Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница9/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

„ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА“

Дирекция "Околна среда" за 2014 г.

Дирекция „Околна среда“ подпомага формирането и провежда общинската политика по опазване и предотвратяване замърсяването на околната среда за намаляване на риска за здравето на населението.Дейностите, които се изпълняват, произтичат като задължения от нормативната уредба по всички компоненти и фактори на въздействие на околната среда – въздух, отпадъци, води, биологично разнообразие, шум, бездомни животни, превантивна и контролна дейност.
В Община Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление в Общинска администрация Бургас. През м. ноември 2014 г. успешно премина ре-сертификационен одит, който без забележки и несъответствия потвърди сертификацията на общинска администрация по Стандарта ISO 14001:2004, издаден от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.
I.Общински програми и стратегии за околна среда
Разработена Програма за опазване на околната среда до 2020 г. като част от Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., като са определени приоритетите, набелязани са мерките и проектите, по които ще се работи за по-чиста околна среда.

Програма за управление качеството на атмосферния въздух

Програма за управление на отпадъците

Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас и План за действие

Разширен е обхватът на мониторинговата система за шума – чрез интернет страницата на общината са достъпни регистрираните данни за шумовите нива както от 3-те стационарни терминала на общината, така и от 4-те станции, поддържани от летище Бургас:

 • Терминал за контрол на шумовите нива – сграда на бивш Профсъюзен дом, офис на Дирекция „Околна среда“;

 • Терминал за контрол на шумовите нива – ЦАУ „Зора“, ул. „Перущица“;

 • Терминал за контрол на шумовите нива – ЦАУ „Освобождение“, к-с „Славейков“;

 • Терминал за контрол на шумовите нива – кв. Сарафово, Сграда на ОУ „Хр. Ботев”, ул. „Ангел Димитров“;

 • Терминал за контрол на шумовите нива – к-с „Изгрев“ до бл.34, Сграда на ОДЗ „Ран Босилек”;

 • Терминал за контрол на шумовите нива – к-с „Славейков“ до бл.55, Сграда на ЦДГ „Райна княгиня”;

 • Терминал за контрол на шумовите нива к-с „Зорница“ до бл.15, Сграда на ОДЗ „Звездица Зорница”.


Изготвени са годишни отчети за изпълнението на програмите.

II. Управление на отпадъците

Изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас е от изключително значение за Община Бургас, като реализацията е чрез проект по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", на основание сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

Бюджет на проекта - 43 231 121,10 лв.

Продължителност - 44 месеца /25.08.2011 г. – 25.04.2015 г./

Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места на територията на девет общини /Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Бургас/, с население от 400 000 души и включва изграждане на първа клетка от Регионалното депо за отпадъци „Братово – Запад”, съоръжение за сепариране на оползотворими компоненти от състава на битовите отпадъци, съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци, съоръжение за обработка на строителни отпадъци, съоръжение за обработка на едрогабаритни отпадъци, както и две претоварни станции за отпадъци, генерирани от района на общините Несебър и Карнобат.

Приключени са строителните работи на Регионалното депо – изградена е Клетка 1, с капацитет за депониране 400 000 т. годишно и с обем 450 000 куб. м. отпадъци; изградена дренажната система под дъното на клетката, както и обходните скатови канавки; завършена е сградата за съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за Екопарк; административната сграда на депото; както и площадките за компостиране и сепариране на отпадъци и площадките за обработка на строителни и едрогабаритни отпадъци.

Към м. януари 2015 г. се извършва преглед и отстраняване на констатирани несъответствия при строителството; предстои Приемателна комисия и въвеждане на обекта в експлоатация.

С реализиране на проекта се предвижда драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за депониране, респективно намаляване на размера на дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО. Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо; осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварни станции /Карнобат и Несебър/ и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния; разделно събиране на специфични отпадъци като отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.
Успешно реализиран проект „Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничен регион на Бургас и Къркларели“, в изпълнение на изискванията за намаляване количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, както и максималното им оползотворяване. Прилагане на домашно компостиране е една от мерките, включени в общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците, в частност за намаляване на биоразградимите отпадъци в състава на битовите.

Като дейности по проекта през 2014 г. бяха раздадени безвъзмездно на жителите на община Бургас 500 бр. компостери, както и проведени 15 обучения по населените места за получаване на качествен компост.

Ползите от изпълнението на проекта: • възможност за домакинствата да оползотворят голяма част от битовите отпадъци, но и в същото време най-полезният от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци;

 • компостирането намалява емисиите във въздуха и разходите, свързани с транспортирането на биоразградими отпадъци;

 • гарантира внимателен контрол на използваните материали и увеличава осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда;

 • компостерите осигуряват бърз и лесен начин за превръщане на органичните отпадъци в екологично чист и висококачествен подобрител на почвата.

Проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с избрания изпълнител за доставка на 9 бр. Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от бита. Те ще станат факт до края на м. март 2015 г. Стойността на проекта е 240 хил.лв.

Отчита се добро функциониране на въведената в Община Бургас Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. За 2014 г. чрез системата са събрани разделно: хартия – 670 200 кг; пластмаса – 254 040 кг; стъкло – 404 500 кг. Доказа се по-добрата функционалност на контейнерите тип „Иглу“ – запазва се добра средна чистота на добиваните отпадъци. Разширена е въведената система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон от търговските обекти в централната част на града и крайморската алея (през летния сезон) - два пъти седмично мобилни екипи събират отпадъците от опаковки.

Добре функционира Системата за разделно събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ - чрез мобилни екипи по предварително подадена заявка от гражданите, всеки месец на 25-то число. За 2014 г. разделно събрани са 152,4 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и 18 тона негодни за употреба батерии.

От м. март 2014 г. Община Бургас въведе нова напълно БЕЗПЛАТНА услуга за гражданите на гр. Бургас за изнасяне на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете, след предварителна заявка по телефона.

Всички контейнери за ТБО в ЦГЧ и к-с „Лазур“ са подменени с нови по-функционални за ползване от гражданите – с крачен педал.В оперативен порядък се поддържат актуални електронни бази данни относно количества  и видове отпадъци; за декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както и за разходите за дейностите по поддържане на чистотата.
III. Атмосферен въздух

Мобилната автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на Община Бургас работи вече 4 години. Тя продължава да е единствената в страната общинска мониторингова станция, като се следят в непрекъснат 24-часов режим нивата на осем замърсители на въздуха – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5. Следят се и метеорологични параметри - температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация.

Дейността на Мобилната станция за КАВ е от изключително важно значение за Бургас – защото позволява общинска администрация да оптимизира политиката си за опазване качеството на въздуха, което се доказва от фактите – качеството на въздуха в Бургас за изминалата 2014 г. бележи подобрение спрямо 2013 г. като фонови стойности на замърсителите.

През 2014 г. Мобилната станция е била разположена на 18 различни точки – в различни жилищни комплекси и квартали на Бургас – на база предварителен график за местоположението й, но тя се позиционира и на конкретни места след подадено искане или жалби на граждани.

Прилага се политиката на пълна прозрачност и информираност - данните за контролираните замърсители се предават в реално време, като се визуализират на Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», както и на електронните информационни табла – на сградата на общината, на ЦАУ Долно Езерово, ЦАУ «Освобождение» и ЦАУ «Възраждане».

За безаварийната работа и поддържане на анализаторите и системите в Мобилната станция гарантират 2-ма обучени експерти от Дирекция ОС.

Поддържа се актуална електронна база данни относно качеството на атмосферния въздух по пунктове и замърсители.

Ежеседмично се издава Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух - издадени са 48 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло, както и на Интернет страницата.

Поддържа се и нормално функционира общинския диспечерски център за управление качеството на въздуха.


IV. Управление на водите

Предоставени от Министерство на околната среда и водите на Община Бургас за управление и ползване са находища на минерална вода, изключителна държавна собственост - „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен; „Рудник“, с. Рудник и „Изворище“, с. Изворище.

След проведена от Община Бургас процедура Министерство на здравеопазването през м. февруари 2014 г. издаде балнеологична оценка за състава и свойствата на минералната вода, добивана от сондажи Б-191 и Б-165 (находище „Бургаски минерални бани“), както и сондаж Б-166 (находище „Рудник“).

Със Заповед от м. март 2014 г. на МОСВ са утвърдени експлоатационните ресурси на находище „Изворище“ – 10,39 л/сек, както и технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода: сондаж Б-81 – 3,41 л/сек и сондаж Б-108 – 6,98 л/сек.

В процедура по съгласуване с компетентните органи е Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ на находище „Изворище“, водовземни съоръжения сондажи Б-81 и Б-108.

Проведени са процедури за издаване на разрешителни по Закона за водите за обекти на Община Бургас – 7 бр. /Дъждовна канализация на кв. Сарафово, гр. Бургас; Канализационна система на Лесопарк „Росенец“, кв. Крайморие; Отводнителен канал (дъждовна канализационна система) за предотвратяване на наводнения в кв. Долно Езерово и кв. Лозово; Канализационна система на с. Рудник, общ. Бургас; Канализационна система на гр. Българово, общ. Бургас; Канализационна система на кв. Ветрен, Минерални бани и кв. Банево; Канализационна система на кв. Горно Езерово/.

Поддържа се актуална електронна база данни с Регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерални води от находищата на територията на Община Бургас.

V. Шум

За решаване на проблемите с шумовото натоварване на околната среда се изпълняват заложените мерки и проекти в разработените програмни документи - Стратегическа карта за шум /СКШ/ в околната среда на агломерация Бургас и План за действие към СКШ. Мерките и проектите са разписани за локализираните зони и райони, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Окончателно бяха подготвени работните проекти за изграждане на шумозащитна стена в кв. Сарафово; обектът е предвиден за реализация в програмата за 2015 г. на Община Бургас с осигурено финансиране по тристранното споразумение между общината, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт мениджмънт“ АД като оператор на летище Бургас и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Гражданите на Бургас получават информация в реално време за шумовите нива от съществуващите три терминала за непрекъснат мониторинг на шума в гр. Бургас, разположени на сградата на ЦАУ „Освобождение“, ЦАУ „Зора“ и Дирекция ОС, ул. „Шейново“ №24. Чрез разработеното софтуерно решение данните за измерените интегрални нива на шум се визуализират на Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, Раздел «Околна среда».

През 2014 г. е разширен обхвата на мониторинговата система за шума – чрез интернет страницата на общината са достъпни вече и регистрираните данни за шумовите нива от 4-те терминала, поддържани от Летище Бургас, разположени на сградите на ОУ „Хр. Ботев“ в кв. Сарафово, ЦДГ „Ран Босилек“ в к-с „Изгрев“ до бл.34, ЦДГ „Райна Княгиня“ в к-с „Славейков“ до бл.55 и ЦДГ „Звездица Зорница“ в к-с „Зорница“ до бл.15.
VI. Домашни любимци и безстопанствени животни

Действията за решаване на проблема „безстопанствени животни“ са подчинени и в изпълнение на Програмата за овладяване популациите на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Бургас.

През м. юни 2014 г. бе проведена кампания за безплатно кастриране и чипиране на кучета. Кампанията бе насочена предимно към стопаните на дворни кучета по селата. В селата (с. Братово, с. Брястовец и с. Маринка) на място чрез Мобилната ветеринарна амбулатория на Община Бургас бяха обработени общо 35 бр. домашни дворни кучета.
Дейност на "Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас"

Общо уловени и кастрирани за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са 332 бр. безстопанствени кучета и 1659 бр. котки, като 173 бр. кучета от преминалите през Приюта са осиновени, а 112 бр. кучета са върнати по местата на залавянето им.

През м. декември 2014 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животните от Приюта за безстопанствени кучета на община Бургас“.

Поддържа се и непрекъснато се актуализира информацията на разработената Интернет страница на Приюта за безстопанствени животни с цел повишаване информираността на гражданите за дейността на Приюта; търсене на осиновители; информация за провеждани кампании; полезни съвети за домашните любимци, както и изискванията на нормативната база. Адресът на Интернет страницата е: https://opbk.burgas.bg.

Отговори на запитвания, сигнали и коментари на граждани на Интернет страницата на Приюта, както и на електронната поща - 27 броя.

Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност – до 31.12.2014 г. общият брой на регистрираните на територията на Община Бургас кучета е 2 543 бр., за което се поддържа електронна база данни.


VII. Превантивна дейност

Като елемент от провеждането на превантивна дейност за предотвратяване замърсяването на околната среда са проведени процедури по преценка необходимостта от ОВОС и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА-2000 на 83 бр. нови проекти, инвестиционни предложения, планове и програми на Община Бургас, за което са издадени становища от компетентния орган РИОСВ Бургас.

Участие в експертни и консултативни съвети във връзка с дейностите по опазване на околната среда - ЕЕС към РИОСВ-Бургас; ЕСУТ и Консултативен съвет по туризъм - Община Бургас; Басейнов съвет към Басейнова дирекция на Черноморски регион Варна.VIII. Контролна дейност

Контролното звено към Дирекция "Околна среда" се състои от 8 еко-инспектори, включително и 2-ма зоо-инспектори.

За 2014 г. обобщената справка показва следното:

Извършени проверки – 1 382 бр.; от тях по жалби и сигнали – 670 бр.

Съставени КП – 760 бр.; от тях за ИУМПС – 213 бр.

Съставени АУАН –184 бр.

Издадени Наказателни постановления – 167 бр.

Размер на наложени глоби и санкции – 17 300 лв.

Извършва се контрол по Наредбата по управление на отпадъците на територията на Община Бургас в частта за излезли от употреба МПС - сключен договор с фирма, притежаваща разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС;

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са идентифицирани общо 213 бр. ИУМПС; доброволно преместени от собствениците им са 119 бр. автомобили; издадени и изпълнени са 12 бр. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС; разкомплектовани са 6 бр. стари автомобили; за 29 бр. са представени документи, че са изрядни и протоколите са приключени.

В резултат на действията на еко-инспекторите по прочистване на Бургас от стари автомобили за период от 6 години са освободени общо 2 031 бр. паркоместа.

Зоо-инспекторат

Община Бургас е първата в страната, която реагира на повишената активност и непримиримост на гражданите по проблемите с начина на отглеждане и проявата на нехуманно отношение към домашни кучета, ведно с проблемите с безстопанствените животни. Продължават, макар и не толкова често да постъпват сигнали, жалби и оплаквания за домашни кучета – нерегистрирани, предизвикващи замърсяване при разходките, смущаване спокойствието на съседи от кучешки лай, хранене на бездомни животни, проява на нехуманно отношение и жестокост и др.

Функциониращото от м. февруари 2013 г. към Дирекция „Околна среда“ звено зоо-инспектори осъществява контрол за изоставяне на животни на територията на общината; за идентификация и регистрация на кучета; за спазване изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, както и за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно и жестоко отношение.

Зоо-инспекторите извършват ежедневни проверки на местата за интензивно обществено ползване за разхождане на домашни любимци без повод, имат ли поставен идентификационен микрочип съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и почистват ли стопаните им след тях. Проверяват се и дворовете на учебните и детските заведения, спортни и детски площадки, охраняемата плажна ивица, тревните площи на районните паркове и градини, където е забранено разхождането им.

Не се подценява и превантивната дейност – в хода на проверките зоо-инспекторите разпространяват информационни брошури за задълженията на собствениците на домашни любимци.

За 2014 г. са проверени за регистрация 428 бр. домашни любимци, от тях по жалби и сигнали на граждани – 113 бр.; извършени 217 бр. проверки във връзка с изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД, съставени са 83 бр. констативни протокола с предписания, както и 26 бр. актове за установяване на административни нарушения. Издадени са 27 наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 3 080 лв.IX. Информираност за гражданите и прозрачност в дейностите по опазване на околната среда. Екологични кампании

1. Пролетно почистване, реализирано в периода 25 март – 23 май 2013 г.

Общо количество почистени строителни отпадъци и земни маси – от гр. Бургас 1 014 куб.м., а от квартали и съставни селища 2 210 куб.м.

В съставните селища на общината са почистени всички нерегламентирани замърсявания от битови, селскостопански и строителни отпадъци. В пролетното почистване активно се включиха и граждани на Бургас, кварталите и съставните селища. Раздадени бяха 3000 бр. чували.

Разходите за пролетното почистване са в размер на 124 690 лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".

2. Кампания „Да изчистим България за един ден “ - 26 април 2014 г.

Община Бургас се включи в Националната инициатива - на 26 места в града бяха раздадени 16 700 бр. чували и 15 000 бр. ръкавици. Бяха определени четири места за почистване - парковете „Росенец“ и „Минерални бани“, боровата гора край к-с „М. Рудник“ и неохраняемата плажна ивица, както и 30 бр. замърсени места, отбелязани от граждани на картата на Интернет страницата на bTV.

В кампанията се включиха 30 000 граждани-доброволци, 43 фирми и организации, 49 учебни заведения и 15 НПО в града.

Бургазлии събраха 347 тона отпадъци - 238 тона битови отпадъци и 109 тона строителни отпадъци.

3. Кампания „Книги за смет“ - 17 май 2014 г.

Община Бургас се включи в една от най-успешните екологични кампании „Книги за смет“ – върнете килограм пластмаса и вземете книга, организирана от ЕКОПАК България, заедно с Фондация Credo Bonum, издателство Smart Books и книжарници “Orange”.

„Книги за смет” има за своя основна цел популяризиране на отговорното отношение на хората към околната среда, пестенето на ресурси и опазването на природата чрез добри практики като рециклирането на отпадъци.

Кампанията през 2014 г. постави акцент изцяло върху българските автори. В специален нов тираж са преиздадени класически български произведения - „До Чикаго и назад” и „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов, „Чичовци“ на Иван Вазов и много други заглавия; също заглавия за най-малките читатели - „Роман в буркан“ на Димитър Шумналиев и „Ян Бибиян“ на Елин Пелин.
4. Инициативи за разделно събиране на отпадъци

През м. септември 2014 г. Община Бургас съвместно с ЕКОПАК България АД стартира поредица от нови информационно-образователни инициативи

Първата от тях е като етап от единствения по рода си в България проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за течности. Проектът се провежда от ЕКОПАК България и е подкрепен от най-големия в света производител на този тип опаковки – Тетра Пак. Целта му е да се намали заетия обем на депата за отпадъци, като на тях се депонират по-малко отпадъци и да се повиши количеството разделно събирани и рециклирани картонени опаковки за течности, с всички положителни резултати от този процес – по-ефективна икономика, по-чисти, по-зелени и по-красиви градове.

След успешното приключване на първият етап на проекта "Празната опаковка е пълна с природни ресурси", на 19 септември на пресконференция в Бургас, бе обявено началото на втория етап. Той включва няколко основни инициативи: • „Голямото събиране“ – за всички училища в Бургас, като учениците от ОУ „Бр. Миладинови“, събрали най-голямо количество празни опаковки от сок и мляко спечелиха голямата награда – спортна площадка, изградена от Община Бургас и втора награда за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - мултимедиен проектор, осигурен от ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ. Със събраните от всички училища 13 985 бр. празни кутии на 4 октомври бе построен макет на един от архитектурните шедьоври, символ на Европа – Айфеловата кула.

 • „Промени това място“ – за да бъде насърчено събирането на опаковки от течности сред домакинствата, на обособено място при входа на Морската градина бе поставена метална клетка, в която гражданите да изхвърлят празни опаковки.

 • „Изхвърли опаковката в синия контейнер“ - инициатива, насочена към клиентите на търговска верига Карфур. Специални информационни материали приканваха гражданите да изхвърлят тези опаковки след употребата им в сините контейнери на ЕКОПАК, тъй като са „пълни с ценни природни ресурси“.

Съвместните инициативи на ЕКОПАК България и Община Бургас са част от цялостната, вече десетгодишна, обща дейност за оползотворяване на отпадъците от опаковки с грижа за обществото и природата.

5. „Зелени дни на Бургас и Европейска седмица на мобилността“ – 16-23 септември 2014 г.

Традиционните „Дни на екологията“ и отбелязването на Европейската седмица на мобилността бяха наситени с поредица интересни мероприятия, които отново провокираха бургазлии да се замислят, че опазването на околната среда зависи и от всеки един от нас.

Темата „отпадъци“ бе застъпена чрез кампанията за насърчаване разделното събиране на отпадъци от опаковки; темата за чистотата на въздуха бе представена чрез проведения „Ден на отворени врати на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха“ на 23 септември на пресечката на ул. „Богориди“ и ул. „Цар Симеон I“; в Морската градина бе представена инсталация на соларна станция и бе предоставена възможност за тест-драйв на електро скутери и колела.

В рамките на проведената кампания „Нашите улици, нашият избор” бяха изградени инсталации на „зелена спирка“, „зелен автомобил“ на входа на Морската градина при Гъбката и „зелена улица със зелена пътека“ на ул. „Богориди“.

Морската тематика бе застъпена чрез тест курсове с корабче от Пристанище Сарафово до Пристанище Бургас.

За Деня без автомобили на 22 септември бе подготвен Информационен павилион по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, както и рисунка на асфалт за децата върху 6 паркоместа от „синята“ зона за паркиране.Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница