Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница7/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Дейности по предоставяне на социалните услуги в ЦОП:


 • Социално консултиране – подкрепа за изграждане на умения за автономност и развиване на социална мрежа; планиране и осъществяване на различни дейности за повишаване на социалната компетентност на потребителите.

 • Психологическо консултиране – предоставяне на специализирана консултативна помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране; използват се методи от различни школи - психоалитична, позитивна и др.

 • Семейно консултиране – предоставяне на специализирана помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране в контекста на семейните отношения.

 • Посредничество – предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.

 • Придружаване/съпровождане – част от процеса на овластяване, при който първите взаимодействия са с институции и организации (специализирани заведения, жилище на близки или роднини и др.) като се определят областите, начинът и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата продължителност, функциите на специалистите; помощ при интегриране в детски заведения и училища.

 • Образователна подкрепа – мотивиране и подкрепа при включване в учебен процес или предотвратяване на отпадането от образователната система.

 • Социална работа с деца от специализирани институции – социална работа по реинтеграция и приемна грижа на децата; развитие на социални услуги от неинституционален тип и улесняване достъпа до тях.

 • Изграждане и развиване на работа в ателиета и клубове по интереси; организационни дейности по включване в други терапевтични, рехабилитационни, социални и образователни програми; организиране и провеждане на дейности за социално включване на децата.

 • Групово обучение на кадидати за осиновители и кандидати за приемни родители и оказване на подкрепа при отглеждане и възпитание на детето.

 • Групово обучение на кадидати за осиновители и оказване на последваща подкрепа на родителите при отглеждане и възпитание на детето.

 • Дневна грижа за деца с увреждаия от 6 г. до 18 г.

 • Амбулаторна грижа за деца с увреждания – рехабилитация от 0 г. до 18 г.

 • Логопедична рбота с деца от 4 г. до 18 г.

 • 24-часова грижа за деца в риск в Цетър „Спешен прием” на възраст от 4г. до 18г.

 • Инфорчационни кампании за родители

 • Групова работа с ученици

 • Групова работа с родители /група за взаимопомощ/.

В рамките на изпълнение на проект „Правосъдие-приятел на детето” през настоящата година, на основание споразумение между Община Бургас и Международна социална служба – България, ЦОП пилотно предоставя две нови услуги в подкрепа на деца и родители преди, в периода по време и след приключване на съдебни производства за раздяла или развод, а именно: 1) Информационна програма за родители и 2) Контактен център за срещи между деца и родители.

Информационната програма е насочена към родители, които са в различни етапи на раздяла и които срещат затруднения да се споразумеят по различни въпроси, свързани с родителските права, както и относно родителстването след раздялата.

Контактен център – място, където децата на разделени родители могат да осъществяват контакти с родителя, с който не живеят, а понякога и с други членове на семейството, в удобна и сигурна обстановка. Основната цел е подпомагане на родителите, които са в конфликт, да регулират взаимоотношенията си и да се споразумеят в интерес на детето. Центърът работи със семейството, за да насърчи позитивните контакти между детето и родителите и да подкрепи и да укрепи тези взаимоотношения. Винаги, когато е възможно, родителите се насърчават да преминат към саморегулация на контакта на детето с родителя, с когото то не живее.

През 2014г. в ЦОП са планирани, подготвени и реализирани редица инициативи, насочени към формиране и развитие на социални, познавателни и практически умения у децата и целящи ангажиране на свободното им време с интересни и полезни за тях дейности.

При провежданите вече традиционно творчески занимания, децата творят на различни теми, прилагайки познати и нови техники – апликиране, акварел, арт, квилинг, художествена изработка на обемни фигури от картон /къща, лодка, дърво, животни и др./ и композирането им върху плоскост, цветя от различни видове хартия и др. Част от заниманията са обвързани с празници - Първи март, Осми март, Първа пролет, Коледа, Никулден, Ден на християнското семейство и др. Водещият заниманията специалист се стреми да стимулира интереса на децата към съвместната дейност, да формира умения за работа в екип чрез изработването на общи проекти, да поддържа атмосфера на взаимно уважение, зачитане индивидуалността и способностите на всеки участник /независимо от възрастови, социални, здравословни или др. различия
Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения към Община Бургас

В Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения на база изградената структура и организация на работния процес се извършва цялостно счетоводно обслужване на всички социални заведения – второстепенни разпоредители с бюджетни средства към Община Бургас.

От началото на 2014г. обслужваните социални заведения са:

1.Домашен социален патронаж

2.Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“

3.Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

4.Защитено жилище за хора в риск

5.Защитено жилище за лица с психични разстройства

6.ЦСРИХЗУ

7. Дневен център за възрасни хора с увреждания

8.Център за обществена подкрепа

9.Дневен център за работа с деца на улицата

10.Център за настаняване от семеен тип 1

11.Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“

12.Обединено счетоводство на социалните дейности

13.Център за временно настаняване 1

14. Център за временно настаняване 2

15.Център за настаняване от семеен тип 2.

16. Център за настаняване от семеен тип за деца

Активната социална политика която провежда Община Бургас, чрез разкриването на нови социални услуги и реформирането на старите такива, доведе обслужваните от Обединено счетоводство социални заведения за 6 годишен период да нараснат от 6 през 2009г. до 16 през 2014г.

Основните дейности които извършва Обединено счетоводство са:

1.Изчисляване и изплащане на работните заплати и дължимите социални, здравни, пенсионни и др.осигуровки и тяхното внасяне в приход на НАП,НЗОК,НОО,ф.ГВРС,ДЗПО и др. .

2.Изготвяна на бюджетите на обслужваните заведения и обобщен за всички социални заведения по спуснати финансови рамки от отдел „Бюджет” на Община Бургас-по месечно разпределение и разпределение в електронен вариант предоставен от Министерство на финансите.

3.Изготвяне на ежемесечни отчети /форма 15Б/, тримесечни отчети за изпълнението на бюджета за обслужваните заведения от Обединено счетоводство и обобщен за всички социални заведения.

4.Изработването на баланси и приложени към тях справки по тримесечия за обслужваните заведения от Обединено счетоводство и обобщен за всички социални заведения.

Нововъведенията от 2014г са:

1.Продължава въвеждането на електронно банкиране.

2.Всички декларации за НАП се подават с електронен подпис.

Всичко това издигна нивото и подобри качеството на обслужване на социалните заведения, а от там и по-добрата грижа за настанените в тях потребители.
Реализирани дейности във функция „Здравеопазване“

Дейностите, реализирани в областта на здравеопазването са – обучение в здравословен начин на живот, превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, профилактика на заразните и незаразните заболявания, профилактика на социално-значимите заболявания, детско и училищно здравеопазване, методическа помощ и подкрепа на общинските лечебни заведения.Дейностите по превенции включват – рисково поведение свързано с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, рисково поведение свързано със сексуално предавани инфекции /СПИ/ и ХИВ/СПИН, превенция на агресията, обучение в здравословен начин на живот и превенция на вредните навици, водещи до придобиване на социалнозначими заболявания и инвалидизация на индивида.

 1. Превенции:

 1. Съгласно областите на дейност и преките задължение по длъжностна характеристика, в изпълнение общинската политика в сферата на здравна превенция и в изпълнение на Стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве - Община Бургас, 2012 г. – 2017 г., приета с решение от заседание на Общински съвет на 22.12.2011 год. /Протокол №5/ със специфични цели са осъществени следните дейности, мероприятия и инициативи:

1.1. Дейности по превенция сред деца и ученици на други социално значими заболявания-затлъстяване, диабет, остеопороза и др.

 • Организиране и участие в Общинска здравно-информационна кампания (от 18.03.2014 год. до 24.03.2014 год.) във връзка с отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата. Проведени са следните дейности: обучение на доброволци от Общински младежки клуб „J. J. Cool A“, Община Бургас, срещи и дискусии с подрастващи и младежи от ЦНСТ –тата на територията на Община Бургас и кампания на улицата с цел-разясняване какво представлява заболяването, как да се предпазим от него.

 • Организиране и участие в Седмица на здравето, във връзка с отбелязване на 7април-Световен ден на здравето със под мотото: “Да бъдем здрави!” в партньорство с: 13 скаутски отряд „Стефан Стамболов” към Национална Скаутска организация на България, БМЧК, доброволци на Общински младежки клуб „J. J. Cool A”, Община Бургас, детски градини и училища.

 • Организиране и участие в спортен празник в Борисовата градина за най-малките граждани на град Бургас във връзка с отбелязване на 17 май- Световен ден за борба с Хипертонията. В спортното мероприятие взеха участие и деца от ДЦ „Ронкали“ и ЦНСТ –та на територията на гр. Бургас. Целта е да мотивират да спортуват; да се подобри тяхното здраве и да се намали риска от социално значими заболявания-хипертония диабет, затлъстяване, гръбначни изкривявания.

1.2. Участие в Национални и иницииране на Общински АНТИСПИН кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото поведение сред младите хора:

 • Кампания, по случай 14 февруари-Св. Валентин

 • Кампания, свързана с отбелязване на Третата неделя на м. май- Международен ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН

 • Кампания на концерт в Морската градина, свързана с отбелязване на July Morning

1.3. Разширяване обхвата на работа по превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите в и извън училищна среда:

 • Организиране и участие в уоркшоп пред сградата на Културен център „Морско казино“ за изработване на сърца с послания;

 • Организиране пускане на летящи светещи фенери

 • Организиране и участие в Музикално - поетична среща „Всичко е любов“ на бургаски поети и писатели на любовна лирика с млади хора, ученици от бургаски училища в Културен център „Морско Казино“, Бургас. С подкрепата и съдействието на Дружество на българския писател;

 • Оказване на съдействие при организиране изработване на фотографски снимки на влюбени двойки пред Часовника на Община Бургас и поставяне на стилизирано сърце, върху което всеки ще може да напише своето послание за любовта пред Часовника на Община Бургас

 • Оказване на съдействие при организиране и провеждане запалване на традиционната огнена панделка-пред Паметника на Моряка

 • Оказване на подкрепа и съдействие при изпълнение на мини училищни проекти за промоция на здравословен начин на живот сред учениците.

1.4. Поддържане на Общински младежки клуб „J. J. Cool A”

 • Официално изпращане на доброволците - абитуриенти от Клуба.

  1. Изпълнение на дейностите на завеждащ орган по здравословни и безопасни условия на труд

 • Провеждане на заседания на Комитета по условия на труд

 • Организиране на профилактичните прегледи на служителите от общинска администрация

 • Изготвяне и съхраняване на необходимата документация

 1. Общински съвет по наркотични вещества.

Общински съвет по наркотични вещества е създаден през 2002 г. на основание ПМС 10/2001 и решение на Общински съвет Бургас. Към Съвета е изграден Превантивно информационен център по наркотични зависимости (ПИЦ), пряко подчинен на председателя на ОбСНВ. Заетите по щат бройки към ПИЦ са 1.5.

Януари– В началото на годината ОСНВ съвместно ПГЕЕ „К.Фотинов“ започна работа по проект „ Рисково поведение свързано с употребата на наркотични вещества“. В изпълнение на проекта от 6.01. до 29.01.2014 г. ( всяка сряда) се провеждаха срещи-разговори със средношколците. Паралелно с това ОСНВ продължи работата си с ученици от 8 клас на ОУ „Найден Геров“ по проект „Сексуално възпитание, алкохол и наркотици“, стартира, през м. септември 2013 год. и ще продължи до края на учебната година.

Февруари - Всяка седмица се провеждаха срещи – разговори с учениците от 8 клас на училище "Найден Геров". Всяка от дискусиите бе на различна тема, която целеше да информира по – подробно децата за рисковите фактори и за това как те да бъдат избегнати. По проект „Доброволчеството – моята лична кауза“ спечелен съвместно със Сдружение „равновесие“ през 2013 год. бе проведено първото изнесено обучение с доброволци на тема „ Превенция на злоупотребата с наркотични вещества. Превенция на ненаркотичните зависимости. Превенция на агресията. Решаване на конфликти.“

Март – продължи работата с децата от ОУ „Найден Геров“. Проведено бе и второто изнесено обучение на доброволците по проект „Доброволчеството – моята лична кауза“ на тема „Здравето висша цел. Превенция на рисковото сексуално поведение и планирано родителсвто. Здравословно хранене. Намаляване на инфекциозните заболявания. Повишаване физическата активност и предотвратяване на костните деформации.“

Април - Проведено обучение с ученици – шести клас от ОУ „Братя Миладинови“ на тема „Наркотици и рисково поведение“. Целта на обучението – да бъдат запознати с влиянието на наркотичните вещества върху здравето и живота на хората и рисковете произтичащи от това.

Проведено обучение на ученици от ОУ „Братя Миладинови“ на тема „ Как да избегнем агресивното поведение в училище и извън него“. Обучението взеха участие ученици от 4 клас.

Май – Във връзка със 17 май – Световен ден за борба с хипертонията и 19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването се проведе общинска кампания под мотото „Спортът за един по-добър и пълноценен живот“. Мероприятието се проведе съвместно с Отдел „Спорт“ и РЗИ. Участие взеха ученици от няколко бургаски гимназии – ПГЕЕ „К.Фотинов“, ПГМЕЕ, ГПАЕ „Гео Милев“, ГПНЕ „Гьоте“.

В изпълнение на съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи се проведе обучение на служители от отдел „Пътна полиция“ от ОДМВР гр. Бургас на тема „ Видове наркотични вещества и тяхното въздействие при водачи на моторни превозни средства“.

Във връзка с 31 май – Световен ден без тютюнев дим на спортната площадка в к-с „Изгрев“ се проведе футболен турнир с участието на ученици от различни училища пот мотото „Движението е здраве“. Кампанията продължи на сцена „Охлюва“ пред КЦ „Морско казино“. Състоя се концерт под мотото „Музика срещу тютюна“. В него взеха участие младежи от различни музикални формации.

Ноември – Участие в обучение организирано от Национален фокусен център, проведено в гр. Хасково. Темата на обучението – „Обществени отговори по намаляване търсенето на наркотици: състояние и практически насоки“.

В зала „Георги Баев“ на МЦ „Морско казино“ се проведе Осмата Национална среща на Общинските съвети по наркотични вещества. Присъстваха представители на всички 28 съвета, представители на МЗ, зам. кметове и секретари на общини, както и представители на държавни и общински структури работещи по проблемите на зависимостите.

Декември – проведени срещи разговори с ученици от СОУ „Иван Вазов“ на тема – „Влиянието на наркотичните вещества върху здравето и живота на човека“.

Други ангажименти са развитието на детското и училищно здравеопазване, анализиране и оценка на състоянието на здравните услуги в общината, разработване и предлагане на здравни услуги, целящи подобряване достъпа до здравеопазване на населението, разработване на проекти със здравна насоченост, работа по национални здравни програми, разработване на общински здравни стратегии.

Към отдел „Здравеопазване и социални дейности” на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинети; 22 в ЦДГ; 12 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска кухня. В здравните кабинети и структури работят общо 100 медицински специалисти в училищата и детските заведения на територията на община Бургас. 1. Здравеопазване.

  1. Детско и училищно здравеопазване – здравни кабинети в детски и учебни заведения.

Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. и съобразени с изискванията на РЗИ.

Във връзка с удовлетворяване нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията на екипа по здравеопазване през 2014 г. бяха насочени към оптимизиране на годишните планове и изпълнение заложените в тях мероприятия. Ежемесечно се провеждаха работни срещи с медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети.

През изминалата година 67 медицински специалисти от „Детско и училищно здравеопазване“ преминаха през курс за продължаващо следдипломно обучение в Университет „проф. д-р Асен Златаров“, катедра „Здравни грижи“ по програма, специално съобразена с проблемите, произтичащи от дейността в здравните кабинети на тема „Хранене, спорт и здраве. Медико-социални заболявания и проблеми в детска възраст“ и утвърдена съгласно „Единна кредитна система за оценка на формите на продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи“. Всички медицински специалисти завършили успешно курса, получиха удостоверение, което им носи 33 кредитни точки.

Проведено бе и обучение в РЗИ на тема: „Водене на задължителна медицинска документация. Изготвяне на годишен отчет за здравословното състояние на децата от организираните детски колективи – ЦДГ, ОДЗ и училища.

В началото на новата учебна година 2014/2015 г., съвместно с РК на БЗС се проведе семинар на тема „Профилактика на оралните заболявания в детска възраст. Предизвикателство. Изпълнение на целите на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България.“.


  1. Детски ясли и детска кухня

На територията на град Бургас функционират 3 постоянни детски ясли и една детска кухня. Структурите им и хигиенните изисквания в тях са съобразени с Наредба № 26 от 2008 г. на МЗ и изискванията на РЗИ.

В постоянни детски ясли са приети за отглеждане 500 деца, при капацитет – 206, определен от нормативните изисквания в Наредба № 26 от 2008 г. от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на МЗ.Дейностите в детските ясли са:

 • Дейности свързани с грижи за здравето на деца до 3 години:

 • Промоция на здравето на деца от 1 -3 год. :

 • Оценка на физическото и психическо развитие на децата ;

 • Осигуряване на правилно хранене , съобразно изискванията за хранене на децата в ранна възраст;

 • Провеждане на закалителни процедури и оптимизиран двигателен режим;

 • Игри по избор ,

 • физкултурни занимания;

 • разходки .

 • С децата се провеждат занимания всеки ден – с оглед стимулиране на емоционалната им сфера, която е твърде важен фактор за общото развитие и промоция на психичното им здраве .

 • Възпитателна дейност – изготвят се двуседмични планове за възпитателна работа за всяка група, които са съобразени с изискванията на „ Програма за възпитателна работа с деца до 3 г. възраст . Заниманията се провеждат от медицинските сестри по писмени указания от педагога, пред когото се отчитат за постигнатите резултати и направените наблюдения за нервно-психическото развитие на децата. Има достатъчен набор от играчки в групите . Във всяка група има оформени кътове за игра .

 • Културна дейност – подготвят се и се провеждат на тържества по повод Нова година, Баба Марта, 8 – март, Великден, Денят на детето, рождени дни на възпитаниците на детските заведения. Детска ясла 1 се включи в конкурса за коледна украса, обявен от Кмета на Община Бургас. При подготовката на различните чествания и тържества колективите от детските ясли си партнират с различни младежки организации, ученици от различни учебни заведения. Не рядко гостуват и бургаски артисти и музикални изпълнители. Тържествената украса и сценариите се изготвят от медицинските сестри под ръководството на педагозите.

 • Извършва се Контрол на имунизационното състояние на децата въз основа на данните, получени от личния лекар на детето. До 30 юни на календарната година се изпраща анализ за здравословното състояние на децата от детските ясли в РЗИ.

 • Дезинфекционен режим - във всяка детска ясла има изработен график за провеждане на текуща дезинфекция на: помещения / игрални , спални /, мебели; кът за хранене; санитарни възли; коридори; индивидуални гърнета; прибори и съдове за хранене. Осигурена е достатъчна наличност на дезинфекционни препарати – одобрени и под контрола на РЗИ. Дезинфекционните средства се съхраняват в складови помещения. Периодично се провеждат обучения на персонала по санитарен минимум. Процент на обхванатите в обучението – 100%.

 • Сметосъбиране - има осигурени съдове за смет; хранителните отпадъци се съхраняват и извозват правилно. Има създаден график за почистване на прилежащите терени и сградите на детските ясли. До момента няма наложени санкции от органите на РЗИ, относно поддържане и почистване на сградите и прилежащите площи.

 • Дейности, свързани с подобряване на материалната база на детски ясли:

Детска ясла 1

Подобряване на материалната база – Планираният за 2014 г основен вътрешен ремонт на помещенията в яслата от ОП „Общински имоти”, поради появилата се необходимост от спешни ремонтни дейности, в следствие наводненията в града е отложен за 2015 г.

Със средства от бюджета на детското заведение офисното помещение /което е ремонтирано през 2013 г/ на първия етаж е обновено с нови шкафове с мивка и плотове – общо 5 броя на обща стойност 559 лева.

Освен това са закупени и 10 броя сгъваеми детски кошари на промоционална цена – общо 360 лева. Същите се използват при необходимост, когато присъстват по-голям брой деца.

Публични изяви - С грандиозно тържество и пищна коледна украса ДЯ 1 получи името „Бургаско детство” с кръстница Тони Димитрова. През месец март 2014 г яслата участва в национален конкурс за мартеници „Пижо и Пенда” гр. Перник и получи специална награда.

Детска ясла 3

Подобряване на материалната база – През изтеклата 2014 г. бе направен ремонт в котелно помещение, състоящ се от демонтаж на амортизиран аварирал водогреен котел и монтаж на нов на обща стойност 16 260, 90 лв. 13 000 лв. от средствата са осигурени от общинския бюджет, 3 260,90 лв. са от издръжката на детското заведение.

Със собствени средства са извършени ремонтни дейности, възникнали в резултат на остаряла ВиК и ел. инсталация и съоръжения. Подменена е част от остарялата мебелировка, станала негодна и опасна за експлоатация с красиви нови мебели, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти за качество с лесна поддръжка.

ОП „Общински имоти“ изгради три детски площадки със съоръжения за деца до 3г . и площадка с пейки за отдих в парковото пространство на ДЯ № 3.

Публични изяви и други дейности:


 • Обучение на ръководния състав и персонала на детското заведение за ефективна организация и регламентиране техните отговорности при възникване на пожари и евакуация с цел опазване здравето и живота на децата – комуникация с БЧК и Гражданска защита.

 • Събиране на дрехи, играчки и книжки за деца от 3г до 7 г. , лишени от родителски грижи в гр. Средец.

 • В Детска ясла № 3 се осъществява професионално обучение на студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ , специалност “медицинска сестра“, катедра “ Здравни грижи “ към факултет “ Обществени науки “.

 • Отворени врати - последната седмица на м. Август 2014г

Детска ясла 5

Подобряване на материалната база: • Със собствени средства през изтеклата година в Детска ясла 5 бяха извършени следните ремонтни дейности - цялостен ремонт на санитарен възел в приземния етаж, на стойност 3333.78 лв. с ДДС и спешен ремонт на захранващ водопровод, подмяна на малка тръба и отстраняване авария на водопровода на входа на сградата, на стойност 759.46 лв. с ДДС.

 • ОП „Общински имоти“ направи подмяна на канализационна тръба във връзка с пропадане на тръбен участък от дворната канализация; възстановяване на парковото осветление в двора на яслата и ремонт на вик инсталация – водомерна шахта, водопровод до сграда, включваща демонтаж и монтаж на плочки, ръчен изкоп и ремонтните дейности.

Детска кухня

Детска млечна кухня приготвя храна на деца отглеждани по домовете си от 10 месечна до 3 годишна възраст. Приготвят се три възрастови групи – от 10 месеца до 1 година, от 1 година до 1г.6м. и от 1г.6м до 3 години. Отделните групи са съобразени с дъвкателните възможности на децата, както и с калорийните нужди във всяка възраст. Храната, която се предлага е разнообразна. Ежедневно се предлагат три различни менюта с различна консистенция на ястията. Включват нови рецепти с продукти, които до сега не са присъствали в менюто на децата, съобразени с тяхната възраст и потребност.

От 13.12.2014г. влезе в сила Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, в изпълнение на която сега всеки ден по филиалите се поставя етикет с информация за продуктите, които съдържат ястията и със специален шрифт се описват алергените, в случай че съдържат такива. Това се прави с цел на потребителите да им се уважи правото за информираност.

През изтеклата 2014 г. със съдействието на директора на ОП „Общински пазари“ – г-н Живко Панайотов, бе разкрит още един филиал, който обслужва ЦГЧ, в района на „Славейковото пазарче“.

С цел подобряване качеството на предоставяната услуга и повишаване обема на дейността на Детска кухня през следващата 2015 г. се предвижда:


 • Разкриване на нови филиали;

 • Предоставяне на храна в опаковки за еднократна употреба;

 • Осъществяването на доставка на храна по домовете, срещу допълнително заплащане в к-с „Меден рудник”.

 • Повишаване качеството на храната;

 • Приемане на заявки за храна да се по телефона;

 • Насочване на усилията към подобряване на рекламата на Детска кухня.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница