Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница8/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

3.3. Лечебни заведения със 100% общинско участие в капитала:

Диагностично - консултативен център І-Бургас” ЕООД - най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас.

Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в гр.Бургас и Бургас-област.

„ДКЦ-І-Бургас”ЕООД има визия за развитието си в сферата на извънболничната помощ чрез предоставяне на висококачествена медицинска помощ при условията на добра конкурентноспособност.

През 2014 година със собствени средства в дружеството са закупени дълготрайни материални активи на стойност 42 246.31 лева в т. ч. работна станция към дигитализиращо устройство за рентгенов апарат “Q-Rad” – 11 080 лв, два бр. ехограф Chison - 14 018 лв. за нуждите на урологичен и гастроентерологичен кабинет, йонселективен анализатор за клинична лаборатория на стойност 7 584 лв., оловно стъкло за рентгенов апарат Сименс - 3 439.08 лв., копирна машина Xerox – 2 308 лв., три компютъра за медицинските кабинети на стойност 1 599.79 лв., обзавеждане на алергологичния кабинет за 1 618.44 лв., един климатик за нуждите на рентгенов кабинет – 599 лв.

Със собствени средства дружеството направи енергийно обследване на сградата, което бе необходимо при подготвянето на документацията за кандидатстване пред НДЕФ с проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Към момента се изчаква за получаване на одобрение на внесеното от Община Бургас, в качеството й на собственик на дружеството Заявление за проявен интерес.

Със средства предоставени от Община Бургас, в размер на 99 996.89 лева са закупени мултифункционален стационарен дигитален ехограф с цветен доплер марка Philips, модел Clear Vue 550 и автоматичен тонометър марка Huvitz модел HMT 7000.

В рамките на тези средства бяха извършени и строително-ремонтни работи а именно: подмяна на четири централни ел. табла в поликлиниката и осем броя врати на кабинети, след проведена процедура съгласно изискванията на ЗОП.

ДКЦ ІІ БУРГАС” ЕООД

Подобряване на материалната база – През 2014 г. Общинска администрация, изготви Заявление за проявен интерес пред НДЕФ, което бе одобрено и в резултат на това бе необходимо спешно да де подготви необходимата техническа документация за кандидатстване с проект за въвеждане на енергийна ефективност в сградата на лечебното заведение. Във връзка с това със средства на заведение бе заплатено възложено проектиране.

Цялостната стойност на услугата /проектирането/ възлиза на 25 296 лв. Извършеното проектиране е изцяло съобразено с направените препоръки по време на обследването за енергийна ефективност на сградата направените препоръки по време на обследването за енергийна ефективност на сградата.

Стойността на целия проект е 556 158,83 с ДДС, като Община Бургас следва да осигури 83 423,82 с ДДС. Реализирането на проекта следва да стане през 2015 г. и по тази причина средствата за съфинансиране са предвиден в проектобюджета за 2015 г.

С Решение на ОбС Бургас са осигурени финансови средства за закупуване на ехограф за нуждите на лечебното заведение на изплащане. През 2014 г. са преведени 10 000 лв. от стойността му, което даде възможност да бъде проведена процедурата за доставката му и в момента той вече е доставен и функционира. Остатъка от стойността, ще бъде заложен в бюджета за 2015 г.

Повишаване на качеството - ДКЦ ІІ Бургас успешно премина одит за следващ тригодишен период на сертифициране по ИССО 9001:2008, финансирано от лечебното заведение. Продължава практиката за привличане на нови специалисти на работа в лечебното заведение и през 2014 г., в резултат на което пациентите му могат да се възползват при нужда и от специалисти по неврохирургия и психиатрия.

Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД


 • През 2014 г. бе завършен и придобит „Диагностично – консултативен блок” на стойност 2 311 606.54 лв., от които 446864.00 лв. е финансиране от Община Бургас;

 • Предаден е от Община Бургас за сметка на основния капитал на дружеството завършеният бункер и мултимудален линеен ускорител, изградени по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” на стойност 5 682 214.10 лв.

 • През 2014 г. със собствени средства лечебното заведение придоби на Видеогастроскоп на стойност 35 852.40 лв.

 • Към 30.09.2014 г. приключи изпълнението на Европейски проект „Подобряване безопасността на труд в „Комплексен онкологичен център-Бургас”ЕООД на стойност 197289.40 лв.,от които 157 831.52 лв. е финансиране от Европейския съюз

Център за психично здраве „Проф. д-р Ив.Темков” - Бургас” ЕООД

По Капиталова програма на Община Бургас за 2014 год. на ЦПЗ – ЕООД – Бургас са предоставени 20 000 лв., които бяха целево използвани за ремонт на 20 /двадесет/ бани в болнични стаи.

Със собствени средства лечебното заведение е реализирало следните дейности:

Със собствени средства лечебното заведение е реализирало следните дейности: • Ремонтирани са болничните стаи в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния, разположени на четири етажа в сградата;

 • Закупени са четири броя компютърни конфигурации за подмяна на старите и неефективни такива;

 • Подменена е дограмата на северния и източния вход на сградата;

 • Ремонтирани са тоалетните в Приемно-диагностично звено;

 • Закупено е спално бельо, завивки, дюшеци и аксесоари за болничните стаи;

 • Претапицирани са пейките и столовете в болницата;

 • Озеленени са помещенията;

 • Закупено е работно облекло за персонала;

 • за работещите с компютри, са осигурени финансови средства за извършване на консултативни офталмологични прегледи и закупуване на очила за работа с компютър;

 • завършено е видеонаблюдението в Отделението за спешни психиатрични състояния със закупуване на още четири броя камери за болничните стаи;

 • относно сигурността на Лечебното заведение е изградена система за видео-наблюдение на входа и изхода на сградата с четири броя видеокамери;

 • закупено е частично обзавеждане за лекарските кабинети и манипулационни с цел подмяна на остаряло такова;

 • извършен е ремонт на асансьорите в сградата и на бариерата към паркинга на Лечебното заведение;

 • извършен е ремонт на помещението за първична санитарна обработка на пациентите към Спешния психиатричен кабинет;

 • осигурено е участие на специалистите от счетоводния отдел и главната медицинска сестра в обучителни курсове по ЗОП, акредитация на ЛЗ, новости в дейността на сестринските грижи и др.

СБАЛПФЗ-БУРГАС” ЕООД

През изтеклата 2014 г. „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД е получила от община Бургас субсидия за дофинансиране на дейности в размер на 70 000 лв. , от които 69 934 лв. за изразходени за диетично хранене на пациентите.

Допълнително по Капиталова програма от Общинския бюджет бяха осигурени 79 942, 22 лв за изграждане на асансьор в основната болнична сграда. Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител и в момента се изчаква за издаване на разрешително за строеж. 70% по сключения договор са изплатени, което покрива разходите за проектиране и част от средствата за доставка на съоръжението.

През изтеклата година бе реализиран проект съвместно с Министерство на здравеопазването, в резултат на който бе ремонтирано и обновено отделението по Фтизиатрия на стойност 29 000 лв.

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1-БУРГАС”ЕООД

През 2014 г. „Дентален център І Бургас“ ЕООД продължи утвърдената си политика, насочена към подобряване на материално-техническата си база с цел превръщане на лечебното заведение в достъпно за всички граждани на Бургас.

В тази насока бе проектирана и построена рампа за достъп до лечебното заведение на хора с увреждания. Средствата за проектирането и построяването са за сметка на собствените приходи.

Медицински център I – Бургас“ ЕООД

След подобряване цялостния облик на сградата на Медицински Център 1 Бургас с реализирането на проект „Красива България” през 2013 г.,следващата стъпка заложена в програмата за развитие на лечебното заведение за 2014г. бе : ремонт и обновяване на оградата на Лечебното заведение, обновяване на вътрешния двор, изсичане на паразитни дървета и храсти и облагородяване на прилежащите зелени площи, козметичен ремонт на малката къщичка, в която се помещават част от кабинетите, ползвани от общопрактикуващи лекари – наематели на лечебното заведение. Средствата за гореизброените планирани ремонтни дейности възлизат на 45 000 лв. и бяха осигурени по капиталовата програма на бюджет 2014 г.

Със собствени финансови средства през 2014 г., ръководството на лечебното заведение финансира – ремонт и обновяване на течащият покрив на малка къщичка /малък оберлихт/ - за наша сметка 5500 лв. и във връзка с кандидатстване по проект за въвеждане на енергийна ефективност, извършване на енергийно обследване на сградата на Лечебното заведение – за наша сметка 3900 лв.

За сметка на преотстъпения дивидент са закупени – автоклав в комплект с машина за опаковане на инструменти и машина за получаване на дестилирана вода и линеарен трансдюсер за новозакупеният ехограф S2 – общо 16 000 лв.

През изтеклата 2014 г. МЦ 1 Бургас получи лиценз за изготвяне на всякакъв вид мед. документация на морските лица и работи съвместно с ДИК Бургас и Министерството на Транспорта.

Продължава партнирането с различни фирми и структури в областта на трудовата медицина, в резултат на което не малък процент от дейността на лечебното заведение се изразява в извършване на профилактични прегледи на техни служители, които през 2014 година чувствително са се увеличили спрямо 2013 г.

В резултат доброто планиране на икономическата зависимост – приход-разход и екипната работа на целия екип, Лечебното заведение постигна тъй желаната финансова стабилност и спокойствие – няма нито едно задължение към фирми и доставчици, разплатени са дължимите суми, натрупани в предходните години, заплатите на работещите се дават в срок и в пълният им размер и т.н. Всичко изброено до тук позволи на ръководството на „Медицински център I – Бургас” ЕООД да повиши заплатите на персонала поетапно и така те достигнаха до изискуемият праг на работещите в бранша.

Медицински център ІІ - БУРГАС“ ЕООД

През 2014 г. в специализираните кабинети на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС ЕООД са извършени: 18005 прегледи; 35000 медикодиагностични изследвания, и 11360 процедури.

С цел подобряване финансовото състояние на лечебното заведение са сключени договори със здравноосигурителни компании и са извършени 2200 профилактични прегледи на здравноосигурени лица от „ЗАД БЪЛГАРИЯ” АД и МЦ „МЕДИЧЕК” ООД - СОФИЯ.

С оглед осигуряване на по-добро медицинско обслужване на територията на Центъра, съвместно с МБАЛ - БУРГАС функционира денонощен дежурен кабинет.

ОБЩИНА - БУРГАС е предоставила финансови средства - капиталов трансфер от 30 хил. лева, представляващ първа вноска по закупуването чрез разсрочено плащане на универсален рентгенов апарат за скопия и графия за нуждите на лечебното заведение.

На 4.12.2014 г. на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 18/04.11.2014 г. на Управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД е сключен договор за доставка и монтаж на универсален дигитален рентгенов апарат за скопия и графия „AXIOM Iconos R200”.

Със собствени средства – 6000 лв. е закупена сонда за Ехографски кабинет.

С преотстъпения дивидент за 2013 г. на стойност 2018 лв. е закупен сензорен блок с проточна кювета за биохимичния анализатор в Клинична лаборатория.

Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД

През 2014 г. Община Бургас осигури 30 000 лв. целева субсидия за звено „Спортна медицина”, благодарение на която бе намалена себестойността на задължителния периодичен медицински преглед за активно спортуващите /професионални спортисти, спортни съдии и др./ с близо 40% и прегледите за деца до 10 г. станаха безплатни. Освен това при тези условия, звеното се ангажира и с изключително отговорна социална дейност, а именно да осигури на всяко дете с ДЦП или със заболяване на опорнодвигателния апарат, дошло по направление на НЗОК за рехабилитация 10 допълнителни рехабилитационни процедури.

С цел обезпечаването на дейностите, осигуряване на ритмичност и намаляване до минимум процента на чакане бе увеличен щата на звеното с една бройка „Рехабилитатор”.

Субсидираната дейност на звено „Спортна медицина” задоволи потребностите на спортните клубове без значително натоварване на бюджетите им до специализирана медицинска помощ, което от своя страна е гаранция за здравословно и безопасно спортуване на младите хора в Община Бургас от една страна, а от друга – осигури на децата, страдащи от ДЦП или заболявания на опорнодвигателния апарат ежегодна рехабилитация, което гарантира по-лесното им възстановяване и социализиране.

В рамките на 3 500 лв., осигурени по Капиталова програма от Община Бургас е закупен ЕКГ апарат за нуждите на кардиологичния кабинет на „Медицински център III – Бургас” ЕООД.
ОТДЕЛ „СПОРТ, ПРЕВЕНЦИИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

І. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.

Един от приоритетите на Община Бургас и Общински съвет Бургас е ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Бургас.

В тази насока Община Бургас създаде по-добри условия за учебно-тренировъчна дейност на всички бургаски спортни клубове.

През 2014 г. бюджета на спорта е 1 110 000лв., от които 688 000лв. са пряка субсидия за клубовете, а 370 000лв. са за финансиране на местни и национални спортни прояви.

Това е една от най успешните години в областта на спорта. В Брюксел официално беше обявен Бургас за Европейски град на спорта през 2015 година на най - големия годишен форум на ACES Europe - Асоциация на европейските столици и градове на спорта, която работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия.

Българският град бе избран измежду двайсетина кандидати от целия континент. Силно влияние оказа политиката на Община Бургас за обновяване и увеличаване на спортната инфраструктура - басейни, спортни комплекси, спортни площадки и велоалеи, училищни игрища и салони, активната й работа с подрастващите и усилията за социално включване на хората с увреждания чрез спорта.

През 2014 г.Община Бургас подпомага финансово 80 спортни клуба / с 9 повече от 2013 г./

ІІ. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

Спортните обекти и съоръжения са важен елемент от управлението на спорта.

Построи се покрит плувен комплекс в ж-к "Меден рудник".

Басейна в комплекса е с размер 12,50 х 25,00 м. и дълбочина 1,80-2,00 м. Съоръжението е оборудвано  според изискванията на Българските федерации  по плуване и водна топка. Монтирано е електронно информационно табло.

Комплексът има вертикална система на филтрация, компенсаторен резервоар с необходимите габарити и оборудване, озонираща система (първата такава на територията на града) за пречистване на водата и външен преливник. Озониращата система е нискоенергийна и екологично чиста.

Вторият басейн  е учебен, с размери 10 х 10 м. и дълбочина 0,80-1,20 м., също с вертикална система на филтрация, компесаторен резервоар, озонираща система за пречистване на водата.

Отвори врати най-модерния ученически спортен комплекс у нас. Той е на три нива и предлага условия за практикуването на много спортове. На първото ниво е разположен басейн с размери 25 на 15 метра.

В него ще се провеждат тренировки и състезания по плуване и водна топка.


Комплексът разполага с две многофункционални зали. Голямата е предназначена за баскетбол, волейбол, хандбал, спортни танци и художествена гимнастика. В по-малката ще се провеждат тренировки по бойни спортове, фехтовка, йога, борба, има обособена и фитнес зона.

Към залите и басейна са изградени необходимите обслужващи помещения - лекарски кабинети, стаи за треньори, душове, съблекални и санитарни възли.


Ученическият спортен комплекс е с обща площ от 4 500 квадратни метра. Стойността му е 3,9 милиона лева, осигурени от Община Бургас.

Община Бургас ще продължи политиката да създава условия за масов спорт не само в града, но и в съставните селища.

1. Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.

Един от най-важните приоритети на Община Бургас в областта на спорта е стимулиране развитието на детско-юношеския спорт, развитие и оптимизиране на двигателния режим на децата в най – ранна възраст/ детските градини/, което включва категорията от 3 до 6 години.

Осигурени са възможности за провеждане в детските градини на занимания от специалисти в областта на физическото възпитание и спорт. Във възрастовите групи 6-14 години и 27-49 години, както и над 50 години, също са осигурени възможности за спортуване. Всички са включени в различни спортни клубове и организации.

Община Бургас е една от малкото общини, които дава възможност в спортните клубове да спортуват деца и младежи лишени от родителски грижи в определените възрастови групи.

2. Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със плувни, водени и морски спорт.

Община Бургас приоритетно подпомага клубовете занимаващи се с плувни, водни и морски спортове. Това са: Яхт Клуб “Порт Бургас”, Яхт клуб ”Черноморец”, “Уиндсърф клуб – Бургас“, „Бургаски Морски клуб“, четири плувни клуба, един клуб по водна топка, и един по триатлон.

През месец август се проведе Традиционния плувния маратон от остров "Света Анастасия“.

Интересът към състезанието беше голям, както от професионалисти, така и от любители на традиционните за град Бургас плувни спортове. Разстоянието от острова до Моста по права линия е 6400 м.

Община Бургас осигури парични награди за двете категории - мъже и жени, които бяха раздадени на класиралите се от 1-во до 10-то място. Специални награди получиха също най-предно класирал си бургазлия, най-предно класирал се участник над 40 г. мъж, жена.

С бюджетни средства се организираха многобройни международни и национални регати.

За първи път град Бургас беше домакин на Балканска купа по триатлон с участието на местния спортен клуб по триатлон „Акулите“.

Висока оценка Община Бургас получи за отличната организация, което даде възможност нашия град да бъде домакин на Европейска купа по Триатлон през 2015 г.

Голям интерес предизвика първото бургаско състезание по Сърф с гребло и ветроходната регата в детските и олимпийски класове „Черноморец Бургас“, Международната регата „Black Sea Blue Cup“и Международна регата „Порт Бургас“.

Традиционната регата "Black Sea Cup 2014 , която се организира със специалното съдействие на Община Бургас , Пристанище Бургас и БФ Ветроходство. Регатата е проверка за домакинството на двата клуба за очакващата ни през август 2015 г.  голяма ветроходна проява - Европейското първенство в класовете 420 и 470

Решението на международната ветроходна асоциация е поредната отлична оценка за ветроходството в България и гр.Бургас ,като гостоприемен домакин на прояви от такъв ранг.

3. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.

Особено внимание Община Бургас отделя на тези спортове и спортни прояви, които създават настроение на жителите на град Бургас, и които дават своя реален принос в Национални, Европейски и Световни първенства.

Всяка година в спортния календар на Община Бургас се включват и организират местни /традицционни/ за град Бургас прояви в областта на спорта. Това са: Традиционня хандбален турнир за подрастващи в памет на Димитър Гурбалов, Традиционния баскетболен турнир за деца в памет Григор Апостолов, Традиционния турнир по художествена гимнастика за приз “Жулиета Шишманова”, Традиционно осмомартенско рали, Традиционен турнир по борба в памет на І-вия Олимпийски шампион на България – Никола Станчев, Традиционен турнир по киокушин за деца, Международен - традиционен турнир по бадминтон за глухи/хора с увреден слух/, Традиционен международен турнир по фектовка „Купа Бургас“ Традиционна международна ветроходна регата „Порт Бургас“,Традиционна Уиндсърф регата, Традиционна Кайт – сърф регата „Черноморец“, Традиционен международен турнир по водна топка, Традиционен международен турнир по спортни танци „Купа Бургас“ и Традиционен турнир по футбол за деца на загиналите служители на МВР.

4. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.

И тази година Община Бургас продължи традицията да подпомага финансово заслужили треньори с принос за развитието и пополяризирането на спорта. Отчита се голям интерес към средствата отпуснати за бургаски състезатели взели участие на Световни и Европейски първенства. Тази година те са 28 000лв., които са в пъти повече от предходните години.

5. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.

Специално внимание бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. За ХV-та поредна година се проведе Републиканския турнир за хора с увреждания. За ІІІ-та поредна година бяхме домакини на Международен турнир по бадминтон за глухи и Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания. Финансови средства получават всички спортни клубове за хора с увреждания.

Представител на град Бургас и България в Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс тази година в Антверпен, Белгия беше бургаската състезателка по лека атлетика – Ана Праматарова. Община Бургас финансово подпомогна подготовката на състезателката със сумата от 2 000 лв. Там Ани спечели златен медал на дълъг скок, сребърен медал на 100 м. гладко бягане и сребърен медал на щафета 4 х 100 гладко бягане.

Един от основните приоритети на общинска администрация е насочен към дейностите по подобряване условията за развитие на спорта за хора с увреждания и нарушен статус, чиято цел е - интеграция в обществото.

ІІІ. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.

В сферата на спорта важен акцент е разширяване на програмата на спортни мероприятия, чрез привличане на престижни Международни състезания, Европейски и Световни първенства финансирани от бюджета на Общината.

Спортния календар на Община Бургас е сред най – богатите в страната и утвърждава града ни, като спортен и туристически център.

Всяка година се стреми да се обогатявя с нови събития.

От 2007г. до 2014г. броят на официалните състезания в спортния ни календар се е увеличил 3 пъти.

За 2014 г. общия брой на спортните мероприятия е над 70 прояви.

За първи път град Бургас беше домакин на следните престижни прояви:


 1. Световна купа по самбо и бойно самбо за мъже и жени.

Организатори на събитието са българска федерация по самбо и Община Бургас.

За престижната проява в Бургас пристигнаха Василий Шестаков – Президент на Световната федерация по самбо ФИАС, Роберто Ферари – Генерален секретар на ФИАС, Андрей Клямко – Първи Вицепрезидент, Сергей Елисеев – Вицепрезидент на ФИАС и Президент на Европейската федерация по самбо, Владимир Япринцев – член на Изпълнителния комитет на ФИАС и Президент на Беларуската федерация по самбо, Румен Стоилов – Вицепрезидент на ФИАС и Президент на Българската федерация по самбо.


В Световна купа по самбо и бойно самбо за мъже и жени, взеха участие общо 20 състезатели на 22 държави.

Световната купа в Бургас е последна и най-важна проверка за българските национали преди участието им в Световното първенство през ноември в Токио, Япония. 1. Турнир по Плажен волейбол от веригата национални турнири за мъже и жени.

Участие взеха най-добрите български двойки при мъжете и жените.

Основен спонсор на турнира е Община Бургас, която осигури наградния фонд от 10 хиляди лева.

Проявата се организира от Община Бургас и Българска федерация по волейбол.


 1. Балканска купа по триатлон.

В състезанието участваха спортисти от Европа, Америка, Австралия, сред тях има и двама бургаски състезатели от СК „Акулите“.

Състезанието е  сред най-атрактивните прояви, включени в спортния календар на Община Бургас“ и премина при отлична организация, което даде възможност нашия град да бъде избран за домакин на Европейска купа по Триатлон през 2015 г.

Община Бургас се стреми да насърчава както ефективното вътрешно сътрудничество между отделите и секторите, занимаващи се със социалните въпроси, младежката дейност, заетостта и икономическите въпроси и спорта, така и външното сътрудничество с младежки структури и неправителствения сектор с цел- нарастване познаването на социалната и икономическата роля на спорта и отражението на спорта в живота на съвременния младеж, в начина му на живот, физическото и духовно развитие на личността му.

Работата на експертите в дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността се постига само чрез предоставяне на обществени услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното цялостно развитие.Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница