Празничен концерт и шествие по повод 24 май-Ден на славянската писменост и култура .

 • Детски празник и концерт с участието на творческите формации от ОДК- Бургас по повод 1 юни – Международен ден на детето- 01-06-2014г.-МОЛ „СТРАНД”

 • Национален фестивал на модата „Гранд Моделс”-01-06-2014г. в МОЛ „Плаза”.

 • Изложба на школата по фотография с р-л Б.Пенков „Снимки от бъдещето”- част от програмата на Международния фестивал „Включи града”-5-06-2014г., гр.Бургас.

 • Летни школи , ателиета и занимални под мото «Моето незабравимо лято в детския комплекс» - 05-06-2014г.- 22-08-2014г.

 • Откриване на учебната година в ОДК-Бургас – концерт на открита сцена в МОЛ „СТРАНД” -26-09-2014г.

 • Пленер за учителите по изобразително изкуство от детските заведения в Община Бургас , организирано от Община Бургас, ОДК-Бургас и издателство „Изкуства”-София-22-11-2014г.

 • Пленер „Аз обичам Черно море” с участие на деца от детските заведения в Община Бургас 28-10-2014г.

 • Национален конкурс „Морето не е за една ваканция”- 30-10- 2014г.

 • Юбилейна изложба на школата по изобразително изкуство с ръководител Денислав Белчев-галерия “Богориди”- 5-11-2014г.

 • Юбилеен концерт на ДФТА „Радост”- 8-11-2014г.

 • Изложба на рисунки и приложни творби„Моето семейство” на деца от детските градини по повод 22 ноември –Ден на християнското семейство.
 • Тържество по повод 22 ноември –Ден на християнското семейство с участието на децата от школата по ПХТЦП и театър в храма в гр.Българово-21-11-2014г.

 • Изложба на школата по фотография „Аз и моят град Бургас” във фоайето на Окръжен съд –Бургас 10-11-2014г.

 • Световно кафене –участие на клуб „Млад европеец дискусия по повод Деня на толерантността ,организирана от фондация „Амалипе” и РИО-Бургас.

 • Общински празник на здравословното хранене с участие на деца от детски заведения в града, организиран съвместно с Община Бургас -13. 11. 2014г.

 • «Кажи да –кажи не!» -дискусия, презентации и ролеви игри посветени на 1 декември –Световен ден за борба със СПИН с участие на школа по екология и здравно образование.

 • Изложба на учители –творци по повод Деня на град Бургас, организирана от Община Бургас, ОДК-Бургас и издателство „Изкуства”-София.-КЦ „Морско казино” -3.12.2014г.

 • Национален конкурс Мини-мис и мини-мистър «Снежна кралица» и «Снежен крал» , организиран от школата за манекени и фотомодели към ОДК-Бургас.- 4.12.2014г.

 • Изложба на фотографии и детски рисунки под надслов «Аз и моят град Бургас» на школите към ОДК-Бургас - 6-12-2014г. – Пристанище Бургас.

 • Участие в организацията и провеждането на тържественото награждаване на изявени ученици в областта на науката, изкуството и спорта от Кмета на Община Бургас - 5 -12- 2014г.

 • Конкурс за най-красива коледна елха – 7 -12- 2014 г. –МОЛ «Галерия» - Бургас.

 • Участие на ДФТА «Радост» в общоградската инициатива «Бургас танцува»-

 • 8-12-2014г.

 • Изложба на учители –творци в галерията на издателство «Изкуства»-гр.София.-17-12- 2014г.

 • Национален конкурс за православна поезия и проза «Рождество на спасителя» -

 • 18 -12-2014г., МОЛ «Галерия»-Бургас

 • Коледен концерт на творческите формации от детския комплекс-18 -12-2014г., МОЛ «Галерия»-Бургас.

 • Откриване на изложба и награждаване на отличените в Общински конкурс за коледна картичка и украса. - 19-12-2014г. в храм „Св.Богородица”

 • Коледен спектакъл «Благословена Коледа» на школата по театър, танцова формация «Дивна /Шапките» и др. в МОЛ «Галерия» - 20-12-2014г.

 • Коледен благотворителен концерт на ДНХ «Трепетлика» и ФФ «Шарени гайтани» на 20-12-2014г. в Концертната зала на Бургас.

 • Проект“ Приятелство без етнограници” – изпълняван от Общински детски комплекс – Бургас с подкрепата на Арменската общност в Бургас и с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката. Партньор по проекта е Българска фондация „Биоразнообразие“. Стойността на проекта е 16 559 лева  и трябва да приключи през месец октомври 2015 година. Целевата група включва 25 деца от български произход и 25 деца от арменската общност на възраст от 6 до 18 години. Дейностите включват: опознаване на бита и културата на арменския етнос, кулинарна изложба, сборник с материали и самоучител по арменски език, заснемане на филм „Арменците в Бургас“, екскурзии с опознавателна цел.ДИРЕКЦИЯ  "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕВЕНЦИИ И СПОРТ”
През 2014 г. дирекция „Социални дейности, Здравеопазване и Спорт” /СДЗС/ с професионализъм и партньорства реализираше общинската политика в областта на:

- социалните дейности и трудовата заетост,

- здравеопазването и превенциите,

- спорта,

чрез развитие на качествени дейности и услуги за всички категории граждани на територията на Община Бургас.

Работата в дирекцията е основана на разбирането за достъпни, качествени и ефективни услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Основната цел е работа с всички граждани, жители на Община Бургас, гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността и социално включване, чрез превантивни дейности, здравни програми и лечение, чрез физически занимания и спортна дейност.

В частта на социалните дейности и трудовата заетост,

Основните области на работата са социални и административни дейности в специализирани институции и социалните услуги в общността за деца, за хора в риск, за хора с умствени, физически, психични, сензорни и др. увреждания, хора в риск, пострадали от насилия, възрастни и самотно живеещи хора.

Работата в дирекцията се основава на принципите на професионализъм, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор и медиите.

Община Бургас подпомага финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи. Дейностите подпомагат изпълнението на публичните политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди.

Община Бургас финансира юридически лица с нестопанска цел. В бюджет 2014 са финансирани 44 организации за сумата от 304 000 лв.

Средствата се предоставят за:

- Дейности, подпомагащи работата на организацията;

- Дейности, свързани с придобиване на умения, свързани с интеграцията и социалното включване;

- Дейности, свързани с развитието на културата и изкуството;

- Дейности, свързани с физическата активност и масовия спорт;

- Дейности, свързани с образование, профилактика, повишаване на здравната, образователна и социалната култура.

Финансирането се осъществява след сключване на договори между Община Бургас и съответните организации. Финансовите преводи са на два транша, като 50% от сумата се предоставят в срок до 30 работни дни, считано от датата на сключване на договора, а остатъка от сумата, в срок до 25 работни дни, считано от датата на одобряване на отчета за първия транш.

След изразходване на средствата организациите се задължават да представят на Община Бургас за проверка и одобрение отчет, ведно с копия на първичните счетоводни документи, осигуряващи възможност за контрол на начина на използване на целевото подпомагане.

През 2014 година са подпомогнати 195 граждани за сумата от 120 000 лв.

Под патронажа на Кмета на Общината за осма поредна година се организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Празничната програма включва изпълнения от талантливи хора с увреждания и великолепна обстановка.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас и през 2014 година предоставяше дейности – “Превоз на трудно подвижни лица” и “Превоз на деца и младежи с увреждания”. Община Бургас осигури и достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.Обществена трапезария

Община Бургас за шеста поредна година, работи по проект за предоставяне на социалната услуга “обществена трапезария”. Финансирането е от фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Хрането включва супа, основно ястие и хляб. Проектът бе на стойност 15 034,80 лв. и се осъществи за периода 01.01.2014 г. до 30.04.2014 г. и от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

Проектът се реализира на териториата на Община Бургас, където всеки работен ден 44 социално уязвими граждани получават топъл обяд в социалната трапезария находяща се в гр.Бургас, ул.”Оборище” 95 и в к-с “Меден Рудник” в бивша сграда на “Хлебозавода”, кухня “Аламинут”.

Със Заповед на Кмета е сформирана комисия с представители на Община Бургас и Дирекция “Социално подпомагане” гр.Бургас за подбор на бенефициенти по проекта от следните целеви групи: • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

 • Скитащи и бездомни деца и лица.

Проекта се реализира с партньорството на Областната структура на Български Червен кръст–гр.Бургас.

С обединени усилия на Община Бургас и Областната структура на Български червен кръст - гр. Бургас, за есенно-зимния период се осигурява топла храна, на 114 социално слаби граждани на Община Бургас. С това се допринася за подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на уязвими лица, деца и семейства.

Община Бургас успешно реализира ПРОЕКТ „ С ГРИЖА КЪМ ХОРАТА – ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА БУРГАС“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд.


 • Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0116-С0001

 • Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Схема „Помощ в дома“.

 • Обща стойност на безъзмездната финансова помощ: 238 529,43 лв.

 • Продължителност: 18 месеца

Проектът изпълни своята главна цел за преодоляване на социалната изолация на възрастни хора, лица и деца с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване на територията на Община Бургас и разкриване на нови работни места, чрез създаване на устойчиво Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.

В рамките на проекта се обслужваха 58 потребители, като за тях се грижаха 44 лични асистенти. Грижите са качествени и ориентирани към потребителя и се предоставят, според изготвеният за всеки потребител индивидуален план. Това допринася за позитивна обществена нагласа и преодоляване на дискриминативното поведение сред местната общност по отношение на възрастни хора и с трайни увреждания, подобряване качеството на живот на потребителите на услугата „личен асистент“ , преодоляване на социалната изолация, изграждане на чувство за значимост и себеуважение и води до превенция на институционализация, чрез предоставяне на грижа в домашна среда.

Община Бургас изпълнява Проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“. Той е разработен във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, в съответствие с целите и приоритетите залегнали в политически документ Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“.

При програмирането на операция „Да не изоставяме нито едно дете“ са взети в предвид всички необходими предпоставки за трайна деинституционализация на деца настанени в специализирани институции за деца с увреждания. Поради това се прилага подход за съчетаване на финансовите инструменти на две оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Регионално развитие“, както и Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Проектът предлага дейности за създаването, функционирането и развитието на социални услуги за деца в риск и техните семейства от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип 5 (пет) за Община Бургас в съответствие с Националните карти за резидентните и съпътстващи услуги. Всяка от услугите е с капацитет 14 места за деца напускащи специализирани институции и персонал 13 квалифицирани служители избрани съобразно методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Основна цел:

Да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции.Целева група:

В рамките на проекта в изградените Центрове за настаняване от семеен тип е планирано да бъдат настанени 70 (седемдесет) деца и младежи с увреждания. Децата и младежите се извеждат от специализираните институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания, от домовете за медико-социални грижи за деца, деца с увреждания от общността, с които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

Към края на 2014 г. настанените деца са 56 на брой, както следва:

ЦНСТ 1 - 12 броя деца, 11 на възраст от 3 г. до 7 г. изведени от ДДЛРГ, и 1 момиче, на 11 г. от общността,

ЦНСТ 2 – 11 броя деца на възраст от 12 г. до 25 г. изведени от ДДУИ.

ЦНСТ 3 – 13 броя деца на възраст от 3 г. до 18 г., 10 изведени от ДМСГД, 1 от ДДЛРГ, 2 от общността,

ЦНСТ 4 – 10 деца и младежи на възраст от 9 г. до 24 г. , от ДДУИ,

ЦНСТ 5 - 10 деца и младежи на възраст 13 г. до 23 г., от ДДУИ.

За тях полагат грижи 65 (шестдесет и пет) служители персонал за предоставяне на услугата - безработни лица в трудоспособна възраст, притежаващи необходимото образование и квалификация, съобразно изискванията на Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността.


 • Стойност на безъзмездната финансива помощ: 816 576,60 лв.

 • по отношение на подобряването на уменията на децата и младежите от специализираните институции за адаптация и интеграция в живота извън институцията, както и по отношение на техните комуникативни и социални умения и умения за справяне с ежедневни ситуации; - по отношение на индивидуалната грижа, внимание и осигуряване на лично пространство за всяко дете, включено в проекта и ползващо услугите на Центъра за настаняване от семеен тип – начина на организация на живота в центъра позволява преодоляването на дефицитите в поведението на децата, формирани в резултат на институционалната грижа и свързани с уменията за грижа към себе си, чувство за значимост и себеоценка.

 • по отношение на контакти и комуникация със значими възрастни – предоставянето на социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип” и предвидените по проекта дейности имат за цел пресъздаването на среда близка до семейната, в рамките на която децата имат възможност за ежедневен контакт със значими възрастни, което е основен елемент от осигуряването на постоянна грижа.

 • по отношение на преодоляване на социалната изолация, дискриминативни нагласи и стереотипи – Извеждането на деца от специализираните институции, за които няма алтернатива за интегриране в семейна среда е от първостепенно значение за тяхната интеграция като активни участници в живота на местната общност. Децата и младежите ще имат възможност да посещават местни училища, да ползват местни транспортни и други обществени услуги, да формират познания и социално приемливи модели на поведение.

Експертите на Община Бургас успешно участват в мултидисциплинарните екипи по изпълнението на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. С партньорството с държавните институции се постига обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата.

Експрети от дирекцията разработиха и представиха за утвърждаване от Общински съвет План за развитие на социалните услуги за 2014 година. Планът е напълно реализиран.

В Община Бургас успешно функционира Комисия за детето. Тя е назначена със Заповед на Кмета на общината и обединява усилята на специалисти от общински дирекции и от държавни институции. Провежда редовни заседания на всеки 2 месеца, на които разглежда проблематика свързана със значими социални и образователни проблеми на всички деца живеещи на територията на Община Бургас. Изготвен и одобрен от Общински съвет Бургас Правилник за предоставяне на помощ в полза на нуждите на децата настанени в приемни семейства. Подпомогнато е 1 приемно семейство за сумата от 1 000 лв.

Беше разработена, приета и успешно реализирана Общинска програма за закрила на детето.

И през 2014 година функционира и Обществен съвет по социално подпомагане. Като консултативен орган, съвета оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване. Съветът провежда заседания веднъж на 3 месеца.

Община Бургас изпълнява проект за развитие на приемната грижа. Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. В изпълнението на проекта Община Бургас е партньор на Агенция за социално подпомагане.

Обща цел:

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Общо кандидати за приемни семейства – 26 броя. От тях утвърдени – 14 броя, 2 добролни и 12 професионални приемни семейства. На 5 семейства е отказано вписване в Регистъра по осиновяване към РД «СП» Бургас. В момента настанени 8 деца, 1 в доброволно приемно семейство и 7 в професионални. Едно дете е осиновено.

И през 2014 година, Община Бургас работи по Национални програми за насърчаване на заетостта и европейски програми за осигуряване на заетост и обучение и предоставяне на социални услуги в общността

Община Бургас работи по национални програми за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика, както следва:

1. “Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”:

По програмата работят 2 лица с трайни увреждания, с трайна неработоспособност над 70%, назначени през м. август 2013 и м. ноември 2013 г. в Културен център “Морско казино”, на длъжност „експерт“.

2. Национална програма “Старт в кариерата”:

По посочената Програма се осигурява възможност за придобиване на трудов стаж и професионален опит на лица до 29 годишна възраст, завършили висше образование и не притежаващи професионален опит по специалността.

През отчетния период в Община Бургас работи 1 лице, назначено в дирекция „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“ на длъжност „мл. експерт“ по посочената Програма през 2013 г. Лицето е освободено през м. юни 2014 г. поради започване на работа при друг работодател на несубсидирано работно място.

Проведена е процедура за кандидатстване за 2 работни места за младежи, които са назначени в началото на 2015 г.

3. Програма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно социално подпомагане:

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, определен размер на лица и семейства, отговарящи на условията за получаване на месечна социална помощ, определени от Дирекция “Социално подпомагане”, полагат общественополезен труд по 4 часа дневно, 14 дни в месеца.

В началото на 2014 г. броят на включените в програмата лица е 134, а в края на годината те са 141.

4. Проект “Подкрепа за заетост” по ОП “Развитие на човешките ресурси”:

По Проекта през 2014 г. са одобрени 10 работни места за длъжност „Общ работник“ в съставните селища Извор и Маринка, поради обявеното бедствено положение след настъпилите наводнения през м. септември 2014 г. Назначените по Проекта безработни лица извършват дейности по поддръжка и ремонт на пътища, улици и настилки на тротоарни и обществени терени, площади, детски и спортни площадки, гробищни паркове, отводняване и почистване на дерета, речни корита и др., ремонтно-възстановителни дейности, поддръжка на сгради.

5. „Регионална програма за заетост в Общините Бургас, Карнобат, Приморско, Средец, Малко Търново, Созопол, Руен, Айтос и Царево“

Съгласно условията на разработената Регионална програма, назначените на територията на Община Бургас лица извършват дейности по подпомагане на археологическите изследвания на територията на община Бургас чрез извършване на археологически разкопки и дейности за поддръжка на прилежащите дворни пространства на детски и учебни заведения, в т.ч. градински площи, затревени пространства, тревни алеи, пейки и развлекателни и спортни съоръжения.

На одобрените работни места са назначени последователно общо 6 безработни лица.

6. Проект “Подкрепа за достоен живот” по ОП “Развитие на човешките ресурси”:

Община Бургас е партньор на Агенцията за социално подпомагане” по посочения проект. Съгласно подписаното партньорско споразумение, Община Бургас извърши прием на документи, събеседване и подбор на кандидатите за лични асистенти и класиране на кандидат-потребителите в периода м. ноември 2010 г.-м. януари 2011 г.

По Проекта се предоставя социалната услуга “Личен асистент”, включваща дейности за удовлетворяване на ежедневните хигиенно-битови и социални потребности на лица с увреждания.

В началото на м. януари 2014 г. работещите като лични асистенти лица са 112, а обгрижваните потребители са 127. След допълнително назначаване на 21 лични асистенти предоставящите социалната услуга лица стават общо 122. Те обгрижват общо 129 потребители.

Прилагането на програмите за осигуряване работа на хора с увреждания и обслужване на лица с увреждания със затруднено самообслужване в Община Бургас е знак за загрижеността и вниманието на общинското ръководство към хората със специфични потребности.

Дирекцията осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, отдел Бургас, Дирекции Бюро по труда, Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, Министество на младежта и спорта и други ведомства.

Към Община Бургас, дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” функционират следните социални услуги в общността:

- Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

- Защитено жилище за хора в риск

- Домашен социален патронаж

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Дневен център за работа с деца на улицата

- Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”

- Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай Чудотворец»

- Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие

- Център за настаняване от семеен тип 1

- Център социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

- Център за социална рехабилитация и интеграция на рискови групи лица
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница